Regeling vervallen per 31-12-2024

Tijdelijke subsidieregeling MOVE

Geldend van 19-07-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling MOVE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 11 juli 2023, kenmerk 35101-2023,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

besluit vast te stellen de

Tijdelijke subsidieregeling MOVE

Artikel 1 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is:

Het stimuleren en bevorderen van activiteiten door en voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die bijdragen aan het sociale leven en versterking geeft aan de sociale samenhang.

Artikel 2 Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?

 • 1.

  Je kunt een bedrag aanvragen voor een nieuwe activiteit die je organiseert voor jongeren uit de gemeente Kampen tussen de 12 en 24 jaar die:

  • a.

   jongeren bij elkaar brengt;

  • b.

   ten goede komt aan het versterken van de sociale samenhang in de gemeente, zodat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen; en

  • c.

   geen reguliere activiteit is van de aanvrager.

 • 2.

  Je kunt een aanvraag indienen tot 1 december 2024.

 • 3.

  De activiteit moet uiterlijk binnen 3 maanden na goedkeuring worden uitgevoerd.

Artikel 3 Wie kan de subsidie aanvragen?

 • 1.

  Iedereen vanaf 18 jaar kan een aanvraag indienen. De jongeren tussen de 12 en 18 jaar, mogen de activiteit wel uitvoeren. Een vereniging, organisatie, stichting of bedrijf dat gevestigd is in de gemeente Kampen, kan ook een aanvraag indienen.

 • 2.

  Je activiteit is bedoeld voor alle jongeren tussen de 12 en 24 jaar uit de gemeente Kampen.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verleend voor een reguliere activiteit waarvoor al een gemeentelijke (project)subsidie is ontvangen.

Artikel 4 Hoe kan je een subsidie aanvragen?

 • 1.

  Je kunt de subsidie online met je DigiD aanvragen. Je kunt ook het aanvraagformulier invullen. Het formulier is online te vinden op www.kampen.nl/move

 • 2.

  Op het formulier geef je aan:

  • a.

   gegevens hoofdaanvrager;

  • b.

   gegevens uitvoerder;

  • c.

   welke activiteit je gaat organiseren ;

  • d.

   de datum wanneer je de activiteit organiseert;

  • e.

   voor wie je de activiteit organiseert;

  • f.

   hoeveel mensen mee kunnen doen;

  • g.

   hoeveel geld je nodig hebt en waar je dit voor wilt gebruiken;

  • h.

   wat jouw rekeningnummer is;

  • i.

   wat jouw e-mailadres is;

  • j.

   wat jouw telefoonnummer is;

 • 3.

  Het pdf-formulier kun je ook e-mailen naar move@kampen.nl .

Artikel 5 Wie beoordeelt de aanvraag?

 • 1.

  Jouw aanvraag wordt beoordeeld door Stichting WijZ Welzijn Kampen en beleidsmedewerkers van de gemeente Kampen.

 • 2.

  Zij geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

 • 4.

  Bij het beoordelen van de aanvraag letten we op:

  • -

   of het formulier helemaal is ingevuld;

  • -

   of de activiteit van toegevoegde waarde is voor de jongeren;

  • -

   het aantal mogelijke deelnemers.

 • 5.

  Je ontvangt binnen tien werkdagen na het indienen van een volledige aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Op de aanvraag wordt door het college een besluit genomen.

Artikel 6 Hoeveel subsidie kun je krijgen?

 • 1.

  Je kunt een bedrag aanvragen vanaf € 200,- tot € 2.500,- per activiteit.

 • 2.

  Je mag maximaal drie aanvragen indienen binnen deze regeling.

Artikel 7 Hoe wordt het totale subsidiebudget verdeeld?

 • 1.

  In 2023 is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar. In 2024 is ook € 40.000,- beschikbaar. Dit is het subsidieplafond.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag wordt per jaar verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • 3.

  Als er na 2023 nog geld over is, wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2024.

 • 4.

  Als je aanvraag in 2023 wordt geweigerd, omdat het geld op is, wordt de aanvraag na overleg met jou meegenomen in 2024. Dit in de volgorde zoals deze aanvragen volgens het tweede lid zijn ontvangen.

 • 5.

  Als er teveel aanvragen zijn dan geld beschikbaar, wordt de subsidie voor die aanvraag geheel geweigerd.

Artikel 8 Hoe weet je of je subsidie krijgt?

 • 1.

  Als je aanvraag voor de activiteit akkoord is, ontvang je het bedrag binnen veertien dagen na briefdatum op het rekeningnummer dat je op het aanvraagformulier hebt opgegeven. Ook krijg je een toekenningsbrief waar de subsidieverplichtingen in beschreven staan.

 • 2.

  Als jouw aanvraag wordt afgewezen, laten we je dat zo snel mogelijk weten.

Artikel 9 Je hebt een subsidie gekregen en dan?

 • 1.

  Je laat ons uiterlijk zes weken na de uitvoering van de activiteit weten wat je met het geld hebt gedaan. Hoe dit moet staat in de brief die je ontvangt bij toekenning van de subsidie.

 • 2.

  We willen een kort verslag van de activiteit en als het kan met enkele foto’s of een filmpje. Daarnaast willen we weten hoeveel mensen er waren en hoeveel geld je hebt uitgegeven.

 • 3.

  Het bedrag dat je krijgt uitbetaald bij de toekenning is in ieder geval het bedrag dat je krijgt. De hoogte verandert niet. Je hoeft het alleen terug te betalen als je het geld niet of niet helemaal hebt gebruikt. Ook als je het geld niet hebt gebruikt voor de activiteit, moet je het terugbetalen.

 • 4.

  Je ontvangt binnen zes weken, nadat we het verslag en de foto’s hebben beoordeeld, een definitief besluit over de subsidie (vaststellingsbrief).

Artikel 10 Hoe lang geldt de subsidieregeling?

Deze subsidieregeling geldt vanaf de dag na bekendmaking tot en met 31 december 2024.

Ondertekening

Deze regels zijn op 11 juli 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

De secretaris

N. Middelbos

de burgemeester,

S. de Rouwe