Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2024

Geldend van 15-07-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 7 juni 2023, registratienummer 23bo005717

gelet op de artikelen 3, 4 en 6, derde lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor de inzet van voorschoolmaatschappelijk werk in de kinderopvang en schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieder: instelling, die vsmw of smw aanbiedt, of schoolbestuur dat zelf smw aanbiedt en dit inzet voor de doelgroep 0 tot en met 22-jarigen;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  mbo: middelbaar beroepsonderwijs;

 • -

  po: primair onderwijs;

 • -

  sbo: speciaal basisonderwijs;

 • -

  smw: schoolmaatschappelijk werk op po, vo en mbo in de vorm van kortdurende hulpverlening, toeleiding naar hulp en ondersteuning aan de leerkracht en in de klas, of tijdelijke uitbreiding van inzet uren schoolmaatschappelijk werk bij calamiteiten;

 • -

  ve: voorschoolse educatie;

 • -

  vo: voortgezet onderwijs met inbegrip van praktijkonderwijs;

 • -

  voorschool: instelling voor kinderopvang zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

 • -

  vsmw: voorschoolmaatschappelijk werk op de kinderopvang in de vorm van kortdurende hulpverlening of toeleiding naar hulp en ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers en in de groep;

 • -

  (v)smw-xtra: tijdelijk extra voorschoolmaatschappelijk en schoolmaatschappelijk werk bij calamiteiten in de voorschool en op het po en vo.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Te verrichten activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het bieden van vsmw en smw op Rotterdamse locaties van een voorschool of school met als doel het bieden van kortdurende lichte ondersteuning en/of het doorgeleiden naar zorg- en hulpverlening aan kinderen en ouders.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan aanbieders van vsmw en smw op de Rotterdamse voorscholen en scholen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Uitsluitend de kosten die betrekking hebben op activiteiten die op uurbasis worden geleverd binnen de zorg- en hulpverleningsstructuur waarvan de functionaris vsmw of smw deel uitmaakt, komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 6 Maximale subsidie per aanvraagcategorie

De maximale subsidie per kalenderjaar bedraagt:

 • a.

  voor de uitvoering van vsmw op een voorschool-locatie: € 72,42 per uur tot een maximum van € 1.448,40 per ve-groep;

 • b.

  voor de uitvoering van smw in het po en sbo: een basisvolume van 4 uur per week per school aangevuld met uren naar zorgzwaarte per leerling per school, bepaald aan de hand van het bekostigings- en verdeelmodel smw 2024 tegen een uurtarief van € 72,42 per uur tot een maximum van 36 uur per school-locatie per week.

 • c.

  voor de uitvoering van smw in het vo: een bedrag van € 18.176,57 per vo-locatie;

 • d.

  voor de uitvoering van smw op het mbo:

  Grafisch Lyceum Rotterdam:

  € 47.050

  Hout- en Meubileringscollege:

  € 25.869

  ROC Albeda College:

  € 525.419

  ROC Zadkine:

  € 399.135

  Scheepvaart & Transport College:

  € 63.819

  Yuverta college:

  € 22.339

 • e.

  voor de uitvoering van aanvullende uren smw voor internationale schakelklassen in het po en vo: € 50.000 voor maximaal 20 uur per kalenderkalenderjaar verdeeld over 40 weken;

 • f.

  voor de uitvoering van (v)smw-xtra: € 50.000 voor ten hoogste vier uur per week gedurende ten hoogste vier maanden.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 een subsidieplafond van € 6.679.367. Dit bedrag is uitgesplitst naar de volgende deelplafonds:

  • a.

   € 918.703 ten behoeve van de uitvoering van vsmw op een voorschool;

  • b.

   € 3.507.774 ten behoeve van de uitvoering van smw in het po;

  • c.

   € 1.169.258 ten behoeve van de uitvoering van smw in het vo;

  • d.

   € 1.083.631 ten behoeve van de uitvoering van smw op het mbo.

 • 2. Niet benutte middelen van een deelplafond kunnen geheel of gedeeltelijk worden toegevoegd aan een ander uitgeput deelplafond.

 • 3. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het toepasselijke deelplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 De aanvraag voor vsmw en inzet uren smw

 • 1. Een subsidieaanvraag door een aanbieder kan worden ingediend tot en met 1 augustus 2023.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend via het digitale subsidieportaal van de gemeente Rotterdam op www.rotterdam.nl/subsidies en onder gebruikmaking van het daar beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 3. In de aanvraag vsmw maakt de aanvrager in ieder geval inzichtelijk:

  • a.

   op hoeveel groepen en op welke periode de aanvraag betrekking heeft;

  • b.

   in welk gebied en op welke locaties de werkzaamheden worden uitgevoerd; en

  • c.

   hoe wordt voldaan aan de in artikel 10 genoemde verplichtingen.

