Regeling vervallen per 02-01-2024

Aanwijzingsbesluit carbidschietlocaties jaarwisseling gemeente Kampen 2023-2024

Geldend van 12-07-2023 t/m 05-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit carbidschietlocaties jaarwisseling gemeente Kampen 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel met kenmerk 46167-2023,

gelet op artikel 2.6.4, tweede en vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen,

overwegende dat:

 • -

  in artikel 2.6.4, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen is bepaald, dat het verbod op – kort gezegd – carbidschieten zoals opgenomen in artikel 2.6.4, eerste lid, niet geldt op door het college aangewezen plaatsen op de Noordweg op de genoemde dagen en tijdstippen;

 • -

  in artikel 2.6.4, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen is bepaald, dat het verbod op – kort gezegd – carbidschieten zoals opgenomen in artikel 2.6.4, eerste lid, niet geldt op door het college aangewezen plaatsen binnen de bebouwde kom;

 • -

  met het aanwijzen van plaatsen duidelijkheid wordt gegeven waar het carbidschieten tijdens de jaarwisseling 2023-2024 is toegestaan;

 • -

  met het aanwijzen van deze plaatsen getracht is het risico op gevaar, schade of overlast zo veel mogelijk te beperken;

 • -

  toepassing is gegeven aan de Nadere regels aanwijzen van carbidschietlocaties gemeente Kampen en de aangewezen locaties aan deze regels zijn getoetst;

 • -

  het ontwerp van dit aanwijzingsbesluit gedurende vier weken ter inzage heeft gelegen en gedurende deze termijn zienswijzen konden worden ingediend, waarvan geen gebruik is gemaakt;

 • -

  de aangewezen locaties zodanig zijn gekozen dat zij voor zowel gebruikers als hulpdiensten

 • -

  goed bereikbaar zijn en hierover overeenstemming bestaat;

 • -

  een beschrijving van de wijze van totstandkoming van dit besluit en de motivering van een aantal aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

besluit vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit carbidschietlocaties jaarwisseling gemeente Kampen 2023-2024

Artikel 1 Aanwijzing locaties Noordweg

Het college besluit op grond van artikel 2.6.4, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen de volgende locaties aan te wijzen als plaatsen waar de verboden uit artikel 2.6.4, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen niet van toepassing zijn, met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in het tweede lid van artikel 2.6.4:

 • 1.

  Noordweg, kruising met Beltweg;

 • 2.

  Noordweg, kruising met Eenvoudstraat;

 • 3.

  Noordweg, kruising met Hendrik Berkstraat.

Artikel 2 Aanwijzing locaties jaarwisseling

Het college besluit op grond van artikel 2.6.4, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen de volgende locaties aan te wijzen als plaatsen waar de verboden uit artikel 2.6.4, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Kampen niet van toepassing zijn:

Kampen

 • 1.

  Bereklauw, op de parkeerplaats bij huisnummer 52;

 • 2.

  Beyerinckstraat, t.h.v. huisnummer 65;

 • 3.

  Beyerinckstraat, stenen veld;

 • 4.

  Blauwe Engel, deel parkeerplaats bij NS Station Kampen Zuid t.h.v. de N764;

 • 5.

  Bolwerk, t-splitsing met 3e Ebbingestraat;

 • 6.

  Broedersingel, tussen de Cellesbroeksweg en de Broederweg;

 • 7.

  Brunel, t-splitsing met Rolklaver;

 • 8.

  Burgemeester Berghuisplein, bij camperplaats;

 • 9.

  Cellesbroeksweg, t.h.v. TOG;

 • 10.

  Colijn de Nolestraat;

 • 11.

  Constructieweg, doodlopende straat;

 • 12.

  Constructieweg, t-splitsing met Ertsstraat;

 • 13.

  DOS Kampen/VV Kampen, deel parkeerterrein;

 • 14.

  DOS Kampen kantine, deel parkeerterrein;

 • 15.

  Julianastraat, kruising met Louise de Colignysingel;

 • 16.

  Kastanjelaan, t.h.v. Bovensingel (op de groenstrook);

 • 17.

  Kastanjelaan, t-splitsing met Esdoornhof;

 • 18.

  KHC, parkeerterrein;

 • 19.

  Kievitstraat, t.h.v. Leeuwerikstraat;

 • 20.

  Korteweg 4, parkeerplaats ’t Ukien;

 • 21.

  Nijverheidsstraat 3, t-splitsing met Sint Nicolaashof;

 • 22.

  Noordweg, kruising met Beltweg;

 • 23.

  Noordweg, kruising met Eenvoudstraat;

 • 24.

  Noordweg, kruising met Hendrik Berkstraat;

 • 25.

  Oratoriumplein;

 • 26.

  Rolklaver, grasveld naast de speeltuin (t.h.v. de Paardebloem);

 • 27.

  Rolklaver, parallelweg voor de Groen van Prinstererschool;

 • 28.

  Silene, t.h.v. Waterkers;

 • 29.

  Silene, t.h.v. Winde;

 • 30.

  Sint Nicolaasdijk, t.h.v. snackbar De Bok;

 • 31.

  Sporthal Cellesbroek, t.h.v. parkeerterrein Akelei;

 • 32.

  Wortmanstraat, t.h.v. de Visseringstraat (op de groenstrook);

 • 33.

  Zambonistraat, braakliggend terrein.

IJsselmuiden

 • 34.

  Erfgenamenstraat, stenen veld;

 • 35.

