Regeling reiskostenvergoeding woon-werk verkeer VrZW

Geldend van 08-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2023

Intitulé

Regeling reiskostenvergoeding woon-werk verkeer VrZW

Het Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, BESLUIT: voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer VrZW;

 • b.

  werkgever: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;

 • c.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in de CAR-UWO in dienst is van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, niet zijnde de vrijwilligers bedoeld in hoofdstuk 19 CAR/UWO;

 • d.

  werkadres: de plaats van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn/haar werkzaamheden verricht. Indien dit meerdere locaties zijn is dit de locatie met de grootste woon-werkafstand, mits de medewerker hier minimaal 40 dagen per jaar zijn/haar werkzaamheden verricht.

 • e.

  openbaar vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens dienstregeling met een (mini)bus, trein, tram, metro, veerpont. Een taxi of luchtvaartuig is geen openbaar vervoer;

 • f.

  eigen vervoermiddel: eigen motorvoertuig, bromfiets, scooter, fiets of lopend.

Artikel 2 Aanspraak

Lid 1

Medewerkers die in het kader van het woon-werkverkeer regelmatig naar het werkadres reizen met een eigen vervoermiddel ontvangen een vergoeding op basis van CAR-UWO art. 3.22 lid 1.

Lid 2

Het aantal kilometers tussen woonadres en werkadres wordt vastgesteld op basis van een door de werkgever gekozen routeplanner, waarbij gekozen wordt voor de snelste route.

Lid 3

Medewerkers die in het kader van het woon-werkverkeer naar het werkadres reizen met het openbaar vervoer, krijgen deze kosten op basis van CAR-UWO art. 3.22 lid 2 volledig vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van de goedkoopste manier van openbaar vervoer.

Lid 4

Uitgesloten van deze regeling zijn:

 • a.

  extern ingehuurde medewerkers en stagiaires;

 • b.

  medewerkers die, in het kader van hun (piket)functie, voor de betreffende dagen gebruik maken van een dienstauto om te reizen tussen het woon- en werkadres;

 • c.

  vrijwilligers.

Artikel 3 Vergoeding openbaar vervoer

 • a.

  De medewerker die gebruik maakt van het openbaar vervoer krijgt een NS-businesscard.

 • b.

  Afhankelijk van het reisgedrag wordt aan de NS - businesscard een bij dit reisgedrag passend abonnement gekoppeld.

Artikel 4 Vaste vergoeding eigen vervoermiddel

De medewerker die structureel 4 of 5 reisdagen per week naar het werkadres reist met een eigen vervoermiddel kan per maand een vaste vergoeding ontvangen die gebaseerd is op CAR art. 3.22 lid 1.

Artikel 5 Variabele vergoeding eigen vervoermiddel

 • a.

  De medewerker die structureel minder dan 4 reisdagen per week met een eigen vervoermiddel naar het werk reist, declareert de reiskosten woon-werk door het invullen van de reisdagen in de declaratieapp.

 • b.

  De medewerker vult de reisdagen zo snel mogelijk, uiterlijk de maand volgend op de maand waarin de medewerker heeft gereisd, in de declaratieapp in.

Artikel 6 Garantieregeling

Als de medewerker op 1 april 2023 een garantievergoeding reiskosten ontvangt, behoudt de medewerker deze reiskostenvergoeding indien deze gunstiger is dan de vergoeding van CAR art. 3.22 lid 1.

Artikel 7 Thuiswerkvergoeding

 • a.

  Voor een thuiswerkdag ontvangt de medewerker een vergoeding op basis van CAR-UWO artikel 3.22a.

 • b.

  Om deze vergoeding te ontvangen vult de medewerker een thuiswerkdag in de declaratieapp in.

 • c.

  De medewerker vult de thuiswerkdagen zo snel mogelijk, uiterlijk de maand volgend op de maand waarin de medewerker heeft gereisd, in de declaratieapp in.

Artikel 8 Wijzigingen

De medewerker geeft zo snel mogelijk wijzigingen door die van invloed zijn op de vergoeding. Het gaat hierbij onder meer om verhuizing, wijziging van werkadres, het aantal werk- of reisdagen per week.

Artikel 9 Langdurige afwezigheid

Lid 1

Bij voorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere periode van langdurig buitengewoon verlof, worden vaste tegemoetkoming of het abonnement op de NS businesscard stopgezet met ingang van de eerste dag van en voor de duur van die afwezigheid.

Lid 2

 • a.

  Bij arbeidsongeschiktheid langer dan zes weken loopt de vaste vergoeding door in de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, plus de volledige maand die daarop volgt.

 • b.

  De (vaste) vergoeding wordt hervat op de 1e van de maand volgend op de datum dat de medewerker de werkzaamheden heeft hervat.

Artikel 10 Verhaal

Als de werkgever door nalatigheid van de medewerker ten onrechte kosten moet maken of ten onrechte vergoedingen verstrekt, dan worden deze kosten op de medewerker verhaald.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Als in een individueel geval een situatie ontstaat die, gelet op doel en strekking van de regeling, leidt tot onbillijkheden, dan kan de directeur VrZW besluiten van de regeling af te wijken.

Artikel 12 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking na publicatie en werkt terug tot 1 april 2023 en kan worden aangehaald als: “Regeling reiskostenvergoeding woon-werk verkeer VrZW".

Ondertekening

J. Hamming

Voorzitter

S. van den Broek

Secretaris