Beleidsregels voor subsidieverlening Gemeente Hilvarenbeek 2024

Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor subsidieverlening Gemeente Hilvarenbeek 2024

Inleiding

In de tekst hierna wordt kort uitgelegd hoe het proces van subsidieverlening 2024 eruit ziet in de gemeente Hilvarenbeek.

Beleidsregels voor subsidieverlening 2024

Om te kunnen bepalen waarvoor de gemeente subsidie geeft, worden sinds 2015 beleidsregels voor subsidieverstrekking opgesteld. Alle beleidsregels zijn opgesteld aan de hand van doelstellingen en gewenste resultaten van het gemeentebeleid. Per beleidsregel zijn indicatoren en criteria vastgesteld in overleg met de organisaties die het betreft. In de beleidsregels staan verder de subsidieplafonds (maximale financiële budgetten) voor 2024 genoemd. Deze zijn nog niet definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebeurt pas bij de besluitvorming van de gemeenteraad van Hilvarenbeek in juli 2023 over de gemeentebegroting 2024. De beleidsregels voor subsidieverlening 2024 worden onder voorbehoud van het voldoende beschikbaar stellen van de benodigde subsidieplafonds door de gemeenteraad gepubliceerd.

Vanaf 1 april zijn de meeste beleidsregels voor subsidieverlening 2024 te vinden op de website van de gemeente Hilvarenbeek, www.hilvarenbeek.nl. De beleidsregels ‘Positief Jeugdbeleid’, ‘Inzet sport- en beweegcoaches en cultuurcoach (2024)’ en de ‘Uitvoering Sportakkoord’ zijn vanaf 1 juli 2023 beschikbaar.

Veranderingen in de beleidsregels

De beleidsregels 2024 zijn aangepast aan de laatste stand van zaken en ontwikkelingen.

Aanvraagformulieren subsidievaststelling en subsidieverlening

Elke organisatie die een jaarlijkse subsidie van meer dan € 5.000,- heeft ontvangen in 2022 moet een aanvraag tot vaststelling indienen. Op onze website vindt u daarvoor een digitaal aanvraagformulier, deze moet voor 1 mei ingevuld zijn.

Om voor een jaarlijkse subsidie 2024 in aanmerking te kunnen komen, moet er een aanvraag ingevuld worden met het digitale aanvraagformulier op de website voor 1 augustus 2023.

Subsidieprogramma 2024

Na vaststelling van de gemeentebegroting 2024 door de gemeenteraad, wordt het Subsidieprogramma 2024 vastgesteld door het college voor 1 januari 2024. In het subsidieprogramma worden alle besluiten over de subsidieaanvragen aan de hand van de beleidsregels vastgelegd. Ook worden de subsidies 2022 dan vastgesteld. Daarna ontvangen alle aanvragers een beschikking met daarin het besluit over hun aanvraag.

Belangrijke ontwikkelingen en wijziging subsidiebeleidsregels gedurende 2023-2024

Momenteel is het Rijk in debat over de Hervormingsagenda Jeugd. Hierover is nog geen akkoord bereikt. Hoofdlijnen zijn gecommuniceerd. Indien hierover landelijk een akkoord komt dan heeft dit grote inhoudelijke/financiële gevolgen voor de Regio Hart van Brabant en dus ook voor de gemeente Hilvarenbeek. Daarnaast is de Regio Hart van Brabant bezig met de nieuwe inkoop WMO en Jeugd. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de subsidiemogelijkheden binnen het voorliggend veld en de vastgestelde subsidiebeleidsregels gedurende 2023 en 2024. Concreet betekent dit dat een vastgestelde subsidiebeleidsregel tussentijds kan wijzigen of er een accentverschuiving kan plaatsvinden binnen de subsidiebeleidsregels. Ook de subsidieplafonds kunnen wijzigen aan de hand van de besluitvorming door de gemeenteraad van Hilvarenbeek.

Beleidsregels subsidieverlening 2024

1. Positief Jeugd Beleid

A Opvoedmilieu 1: gezin en zorg

A 1.1 Stichting Leergeld

Subsidieplafond

€ 17.500,-

Doel

Op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen en die zonder extra ondersteuning aan de zijlijn van de samenleving dreigen te komen.

Resultaat

Kansen bieden aan 90 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en hiermee sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  90 kinderen hebben een beroep gedaan op Stichting Leergeld. De gehonoreerde aanvraag heeft ervoor gezorgd dat deze kinderen konden participeren.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Intermediairs verrichten huisbezoeken en doen aanvragen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. De aanvragen zijn gericht op participatie op verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Organisaties

Stichtingen

Verdeelsleutel

€ 17.500,- voor Stichting Leergeld

Bijzondere criteria uitvoering

Er wordt samengewerkt met partners in het maatschappelijk veld.

Subsidievoorwaarden

 • -

  Het geld wordt in natura ingezet ten behoeve van de participatie van kinderen. De activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de kadernota Minimabeleid 2017-2021.

 • -

  Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente die erop gericht zijn de dienstverlening van Stichting Leergeld en de gemeente op elkaar aan te laten sluiten, zodat een sluitend aanbod wordt gecreëerd.

Beleidsdocumenten

Minimabeleid

Contactpersoon

Jort van Hoogstraaten (j.v.hoogstraaten@hilvarenbeek.nl)

A 1.2 Praktijkondersteuner huisartsen GGZ Jeugd

Subsidieplafond

€ 21.965 (geïndexeerd)

Doel

De kwaliteit van jeugdhulp verbetert doordat deze sneller en dichterbij beschikbaar is, er geen onnodige doorverwijzingen zijn en daardoor kosten kunnen worden gereduceerd.

Resultaat

Door het toevoegen van specifieke kennis en aandacht voor Jeugd (GGZ) aan huisartsenpraktijken en deze te positioneren als schakelpunt tussen de huisartsenpraktijk en de gemeente/Samenzorgteam realiseren we de volgende resultaten:

 • -

  Betere vraagverheldering en een juiste verwijzing;

 • -

  Een verbeterde (keten)samenwerking tussen huisartsen, Samenzorgteam/gemeente, positief jeugdbeleid onderwijs;

 • -

  Een reductie van overbehandeling en kosten binnen de GGZ.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  Voor iedere huisartsenpraktijk in Hilvarenbeek is de POH-GGZ jeugd beschikbaar.

 • -

  Bij iedere huisartsenpraktijk in Hilvarenbeek wordt een reductie van het aantal doorverwijzingen gerealiseerd.

 • -

  De jongeren zijn tevreden over de POH-GGZ jeugd en het resultaat van de inzet.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • -

  Zorgen voor de afgesproken POH-GGZ jeugd capaciteit om alle huisartsen in Hilvarenbeek te kunnen bedienen waarbij het functieprofiel dat de zorgverzekeraars hanteren voor de POH-GGZ leidend is.

 • -

  Zorgen dat de POH-GGZ jeugd zichtbaar en laagdrempelig is voor alle lokale partners op het gebied van jeugd(zorg). De POH-GGZ jeugd is bekend met wat de lokale partners te bieden hebben.

 • -

  Jaarlijks monitoren (‘tellen en vertellen’) van:

  • Aantal deelnemende praktijken

  • Instroom per maand

  • Type Klacht/Vraag

  • Aantal patiënten doorverwezen

 • -

  Wanneer geen cijfermatige gegevens beschikbaar zijn, kunnen bevindingen worden beschreven. Dit betreft met name:

  • Benodigde contactmomenten

  • Recidive (terugkeer met dezelfde klachten, na afronding traject bij POH, binnen 3 maanden)

  • Patiënttevredenheid

 • -

  Deelnemen aan het opdrachtgeversoverleg (2x per jaar) om de voortgang te bespreken (ervaringen inzet POH-GGZ jeugd, samenwerking medisch en sociaal domein).

Organisaties

PRO-RCH

Verdeelsleutel

Het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag dient ter dekking van 50% van de totale kosten van de inzet van de POH-GGZ jeugd (uitvoeren van taken in het kader van de jeugdwet). De overige 50% wordt betaald door de zorgverzekeraar (uitvoeren taken in het kader van de zorgverzekeringswet).

Tariefvoorschriften

Bij het berekenen van de kostprijs wordt uitgegaan van een normpraktijk (zie programma van eisen). Dat wil zeggen 2.350 patiënten waarvan er 529 jeugdigen zijn (22,5%). Het aantal uur inzet POH GGZ jeugd dat nodig is per normpraktijk varieert en is afhankelijk van het aantal jeugdigen met GGZ problematiek per normpraktijk. Dit varieert meestal tussen de 5% en 10 %.

De gemeente betaalt 50% van de kosten van de benodigde inzet.

Bijzondere criteria uitvoering

 • -

  De POH-GGZ jeugd werkt volledig onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts.

 • -

  De POH-GGZ jeugd is werkzaam in de huisartsenpraktijk en heeft daarnaast tijd beschikbaar voor samenwerking met het lokale veld (buiten de praktijk).

 • -

  De POH-GGZ Jeugd biedt zowel zorg in het kader van de huisartsenzorg bij veelvoorkomende psychische problematiek als daarnaast taken vanuit de Jeugdwet.

Subsidievoorwaarden

 • -

  Eén keer per jaar levert de subsidieontvanger een verantwoordingsrapportage aan over de resultaten (Zie: monitoring).

 • -

  Als tussentijds blijkt dat de inzet van de POH-GGZ jeugd, de afgesproken resultaten of prestaties significant gaan afwijken neemt de subsidieontvanger contact op met de gemeente.

 • -

  Het niet behalen van de afgesproken resultaten kan er toe leiden dat een lager subsidiebedrag wordt vastgesteld.

 • -

  Aanvragen voor subsidie voor het volgend jaar dienen voor 1 augustus van het lopend jaar te worden ingediend.

 • -

  Verantwoording en aanvraag tot vaststelling (inhoudelijk en financieel verslag) worden aangeleverd voor 1 mei van het jaar na het jaar waarvoor de subsidie is toegekend.

 • -

  Voor aanvraag en verantwoording subsidie dient een formulier gebruikt te worden via de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl/subsidie).

 • -

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • -

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Beleidsdocumenten

 • -

  Regionale Koers jeugdhulp: Samen met de jeugd.

 • -

  Regionaal uitvoeringsprogramma Samen met de jeugd, thema ‘Snel op de juiste plek’/samenwerking medisch en sociaal domein.

 • -

  Regionaal programma van eisen POH-GGZ jeugd.

 • -

  Koersdocument Sociaal Domein Hilvarenbeek.

Contactpersoon

Anneke Tooten (a.tooten@hilvarenbeek.nl)

A 1.3 Zorgoppas

Subsidieplafond

€ 5.974,-

Doel

Ouders van zorgbehoevende kinderen ervaren meer ontspanning in hun vrije tijd.

Resultaat

Mantelzorgondersteuning voor overbelaste ouders van zorgbehoevende kinderen.

Indicatoren resultaatbereik

Aantal matches, aantal uren, beoordeling van ouders.

(2023: 1 lopend gezin en 4 nieuwe gezinnen).

Soort subsidie

jaarlijkse

Activiteiten

Onderzoek naar vindplaatsen en verbinding met welzijnsorganisaties

Werving en selectie van oppaskandidaten

Intake gezinnen: na aanmelding wordt de oppasbehoefte van de ouder(s) en de zorgbehoefte van het kind geïnventariseerd

Screening van oppaskandidaten: voor elk gezin interviewen we drie tot vijf oppaskandidaten om ervaring, vaardigheden en motivatie te toetsen Matching Zorgoppas matcht ouders met meerdere geschikte kandidaten, de ouders beslissen zelf met wie ze de beste klik hebben

VOG aanvraag, archivering en vergoeding

Inrichting en bijhouden van de administratie tussen ouders, gemeente en oppaskandidaten

Vraagbaak voor ouder, gemeente en oppaskandidaat, via Whatsapp en telefonisch

Rapportage van de resultaten en effecten naar de gemeente

Organisaties

Zorgoppas

Tariefvoorschriften

550 euro per match en 17 euro per uur. Zie pagina 10 van de aanvraag voor toelichting.

