Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Den Haag 2023

Geldend van 08-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen Den Haag 2023

Toelichting

Artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV) regelt het parkeerverbod voor grote voertuigen en verleent het college de bevoegdheid wegen aan te wijzen waar het parkeerverbod geldt. De lijst met locaties waar grote voertuigen wel mogen parkeren dateert uit 2013 en is niet meer actueel. Verschillende wegen zijn sinds die tijd door bouwontwikkelingen en herinrichting van de openbare ruimte niet meer geschikt voor geparkeerde (grote) voertuigen. Met dit besluit worden de bestaande locaties geactualiseerd. Tegelijkertijd constateert het college dat deze afname van het aantal parkeerlocaties heeft geleid tot illegaal en onveilig parkeren. Zo bestaat onder meer in stadsdeel Escamp juist de behoefte aan extra parkeerlocaties. Ter uitvoering van de Parkeerstrategie 2021-2030 gaat het college, mede op basis van parkeertellingen die dan worden gehouden, een verkenning doen naar nieuwe locaties in de stad en de regio waar grote voertuigen kunnen worden geparkeerd.

Uitgangspunt is dat het parkeerverbod geldt op de openbare weg. Het parkeren van grote voertuigen, die minimaal twee parkeerplaatsen bezet houden, acht het college buitensporig met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Om toch tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte voor grote voertuigen zijn binnen de bebouwde kom locaties aangewezen waar het verbod niet geldt. Het betreft hier overwegend bedrijventerreinen. Ter plaatse wordt met bebording kenbaar gemaakt dat grote voertuigen op de daartoe bestemde weggedeelten mogen worden geparkeerd.

De werking van het verbod is ingevolge artikel 5:8, derde lid, beperkt tot de avond, de nacht en het weekeinde. Het is in het algemeen niet redelijk om het parkeren van grote voertuigen op de weg ook tijdens de werkdag te verbieden. Dit zou economische belangen te veel schaden. Overigens blijft ook tijdens de perioden waarin het parkeerverbod niet geldt, het zodanig parkeren van grote voertuigen dat bewoners of gebruikers van gebouwen hinder of overlast ondervinden, verboden krachtens artikel 5:9, eerste lid, van de APV.

In bijzondere gevallen kan het college krachtens artikel 5:8, vierde lid, van de APV ontheffing van het parkeerverbod verlenen. Dit doet zich voor bij gevallen waarin van de houder van een groot voertuig in redelijkheid niet kan worden gevergd dat het grote voertuig buiten de weg of op een van het verbod uitgezonderde weg wordt geparkeerd. Daarbij kan worden gedacht aan de uitvoering van werkzaamheden, een tijdelijke gebeurtenis op een standplaats, bij door de gemeente gecontracteerd doelgroepenvervoer of in spoedeisende gevallen waarbij het grote voertuig onmiddellijk moet kunnen vertrekken. Aan een ontheffing kunnen uiteraard voorschriften worden verbonden over de tijd waarop en de plaats waar de ontheffing geldt.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

gelet op 5:8, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag;

besluit:

  • I.

    alle wegen binnen de gemeente Den Haag aan te wijzen waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op de weg, met uitzondering van de volgende wegen:

Stadsdeel (bedrijventerrein)

Weg

Centrum (Fruitweg)

Fruitweg, noordwestzijde tussen Televisiestraat en Troelstrakade

Escamp (-)

Cannenburglaan, tussen Hillenraadweg en Loevesteinlaan

Meppelweg, zuidoostzijde tussen Lozerlaan en Randveen

Laak (Binckhorst)

Binckhorstlaan, tussen Mercuriusweg en Jupiterkade

Castorstraat, zuidwestzijde

Jupiterkade

Junostraat, zuidoostzijde

Mercuriusweg

Meteoorstraat

Plutostraat

Leidschenveen-Ypenburg (Forepark)

Moezel, noordoostzijde tussen Oder en Donau

Loosduinen (ZKD)

De Werf, tussen Zinkwerf en Koperwerf

Nikkelwerf

Tinwerf

IJzerwerf, beide zijden tussen De Werf en Koperwerf; zuidwestzijde tussen De Werf en Zinkwerf

Koperwerf, beide zijden tussen De Werf en Koperwerf; zuidwestzijde tussen De Werf en Zinkwerf

Zichtenburglaan

Zinkwerf

Segbroek (-)

Houtrustweg, tussen Laan van Poot en Sportlaan

Scheveningen (Scheveningen Haven)

Kranenburgweg, noordoostzijde tussen Houtrustweg en Dr. Lelykade

Zeesluisweg

1e Zeesluisdwarsweg, noordoostzijde

2e Zeesluisdwarsweg, zuidwestzijde

Vissershavenweg, beide zijden van de rijbaan, met uitzondering van het korte gedeelte tussen de Vissershavenstraat en de Treilersdwarsweg

Dr. Lelykade, noordwestzijde

Visafslagweg

  • II.

    het Uitvoeringsbesluit op basis van artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag van 17 februari 2009, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 november 2013, in te trekken;

  • III.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na uitgifte in het Gemeenteblad.

Den Haag, 4 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag

AWB/bezwaar

Postbus 12 600

2500 DJ DEN HAAG

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- naam en adres;

- de datum en handtekening;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk);

- de argumenten voor bezwaar;

- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.