Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling zorgrestaurants en wijkrestaurants voor ouderen

Geldend van 11-07-2023 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling zorgrestaurants en wijkrestaurants voor ouderen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Maatschappelijke Zorg en Jeugdhulp van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 27 juni 2023, kenmerk: M2305-4101;

gelet op de artikelen 3, derde lid, 6 derde lid en 7, derde lid, van de Subsidieverordening 2014;

overwegende, dat het wenselijk is een subsidieregeling zorg- en wijkrestaurants voor ouderen vast te stellen ter stimulering van bestaande en de komst van nieuwe zorgrestaurants en wijkrestaurants waar ouderen terecht kunnen voor een gezonde en betaalbare maaltijd;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  bedrijfsvoering: de wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk resultaten te boeken;

 • -

  duurzaam: ten minste vijf jaar zelfstandig kostendekkend;

 • -

  ouderen: Rotterdammers van 65 jaar en ouder;

 • -

  wijkrestaurant: restaurant, zonder winstoogmerk, waar wijkbewoners, waaronder ouderen, samen een maaltijd kunnen nuttigen;

 • -

  zorgrestaurant:restaurant, zonder winstoogmerk, dat onderdeel uitmaakt van een zorgcomplex of woonzorggebouw voor ouderen en waar bewoners uit het complex en ouderen uit de buurt samen een maaltijd kunnen nuttigen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van eenmalige en jaarlijkse subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Het college verstrekt in het kader van deze regeling uitsluitend subsidie ter ontwikkeling of verduurzaming van zorgrestaurants of wijkrestaurants in Rotterdam waarbij het samen eten en het bestrijden van eenzaamheid onder de doelgroep ouderen een belangrijke doelstelling is van het zorgrestaurant of wijkrestaurant.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a.

   het opstarten van een nieuw zorgrestaurant of wijkrestaurant;

  • b.

   verduurzaming van de bedrijfsvoering om de continuïteit van een bestaand zorgrestaurant of wijkrestaurant te waarborgen;

  • c.

   het vergroten van de bekendheid van het zorgrestaurant of wijkrestaurant onder de doelgroep ouderen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan zorgrestaurants of wijkrestaurants die minimaal twee keer per week op locatie gezonde maaltijden voor ouderen uit de wijk verzorgen tegen de maximumprijzen, genoemd in artikel 12.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Een zorgrestaurant of wijkrestaurant kan maximaal twee opeenvolgende jaren voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 3. Kosten voor vaste lasten komen alleen voor subsidie in aanmerking indien deze kosten na de periode van subsidietijdvak geheel door eigen inkomsten worden gedekt.

 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   verrekenbare btw;

  • b.

   kosten die door de aanvrager zijn gemaakt ten behoeve van de indiening van de aanvraag;

  • c.

   kosten die door de aanvrager zijn gemaakt voor aanvang subsidietijdvak;

  • d.

   kosten waarvoor de aanvrager vanuit een subsidie- of inkooprelatie met de gemeente Rotterdam of vanuit andere bronnen al financiering ontvangt.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3 wordt in het eerste jaar ten hoogste het volgende bedrag aan subsidie gehonoreerd:

  • a.

   € 75.000 voor het opstarten van een nieuw zorgrestaurant of wijkrestaurant.

  • b.

   € 50.000 voor verduurzaming van de bedrijfsvoering om de continuïteit van bestaande zorgrestaurants en wijkrestaurants te waarborgen;

  • c.

   € 5.000 voor het vergroten van de bekendheid van een zorgrestaurant of wijkrestaurant onder ouderen.

 • 2. Voor de activiteiten, bedoeld in artikel 3 wordt in het tweede jaar ten hoogste het volgende bedrag aan subsidie gehonoreerd:

  • a.

   € 50.000 voor de verduurzaming van het in opstart zijnde zorgrestaurant of wijkrestaurant waaraan reeds subsidie is gehonoreerd op grond van het eerste lid, onderdeel a;

  • b.