Verdeelsleutel

Hier leest u of en hoe de subsidie voor deze beleidsregel verdeeld wordt onder de aanvragers.

Subsidievoorwaarden

Eén keer per jaar levert de subsidieontvanger een verantwoordingsrapportage aan over de resultaten (Zie: monitoring).

Als tussentijds blijkt dat de inzet van de Zorgoppas, de afgesproken resultaten of prestaties significant gaan afwijken neemt de subsidieontvanger contact op met de gemeente.

Het niet behalen van de afgesproken resultaten kan er toe leiden dat een lager subsidiebedrag wordt vastgesteld.

Aanvragen voor subsidie voor het volgend jaar dienen voor 1 augustus van het lopend jaar te worden ingediend.

Verantwoording en aanvraag tot vaststelling (inhoudelijk en financieel verslag) worden aangeleverd voor 1 mei van het jaar na het jaar waarvoor de subsidie is toegekend.

Voor aanvraag en verantwoording subsidie dient een formulier gebruikt te worden via de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl/subsidie).

De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Eén keer per jaar levert de subsidieontvanger een verantwoordingsrapportage aan over de resultaten (Zie: monitoring).

Als tussentijds blijkt dat de inzet van de Zorgoppas, de afgesproken resultaten of prestaties significant gaan afwijken neemt de subsidieontvanger contact op met de gemeente.

Het niet behalen van de afgesproken resultaten kan er toe leiden dat een lager subsidiebedrag wordt vastgesteld.

Aanvragen voor subsidie voor het volgend jaar dienen voor 1 augustus van het lopend jaar te worden ingediend.

Verantwoording en aanvraag tot vaststelling (inhoudelijk en financieel verslag) worden aangeleverd voor 1 mei van het jaar na het jaar waarvoor de subsidie is toegekend.

Voor aanvraag en verantwoording subsidie dient een formulier gebruikt te worden via de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl/subsidie).

De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Bijzondere criteria uitvoering

Achteraf afgerekend op resultaat. Eventueel restant komt retour.

Beleidsdocumenten

Koersdocument Samenleving

Koers voor de Jeugd Hart van Brabant

Contactpersoon

Anneke Tooten (a.tooten@hilvarenbeek.nl)

B Opvoedmilieu 2: opvang, onderwijs en werk

B 1.1 Peuteropvang

Subsidieplafond

€134.000,- (totaalbudget gemeentelijke middelen peuteropvang en voorschoolse educatie (subsidieregeling B.1.2))

Doel

 • -

  Bieden van een stimulerende leer- en opgroeiomgeving voor peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

 • -

  Peuters worden goed voorbereid op de basisschool.

 • -

  Alle peuters volgen een voorschools programma gevolgd, voordat zij instromen op de basisschool.

Resultaat

 • -

  Alle Hilvarenbeekse peuters kunnen naar een voorschoolse voorziening.

 • -

  Alle peuters gaan naar een voorschoolse voorziening.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  Aantal peuters dat deelneemt aan de peuteropvang (streven naar 100%).

 • -

  Oordeel basisonderwijs ten aanzien van niveau instroom.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Een aanbod educatieve voorschoolse opvang, gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de basisschool

Aanvrager subsidie

In de gemeente Hilvarenbeek gevestigde kinderopvangorganisaties met peuteropvang die staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Verdeelsleutel / Tariefvoorschriften

 • -

  De subsidie is gelijk aan de maximale uurvergoeding kinderopvangtoeslag die de belastingdienst in het betreffende subsidiejaar hanteert per geplaatste peuter voor maximaal twee dagdelen per week, 4 uur per dagdeel, gedurende maximaal 40 weken per jaar, minus de ouderbijdrage.

 • -

  Voor de afname van subsidiabele peuteropvang betalen de ouder(s) een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de adviestabel van de VNG van het betreffende subsidiejaar.

 • -

  Wanneer ouder(s) meer dan 8 uur peuteropvang afnemen, betalen zij deze extra uren zelf, tenzij het voorschoolse educatie betreft op basis van een indicatie.

 • -

  Mocht het tarief niet reëel zijn als gevolg van aangescherpte kwaliteits- en CAO -eisen, dan vindt nader overleg plaats.

 • -

  Bij de toewijzing van middelen heeft de subsidie VVE voorrang op de subsidie peuteropvang, en de subsidie peuteropvang voorrang op de subsidie overige activiteiten.

Subsidievoorwaarden

 • -

  De aanvrager kan alleen subsidie aanvragen bij de gemeente voor de deelname van een peuter aan een peuteropvang wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   de ouder(s)/verzorger(s) van de peuter komen aantoonbaar niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;

  • b.

   de peuter is woonachtig in de gemeente Hilvarenbeek;

  • c.

   de peuter gaat naar een opvanglocatie binnen de gemeente Hilvarenbeek;

  • d.

   voorafgaand aan de start van de peuteropvang is een overeenkomst opgesteld en ondertekend door de aanbieder van de peuteropvang en de ouder(s)/verzorger(s).

 • -

  De peuteropvang is toegankelijk voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar of tot het moment dat het kind naar de basisschool gaat.

 • -

  De beroepskrachten die werken op de peuteropvang in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • -

  De aanvrager bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode. Zij heeft verantwoordelijkheid voor en kennis over de vormen van geweld (in het bijzonder aandacht voor ouderverstoting), kindcheck, omgang met vertrouwelijke gegevens en gebruik van de verwijsindex risicojongeren (Multisignaal).

 • -

  Er is voldaan aan alle wettelijk gestelde eisen aan de opvang, zoals de Wet op de Kinderopvang en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie.

 • -

  Er is sprake van vroegtijdige signalering van (extra) behoeften in ontwikkelings- en opvoedingsondersteuning van peuters.

 • -

  Er is een samenwerkingsrelatie met het basisonderwijs ter ondersteuning van de doorlopende leerlijn (tenminste via gebruik van het overdrachtsprotocol).

 • -

  Peuters worden overgedragen aan de basisschool.

 • -

  Bij het ontstaan van wachtlijsten gaan de peuters met een VE indicatie voor op peuters zonder een dergelijke indicatie.

Subsidieaanvraag/verlening/

bevoorschotting en verantwoording

 • -

  De aanvraag verloopt via het aanvraagformulier: een door het college vastgesteld digitaal berekeningsformulier waarin aan de hand van de verwachte deelname aan de peuteropvang de hoogte van de subsidie wordt berekend.

 • -

  In november vraagt de aanbieder de subsidie voor het eerst volgende jaar aan bij de gemeente.

 • -

  De aanbieder is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van het ingevulde formulier.

 • -

  De subsidie wordt in vier voorschotten uitbetaald: in januari, april, juli en oktober van het betreffende subsidiejaar.

 • -

  De subsidie kan pas worden verleend als het aanvraagformulier door de aanvrager bij de gemeente is ingeleverd.

 • -

  De hoogte van de door de aanbieder te ontvangen subsidie wordt gebaseerd op:

  • a.

   het aantal uren dat peuteropvang afgenomen wordt;

  • b.

   het uurtarief dat door de gemeente is vastgesteld;

  • c.

   de hoogte van de te ontvangen ouderbijdrage.

 • -

  Het definitieve subsidiebedrag wordt na afloop van het subsidiejaar, op basis van de gegevens uit de eindrapportage/jaarrekening van de houder, door het college vastgesteld. Deze vaststelling vindt plaats op basis van het werkelijke aantal bezette peuterplaatsen (daaronder wordt hier begrepen het aantal afgenomen uren peuteropvang ), het werkelijk gehanteerde uurtarief en de totaal in rekening gebrachte ouderbijdragen.

 • -

  Vaststelling kan een terugvordering tot gevolg hebben als de aanbieder minder bezette peuterplaatsen heeft gerealiseerd dan het aantal waarop de hoogte van de subsidieverlening was gebaseerd.

 • -

  Jaarlijks wordt door de gemeente in oktober duidelijkheid verschaft over de gehanteerde uurtarieven van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • -

  Het college kan bij de aanbieder nadere gegevens opvragen om de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie conform de opgelegde voorwaarden te controleren. Deze gegevens kunnen betreffen:

  • Inkomensverklaringen of andere bewijzen hoogte gezinsinkomen;

  • verklaringen Geen recht op kinderopvangtoeslag van ouders;

  • plaatsingsovereenkomst peuter waaruit aantal uren, soort peuterplaats, ouderbijdrage en start- en (verwachte) einddatum blijken.

 • -

  In aanvulling op artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hilvarenbeek 2015 kan de subsidie worden geweigerd indien herhaaldelijk wordt geconstateerd dat de wettelijke basiskwaliteit van de aanbieder niet op orde is.

Beleidsdocumenten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • -

  Koersdocument Sociaal Domein

 • -

  LEA 2023-2026

 • -

  Onderwijsachterstandenbeleidsplan 2023-2026

Contactpersoon

Beleidsmedewerker onderwijs

B 1.2 Voorschoolse educatie (VVE)

Subsidieplafond

€ 134.000,-,- (totaalbudget peuteropvang (subsidieregeling B.1.1) en voorschoolse educatie (VE).

Doel

 • -

  Bieden van een stimulerende leer- en opgroeiomgeving voor VVE geïndiceerde peuters (doelgroeppeuters).

 • -

  Inlopen van ontstane onderwijsachterstanden.

Resultaat

 • -

  Taalachterstanden van doelgroeppeuters worden ingelopen, met als minimumresultaat dat de achterstand niet oploopt.

 • -

  Kinderen beginnen met minder leer- en ontwikkelingsachterstanden aan het basisonderwijs.

 • -

  80% Van alle doelgroeppeuters maakt in de voor- en vroegschool een dusdanige ontwikkeling door dat zij:

  • a.

   zonder onderbreking doorstromen naar groep drie; en,

  • b.

   in groep 3 geen extra ondersteuning nodig hebben.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  Aantal geïndiceerde doelgroeppeuters dat VVE ontvangt.

 • -

  Aantal kinderen dat met een achterstand instroomt in het basisonderwijs.

 • -

  Aantal geïndiceerde VVE peuters dat zonder onderbreking en extra ondersteuning doorstroomt naar groep 3.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • -

  Een voorschools educatief aanbod van minimaal 960 uur van de doelgroeppeuter in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

 • -

  Uitvoering van een door het college gesubsidieerd programma voor doelgroeppeuters dat gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het basisonderwijs (zie Wko, artikel 1.1).

Aanvrager subsidie

Kinderopvangorganisaties met een voorschools aanbod in Hilvarenbeek met een VE-registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Verdeelsleutel / Tariefvoorschriften

 • -

  De subsidie is gelijk aan de maximale uurvergoeding kinderopvangtoeslag die de belastingdienst in het betreffende subsidiejaar hanteert per geplaatste peuter, vermenigvuldigt met de factor 1,2. De deelname aan VVE betreft vier dagdelen per week, 4 uur per dagdeel, voor maximaal 40 weken per jaar, tenzij het consultatiebureau een indicatie heeft afgegeven voor 52 weken per jaar.

 • -

  Voor een VVE-subsidie komen alleen het derde en vierde dagdeel in aanmerking, aanvullend op deelname van twee dagdelen peuteropvang en het bijbehorende uurtarief.

 • -

  Voor het derde en vierde dagdeel VVE wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht.

 • -

  In het uurtarief is ook de inzet van de wettelijk verplichte pedagogische coach/beleidsmedewerker opgenomen.

