Mandaat en machtiging naleving Afvalstoffenregelgeving Reinigingsdienst Waardlanden 2023

Geldend van 01-05-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaat en machtiging naleving Afvalstoffenregelgeving Reinigingsdienst Waardlanden 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 108 en 125 van de Gemeentewet, alsmede op titel 5.2 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de van toepassing zijn afvalstoffenverordeningen en de daarop gebaseerde regelingen en beleid;

Gelet op de Strategienota 2021 – 2025, Samen voor een afvalvrije en schone gemeente;

Rekening houdend met de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden;

B E S L U I T E N:

 • I.

  De directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden te mandateren om toezichthouders, zoals bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, aan te wijzen die toezicht houden op de naleving van de Afvalstoffenverordeningen en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit van de hierboven genoemde gemeenten;

 • II.

  De directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden te mandateren en te machtigen tot het uitvoeren van toezicht, zoals bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, op de Afvalstoffenverordeningen en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit van de hierboven genoemde gemeenten. De directeur is bevoegd om hieromtrent ondermandaat en -machtiging te verlenen aan (inhuur)medewerkers van Waardlanden;

 • III.

  De directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden te mandateren en te machtigen voor het nemen van besluiten op basis van de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht omtrent niet-naleving van de Afvalstoffenverordeningen en de daarbij behorende Uitvoeringsbesluiten, inclusief handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van dit mandaatbesluit. Hieronder vallen in ieder geval het nemen van handhavingsbesluiten, het versturen van bestuurlijke voornemens en het afnemen van zienswijzen. De directeur is bevoegd om hieromtrent ondermandaat en -machtiging te verlenen aan (inhuur)medewerkers van Waardlanden;

 • IV.

  De directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden te mandateren en te machtigen om juridische procedures te voeren die betrekking hebben op de op grond van mandaat genomen besluiten. De directeur is bevoegd om hieromtrent ondermandaat te verlenen aan (inhuur)medewerkers van Waardlanden;

 • V.

  De directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden te mandateren om besluiten te nemen op bezwaarschriften tegen in mandaat genomen besluiten, indien voorgeschreven na advies van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Indien het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft in mandaat door de directeur is genomen is het bestuur bevoegd;

 • VI.

  Dat de (onder)gemandateerde/gemachtigde bevoegd is tot het ondertekenen van de in dit besluit bedoelde beschikkingen en andere documenten in de gevallen waarin ondertekening aan de orde is;

 • VII.

  Dat de wijze van ondertekening als volgt geschiedt:

  • 1.

   Zowel bij uitoefening van het beslissingsmandaat als het ondertekeningsmandaat over opgedragen bevoegdheden van het college, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   "Namens het college van burgemeester en wethouders van NAAM GEMEENTE, [handtekening gemandateerde]

   [zijn/haar naam]

   [de functieaanduiding van de gemandateerde]”

  • 2.

   Op overeenkomstige wijze vindt ondertekening plaats als er sprake is van machtiging.

  • 3.

   Bij plaatsvervanging treedt de plaatsvervanger in de functie van degene die hij vervangt en vindt, al naar gelang de bevoegdheid, ondertekening plaats overeenkomstig het bepaalde onder lid 1 of lid 2 van dit artikel, met dien verstande dat de naam en de handtekening van de vervanger worden vermeld, een en ander overeenkomstig de geldende plaatsvervangersregeling van Waardlanden.

 • VIII.

  Dat in een ondermandaatbesluit instructies kunnen worden gegeven die bij het uitoefenen van de ondergemandateerde bevoegdheden in acht dienen te worden genomen. Op ondermandaatbesluiten zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing. De gemandateerden die ondermandaat verlenen zien erop toe dat de ondergemandateerde ter zake voldoende deskundig is.

 • IX.

  Dat in geval van afwezigheid van de mandataris aan wie, bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, deze bevoegdheden worden uitgeoefend door zijn of haar plaatsvervanger, een en ander overeenkomstig de geldende plaatsvervangersregeling van Waardlanden;

 • X.

  Dat het bestuur jaarlijks dient te rapporten over de manier waarop hij van zijn bevoegdheden gebruik heeft gemaakt aan het college;

 • XI.

  Dit besluit treedt in werking op 01-05-2023.

 • XII.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaat en machtiging naleving Afvalstoffenverordening Reinigingsdienst Waardlanden 2023’ en wordt bekendgemaakt door gemeente Hardinxveld- Giessendam.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

S.M. van der Stel D.A. Heijkoop