   € 30.000 voor verduurzaming van de bedrijfsvoering om de continuïteit van bestaande zorgrestaurant of wijkrestaurants te waarborgen;

  • c.

   € 3.000 voor het vergroten van de bekendheid van een zorgrestaurant of wijkrestaurant onder ouderen.

Artikel 7 Uitzonderingsbepaling

 • 1. In afwijking van artikel 5, eerste lid en artikel 6, kan het college ten behoeve van een zorgrestaurant of wijkrestaurant waaraan reeds twee jaar subsidie is gehonoreerd op grond van artikel 6 en dat in het voorbestaan wordt bedreigd, subsidie voor een derde jaar verstrekken, waarbij het volgende door het zorgrestaurant of wijkrestaurant wordt overgelegd:

  • a.

   een financiële analyse als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, waaruit tevens blijkt dat het zorgrestaurant of wijkrestaurant in het voorbestaan wordt bedreigd en met subsidie voor een derde jaar voldoende zelfredzaam zal zijn;

  • b.

   een schriftelijke verklaring waarin wordt toegelicht welke andere vormen van financiering zijn aangevraagd en afgewezen, voorzien van bewijsstukken.

 • 2. Voor het derde jaar wordt ten hoogste het volgende bedrag aan subsidie gehonoreerd:

  • a.

   € 25.000 voor het verder verduurzamen van het in opstart zijnde zorgrestaurant of wijkrestaurant, waaraan reeds subsidie is gehonoreerd op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, onderdeel b;

  • b.

   € 15.000 voor verduurzaming van de bedrijfsvoering om de continuïteit van bestaande zorgrestaurant of wijkrestaurants te waarborgen over twee opeenvolgende jaren;

  • c.

   € 1.500 voor het vergroten van de bekendheid van een zorgrestaurant of wijkrestaurant onder ouderen.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 een subsidieplafond van € 450.000

 • 2. Voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 geldt een subsidieplafond van € 680.000.

 • 3. Voor de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van € 530.000.

 • 4. Het college kan de hoogte van de subsidieplafonds wijzigen.

 • 5. De subsidieplafonds zijn vastgesteld onder voorbehoud dat voldoende middelen door de gemeenteraad op de begroting beschikbaar worden gesteld.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende criteria en de daarbij vermelde aantal punten: Artikel

  • a.

   score op de wijk waar het restaurant is gevestigd:

   • 1°.

    zorgrestaurants en wijkrestaurants die zijn gevestigd in een van de seniorvriendelijke wijken ontwikkeld binnen het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer, te weten Prinsenland-Het Lage Land, Hoogvliet, Ommoord, Groot-IJsselmonde, Crooswijk ontvangen een score van 5 punten;

   • 2°.

    zorgrestaurants en wijkrestaurants die niet gevestigd zijn in een seniorvriendelijke wijk, maar wel gevestigd zijn in een wijk waar het percentage ouderen hoger is dan het Rotterdamse gemiddelde van 15,3% ontvangen een score van 3 punten;

   • 3°.

    zorgrestaurants en wijkrestaurants die elders zijn gevestigd in een andere wijk als bedoelt in sub 1 en 2, ontvangen een score van 1 punt.

  • b.

   score op basis van beoordeling van de plannen zoals omschreven in artikel 10, lid 4

   De plannen worden beoordeeld op de volgende aspecten:

   • 1°.

    de mate waarop de activiteiten aansluiten bij de doelstellingen zoals benoemd in artikel 3, eerste lid, levert maximaal 2 punten op, waarbij 0 punten worden toegekend als de activiteiten niet aansluiten, 1 punt als de activiteiten beperkt aansluiten en twee punten als de activiteiten goed aansluiten;

   • 2°.

    de mate en wijze waarop de samenwerking met de partners in de wijk rondom preventie, welzijn, zorg en wonen wordt vormgegeven, levert maximaal 2 punten op, waarbij 0 punten worden toegekend als niet wordt samengewerkt, 1 punt als beperkt wordt samengewerkt en twee punten als goed wordt samengewerkt;