 • -

  Bij de toewijzing van middelen heeft de subsidie VVE voorrang op de subsidie peuteropvang.

Subsidievoorwaarden

 • -

  Aanbieders zijn verplicht bij plaatsing van een peuter op een beschikbaar gekomen peuterplek doelgroeppeuters (peuters met een VE indicatie) voorrang te geven.

 • -

  De ouder)/verzorger(s)(s hebben de plicht om hun peuter op de afgesproken dagdelen naar de peuteropvang te brengen. Alleen bij gegronde redenen als ziekte kan de peuter afgemeld worden. Indien de peuter niet wordt afgemeld of als er sprake is van ongegrond verzuim, dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Bij veelvuldig niet nakomen van een afspraak wordt het ondersteuningsteam van het betreffende Samenwijscentrum ingeschakeld om een besluit te nemen over de vervolgstappen.

 • -

  De subsidie wordt alleen verstrekt voor extra VVE aanbod aan peuters die:

  • a.

   van de GGD een VVE-indicatie hebben gekregen, en;

  • b.

   woonachtig zijn in de gemeente Hilvarenbeek, en;

  • c.

   die in de gemeente Hilvarenbeek naar de peutergroep gaan.

 • -

  Het VVE aanbod is toegankelijk voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar.

 • -

  Het aanbod aan een doelgroeppeuter bedraagt ten minste 960 uur in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

 • -

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • -

  De aanbieder bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode. Zij heeft verantwoordelijkheid voor en kennis over de vormen van geweld (in het bijzonder aandacht voor ouderverstoting), kindcheck, omgang met vertrouwelijke gegevens en gebruik van de verwijsindex risicojongeren (Multisignaal).

 • -

  Er is voldaan aan alle wettelijk gestelde eisen aan de opvang, zoals de Wet op de Kinderopvang en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie.

 • -

  Er wordt gewerkt met een vve-programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • -

  Er is een samenwerkingsrelatie met het basisonderwijs ter ondersteuning van de doorlopende ontwikkel- en leerlijn.

 • -

  Doelgroeppeuters worden “warm” overgedragen aan de basisschool.

 • -

  De aanvrager is verplicht de bovengenoemde resultaten te volgen en deze af te stemmen met het onderwijs.

 • -

  De resultaten worden gecommuniceerd met de gemeente.

Subsidieaanvraag/verlening/

bevoorschotting en verantwoording

 • -

  De aanvraag verloopt via het aanvraagformulier: een door het college vastgesteld digitaal berekeningsformulier waarin aan de hand van de verwachte deelname aan de VVE de hoogte van de subsidie wordt berekend.

 • -

  In november vraagt de aanbieder de subsidie voor het eerst volgende subsidiejaar aan bij de gemeente.

 • -

  De aanbieder is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van het ingevulde semesterformulier.

 • -

  De subsidie kan pas worden verleend als het betreffende semesterformulier door de aanbieder bij de gemeente is ingeleverd.

 • -

  Betaling van de voorschotten op de subsidie vindt plaats in januari, april, juli en oktober.

 • -

  De hoogte van de door de aanbieder te ontvangen subsidie voor het 3e en 4e dagdeel VVE wordt gebaseerd op:

  • a.

   het aantal uren VVE per geïndiceerd kind;

  • b.

   het uurtarief dat door de gemeente is vastgesteld.

 • -

  In aanvulling op artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hilvarenbeek 2015 kan de subsidie worden geweigerd indien herhaaldelijk wordt geconstateerd dat de wettelijke basiskwaliteit van de aanbieder niet op orde is.

 • -

  Het definitieve subsidiebedrag wordt na afloop van het subsidiejaar, op basis van de gegevens uit de eindrapportage/jaarrekening van de houder, door het college vastgesteld. De vaststelling vindt plaats op basis van het werkelijke aantal afgenomen uren VVE t.b.v. het 3e en 4e dagdeel.

 • -

  Vaststelling kan een terugvordering tot gevolg hebben als de aanbieder minder bezette peuterplaatsen heeft gerealiseerd dan het aantal waarop de hoogte van de subsidieverlening was gebaseerd.

 • -

  Jaarlijks wordt door de gemeente in oktober duidelijkheid verschaft over de gehanteerde uurtarieven van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • -

  Het college kan bij de aanbieder nadere gegevens opvragen om de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie conform de opgelegde voorwaarden te controleren. Deze gegevens kunnen betreffen:

  • plaatsingsovereenkomst peuter waaruit aantal uren, soort peuterplaats, ouderbijdrage en start- en (verwachte) einddatum blijken;

  • VVE-indicaties, afgegeven door de JGZ, voor plaatsing van doelgroeppeuters.

Beleidsdocumenten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • -

  Koersdocument Sociaal Domein

 • -

  LEA 2023-2026

 • -

  Onderwijsachterstandenbeleidsplan Hilvarenbeek 2023-2026

Contactpersoon

Ton Kivits (t.kivits@hilvarenbeek.nl)

B 1.3 Boekstartcoach

Subsidieplafond

€ 10.000,-

Doel

 • -

  Verbeteren van de taalvaardigheid van kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar.

 • -

  Stimuleren van lezen en voorlezen voor (ouders van) peuters.

 • -

  Bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling.

 • -

  Doorverwijzen van ouders die laag taalvaardig zijn naar het Taalhuis.

Resultaat

 • -

  Stijgend bereik van de ouders die naar de bibliotheek gaan.

 • -

  Verbetering van potentiële taalachterstanden van kinderen in de leeftijd 0-3 jaar.

 • -

  Alle nieuwe ouders komen in het bezit van het boekstartkoffertje.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  Aantal uitgedeelde boekstartkoffertjes

 • -

  Aantal uitgedeelde gratis lidmaatschappen voor ouders.

 • -

  Bevindingen jeugdarts en – verpleegkundige over:

  • a.

   De aanwezigheid van de Boekstartcoach.

  • b.

   De bereikbaarheid van de Boekstartcoach.

  • c.

   De effectiviteit van de Boekstartcoach.

 • -

  Aantal contactmomenten met ouders.

 • -

  Aantal ouders dat via de Boekstartcoach contact opneemt met het Taalhuis.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • -

  De boekstartcoach komt naar het consultatiebureau in Hilvarenbeek en ondersteunt de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan over het belang van lezen/voorlezen en biedt gerichte voorleesondersteuning.

 • -

  De Boekstartcoach bouwt een band op met ouders en wordt een vertrouwd gezicht.

 • -

  De Boekstartcoach begeleidt ouders van potentiële doelgroeppeuters (peuters met een taalachterstand) naar de bibliotheek.

 • -

  De Boekstartcoach regelt een Boekstartkoffertje met gratis lidmaatschap voor de bibliotheek voor alle nieuwe Hilvarenbeekse kinderen.

 • -

  De Boekstartcoach verwijst laag taalvaardige ouders naar het Taalhuis.

Aanvrager subsidie

In Hilvarenbeek gevestigde bibliotheek.

Verdeelsleutel

Voor de Boekstartcoach staat een vast subsidiebedrag. Dat bedrag is inclusief, materialen, uren, coördinatie, reistijd, collectie e.d. Tenminste 80% van het subsidiebudget wordt ingezet voor uren van de Boekstartcoach.

Subsidievoorwaarden

 • -

  De subsidie wordt alleen verleend voor de bovengenoemde activiteiten.

 • -

  De subsidie dient bovenstaande resultaten tot gevolg te hebben.

Subsidieaanvraag/verlening/

bevoorschotting en verantwoording

Aanvraag:

 • -

  Uit de subsidie aanvraag blijkt duidelijk:

  • a.

   Waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

  • b.

   Welke doelen worden nagestreefd.

  • c.

   Welke effecten bereikt worden.

  • d.

   Hoe deze effecten gemeten worden.

  • e.

   Hoe de begroting is opgebouwd met uren x uurtarief en de uitwerking van de overige kosten.

 • -

  In subsidie wordt aangevraagd voor 1 juli in het jaar, voorafgaand aan de subsidiejaar.

 • -

  De aanvrager is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aanvraag.

Verlening/bevoorschotting:

 • -

  De subsidie wordt in vier voorschotten uitbetaald, in januari, april, juli en oktober van het betreffende subsidiejaar.

Verantwoording:

 • -

  De aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 1 mei na het subsidiejaar ingediend worden.

 • -

  Het definitieve subsidiebedrag wordt na afloop van het subsidiejaar, op basis van de verantwoording, door het college vastgesteld. Deze verantwoording bevat ten minste de volgende componenten:

  • een jaarrekening (financieel overzicht van inkomsten en uitgaven van de activiteiten die met de subsidie zijn verricht, met een balans, reserves en voorzieningen);

  • een inhoudelijk jaarverslag. Daaruit blijkt duidelijk wat er met de subsidie gedaan en bereikt is. De vooraf gemaakte resultaatafspraken komen hierin terug.

 • -

  Vaststelling kan een terugvordering tot gevolg hebben als de aanvrager de subsidie niet, of onrechtmatig heeft ingezet.

 • -

  Het college kan bij de aanbieder nadere gegevens opvragen om de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie conform de opgelegde voorwaarden te controleren.

 • -

  In aanvulling op artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hilvarenbeek 2015 kan de subsidie worden geweigerd indien herhaaldelijk wordt geconstateerd dat de wettelijke basiskwaliteit van de aanbieder niet op orde is.

Beleidsdocumenten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • -

  Koersdocument Sociaal Domein

 • -

  LEA 2023-2026

 • -

  Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026

Contactpersoon

Beleidsmedewerker onderwijs

C Opvoedmilieu 3: vrije tijd

C 1.1 Jongerenwerk, HEBE | R-Newt

Subsidieplafond

€ 184.000,-

Doel

De veerkracht van kinderen en gezinnen in hun normale leven versterken door:

 • -

  Laagdrempelige ondersteuning aan jongeren (uit alle kernen) in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De ondersteuning richt zich op de kinderen binnen het gezin, onderwijs en vrije tijd.

 • -

  Meer begrip, verbinding en samenwerking tussen lokaal werkende beroepskrachten en vrijwilligers in zorg, onderwijs en vrije tijd (integraliteit).

 • -

  Sneller opsporen en - op maat en dichtbij - aanpakken van dreigende problemen bij jeugd.

 • -

  Beperken van dure, gespecialiseerde hulp.

Resultaat

 • -

  De jeugd - met hun behoeften en vragen - is in beeld.

 • -

  Meer jeugd die actief meedoet (jongerenparticipatie).

 • -

  Meer ontmoetingen tussen jongeren (sociaal netwerk).

 • -

  Meer ervaren steun uit het sociale netwerk.

 • -

  Sterker gevoel van eigenwaarde.

 • -

  Stabiele omgeving voor jeugd met (ernstige) problemen.

 • -

  Meer eigenaarschap over het leven en hun toekomst.

Indicatoren resultaatbereik

Positieve effecten voor jongeren

 • -

  Meer verantwoordelijkheidsgevoel.

 • -

  Beter kennen en gebruiken van eigen mogelijkheden.

 • -

  Meer zelfregie.

 • -

  Beter goed toekomstperspectief.

 • -

  Eerder de juiste hulp.

Positieve effecten voor de samenleving

 • -

  Meer jongerenparticipatie (actieve betrokkenheid).

 • -

  Meer oog voor elkaar en de samenleving.

 • -

  Meer jongeren met (ernstige) problemen doen ‘gewoon’ mee.

Positieve neveneffecten in de jeugdzorg

 • -

  Meer lichte ondersteuning in het lokale Dorpsnetwerk.

 • -

  Minder (zware ondersteuning vanuit) gespecialiseerde jeugdzorg.

 • -

  Meer ruimte voor beroepskrachten (minder regeldruk).