 • 4. In de aanvraag smw maakt de aanbieder in ieder geval inzichtelijk:

  • a.

   welke afspraken zijn gemaakt met de besturen van Rotterdamse vo scholen over de cofinanciering van smw; en

  • b.

   welke afspraken de aanbieder per po school heeft gemaakt over de uitvoering van smw conform het kwaliteitskader smw po zoals namens het college en de schoolbesturen in de sectorkamer po is vastgesteld op 7 februari 2023.

 • 5. In afwijking van het eerste lid geldt voor (v)smw-xtra dat een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger en eigen bijdrage

 • 1. Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

  • a.

   de in te zetten functionaris vsmw heeft een afgeronde hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening of een andere relevante hbo-opleiding op sociaal terrein, aangevuld met een afgeronde basiscursus vsmw;

  • b.

   de in te zetten functionaris smw heeft een afgeronde hbo-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening of een andere relevante hbo-opleiding op sociaal terrein;

  • c.

   de in te zetten functionaris smw heeft een registratie in het beroepenregister sociaal werk of SKJ of opereert op een vergelijkbaar niveau als een functionaris met een registratie in het beroepenregister;

  • d.

   per school worden inhoudelijke- en uitvoeringsafspraken vastgelegd in een werkplan;

  • e.

   de aan de uitvoering van smw of vsmw gestelde kwaliteitseisen worden nageleefd.

 • 2. De schoolbesturen van het vo en mbo leveren in 2024 een eigen bijdrage ter hoogte van de volgende percentages van de totale inzet van smw op de desbetreffende scholen:

  • a.

   voor het vo 65%;

  • b.

   voor het mbo 50%.

 • 3. Een lagere eigen bijdrage van een schoolbestuur vo en mbo leidt tot een evenredige vermindering van de subsidie.

 • 4. De schoolbesturen van het po en sbo leveren in 2024 een aandeel in de bekostiging van de totale inzet van smw op de desbetreffende scholen op basis van de relatieve zorgzwaarte van de leerlingen op deze scholen.

Artikel 11 Verantwoording en monitoring

 • 1. De subsidieontvanger neemt bij de eindrapportage en eventuele tussentijdse rapportages een overzicht op van:

  • a.

   de gerealiseerde resultaten en effecten en daarmee de bijdrage aan het maatschappelijk resultaat;

  • b.

   een prognose voor de resterende periode.

 • 2. De subsidieontvanger levert de definitieve gegevens, bedoeld in het verantwoordings- en monitoringsformat volledig in en stuurt gelijktijdig de eindrapportage en eventuele tussentijdse rapportages mee.

 • 3. De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk melding aan het college indien:

  • a.

   niet alle monitoringsitems, bedoeld in het verantwoordings- en monitoringsformat kunnen worden geleverd;

  • b.

   andere relevante monitoringsitems die niet in het verantwoordings- en monitoringsformat staan, beschikbaar zijn gekomen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 • 2. Deze regeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de vervaldatum van deze regeling.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk Rotterdam 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2023

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

Toelichting

Algemene toelichting

De jeugd beweegt zich op drie zogenaamde leefdomeinen; thuis, (voor)school (en later: werk) en vrije tijd. Het behalen van een diploma of startkwalificatie biedt een belangrijke basis voor actieve maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk schooluitval te voorkomen en kinderen en jongeren voor het onderwijs te behouden en te zorgen voor zelfredzaamheid in de maatschappij.

Het Schoolmaatschappelijk Werk is een kernpartner in het Schoolondersteuningsteam. Samen met collega’s uit de domeinen Onderwijs, Jeugdgezondheidszorg en Veiligheid vormen zij het Schoolondersteuningsteam. De inzet van kernpartners in en om de school, is gericht op het ondersteunen van de school in het tijdig signaleren van belemmeringen van leerlingen en hier adequaat op te kunnen interveniëren. Deels door onderwijsprofessionals tools in handen te geven om de leerling te kunnen begeleiden tijdens de schoolloopbaan, deels door zelf kortdurend hulp te verlenen of door te geleiden naar de juiste hulp.