   • 3°.

    de haalbaarheid van het plan om de bedrijfsvoering duurzaam sluitend te krijgen, levert maximaal 2 punten op, waarbij 0 punten worden toegekend als het plan niet haalbaar is, 1 punt als het plan beperkt haalbaar is en twee punten als het plan goed haalbaar is

 • 3. Indien meerdere aanvragen een gelijke totaalscore hebben en het subsidieplafond bij honorering van deze aanvragen overschreden zou worden, wordt de aanvraag met de hoogste score op het onderdeel beoordeling plannen gehonoreerd.

 • 4. Indien meerdere aanvragen een gelijke totaalscore hebben en ook op het onderdeel beoordeling plannen een gelijke score hebben, wordt door middel van loting de definitieve plaats in de rangschikking bepaald.

Artikel 10 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt online ingediend, via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

 • 2. Een aanvrager kan voor maximaal twee zorgrestaurants of wijkrestaurants een aanvraag indienen.

 • 3. Een aanvraag heeft betrekking op één activiteit als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

 • 4. Bij de aanvraag worden de volgende gegevens meegezonden:

  • a.

   een plan met daarin ten minste de volgende elementen:

   • 1°.

    een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een onderbouwing waaruit blijkt dat er sprake is van een in artikel 3 bedoelde activiteit(en);

   • 2°.

    een beschrijving van hoe aanvrager de continuïteit van het zorgrestaurant of wijkrestaurant gaat verbeteren dan wel gaat waarborgen;

   • 3°.

    een toelichting op hoe de aanvrager met zijn plan bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen;

   • 4°.

    een toelichting hoe de aanvrager de doelgroep gaat bereiken en hoe daarvoor samengewerkt wordt met de partners in de wijk rondom preventie, welzijn, zorg en wonen;

   • 5°.

    een inschatting van het aantal ouderen vanuit wijk en vanuit het zorgcomplex of woonzorggebouw dat wordt bereikt;

   • 6°.

    vermelding van praktische informatie.

  • b.

   een sluitende begroting voor de beschreven activiteiten, inclusief een opgave van de aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of een vergoeding voor diezelfde activiteiten;

 • 5. Bij een subsidieaanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a of b, maakt een financiële analyse onderdeel uit van het plan. Hierin zijn de inkomsten en uitgaven opgenomen, waaronder de kosten voor personeel, huur, energie, communicatie inzet en overige kostenposten.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor subsidie in 2023 wordt uiterlijk op 15 september 2023 ingediend.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie in 2024 en opvolgende jaren wordt, in afwijking van artikel 6 van de SVR 2014, uiterlijk op 15 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op de in artikel 8 van de SVR 2014 genoemde weigeringsgronden, wordt de subsidieaanvraag geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten niet aansluiten bij de doelstelling, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • b.

  uit de begroting niet herleidbaar is wat de kosten van de activiteiten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, zijn.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 12 en 12a van de SVR 2014 zijn aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  het zorgrestaurant of wijkrestaurant is vrij toegankelijk voor de wijkbewoners;

 • b.

  de subsidieontvanger rekent maximaal € 8,50 voor een avondmaaltijd en maximaal € 7,00 voor een lunch;

 • c.

  het verstrekken van 200 tegoedbonnen in samenwerking met de partners van preventie, welzijn, zorg en wonen in het gebied gericht aan ouderen om hen laagdrempelig kennis te laten maken met het zorgrestaurant of wijkrestaurant;

 • d.

  het aanmelden van het zorgrestaurant of wijkrestaurant voor plaatsing op Zorgzaam010 om zo de bekendheid te vergroten;

 • e.

  het aanmelden van het zorgrestaurant of wijkrestaurant voor plaatsing in de gebiedsgids voor ouderen.

