Verordening Rekenkamer Vallei en Veluwerand gemeente Scherpenzeel

Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Rekenkamer Vallei en Veluwerand gemeente Scherpenzeel

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente Scherpenzeel.

 • b.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van Scherpenzeel.

 • c.

  Gemeenteraden: de raden van de deelnemende gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet.

 • f.

  Voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. Voor het in stand houden van de rekenkamer werkt de gemeente samen met andere gemeenten, zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamer Vallei en Veluwerand 2023.

 • 3. De rekenkamer bestaat uit vijf leden onder wie een voorzitter.

Artikel 3. Klankbordgroep

Niet van toepassing.

Artikel 4 Herbenoeming en functioneren

 • 1. De leden van de rekenkamer, onder wie de voorzitter, kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

 • 2. De rekenkamer wijst uit haar leden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3. De rekenkamer stelt een aftreedrooster op.

 • 4. Periodiek, ten minste één keer per twee jaren, voert de voorzitter een gesprek met ieder lid van de rekenkamer over diens functioneren.

 • 5. Periodiek, ten minste één keer per twee jaren, voert een vertegenwoordiging van de gemeenteraden gevormd vanuit de griffiers, een gesprek met de voorzitter van de rekenkamer over diens functioneren en over het functioneren van de rekenkamer.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

Er is een ambtelijk secretariaat dat de rekenkamer bij de uitvoering van zijn taken terzijde staat.

Artikel 6. Budget

De rekenkamer is bevoegd binnen het aan haar beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 57,71 (in 2023) per werkelijk ingezet uur.

 • 2. De voorzitter ontvangt naast de in lid 1 bedoelde vergoeding een vergoeding van € 1.154,00 (in 2023) op jaarbasis.

 • 3. Noodzakelijk te maken reiskosten door de voorzitter en de leden worden vergoed overeenkomstig de in de gemeente Barneveld geldende reiskostenregeling.

 • 4. De in artikel 1 en 2 bedoelde vergoedingen worden ieder jaar geïndexeerd op 1 januari op basis van de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product (pBBP) volgens de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het voorafgaande jaar, zulks voor het eerst per 1 januari 2024.

Artikel 8. Monitoring aanbevelingen

De rekenkamer kan de griffie verzoeken een overzicht te verstrekken van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 9 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamer bespreekt de onderzoeksopzet met (een afvaardiging van) de gemeenteraad.

 • 3. De rekenkamer kan de verzoeker(s) tot het verrichten van een onderzoek tussentijds informeren over de voortgang van een onderzoek.

 • 4. De rekenkamer kan (een afvaardiging van) de gemeenteraad tussentijds informeren over de voortgang en de resultaten van het onderzoek.

 • 5. De rekenkamer stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn in elk geval degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 6. Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de gemeenteraad aangeboden.

 • 7. De gemeenteraad spreekt zich in de openbaarheid uit over de onderzoeksresultaten, de conclusies en de aanbevelingen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet treedt een vertegenwoordiging van de gemeenteraad in overleg en neemt ter zake een besluit.

 • 2. De Verordening Rekenkamercommissie 2014 wordt ingetrokken.

 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Rekenkamer Vallei en Veluwerand Gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 6 juli 2023

B.S. van Ginkel-Schuur

griffier

M.C. Teunissen-Willemsen

voorzitter

[De ondertekening bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: 4 juli 2023.]