Positieve effecten in de samenleving

 • -

  Inclusievere samenleving (lange termijn).

 • -

  Meer (ouder)betrokkenheid.

 • -

  Meer sociale cohesie.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • -

  Contact maken met jongeren in alle kernen van Hilvarenbeek

 • -

  Individuele begeleiding bieden

 • -

  Informatie en advies geven

 • -

  Spiegelen (rolmodel)

 • -

  Ondersteunen bij sociaal-economische participatie

 • -

  Signaleren en doorverwijzen

 • -

  Wekelijkse bijeenkomsten faciliteren (structuur)

 • -

  Groepswerk: positieve functies van groepen jongeren bevorderen

 • -

  Niet-formele activiteitenaanbod (laten) creëren

 • -

  Ervaringskennis van jongeren benutten

Maatschappelijke projecten (laten) opzetten oa binnen Maatschappelijke Dienst Tijd

Organisaties

R-Newt van Contour de Twern

Verdeelsleutel

Arbeidskosten HEBE €174.000,-

DOE-budget HEBE €10.000,-

Tariefvoorschriften

Er wordt een zelfsturend, uitvoerend team aangesteld met minimaal drie jongerenwerkers. Programmaleiding en opdrachtgeverschap zijn bij de ambtelijke organisatie belegd.

Het DOE-budget is aan te vragen door jongeren(HEBE)/ jongerenwerk. Hiervoor moet vooraf een plan van aanpak ingediend worden.

Bijzondere criteria uitvoering

Bijdragen aan de kernwaarden van Positief Jeugdbeleid:

 • -

  Ontmoeten: bij elkaar komen, elkaar zien, sociale cohesie, toevallig of opzettelijk, kennismaken, treffen.

 • -

  Ontdekken: te weten komen, vinden, ervaren, dat wat je nog niet weet of niet eerder gedaan hebt.

 • -

  Ontwikkelen: vormen, (niet-formeel) leren, groeien en bloeien, zichtbaar maken van talent.

 • -

  Spelen: vrijwillig, vrijheid, altijd interactie, de uitkomst is onzeker, zelf (speel)regels bepalen, in beweging zijn, ter ontspanning, met risico’s.

Subsidievoorwaarden

 • -

  U meet het aantal actief betrokken jongeren

 • -

  U meet het aantal jongeren die deelnemen aan een activiteit (per activiteit)

 • -

  U meet de individuele trajecten

 • -

  U verzamelt verhalen van jongeren over hun ervaring met HEBE | R-Newt (storytelling).

 • -

  Uw beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • -

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Beleidsdocumenten

 • -

  Beleidsplan Positief Jeugd Beleid, sept 2020

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda Koersdocument Sociaal Domein

 • -

  RIB tussenevaluatie Positief jeugdbeleid 2022

Contactpersoon

Angela van Hooft

C 1.2 Inzet sport- en beweegcoaches en cultuurcoach (2024)

Subsidieplafond

€ 120.824

Doel

De inzet van de combinatiefunctionarissen draagt bij aan het bereiken van de drie ambities uit het herijkte Sportakkoord 2023-2026, namelijk:

 • 1.

  Het fundament op orde: het hebben van kwalitatief, sterke sportaanbieders, die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen;

 • 2.

  Een groter bereik: meer mensen bereiken om te gaan sporten en bewegen;

 • 3.

  Meer zichtbare betekenis van sport: het bevorderen van gezondheid in al zijn facetten door het inzetten van sport en bewegen als middel.

Resultaat

Iedereen is in de mogelijkheid om binnen de gemeente te sporten en bewegen in een veilige (sport-)omgeving. Sport en bewegen draagt daarmee bij aan gezonde leefstijl.

De cultuurcoach zorgt voor een breed en samenhangend aanbod van kunst en cultuur voor de basisscholen en de voor- en buitenschoolse educatie.

Indicatoren resultaatbereik

Om de ambities te bereiken worden in 2024 verschillende activiteiten georganiseerd. Indicatoren hierbij zijn:

 • -

  aantal en soort activiteiten/ bijeenkomsten;

 • -

  aantal deelnemers;

 • -

  welke doelgroepen worden bereikt?

 • -

  ervaringen van de deelnemers.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

BeweegBuro

Bibliotheek Midden-Brabant

Het inzetten van sport- en beweegcoaches

 • -

  in het onderwijs en de kinderopvang

 • -

  ter ondersteuning van de sportverenigingen

 • -

  bij activiteiten van het jongerenwerk

 • -

  voor de doelgroep senioren, in samenwerking met Uniek Sporten

Coördinatie en uitvoering van activiteiten op het gebied cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid door

 • -

  kinderen te laten kennismaken met kunst en cultuur;

 • -

  het verhogen van cultuurparticipatie bij kinderen;

 • -

  het op een structurele en ingebedde wijze bevorderen van leesplezier bij kinderen;

 • -

  het vergroten van kennis van kinderen om de inhoud van nieuwe media te interpreteren.

Organisaties

BeweegBuro en Bibliotheek Midden Brabant

Verdeelsleutel

€ 92.532 voor BeweegBuro

€ 28.292 voor Bibliotheek Midden-Brabant

Tariefvoorschriften

Organisaties mogen een eigen bijdrage vragen voor activiteiten.

Bijzondere criteria uitvoering

Er worden jaarlijks uitvoeringsafspraken gemaakt met de Samenwijspartners over de inzet van de combinatiefunctionarissen in het onderwijs en de kinderopvang binnen de mogelijkheden die de BRC regeling biedt.

Subsidievoorwaarden

De Brede Regeling Combinatiefuncties is een co-financieringsregeling. De sport- en beweegcoaches worden mede gefinancierd door de gemeente en Stichting Samenwijs (onderwijs en opvang).

Bibliotheek Midden Brabant draagt zelf ook bij aan de inzet van de cultuurcoach.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat het Rijk ons subsidie verleend in het kader van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen.

Beleidsdocumenten

Herijkt Sportakkoord 2023-2026

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en Toekomstagenda

Koersdocument Sociaal Domein

Leefstijlakkoord 2021

Contactpersoon

Christine Scheerders

(c.scheerders@hilvarenbeek.nl)

C 1.3 Vrijetijdsbesteding kinderen 4-18 jaar

Subsidieplafond

€ 57.959,-

Doel

Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie.

Resultaat

 • -

  Er bestaat een breed en samenhangend binnen- en buitenschools aanbod van kunst en cultuur voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.

 • -

  Er is een breed aanbod in vrijetijdsbesteding voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  Aantal ‘units’ dat een Samenwijs accommodatie ingezet heeft. De units worden uitgesplitst naar soort activiteit.

 • -

  Aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan een samenspel. Het samenspel wordt uitgesplitst naar soort.

 • -

  Aantal georganiseerde activiteiten op het vlak van samenspel.

 • -

  Oordeel en tevredenheid van jongeren en hun ouders.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • -

  Organiseren en coördineren van binnen schoolse kunst- en cultuuractiviteiten

 • -

  Samenwerking stimuleren tussen partijen die betrokken zijn bij binnen schoolse- en buiten schoolse kunst- en cultuuractiviteiten

 • -

  Aanspreekpunt voor de binnen schoolse activiteiten

 • -

  Organiseren en coördineren van het samenspel

 • -

  Samenwerken stimuleren tussen partijen die betrokken zijn bij binnen schoolse- en buiten schoolse kunst- en cultuuractiviteiten

 • -

  Aanspreekpunt voor het samenspel.

 • -

  Organiseren van activiteiten voor kinderen van 4-18 jaar op het gebied van vrijetijdsbesteding (sport, kunst, cultuur en recreatie.

Organisaties

Aanbieders kunst- cultuurparticipatie (via de Cultuurschool Hilvarenbeek

Verdeelsleutel

 • -

  Maximaal € 20.000,- voor de buiten schoolse activiteiten

 • -

  Maximaal € 34.400,- voor de binnen schoolse activiteiten

 • -

  € 1.264,- voor Scouting Hilvarenbeek

 • -

  € 2.295,- voor Jong Nederland Diessen

Tariefvoorschriften

Subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens consumenten prijsindexcijfer.

Bijzondere criteria uitvoering

 • -

  Een nieuwe docent meldt zich aan als erkend docent via de website van de gemeente Hilvarenbeek

 • -

  Verantwoording doet u jaarlijks op basis van de indicatoren van het resultaatbereik, uitgevoerde activiteiten en subsidievoorwaarden.

 • -

  Aandacht te hebben voor inclusiviteit, de activiteiten moeten nadrukkelijk voor alle kinderen toegankelijk zijn.

 • -

  Inwoners en hun (lokale) kennis en kunde betrekken, lokale ondernemers betrekken.

 • -

  Aandacht te hebben voor duurzaamheid.

 • -

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • -

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Subsidievoorwaarden

 • -

  U meet jaarlijks het oordeel van de Samenwijsaccommodatie over de activiteiten die zij via de units hebben ingekocht.

 • -

  Per samenwijsaccomodatie ontvangt de gemeente een begroting van de in te zette units (uitgesplitst naar soort) het komende schooljaar.

 • -

  U meet jaarlijks het oordeel van de kinderen en hun ouders over het samenspel.

Beleidsdocumenten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • -

  Koersdocument Sociaal Domein

 • -

  LEA 2018-2021Samenwijsvisie 2007

Contactpersoon

Pepijn van Aken (p.v.aken@hilvarenbeek.nl)

2. Sport en cultuur

2.1 Bibliotheekwerk

Subsidieplafond

€ 317.523,-

Doel

Sport en cultuur dragen bij aan participatie.

Resultaat

Alle inwoners hebben toegang tot kennis, informatie en verhalen en zijn in staat gesteld deze tot zich te nemen.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel gebruikers bibliotheek/deelnemers activiteiten

- Aantal bezoekers bibliotheekvestiging/uitleenpunten (incl. groepsbezoeken)

- Aantal leden bibliotheek

- Aantal producten dat wordt uitgeleend

- Aantal georganiseerde activiteiten

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Verzorgen informatie en advies over functies en producten van de bibliotheek.

- Beschikbaar stellen en (indien van toepassing) uitlenen van fysieke en digitale informatiedragers en informatiebronnen. - Uitvoeren van leesbevorderingprojecten.

- Organiseren van activiteiten m.b.t. kennis, informatie en verhalen.

Organisaties

Bibliotheken

Verdeelsleutel

Bibliotheek Midden-Brabant

Tariefvoorschriften

- Organisatie vraagt een eigen bijdrage aan volwassen leden (vanaf 18 jaar). Organisatie stelt zelf de hoogte van de bijdrage vast.

- Organisatie vraagt een eigen bijdrage van bedrijven en organisaties die gebruik maken van de dienstverlening. Organisatie stelt de hoogte van de bijdrage vast.

Bijzondere criteria uitvoering

- Organisatie moet gecertificeerd zijn volgens de certificeringnormen openbare bibliotheken. - Organisatie maakt deel uit van het landelijk netwerk van openbare bibliotheken.

- Organisatie werkt waar mogelijk samen met cultuurpartners binnen de gemeente.

- Activiteiten die vanuit het Rijk of de provincie geheel worden ondersteund bijvoorbeeld op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening komen niet voor subsidie in aanmerking. - Subsidie mag ingezet worden als cofinanciering om in aanmerking te komen voor (project)subsidies van derden (o.a. rijk en provincie).

Subsidievoorwaarden

- U meet het oordeel van gebruikers.

- U meet jaarlijks het aantal bezoeker, aantal leden, aantal uitleningen en aantal georganiseerde activiteiten.

- U bent gecertificeerd volgens certificeringsnormen openbare bibliotheken.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein

Contactpersoon

 

2.2 Activiteiten comités en harmonieën

Subsidieplafond

€ 16.818,-

Doel

De activiteiten van uw organisatie dragen bij aan:

- Participatie van de inwoners;

- Ontmoeting tussen inwoners;

- Betrokkenheid bij de woonomgeving.