 • f.

  het toegekende bedrag wordt volledig besteed in het daarvoor bestemde subsidietijdvak.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2026, maar blijft van toepassing op verleende subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling zorgrestaurants en wijkrestaurants voor ouderen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting subsidieregeling zorg- en wijkrestaurants

Algemeen

De afgelopen jaren hebben meerdere zorgrestaurants hun deuren moeten sluiten, ondanks de waarde voor de ouderen in de stad. Door het scheiden van wonen en zorg, veranderingen in de bekostiging en in sommige gevallen een teruglopend aantal gebruikers was het voor de zorgaanbieders niet meer mogelijk om de kosten te dekken. Dit college vindt zorg- en wijkrestaurants belangrijk, omdat ouderen elkaar daar kunnen ontmoeten en samen een betaalbare, gezonde maaltijd kunnen nuttigen. Samen eten is immers gezellig en draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Daarom ondersteunen en stimuleren we de komst van nieuwe zorg- en wijkrestaurants en ondersteunen we bestaande zorg- en wijkrestaurants om hun bedrijfsvoering duurzaam sluitend te krijgen, zodat ouderen terecht kunnen voor een gezonde en betaalbare maaltijd. Daarbij richten we ons met name op de gebieden waar veel ouderen wonen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan: de wijze waarop financiële en personele middelen worden ingezet teneinde zo effectief en efficiënt mogelijk resultaten te boeken. Van belang is daarbij in te gaan op het businessplan en de koppeling te leggen tussen de bedrijfsstrategie, de missie en de visie.

Artikel 3 Activiteiten

In het eerste lid van artikel drie wordt de eis gesteld dat in het kader van de Subsidieverstrekking het samen eten en het bestrijden van eenzaamheid onder de doelgroep ouderen een belangrijke doelstelling is van het zorgrestaurant of wijkrestaurant.

Een belangrijke doelstelling vanuit het beleidskader Heel de Stad, dat door de Gemeenteraad op 28 januari 2021 is vastgesteld (Heel de Stad – Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026 (raadsinformatie.nl)) is dat we een stad zijn waar Rotterdammers samen met anderen gezond en vitaal oud kunnen worden. En waar ouderen passende ondersteuning kunnen krijgen wanneer dat nodig is. Uit de laatste monitor in 2022 bleek dat 55% van de ouderen eenzaam is. De afgelopen jaren hebben we hier samen met de Coalitie Erbij Rotterdam al veel op ingezet. De Coalitie Erbij Rotterdam is een platform waar vele organisaties, waaronder de gemeente samenwerken op het onderdeel eenzaamheid. Het ondersteunen van nieuwe en bestaande zorg- en wijkrestaurants sluit hierop aan. Onder bestrijding van eenzaamheid wordt verstaan de inzet die gepleegd wordt om eenzaamheid onder ouderen te verminderen of te voorkomen, bijvoorbeeld door het stimuleren van ontmoeting.

In het tweede lid, onderdeel a, wordt ingegaan op wat verstaan wordt onder het opstarten van een zorgrestaurant of wijkrestaurant. De opstartkosten van een nieuw zorg- of wijkrestaurant zijn breed en gevarieerd. Hieronder vallen in ieder geval:

 • -

  keukenapparatuur en –benodigdheden;

 • -

  meubilair;

 • -

  boekhoud tools;

 • -

  opleiden van betaald personeel;

 • -

  tijdelijk dekken van vaste lasten zoals personeelskosten, huur, energie;

 • -

  zorgen voor naamsbekendheid

 • -

  externe expertise.

Voor vrijwilligers is er vanuit informele zorg de mogelijkheid om via de Archipel Academy opleidingen en cursussen te volgen.

Artikel 4 Doelgroep

Het is wenselijk om bij de bereiding van de maaltijden de richtlijnen van de schijf van vijf van het voedingscentrum te volgen en zo ouderen een gezonde en voedzame maaltijd voor te schotelen. Voor het bereiden van een gezonde maaltijd kunnen de meest recente richtlijnen van het voedingscentrum worden gevolgd: Gezond en duurzaam eten met de Schijf van Vijf | Voedingscentrum.

