Regeling tarieven Wet open overheid gemeente Zeewolde 2023

Geldend van 12-07-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling tarieven Wet open overheid gemeente Zeewolde 2023

De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023;

gehoord de commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving d.d. 15 juni 2023;

gelet op artikel 8.6, tweede lid, van de Wet open overheid;

gelet op het Besluit maximumtarieven open overheid;

Besluit

vast te stellen de regeling tarieven Wet open overheid gemeente Zeewolde 2023

Artikel 1. Vergoeding en tarieven voor kopieën

 • 1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 4.1 van de Wet open overheid kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

 • 2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken bedraagt deze per kopie:

  • Voor zwart wit kopie enkelzijdig op A4 formaat: € 0,05;

  • Voor zwart wit kopie dubbelzijdig op A4 formaat; € 0,10;

  • Voor zwart wit kopie enkelzijdig op A3 formaat: € 0,20;

  • Voor zwart wit kopie dubbelzijdig op A3 formaat: € 0,20;

  • Voor kleurkopie enkelzijdig op A4 formaat: € 0,20;

  • Voor kleurkopie dubbelzijdig op A4 formaat: € 0,40;

  • Voor kleurkopie enkelzijdig op A3 formaat: € 0,40;

  • Voor kleurkopie dubbelzijdig op A4 formaat: € 0,80.

 • 3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

 • 4. Wanneer voor het digitaal verstrekken van informatie eerst kopieën moeten worden gemaakt, dan is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Betaling van de vergoeding

 • 1. De vergoeding wordt door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur bij verzoeker in rekening gebracht;

 • 2. De vergoeding dient te worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling tarieven Wet open overheid gemeente Zeewolde 2023”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023.

de griffier,

B. de Winter

de voorzitter,

G.J. Gorter

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde van 23 mei 2023.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

Aldus besloten door de burgemeester van Zeewolde op 23 mei 2023.

De burgemeester,

G.J. Gorter