- Een inclusieve samenleving.

Resultaat

De deelnemers aan uw activiteiten zijn tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van uw aanbod.

Indicatoren resultaatbereik

Tevredenheid kan aan de deelnemers gevraagd worden en de kwantiteit kan blijken uit het aantal deelnemers, leden of activiteiten.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

De activiteiten die u organiseert zijn gericht op het bereiken van de doelstelling. Meer specifiek:

- Lokale stichtingen, comités en verenigingen: Koningsdag, Dodenherdenking, Sinterklaas en Kerstmis.

- Harmonieën: leveren van muzikale bijdrage aan activiteiten die van belang zijn voor de Hilvarenbeekse samenleving, inwoners de gelegenheid bieden muziek te beoefenen, inwoners in aanraking te brengen met muziek; actief en passief.

Organisaties

- Lokale stichtingen, comités en verenigingen

- Harmonieën Concordia en St. Willibrordus.

Verdeelsleutel

- Lokale stichtingen, comités en verenigingen: € 1.364,- t.b.v. kernen Diessen, Haaghorst en Baarschot en

€ 1.364,- t.b.v. kernen Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek.

- Harmonieën: Concordia: € 8.182,- en St. Willibrordus: € 5.908,-

Tariefvoorschriften

Voor de harmonieën geldt een eigen bijdrage voor leden.

Bijzondere criteria uitvoering

- Uw organisatie heeft aandacht voor inclusiviteit, zodat de activiteiten voor al onze inwoners toegankelijk zijn.

- De inhoud van de activiteiten voldoet aan de behoefte van de inwoners/leden.

- Uw organisatie werkt samen met andere organisaties of inwoners om uw aanbod te versterken.

- De harmonieën laten de subsidiegelden niet ten gunste van commerciële activiteiten komen.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Pepijn van Aken (p.v.aken@hilvarenbeek.nl)

2.3 Uitvoering Sportakkoord

Subsidieplafond

€ 21.100

Hoofddoelstellingen

Subsidiëring draagt bij aan het bereiken van de drie ambities uit het herijkte Sportakkoord 2023-2026, namelijk:

 • 4.

  Het fundament op orde: het hebben van kwalitatief, sterke sportaanbieders, die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen;

 • 5.

  Een groter bereik: meer mensen bereiken om te gaan sporten en bewegen;

 • 6.

  Meer zichtbare betekenis van sport: het bevorderen van gezondheid in zal zijn facetten door het inzetten van sport en bewegen als middel.

Resultaten

Iedereen is in de mogelijkheid om binnen de gemeente te sporten en bewegen in een veilige (sport-)omgeving. Sport en bewegen draagt daarmee bij aan gezonde leefstijl.

Indicatoren resultaatbereik

In 2026:

 • -

  Is er een plan van aanpak voor een sociaal veilige en integere sport- en beweegomgeving en geven wij hier invulling aan;

 • -

  Vervult de Sportraad de functie van een lokaal sportplatform, waarbij ook is onderzocht of en hoe ondernemers in de sport hierbij aangesloten kunnen worden;

 • -

  Is onderzocht of het mogelijk is een loket voor clubondersteuning in te richten.

 • -

  Is de bekendheid van de mogelijkheden van Uniek Sporten Midden-Brabant vergroot;

 • -

  Nemen meer mensen uit de kwetsbare groepen deel aan sport- en beweegactiviteiten.

Om de ambities te bereiken worden in 2024 verschillende activiteiten, (thema)bijeenkomsten, cursussen e.d. door de verschillende partners georganiseerd. Indicatoren hierbij zijn:

 • -

  aantal en soort activiteiten/ bijeenkomsten;

 • -

  aantal deelnemers;

 • -

  welke doelgroepen worden bereikt?

 • -

  ervaringen van de deelnemers.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Sportraad (namens Actief Hilvarenbeek)

Sportraad

Uniek Sporten

Biks Shots

 • 1.

  Coördinatie van het platform (o.a. organiseren periodiek overleg);

 • 2.

  (Mede)organiseren van activiteiten die bijdragen aan de ambities uit het Sportakkoord.

 • 3.

  Het beoordelen van aanvragen vanuit verenigingen/ organisaties

 • 1.

  Organisatie van het jaarlijkse sportgala

 • 2.

  Belangenbehartiging, advisering en ondersteuning van de sportverenigingen (lokaal sportplatform).

 • 3.

  Het organiseren van activiteiten om te komen tot een plan van aanpak voor een sociaal, veilige sport.

 • 1.

  Het organiseren van de Diabetes Challenge

 • 2.

  Het vergroten van de bekendheid en de mogelijkheden van Uniek Sporten

 • 3.

  Het versterken van het netwerk

 • 4.

  Het bieden van individuele trajecten om mensen te begeleiden naar een passende sport-/ beweegactiviteit (10-15 trajecten)

 • -

  Uitvoering Be a STAR op alle basisscholen in Hilvarenbeek

Organisaties

Sportraad (namens Actief Hilvarenbeek), Sportraad Hilvarenbeek, Sportbedrijf Tilburg/ Uniek Sporten Midden-Brabant, Biks Shots

Verdeelsleutel

 • -

  € 10.000,- voor de Sportraad (namens Actief Hilvarenbeek)

 • -

  € 5.000,- voor de Sportraad, waarvan € 1.000 voor organisatie van het sportgala, € 2.000,- voor belangenbehartiging en € 2.000,- voor het organiseren van activiteiten rondom een sociaal, veilige sport.

 • -

  € 5.000,- voor Sportbedrijf Tilburg/ Uniek Sporten Midden-Brabant

 • -

  € 1.100,- voor Biks Shots

Normbedragen

Voor uitvoering van het Sportakkoord ontvangen wij rijksmiddelen. De subsidie aan de Sportraad (namens Actief Hilvarenbeek) voor dit onderdeel is maximaal het bedrag dat wij vanuit het Rijk ontvangen.

Tariefvoorschriften

Er mag een eigen bijdrage voor activiteiten worden gevraagd. De organisatie bepaalt dit zelf.

Bijzondere criteria uitvoering

Actief Hilvarenbeek is het platform waar afstemming plaatsvindt over de uitvoering van activiteiten uit het lokaal Sportakkoord.

Subsidievoorwaarden

Een deel van de middelen voor het Sportakkoord wordt via het platform Actief Hilvarenbeek aan concrete projecten/ activiteiten verleend (activiteit 3).

Actief Hilvarenbeek mag maximaal 50% van de subsidie inzetten voor individuele subsidieverzoeken van verenigingen. Voorwaarde is wel dat deze een bijdrage leveren aan één van de ambities.

Beleidsdocumenten

Herijkt Sportakkoord 2023-2026

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en Toekomstagenda

Koersdocument Sociaal Domein

Leefstijlakkoord 2021

Contactpersoon

Christine Scheerders

(c.scheerders@hilvarenbeek)

2.4 Hilvarenbeek infopunt, Ondernemend Hilvarenbeek & ondernemershuis en cultuurhistorie

Subsidieplafond

€ 52.558,-

Doel

Hilvarenbeek Infopunt: (Potentiële) bezoekers kunnen via verschillende fysieke en digitale kanalen actuele en relevante informatie vinden over de vrijetijdssector van Hilvarenbeek waardoor zij geënthousiasmeerd worden om een bezoek te brengen.

Ondernemend Hilvarenbeek en het ondernemershuis: Een sterk en samenwerkend bedrijfsleven.

Cultuurhistorie: Inwoners en bezoekers hebben toegang tot informatie over de cultuurhistorie en geschiedenis van Hilvarenbeek. Cultuurhistorische (monumentale) bezienswaardigheden en gebouwen worden behouden.

Resultaat

Hilvarenbeek Infopunt:

 • -

  Er is een fysiek toeristisch informatiepunt, waar klanten goed worden geholpen met actuele en relevante informatie door deskundige medewerkers.

 • -

  Er is een goed vindbare website met actuele en relevante toeristische informatie.

 • -

  Het informatiepunt weet met de offline en online services (potentiële) bezoekers te enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan de gemeente

Ondernemend Hilvarenbeek:

 • -

  Ondernemend Hilvarenbeek vertegenwoordigt het bedrijfsleven in Hilvarenbeek; het is een goede afspiegeling van de verschillende sectoren en is op de hoogte van wat er speelt onder de achterban.

 • -

  Ondernemend Hilvarenbeek is een goede en constructieve gesprekspartner voor de gemeente; d.w.z. dat zij optreedt als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de gemeente adviseert op bepaalde dossiers.

 • -

  Ondernemend Hilvarenbeek geeft met de gemeente uitvoering aan het Economisch Actieplan.

 • -

  Ondernemend Hilvarenbeek faciliteert ondernemers bij netwerken, kennisdeling en samenwerking o.a. door het organiseren van bijeenkomsten gericht op actuele thema's.

Ondernemershuis:

 • -

  In het ondernemershuis op Vrijthof 11 komen en werken Ondernemend Hilvarenbeek, ondernemers onderling, maatschappelijke organisaties en gemeente samen.

 • -

  Het pand aan Vrijthof 11 wordt gehuurd, beheerd en vergaderruimten en werkplekken worden verhuurd.

Cultuurhistorie:

 • -

  De toeristische en recreatieve mogelijkheden en de cultuurhistorische (en monumentale) bezienswaardigheden en gebouwen van onze gemeente worden maximaal benut.

 • -

  Alle inwoners hebben toegang tot kennis, informatie en verhalen over de geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen en zijn in staat gesteld deze tot zich te nemen via website, digitale nieuwsbrief, periodiek “Tussen Paradijs en toekomst”.

Indicatoren resultaatbereik

Hilvarenbeek Infopunt:

De hoeveelheid bezoekers van het fysieke informatiepunt en de website en de mate waarin zij het bezoek daaraan waarderen, hebben gevonden wat ze zochten en de mate waarin zij zijn geënthousiasmeerd.

Ondernemend Hilvarenbeek:

Het aantal leden, de mate waarin de leden uit verschillende sectoren komen, de mate waarin zij zich vertegenwoordigd voelen en de mate waarin de leden de activiteiten waarderen.

Ondernemershuis: De inkomsten uit de verhuur.

Cultuurhistorie:

 • -

  Aantal bezoekers/gebruikers (voor alle subsidieaanvragers).

 • -

  Aantal uren open (voor alle subsidieaanvragers).

 • -

  Tevredenheid leden en deelnemers activiteiten van de Heemkundige Kring.

 • -

  Spreiding van activiteiten van de Heemkundige Kring over de kernen.

 • -

  Oordeel luisteraar (alleen voor Stichting Beekse Beiaard).

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Hilvarenbeek Infopunt: Activiteiten gericht op het behalen van bovengenoemde doelen en resultaten, zoals het openstellen van het informatiepunt, het aansturen van vrijwilligers en het actueel houden van de website.

Ondernemend Hilvarenbeek: Activiteiten die het bestuur van Ondernemend Hilvarenbeek en haar achterban nodig achten om bovengenoemde doelen en resultaten te behalen, zoals het ondersteunen en adviseren van ondernemers, het organiseren van ondernemersbijeenkomsten, het delen van informatie via verschillende kanalen en het deelnemen aan bijeenkomsten van de gemeente (bijvoorbeeld gericht op beleidsvorming).

Ondernemershuis: Activiteiten gericht op het behalen van bovengenoemde doelen en resultaten, zoals het fungeren als contactpersoon voor (potentiële) huurders, inventariseren van behoeften van (potentiële) huurders en daarin (waar mogelijk) voorzien en zorgen voor de administratieve afhandeling van de verhuur van werkplekken.