Sinds 2017 is in de kinderopvang in Rotterdam het voorschoolmaatschappelijk werk ingevoerd met eenzelfde taak als in het onderwijs om zo vroeg mogelijk belemmeringen in de ontwikkeling van jonge kinderen te signaleren en hierbij te ondersteunen.

Het college wil vanuit een integrale blik kinderen en jongeren op voorschoolse voorzieningen en op school adequaat en tijdig laten helpen waar dat nodig is. De voorschoolmaatschappelijk werker c.q. de schoolmaatschappelijk werker is de ‘linking-pin’ naar de wijkteams. Hij of zij bepaalt aan de hand van een risicotaxatie of toeleiding naar andere vormen van hulp nodig is.

Om dit doel te bereiken verstrekt het college subsidie voor het bieden van vsmw en smw op Rotterdamse locaties van een voorschool of school via de Subsidieregeling voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk 2024.

Het college financiert het aanbod smw samen met de schoolbesturen. Voor het bieden van smw op schoollocaties primair onderwijs, stuurt het college in nauwe samenspraak met de betrokken schoolbesturen op een uniforme kwaliteit van het aanbod op de verschillende schoollocaties.

Deze regeling heeft haar grondslag in de artikelen 3, 4 en 6, lid 4, van de Svr 2014. Titel 4.2 van de Awb is eveneens van toepassing. Het bepaalde in deze regeling is op een beperkt aantal onderdelen aanvullend op c.q. afwijkend van het bepaalde in de Svr 2014. Voor zover er geen andere bepalingen zijn opgenomen, zijn alle bepalingen van de Svr 2014 onverkort van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van de vaststelling van de subsidie en de geldende subsidieverplichtingen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel bevat de definities van een aantal begrippen in de nadere regels die voor het begrip van deze regeling van belang zijn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

In dit artikel is aangegeven dat deze subsidieregeling uitsluitend van toepassing is op de verstrekking van subsidies voor vsmw en smw op Rotterdamse locaties van een voorschool of school.

Artikel 3 Te verrichten activiteiten

Met behulp van subsidie dient voorschoolmaatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk op Rotterdamse voorscholen of scholen te worden geboden, zodat kinderen en ouders kortdurend lichte ondersteuning kunnen ontvangen en/of tijdig kunnen worden doorgeleid naar zorg- en hulpverlening.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan aanbieders van vsmw en smw op de Rotterdamse voorscholen en scholen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten van de vermelde activiteiten op uurbasis. Hierbij gaat het om de ondersteuning van de locaties waarbinnen de functionaris vsmw of smw werkt.

Artikel 6 Berekening maximale subsidie per aanvraagcategorie

De maximale subsidie per aanvraagcategorie wordt als volgt berekend. Bij de berekening van de maximale subsidie voor het po wordt gebruik gemaakt van het nieuwe verdeelmodel smw po. Dit verdeelmodel is evenals het kwaliteitskader smw po, vastgesteld in de sectorkamer po van 7 februari 2023.

De subsidie kan nimmer de in artikel 7 vermelde subsidiedeelplafonds te boven gaan.

VSMW:

Voor vsmw geldt dat in de aanvraag voor 2024 het aantal ve-groepen en de periode waarin de taken op de ve-locatie worden verricht inzichtelijk gemaakt moeten worden. De vergoeding van het vsmw is € 72,42 per uur met een maximum van € 1.448,40 per ve-groep per kalenderjaar, wat overeenkomt met 20 declarabele uren per ve-groep per kalenderjaar. De maximale kostprijs bedraagt 1350 uur x € 72,42 = € 97.762,44 per fte per kalenderjaar. De vaststelling van de subsidie na afloop van het kalenderjaar 2024 zal uiteindelijk plaatsvinden op basis van de verantwoorde en door het college goedgekeurde uren.

SMW:

De Rotterdamse scholen voor po, sbo, vo en mbo die samen met de aanbieders de regeling uitvoeren, dienen in de aanvraag de te realiseren uren realisatie inzichtelijk te maken waarbinnen zij de taken in 2024 willen verrichten.

 • -

  po

De beschikbare uren per po- en sbo- school bestaan uit een basisvolume van 4 uur per week voor iedere school met een eigen BRIN-nummer (opgave volgens DUO) aangevuld met een gemiddeld volume per leerling naar zorgzwaarte (de hoeveelheid zorg die nodig is per leerling afhankelijk van wijkindicatoren en schoolweging). Daarbij wordt gerekend met een kostprijs van € 72,42.