  Erfgenamenstraat, voorzijde ‘t Lokaal;

 • 36.

  Garnaal, t.h.v. het voetpad bij Zeegravensingel;

 • 37.

  Goudplevier, deel rotonde;

 • 38.

  Graspieper, t.h.v. huisnummer 55;

 • 39.

  Graspieper, t.h.v. huisnummer 114;

 • 40.

  Jaagpad, t.h.v. huisnummer 37 (richting Herberg);

 • 41.

  Markeresplein;

 • 42.

  Oosterholthoeve, parkeerterrein;

 • 43.

  Priorstraat, groenstrook tegenover huisnummer 9;

 • 44.

  Rietgors 77, t-splitsing met Goudplevier;

 • 45.

  Spoordwarsstraat, t.h.v. huisnummer 6;

 • 46.

  Spoordwarsstraat, t.h.v. huisnummer 39;

 • 47.

  Van Diggelenweg, t-splitsing met Magnoliastraat;

 • 48.

  Veldoven, t.h.v. huisnummer 10;

 • 49.

  Zeegraven, skatebaan;

 • 50.

  Zeegravensingel, op de brug tussen Kreeft en Koraal.

Wilsum

 • 51.

  Quarles van Uffordweg, t.h.v. de achterzijde van basisschool de Regenboog.

Zalk

 • 52.

  Broeksteeg, op het weiland tegenover huisnummer 28;

 • 53.

  Klaasje van den Brinkerf, t.h.v. het speelveld en de T-splitsing bij huisnummer 9a;

 • 54.

  Van Dijksweg, op het speel(trap)veldje tussen huisnummers 25 en 27;

 • 55.

  Zalkerdijk, op het weiland tegenover Zalkerdijk 29.

’s-Heerenbroek

 • 56.

  J.W. van Lenthestraat, op de parkeerplaats bij De Kandelaar.

Artikel 3 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit vervalt van rechtswege op 1 januari 2024 om 02.00 uur.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 4 juli 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S. de Rouwe,

burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

In dat geval vragen wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Roelse, via telefoonnummer 14038.

Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van het bezwaarformulier op www.kampen.nl/bezwaar of u kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Zorgt u er voor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op onze website.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Kunt u de beslissing op het bezwaarschrift niet afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een schorsing van het besluit. Het adres daarvoor is Postbus 10067, 8000 GB Zwolle of digitaal (met DigiD) via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor de behandeling bent u griffierecht verschuldigd.

BIJLAGE

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit carbidschieten gemeente Kampen 2023-2024

Totstandkoming Aanwijzingsbesluit

Voor de totstandkoming van het Aanwijzingsbesluit zijn de volgende deelprocessen doorlopen:

 • 1.

  evaluatie van de Aanwijzingsbesluiten 2021-2022 en 2022-2023;

 • 2.

  toetsing op grond van de Nadere regels aanwijzen van carbidschietlocaties gemeente Kampen.

§ 1 Aanwijzingsbesluiten 2021-2022 en 2022-2023

Voor het aanwijzen van carbidschietlocaties zijn de Aanwijzingsbesluiten van de afgelopen twee jaarwisselingen als vertrekpunt genomen. Deze locaties zijn in een tabel geplaatst. Alle deelnemers van de Werkgroep Jaarwisseling hebben de mogelijkheid gehad om feedback te geven. Hiervan hebben de politie, WijZ Welzijn, het Schuttersgilde en de afdeling Gemeentewerken gebruik gemaakt. De brandweer heeft geen specifieke wensen ten aanzien van de carbidschietlocaties.

§ 2 Nadere regels aanwijzen van carbidschietlocaties gemeente Kampen

In de nadere regels zijn criteria vastgelegd waaraan wordt getoetst bij het aanwijzen van carbidschietlocaties. Het gaat hierbij om draagvlak, bereikbaarheid van hulpdiensten, fysieke veiligheid en overlast voor (huis)dieren.

§ 3 Totstandkoming Ontwerp-Aanwijzingsbesluit

Deze deelprocessen hebben de basis gevormd voor de totstandkoming van het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit. Alle locaties zijn getoetst aan de feedback van de Werkgroep Jaarwisseling en aan de nadere regels. De informatie die vorig jaar tijdens de diverse gesprekken naar voren is gekomen, is ook meegenomen in het aldaar wel of niet aanwijzen van een bepaalde carbidschietlocatie.

§ 4 Totstandkoming Aanwijzingsbesluit

Van 16 mei 2023 tot en met 13 juni 2023 heeft het ontwerp-aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling gemeente Kampen 2023-2024 ter inzage gelegen. Gedurende die termijn kon mondeling of schriftelijk een zienswijze worden ingediend bij het college. Van deze mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, is geen gebruik gemaakt.

Ambtshalve zijn een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit, namelijk:

 • 1.

  De locaties in Zalk zijn nader omschreven zodat de exacte locaties duidelijk zijn. Verder is gebleken dat er niet met carbid wordt geschoten op de locatie aan De Kamp die wel in het ontwerpbesluit was opgenomen. De locatie is van de lijst geschrapt.

 • 2.

  De locatie in Grafhorst (het Evenemententerrein Grafhorst) is van de lijst geschrapt. Dit heeft te maken met de jaarwisseling 2023-2024 die op zondag valt. In verband met de zondagsrust in Grafhorst is op verzoek van de schutters ervoor gekozen om geen carbidschietlocatie aan te wijzen.