Heemkundige Kring: Activiteiten gericht op het ontsluiten en overdragen van de geschiedenis en verhalen van Hilvarenbeek en Diessen, zoals uitgaven van boeken, lezingen en excursies, het beheer van archief en (foto)collectie en de heemtuin, namencommissie en deelname aan werkgroepen.

Molen de Doornboom: Activiteiten gericht op het openstellen voor bezoek, het verschaffen van informatie en het in bedrijf stellen van de molen door (vrijwillige) molenaars, waaronder het opleiden van leerling-molenaars en het groenonderhoud rondom de molen conform de bruikleenovereenkomst.

Museum de Dorpsdokter en Museumbrouwerij de Roos: Het instant houden en openstellen van de musea voor recreanten en toeristen.

Beekse Beiaard: Het verzorgen van beiaardconcerten en –activiteiten, inzet van carillon ten behoeve van activiteiten van belang voor onze samenleving, het regelmatig bespelen van het instrument door beiaardier door het hele jaar heen en het signaleren van noodzakelijk onderhoud aan het instrument

Organisaties

Ondernemend Hilvarenbeek

Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen

Stichting Molen de Doornboom

Museum de Dorpsdokter

Museumbrouwerij de Roos

Stichting Beekse Beiaard

Verdeelsleutel

€ 24.750 voor Hilvarenbeek Infopunt en Ondernemend Hilvarenbeek

€ 13.397 voor huur van Vrijthof 11 t.b.v. de huisvesting van Hilvarenbeek Infopunt en het ondernemershuis

€ 611 voor de Heemkundige Kring

€ 4.625 voor Stichting Molen de Doornboom

€ 5.635 voor Museum de Dorpsdokter

€ 409 voor Museumbrouwerij de Roos

€ 3.131 voor Stichting Beekse Beiaard

Totaal: € 52.558

Tariefvoorschriften

Specificatie Stichting Molen de Doornboom:

Totaal subsidie € 4.625,-. Hiervan komt € 3.625,- ten behoeve van alle activiteiten, behalve het groenonderhoud. € 1.000,- komt ten behoeve van het groenonderhoud rondom de molen.

Bijzondere criteria uitvoering

Speciale aandacht voor:

 • -

  Inclusiviteit van kwetsbare doelgroepen, zoals invaliden, ouderen, kinderen en jongeren en arbeidsbeperkten;

 • -

  Samenwerking met andere maatschappelijke partijen, waaronder Hilverportal en Ondernemend Hilvarenbeek;

 • -

  Voor de Heemkundige Kring de behoefte van leden/inwoners aan type en invulling activiteit af te stemmen op leden/inwoners en de lokale kennis en kunde te delen met inwoners en lokale ondernemers;

 • -

  Voor Molen de Doornboom: het groenonderhoud rondom de molen dient deugdelijk en regelmatig (conform de algemene groenonderhoud richtlijnen) plaats te vinden.

Subsidievoorwaarden

Ondernemend Hilvarenbeek en Hilvarenbeek Infopunt: Er vindt twee keer per jaar een voortgangsgesprek plaats.

Beleidsdocumenten

 • -

  Economisch Actieplan

 • -

  Marketingstrategie 2030

 • -

  Centrumvisie Hilvarenbeek

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda.

Contactpersoon

Jeske van Dommelen (j.v.dommelen@hilvarenbeek.nl)

2.5 Vrijetijdseconomie Hilvarenbeek en marketing incidentele projectsubsidies

Subsidieplafond

€ 66.750

Doel

Een toekomstbestendige vrijetijdssector, die zorgt voor leefbaarheid en werkgelegenheid in Hilvarenbeek.

Resultaat

Toegenomen bestedingen in de vrijetijdssector door:

 • -

  Meer kwalitatief aanbod: Meer kwalitatief en goed en onderscheidend vrijetijdsaanbod, passend bij de identiteit en kernkwaliteiten van Hilvarenbeek zoals beschreven in de marketingstrategie 2030.

 • -

  Bekendheid met Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming: (Potentiële) bezoekers, ondernemers en bewoners zijn bekend met Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming.

 • -

  Goede samenwerking en innovatie binnen de vrijetijdssector: Binnen de vrijetijdssector wordt goed samengewerkt, gebruik gemaakt van data, geïnnoveerd en ingezet op duurzaamheid.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  De mate waarin kwalitatief en onderscheidend toeristisch en recreatief aanbod is (her)ontwikkeld, passend bij de identiteit en kernkwaliteiten van Hilvarenbeek.

 • -

  De mate van bekendheid met Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming, met de kernkwaliteiten en met het merk ‘Het is hier Echt’.

 • -

  De mate waarin samengewerkt wordt en ingezet wordt op innovatie en duurzaamheid.

Soort subsidie

Eénmalige projectsubsidie

Activiteiten

 • -

  Projecten en activiteiten gericht op de ontwikkeling van onderscheidend vrijetijdsaanbod en de promotie van Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming. Te denken valt aan:

  • a.

   Arrangementen tussen verschillende (samenwerkende) ondernemers en de promotie daarvan.

  • b.

   Routes en de promotie daarvan.

  • c.

   Projecten en activiteiten die de naamsbekendheid van Hilvarenbeek vergroten onder Nederlandse, Belgische en Duitse toeristen.

  • d.

   Activiteiten en projecten gericht op het gebruik maken van data en behoeve van versterking van de vrijetijdssector.

  • e.

   Activiteiten en projecten gericht op een duurzamere vrijetijdssector.

 • -

  Projecten en activiteiten die op een andere manier bijdragen aan versterking van de vrijetijdssector en bijdragen aan toegenomen bestedingen in die sector, door middel van samenwerking of innovatie. (zie ook marketingstrategie 2030 om meer te lezen over doelgroepen, kansen en mogelijke activiteiten).

Organisaties

Organisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van toerisme, recreatie, vrijetijd en toeristische promotie en marketing. Subsidie kan worden aangevraagd door alle formele en informele organisaties uit Hilvarenbeek.

Verdeelsleutel

 • -

  Er is geen maximum aan de te verlenen subsidie binnen het beschikbare subsidieplafond.

 • -

  Uit alle aanvragen die voor 1 oktober zijn ingediend selecteert de gemeente projecten die in aanmerking komen voor subsidie, gebaseerd op de mate waarin het project aansluit bij beschreven doelen en resultaten en de mate van cofinanciering.

 • -

  Het college van B&W verstrekt uiterlijk 31 december de voorlopige subsidies.

Subsidievoorwaarden

 • -

  De subsidieaanvraag is vergezeld van een projectplan met daarin een beschrijving van doel(stelling)en, resulta(a)t(en), activiteiten, aanpak, planning, bemensing en begroting (incl. cofinanciering). 

 • -

  Aangetoond moet zijn dat het project voor uitvoering gereed is, financieel en juridisch haalbaar is, voldoende draagvlak heeft en nog niet is begonnen.

 • -

  Het project moet binnen twee jaar worden uitgevoerd. De einddatum maakt onderdeel uit van de beschikking.

 • -

  Er moet sprake zijn van cofinanciering. Dit kan zijn financieel of in de vorm van arbeid/deskundigheid.

 • -

  Arbeidsuren zijn subsidiabel mits in het projectplan wordt beschreven dat (en hoe) het project het algemene (collectieve) belang van de sector dient.

 • -

  T.a.v. subsidie voor vrijetijdsaanbod; hier valt alleen non-profit aanbod onder dat het breder belang van de sector dient dus niet slechts het belang van één of een klein aantal ondernemers(s).

 • -

  Een verzoek tot subsidievaststelling dient u uiterlijk 16 weken na afloop van de activiteit in. Het college stelt vervolgens de definitieve hoogte van de subsidie vast. Als het project niet (geheel) is uitgevoerd, moet het deel van de subsidie dat niet is gebruikt waarvoor het verleend was, worden teruggestort aan de gemeente en komt het beschikbaar voor andere projecten.

Beleidsdocumenten

 • -

  Economisch Actieplan

 • -

  Marketingstrategie 2030

 • -

  Beleidslijn toeristische initiatieven

 • -

  Centrumvisie

 • -

  Visie Vitaal Beeks Buiten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Jeske van Dommelen (j.v.dommelen@hilvarenbeek.nl)

2.6 Exploitatie gemeentelijke binnensportaccommodaties

 

€ 102.182

Doel

 • -

  De sporthal in Hercules en de gymzaal (en andere mogelijk beschikbare ruimtes) in Biest-Houtakker zijn beschikbaar voor scholen en verenigingen tegen een maatschappelijk tarief.

Resultaat

Iedereen kan bewegen, sporten en ontmoeten in de eigen buurt.

Indicatoren resultaatbereik

Tevredenheid van de gebruikers van de sporthal en gymzaal.

Bezettingsgraad

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Sporthal/ gymzaal beschikbaar stellen voor scholen en maatschappelijke organisaties.

Organisaties

Hercules en Coöperatie Biest-Houtakker

Verdeelsleutel

 • -

  € 52.159,- (exclusief indexatie) voor Hercules

 • -

  € 50.023,- (exclusief indexatie) voor Coöperatie Biest -Houtakker

Tariefvoorschriften

 • -

  Aan gebruikers wordt waar mogelijk en nodig een vergoeding gevraagd voor gebruik van de ruimte en bijkomende diensten.

Bijzondere criteria uitvoering

 • -

  Aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid van de accommodatie.

 • -

  Subsidie wordt jaarlijks verhoogd met dezelfde verhoging als de jaarlijkse huurprijs, welke volgens consumentenprijsindexcijfer wordt geïndexeerd.

Beleidsdocumenten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Koersdocument Sociaal Domein

Contactpersoon

Christine Scheerders

(c.scheerders@hilvarenbeek.nl)

2.7 Huisvesting maatschappelijke partijen, diensten en activiteiten

Subsidieplafond

€ 169.216,- (exclusief indexatie)

Doel

Maatschappelijke partijen, diensten en activiteiten vinden huisvesting in elkaars fysieke nabijheid waardoor onderlinge kruisbestuiving en synergie ontstaat.

Resultaat

De huisvesting van maatschappelijke partijen in het CC Elckerlyc

Indicatoren resultaatbereik

- Bezettingsgraad

- Variatie in gebruikers

- Samenwerking tussen gebruikers

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Ter beschikking stellen en onderhouden multifunctionele ruimtes

- Verzorgen van bijkomende diensten, zoals schoonmaak, bewaking en toezicht, toiletvoorzieningen, opslagruimte, vergadermateriaal, geluidstechnici, kleedruimten, verwarming en verlichting, café en/of restauratie.

- Investeringen in toegankelijkheid

Organisaties

Stichting Elckerlyc

Verdeelsleutel

€ 169.216,- voor Stichting Elckerlyc

Tariefvoorschriften

- Aan gebruikers wordt een vergoeding gevraagd voor gebruik van ruimte en bijkomende diensten

- De vergoeding is btw-belast.

Bijzondere criteria uitvoering

- Ruimten worden multifunctioneel gebruikt.

- Aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid van het gebouw en de ruimten

- Samenwerking met (andere) maatschappelijke partijen en/ of ondernemers.

- Subsidie wordt jaarlijks verhoogd met dezelfde verhoging als de jaarlijkse huurprijs, welke volgens consumentenprijsindexcijfer wordt geïndexeerd.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

3. Zorg en Ondersteuning

3.1 Integrale Schuldhulpverlening

Subsidieplafond

€ 33.467

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners

Resultaat

Minder inwoners ontwikkelen problematische schulden. Inwoners met problematische schulden worden tijdig geholpen, waardoor schulden hanteerbaar worden.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel eindgebruiker over behaald resultaat en hulpverlening;

- Aantal inwoners met beginnende schulden resultaat kredietbank

- Aantal schuldenaren dat het aanvraagtraject zelf afbreekt

- Aantal succesvol afgesloten schuldregelingen

- Doorlooptijd van aanmelding tot succesvolle oplossing.