 • -

  vo

Voor het voortgezet onderwijs geldt een bedrag van maximaal 251 declarabele uren (18.176,57) per school met een eigen BRIN-nummer (volgens DUO). Bij het voortgezet onderwijs geldt geen bedrag per leerling. Dit zijn maximale bedragen. De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage van de gemeente is afhankelijk van de eigen bijdrage van de schoolbesturen. De maximale kostprijs bedraagt 1.350 uur x € 72,42 = € 97.767 per fte per kalenderjaar. De vaststelling van de subsidie na afloop van het kalenderjaar 2024 zal uiteindelijk plaatsvinden op basis van de verantwoorde en door het college goedgekeurde uren.

 • -

  mbo

De mbo-instellingen die smw aanbieden, dienen het benodigde aantal fte inzichtelijk te maken dat in 2024 schoolgebonden taken verricht. De beschikbare bedragen voor het mbo bestaan uit een vast bedrag per instelling, in te zetten voor een afgesproken hoeveelheid fte. De instelling moet uit eigen middelen tenminste hetzelfde bedrag bijdragen.

Internationale schakelklassen:

Voor de internationale, door de gemeente geverifieerde schakelklassen op het po en vo, stelt het college maximaal € 50.000 beschikbaar. Dit bedrag is aanvullend op de financiering door de aan de onderwijsinstelling verstrekte middelen, voor maximaal 20 uur per kalenderkalenderjaar verdeeld over 40 weken.

(V)SMW-Xtra

Voor tijdelijk extra (voor)schoolmaatschappelijk werk bij calamiteiten in de voorschool, het po, vo en mbo stelt het college in 2024 maximaal € 50.000, - beschikbaar voor (v)smw-Xtra. (V)smw-Xtra heeft als doel ve-locaties of scholen in geval van onvoorziene situaties extra in hun zorgtaken te ondersteunen door het tijdelijk toekennen van aanvullende uren (v)smw tot een maximum van vier extra uren (v)smw per week gedurende maximaal vier maanden tegen het geldende uurtarief. Na maximaal vier maanden wordt de inzet geëvalueerd en wordt gekeken of verlenging nodig is.

Artikel 7 Subsidieplafond

Tegen de achtergrond van de eindigheid van de voor 2024 beschikbare middelen, heeft het college voor respectievelijk vsmw en smw een subsidieplafond vastgesteld. Dit valt uiteen in een viertal deelplafonds, die zijn vermeld in het eerste lid onder a, b, c en d.

Artikel 8 De wijze van verdeling

Het derde lid van artikel 4 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 geeft het college de bevoegdheid om verdeelregels vast te stellen. Hierbij moet de aanvraag tevens voldoen aan de overige eisen van de regeling en kan het subsidieplafond niet overschreden worden.

De aanvrager krijgt op grond van artikel 4:5 eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Awb de gelegenheid om de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Lid 2 van dit artikel regelt dat de datum waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

Artikel 9 De aanvraag voor vsmw en inzet uren smw

De aanbieder moet voor een geldige aanvraag op grond van deze regeling, gebruik maken van het formulier dat op het digitale subsidieportaal van de gemeente Rotterdam te vinden is.

Hierbij worden afzonderlijke subsidieaanvraagcategorieën onderscheiden, te weten:

 • -

  vsmw,

 • -

  smw po,

 • -

  smw vo,

 • -

  smw mbo.

Voor extra vsmw of smw bij calamiteiten geldt 31 december 2024 als de uiterste aanvraagdatum ,omdat calamiteiten zich gedurende het gehele kalenderjaar kunnen voordoen. Dit wordt geregeld in lid 5 van dit artikel.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger en eigen bijdrage

Aanbieders op het gebied van smw en vsmw die subsidie aanvragen dienen aan verplichtingen op het gebied van kwaliteit te voldoen. Voor aanbieders van smw op het po, vo en mbo geldt dat het percentage van de eigen bijdragen die zij moeten voldoen (cofinanciering), per schooltype verschilt.

De relatieve zorgzwaarte van de leerlingen zoals bedoeld in het vierde lid, wordt bepaald aan de hand van het verdeelmodel smw po en sbo 2024.

Het leveren van een eigen bijdrage geldt niet voor het vsmw.

Artikel 11 Verantwoording en monitoring

Het college hecht er aan inzicht te verkrijgen in de resultaten en effecten van de gesubsidieerde activiteiten. Hierbij hoort onder andere een plicht van de subsidieontvanger om tijdig de registratie- en monitoringsgegevens bij het college in te dienen en er melding van te maken als dit niet lukt of belangrijke monitor-items lijken te ontbreken.