- Het aantal mensen dat zich binnen een half jaar weer meldt na een afgesloten traject

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- gestandaardiseerd maatwerk bieden;

- integrale schuldhulpverlening bieden;

- integrale schuldhulpverlening bieden via www.schuldendebaas.nl;

- nazorg bieden;

- integrale hulpvraagverduidelijking bieden

- budgethulp;

- budgetbeheer;

- budgetcoaching;

- budgetbeheer van vaste lasten.

Organisaties

Maatschappelijk werk

Verdeelsleutel

€ 33.467 voor Kredietbank

Bijzondere criteria uitvoering

- Er wordt pro-actief en integraal samengewerkt met betrokken partijen (halfjaarlijkse rapportage waarin aangegeven wordt hoe dit gedaan wordt). Er is goede communicatie, afstemming en terugkoppeling (zowel met klant als met betrokken partijen) teneinde de kans op een succesvol traject te vergroten.

- Deelname aan casusoverleg schuldhulpverlening door klantmanager en budgetcoach

- Vrijwilligers worden actief betrokken bij de uitvoering van schuldhulpverlening (halfjaarlijkse rapportage waarin aangegeven wordt hoe dit gedaan wordt)

- Managementrapportages

o.a. inzicht in regievoering, het aantal gerealiseerde trajecten en producten en de financiële consequenties daarvan, het wachtlijstbeheer, uitvalcijfers, de resultaten/effecten van het traject, de effecten van nazorg, doorlooptijden.

Beleidsdocumenten

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

- Kadernota Schuldhulpverlening 2019-2022

Contactpersoon

Jort van Hoogstraaten (j.v.hoogstraaten@hilvarenbeek.nl)

3.2 Voorkomen en verhelpen hart- en vaatziekten m.b.v. AED-netwerk en vrijwilligersnetwerk

Subsidieplafond

€ 9.090,-

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners/ Faciliteren van een sterke lokale samenleving

Resultaat

Het identificeren en bestrijden van acute hart- en vaatziekten binnen de gemeente Hilvarenbeek door inzet van geoefende vrijwilligers en AED's om slachtoffers van fatale hartritmestoornissen te (kunnen) reanimeren.

Voorwaarde scheppend stelt de stichting een AED-netwerk beschikbaar en houdt die in stand. Binnen de bebouwde kommen is binnen 500 meter een AED beschikbaar. De stichting werft, stimuleert en onderhoudt een geoefend vrijwilligersnetwerk, die door derden geschoold en aangestuurd worden.

Indicatoren resultaatbereik

- 27 AED’s voor bebouwde kom van de gemeente Hilvarenbeek (komt overeen met landelijke norm hartstichting)

- Aantal inwoners per vrijwilliger is kleiner dan 60 inwoners per vrijwilliger (ruim boven landelijke norm)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Instandhouden AED netwerk

- Organiseren van financiële draagkracht voor AED-netwerk d.m.v. fondsenwerving, sponsoring, nieuwe vormen van collectief bezit AEDS, betrekken maatschappelijk betrokken ondernemers

- Organiseren vrijwilligersnetwerk voor hulp met behulp van AED’s

- Opleiden van vrijwilligers tot AED-er

Organisaties

Stichting Heartsafe Hilvarenbeek en Diessen

Verdeelsleutel

€ 9.090,- voor Stichting Heartsafe Hilvarenbeek en Diessen

Bijzondere criteria uitvoering

- Er is afstemming met lokale zorg en relevante vrijwilligersorganisaties

- Er wordt gestreefd naar duurzame instandhouding van het AED netwerk en het vrijwilligersnetwerk

Subsidievoorwaarden

Uitvoeren van een jaarlijkse meting (aantal meldingen en betrokken vrijwilligers in het netwerk)

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

3.3 Slachtofferhulp

Subsidieplafond

€ 5.322 (gebaseerd op inwonersaantal)

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners

Resultaat

Slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of vermissing ontvangen juridische, praktische en/of emotionele hulp.

Indicatoren resultaatbereik

 • -

  Aangemelde slachtoffers per delictgroep

 • -

  Aantal slachtoffers dat informatie en advies heeft ontvangen

 • -

  Aantal slachtoffers dat vervolghulp heeft ontvangen

 • -

  Inzet vervolghulp naar type dienstverlening

 • -

  Aantal slachtoffers bereikt

 • -

  Aantal slachtoffers niet bereikt

 • -

  Tevredenheid slachtoffers over hulp

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Activiteiten ter gelegenheid van:

 • -

  Ondersteuning, begeleiding en hulp aan slachtoffers uit gemeente Hilvarenbeek van een misdrijf, verkeersongeval of andere ernstige gebeurtenis.

 • -

  In standhouden en versterken van het vrijwilligersnetwerk van Slachtofferhulp Nederland.

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest

Verdeelsleutel

€ 5.322 voor Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest

Tariefvoorschriften

De hulp aan inwoners is gratis.

Bijzondere criteria uitvoering

 • -

  Er wordt integraal samengewerkt met de politie, openbaar ministerie en binnen het netwerk van de lokale ondersteuningsstructuur.

 • -

  Slachtofferhulp rapporteert jaarlijks over de aantallen meldingen van slachtoffers, de soorten delicten en de geleverde hulp en de tevredenheid van het slachtoffer over de geleverde hulp.

Beleidsdocumenten

 • -

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030

 • -

  Koersdocument Sociaal Domein

 • -

  Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Contactpersoon

Angela van Hooft

a.vanhooft@hilvarenbeek.nl

3.4 Inclusief beleid (Participatieraad)

Subsidieplafond

€ 9.318,-

Doel

Wegnemen van barrières voor participatie

Resultaat

Beleid sluit aan bij behoeften van en trends op het vlak van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet en inclusieve samenleving.

Indicatoren resultaatbereik

- Mate waarin er sprake is van het vertegenwoordigen van een breed cliëntperspectief

- Manier waarop wordt samengewerkt met de gemeente en de regionale platforms

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Signaleren van behoeften en trends op het sociale domein

- Overleg met of consultatie door gemeente

- Gevraagd en ongevraagd advies over beleidsontwikkelingen in het sociaal domein.

Organisaties

Vertegenwoordiging van lokaal voor onze samenleving sociaal maatschappelijke belangenorganisaties of onafhankelijke burgerparticipanten t.b.v.. inwoners die te maken hebben of kunnen krijgen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte (volwassenen en jeugdigen).

Verdeelsleutel

n.v.t.

Bijzondere criteria uitvoering

- Betrekken van onze inwoners die te maken hebben met de gemeentelijke taken in het sociale domein (op basis van o.a. Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

- Samenwerking met belangengroeperingen

- Ophalen van ervaring, kennis en kunde die er in de gemeente is om te kunnen adviseren over de actuele ontwikkelingen in het sociale domein.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Noortje Smulders (n.smulders@hilvarenbeek.nl)

3.5 Antidiscriminatievoorziening

Subsidieplafond

€ 7.350,- (gebaseerd op inwonersaantal)

Doel

Wegnemen van barrières voor participatie

Resultaat

Resultaatgebied Sociaal netwerk

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met klachten over discriminatie en worden bijgestaan met raad en daad.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel eindgebruiker over resultaat en advisering/bijstand

- Aantal meldingen in relatie tot aantal daadwerkelijke trajecten/adviezen

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Bekendheid geven over de voorziening in de gemeente

- Registratie van klachten

- Advisering aan slachtoffers en gemeente

- Bijstand procedures

- Deelname regionaal discriminatie overleg (RD)

Organisaties

Antidiscriminatievoorzieningen

Verdeelsleutel

€ 7.350,- voor Radar

Bijzondere criteria uitvoering

Met de activiteiten moet worden voldaan aan de basiseisen uit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Subsidievoorwaarden

Jaarlijks wordt aan de gemeente gerapporteerd hoeveel klachten uit de gemeente Hilvarenbeek zijn geregistreerd en wat Radar met deze klacht heeft gedaan in het licht van bijstand en advisering.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Angela van Hooft

a.vanhooft@hilvarenbeek.nl

3.6 Mantelzorgers

Subsidieplafond

€ 4.040,-

Doel

- Bevorderen zelfredzaamheid en participatie.

- Bevorderen participatiesamenleving in de gemeente.

- Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers met name van mantelzorgers van mensen met dementie.

Resultaat

- Inwoners zijn met inzet van mantelzorgers langer zelfredzaam.

- Mantelzorgers voelen zich ondersteund en gehoord.

- Aantal mantelzorgers in beeld neemt toe.

- Aantal overbelaste mantelzorgers neemt af.

Indicatoren resultaatbereik

- Aantal bijeenkomsten

- Aantal bezoekers

- Oordeel bezoekers over activiteiten

- Aantal (over)belaste mantelzorgers (GGD)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Organisatie van bijeenkomsten

- Bieden van informatie

- Bieden van lotgenotencontact mantelzorgers

- Bijdragen aan dementievriendelijke samenleving

Organisaties

Stichting ‘De Vergeten Tuin’

Verdeelsleutel

€ 4.040,- voor Stichting ‘De Vergeten Tuin’

Bijzondere criteria uitvoering

Samenwerking met andere lokale maatschappelijke organisaties

Beleidsdocumenten

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

- Beleidsplan informele zorg en ondersteuning

Contactpersoon

Anja van de Westelaken (a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl)

3.7 Vrijwilligersfonds

Subsidieplafond

De reserve Vrijwilligersfonds wordt gevoed door een positief overschot op het jaarlijkse subsidieprogramma.

Doel

Faciliteren van een sterke lokale gemeenschap

Resultaat

Ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven in alle kernen

Indicatoren resultaatbereik

Benoemen per individuele beschikking

Soort subsidie

Eenmalige subsidies

Activiteiten

Voorrang krijgen incidentele activiteiten die bijdragen aan de volgende doelstellingen;

 • -

  Het faciliteren van de ontmoeting tussen mensen en organisaties in de verschillende kernen;

 • -

  Het faciliteren van activiteiten van vrijwilligersorganisaties

Uitgezonderd van subsidiëring is:

financiering jubilea en andere voorzienbare activiteiten en/ of aanschaf materialen waarvoor organisatie zelf en tijdig een reservering kan maken.

Organisaties

Alle inwonersinitiatieven, organisaties, verenigingen uit de gemeente Hilvarenbeek. Aanvragers hoeven geen rechtspersoon te zijn.

Verdeelsleutel

- Aanvragen per kwartaal, in vier tranches van € 10.500 ,- , dus uiterlijk voor 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari aanvragen.

- Verlening van subsidie gebeurt op relatieve basis, rekening houdend met totaal aan aanvragen en verdeling van activiteiten over de kernen, deze afweging vindt per tranche plaats.

- Resterend bedrag blijft beschikbaar voor volgende tranches.

Normbedragen

Waar mogelijk eigen bijdrage vragen aan deelnemers.

Tariefvoorschriften

- Cofinanciering; subsidie maakt maximaal 50% uit van het voor een project of activiteit benodigde budget.

- Salariskosten inclusief vergoeding voor de uren van vrijwilligers worden niet vergoed.

Bijzondere criteria uitvoering

- Activiteiten moeten ten goede komen aan een brede doelgroep van mensen of organisaties die eventuele leden/ clientèle van de aanvragende organisatie(s) overstijgt.

- Samenwerking met (andere) maatschappelijke partijen en/ of ondernemers.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

3.8 Vergoeding OZB lasten

Subsidieplafond

€ 12.000,-

Doel

Faciliteren van een sterke lokale gemeenschap

Resultaat

Ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven in alle kernen door middel van een vergoeding voor de Onroerende Zaak Belasting

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie voor Onroerende Zaak Belasting

Activiteiten

Vrijwilligersorganisaties die jaarlijks Onroerende Zaak Belasting als eigenaar of als huurder moeten betalen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebedrag ter compensatie van deze belasting.

Organisaties

Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Hilvarenbeek

Verdeelsleutel

Het subsidiebedrag 2023 voor Onroerende Zaak Belasting is gebaseerd op de aanslag van de Onroerende Zaak Belasting over 2022.

De informatie uit de gemeentelijke administratie over de betaalde Onroerend Zaak Belasting voor het opgegeven adres van de vrijwilligersorganisatie, van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd is daarbij bepalend voor het subsidiebedrag. Het betaalde belastingbedrag over het voorgaande jaar wordt vastgesteld als subsidiebedrag.

Indien het totale subsidieplafond middels de te verlenen subsidieaanvragen wordt overschreden, wordt het subsidieplafond naar rato onder de geldende subsidieaanvragen verdeeld.

Bijzondere criteria uitvoering

Bij de digitale subsidieaanvraag moet een kopie van de OZB aanslag van het voorgaande jaar gevoegd (geüpload) worden.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

3.9 Dorpsondersteuning

Subsidieplafond

€ 99.450.-

Doel

- Bevorderen zelfredzaamheid en participatie.

- Bevorderen participatiesamenleving in de dorpskernen.

Resultaat

- Grotere sociale cohesie in het dorp.

- Meer informele zorg en ondersteuning voor en door elkaar.

- Meer samenwerking formele en informele zorg en ondersteuning.

- Bijdrage aan verzilveringsstrategie sociaal domein.

- Preventieve inzet en vroege signalering van vragen en problemen van inwoners.

Indicatoren resultaatbereik

- Aantal nieuwe (burger) initiatieven in het dorp

- Aantal en zwaarte ondersteuningsvragen naar leefgebied

- Behaalde resultaten naar leefgebied

- Aantal (%) verwijzingen

- Mate van samenwerking

- Oordeel eindgebruiker

- Oordeel stakeholders (inwoners, eindgebruiker, samenwerkingspartners)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

(Vroeg) Signalering van vragen van inwoners

- Bieden van (preventieve) ondersteuning aan inwoners met een vraag.

- Ondersteunen van inwoners met een vraag op gebied van wonen, zorg en welzijn. - Ondersteunen en nemen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving.

- Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten.

- Evalueren van eigen inzet.

- Deelname aan ontwikkeltraject sociaal domein gemeente.

- Signaleren van ontwikkelingen en trends

- Bijdrage aan integratie (nieuwe) statushouders.

Organisaties

Dorpscoöperatie Esbeek, Dorpscoöperatie Biest-Houtakker, Wij-Wel Diessen, dorpscoöperatie Haghorst, comité Baarschot

Verdeelsleutel

Per dorpskern wordt een bedrag beschikbaar gesteld mede afhankelijk van het aantal inwoners.

Tariefvoorschriften

Activiteitkosten worden apart van de uren dorpsondersteuning inzichtelijk gemaakt.

Bijzondere criteria uitvoering

Dienstverlening aan inwoners vindt plaats op basis van en/of in lijn met gemeentelijke beleidslijnen en samenwerkingsafspraken (met gemeente, professionals en Samenzorgteam):

- Dienstverlening staat open voor alle inwoners van de eigen dorpskern.

- Activiteiten gericht op individuele inwoner en zijn gezin worden in beperkte mate geregistreerd conform nadere afspraken.

- Bevorderen inclusiviteit van activiteiten en voorzieningen.

- Kennis en ervaring wordt gedeeld met andere dorpscoöperaties of andere samenwerkingspartners.

- Verantwoording wordt afgelegd over de besteding van financiële middelen en behaalde resultaten (tellen en vertellen).

Subsidievoorwaarden

Medewerkers van subsidieontvanger dienen op het moment van indiensttreding te beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag, welke niet ouder is dan 3 maanden.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK2030

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Anja van de Westelaken (a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl)

3.2.1 Participatie en ontmoeting in het CC Elckerlyc

Subsidieplafond

€ 122.781- (exclusief indexatie)

Doel

Faciliteren van een sterke lokale gemeenschap

Resultaat

Ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven

Indicatoren resultaatbereik

- Aantal en soort activiteiten

- Aantal en diversiteit bezoekers

- Samenwerking met maatschappelijke organisaties

- Beheer en onderhoud muziekinstrumenten

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidies

Activiteiten

- De inzet van vrijwilligers, arbeidsbeperkten en arbeidszoekenden

- Het faciliteren van bijeenkomsten gericht op ontmoeting en participatie.

- Bijdragen aan het realiseren van een dementievriendelijke gemeente en een inclusieve gemeente waarin een ieder erbij hoort en mee kan doen

- Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven.

- Het organiseren van de cultuurprijs Hilvarenbeek: de Jan Naaijkensring.

- Beheer en onderhoud muziekinstrumenten

- Ter beschikking stellen van de muziekinstrumenten aan de gebruikers.

Organisaties

Stichting Elckerlyc

Verdeelsleutel

€ 122.781,- voor Stichting Elckerlyc

Tariefvoorschriften

- Aan gebruikers wordt waar mogelijk en nodig een vergoeding gevraagd voor gebruik van ruimte en bijkomende diensten.

- De vergoeding is btw-belast.

- € 4.000,- van het verleende subsidiebedrag komt ten goede aan het beheer en onderhoud van de muziekinstrumenten.

- Subsidie wordt jaarlijks verhoogd met dezelfde verhoging als de jaarlijkse huurprijs, welke volgens consumentenprijsindexcijfer wordt geïndexeerd.

Bijzondere criteria uitvoering

- Activiteiten komen ten goede aan een brede doelgroep die eventuele leden/ clientèle van de uitvoerende organisatie(s) overstijgt.

- Samenwerking met (andere) maatschappelijke partijen en/ of ondernemers.

- Ruimten worden multifunctioneel gebruikt.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

3.2.2 Activiteiten inclusieve samenleving

Subsidieplafond

€ 65.898,-

Doel

- Bevorderen van participatie in de verschillende kernen

- Bevorderen van eigen kracht

Resultaat

Er zijn activiteiten in de verschillende kernen op het gebied van bewegen, recreatie, cultuur en ontmoeten voor diverse doelgroepen, zoals senioren en mensen met een beperking.

Indicatoren resultaatbereik

- oordeel deelnemers over activiteiten

- aantal sterk eenzame inwoners

- aantal deelnemers

- aantal activiteiten

- spreiding van activiteiten door de kernen

- verhouding bezoekers met en zonder beperking

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie Eenmalige subsidie

Activiteiten

- Organiseren van activiteiten voor senioren en mensen met een beperking gericht op bewegen, recreatie, cultuur en ontmoeten.

- Organiseren van activiteiten voor mensen met én zonder een beperking zodat zij elkaar ontmoeten en leren kennen

Organisaties

Zorg-, welzijns-, belangen en/of activiteitenorganisaties

Verdeelsleutel

- € 1.200,- voor Vrijetijdsclub Uilenburg (via ContourdeTwern)

- € 4.318,- voor KBO-Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker

- € 1.313,- voor KBO-Diessen/Haghorst/Baarschot

- € 3.000,- voor organisatie groepsreis naar Lunteren voor mensen met een beperking en /of mantelzorgers of respijtzorg (organisatie door KBO Hilvarenbeek en Diessen).

- € 8.273,- voor organisaties voor seniorenwelzijn

- € 8.838,- voor Stichting Sportief Bewegen 60+

-€ 28.637,- voor RIBW en Ongewoon Gewoon

Tariefvoorschriften

Eigen bijdrage aan activiteiten gedifferentieerd naar o.a. aard van de activiteit, doelgroep en werkelijke kosten. Organisatie bepaalt de eigen bijdrage.

Bijzondere criteria uitvoering

- Aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid van activiteiten.

- Partijen werken onderling samen en met andere organisaties in de gemeente.

- Eisen aan professionaliteit / kwaliteit bij de realisatie van activiteiten. Aandacht voor knel- en verbeterpunten

- Opzoeken van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties

- Platform 60+Hilvarenbeek actief te betrekken als adviesorgaan bij nieuwe initiatieven gericht op ouderen.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Anja van de Westelaken (a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl)

3.2.3 Mobiliteit senioren

Subsidieplafond

€ 2.525,-

Doel

Voorzien in goede openbaar vervoer verbindingen tussen de kernen, waar geen regulier (provinciaal) openbaar vervoer rijdt.

Resultaat

Alle kernen zijn (m.u.v. Haghorst), tenminste op werkdagen, met openbaar vervoer bereikbaar.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel gebruikers

- Aantal gebruikers - Aantal ritten/lijnen

- Bereikbaarheid kleine kernen openbaar vervoer

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Organisaties

Buurtbusverenigingen

Verdeelsleutel

€ 2.525,- Buurtbusvereniging Hilvarenbeek

Normbedragen

Er is sprake van cofinanciering. De regionale vervoerder zet tenminste € 20.000,- in als cofinanciering. Daarnaast faciliteert de regionale vervoerder door de inzet van materieel, brandstof, onderhoud aan het materieel en het verzorgen van opleidingen.

Tariefvoorschriften

Eigen bijdrage van gebruikers. De provincie Noord-Brabant stelt de eigen bijdrage (reistarieven) vast.

Bijzondere criteria uitvoering

Alle buurtbuschauffeurs hebben tenminste de basisopleiding buurtbuschauffeur van de buurtbusvereniging.

Subsidievoorwaarden

- Meting:

 • Oordeel gebruikers

 • Aantal gebruikers

- 3 buurtbuslijnen

- Bereikbaarheid kleine kernen openbaar vervoer d.m.v. bediening volgens een dienstregeling op werkdagen.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Gemeentelijk verkeersplan (2013)

Contactpersoon

Mark van Roij (m.v.roij@hilvarenbeek.nl)

3.2.4 Versterken bestaanszekerheid

Subsidieplafond

€ 52.000,-

Doel

Het versterken van participatie en bestaanszekerheid van onze inwoners. Dit doen we door op een duurzame manier samen met ondernemers, betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties investeren in de participatie en ontwikkeling van inwoners met een laag inkomen, of door ondersteuning in levensbehoeften.

Resultaat

Inwoners kunnen blijven participeren en voorzien in hun levensonderhoud, ondanks een laag of ontoereikend inkomen. Bewustwording creëren rondom het thema armoede en inwoners met een laag inkomen laten participeren door gratis diensten aan te bieden namens sponsoren.

Indicatoren resultaatbereik

- Het aantal member-gezinnen.

- Elke Quiet member ontvangt minstens één keer per twee maanden een aanbod.

- Het aanbod draagt bij aan participatie in de samenleving.

- Aantal verstrekkingen voedselpakketten.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Zorgen voor voldoende aanbod

- Brengt members en aanbod samen

- Zorgt voor participatie en empowerment onder de members.

- tijdelijke ondersteuning in levensonderhoud door verstrekken van voedselpakketten.

- Signaleren en verwijzen naar andere maatschappelijke organisaties.

Organisaties

Stichtingen

Verdeelsleutel

€ 45.000 Stichting Hilvarenbeekse Uitdaging

- € 4.940 voor de Tilburgse Voedselbank

Tariefvoorschriften

- € 28.080 voor de uren van de projectleider Quiet Community

- € 8.000 voor de bijdrage aan Quiet Nederland

Bijzondere criteria uitvoering

Er wordt samengewerkt met partners in het maatschappelijk veld.

Subsidievoorwaarden

De activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de kadernota Minimabeleid 2017-2021.

Beleidsdocumenten

Nota Minimabeleid 2017-2021

Contactpersoon

Jort van Hoogstraaten (j.v.hoogstraaten@hilvarenbeek.nl)

Ondertekening