Wij vinden het van belang dat er voor ouderen wekelijks meerdere mogelijkheden zijn om een betaalbare maaltijd te nuttigen. Eetinitiatieven die minder dan twee keer per week plaatsvinden komen derhalve niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

In het eerste lid is vastgelegd dat het college zorgrestaurants en wijkrestaurants tijdelijk wil ondersteunen en stimuleren. We gaan ervan uit dat met behulp van de subsidie de zorgrestaurants en wijkrestaurants na maximaal twee jaar zonder steun van het college duurzaam geëxploiteerd kunnen worden.

In het tweede lid worden de kosten genoemd, die direct betrekking hebben op de subsidiabele activiteiten, zoals die genoemd worden in artikel drie, tweede lid. Hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend: kosten van huur locatie van het restaurant, inventaris, posters, flyers, brochures, tegoedbonnen.

De in het derde lid genoemde kosten voor vaste lasten (zoals huur, energie en loonkosten) komen alleen in aanmerking voor subsidie indien met een sluitende bedrijfsvoering aangetoond wordt dat deze kosten na de periode van de subsidieverlening door eigen inkomsten worden gedekt. Hoewel bij de aanvraag niet direct sprake hoeft te zijn van een sluitende bedrijfsvoering, is het wenselijk dat uit de plannen aannemelijk wordt dat deze kosten na de periode van subsidieverlening wel geheel gedekt worden.

De in het vierde lid genoemde kosten van het indienen van een aanvraag worden niet vergoed, ook niet als de aanvraag wordt afgewezen. Ook kosten die al zijn gemaakt voor aanvang subsidietijdvak, komen niet voor subsidie in aanmerking. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die gemaakt worden in het daarvoor bestemde subsidietijdvak.

Ook kan er geen sprake zijn van subsidiëring van kosten waarvoor al op andere wijze financiering wordt verkregen, bijvoorbeeld vanuit een bestaande subsidierelatie.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Indien een aanvraag ingediend wordt voor het opstarten van een nieuw zorgrestaurant of wijkrestaurant of verduurzaming van de bedrijfsvoering van een bestaand restaurant is het vergroten van de bekendheid onderdeel van de aanvraag. En kan daar niet op basis van artikel 6, eerste lid, onderdeel c en tweede lid, onderdeel c extra geld voor toegekend worden. Een aanvrager kan dus nooit meer dan € 75.000 voor een nieuw restaurant aanvragen en € 50.000 voor een bestaand restaurant.

Voor het tweede jaar kan voor het in opstart zijnde restaurant een subsidie aangevraagd worden voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Na twee jaar beschouwen we een zorg- of wijkrestaurant als opgestart.

Artikel 7 Uitzonderingsbepaling

Voor het net opgestarte zorg- of wijkrestaurant geldt dat er in uitzonderlijke gevallen een subsidie aangevraagd kan worden voor de verdere verduurzaming. In alle gevallen geldt dat de noodzaak dient aangetoond te worden met een financiële analyse zoals genoemd in artikel 10 lid 5. Tevens dient een schriftelijke verklaring te worden overgelegd, met bewijsstukken, waaruit duidelijk blijkt dat andere vormen van financiering zijn aangevraagd en afgewezen.

In het uitzonderlijke geval dat na twee jaar stimulering middels subsidie het voortbestaan van het restaurant in gevaar komt en met een financiële bijdrage in het derde jaar, een duurzame bedrijfsvoering gegarandeerd kan worden, kan een financiële bijdrage van maximaal de helft van het laatst beschikbaar gestelde bedrag verstrekt worden. Dit is maximaal voor het opstarten van het restaurant € 25.000, voor de verduurzaming € 15.000 en voor het vergroten van de bekendheid € 1.500. Het zou dan gaan om gevallen waarbij reëel perspectief is op het zelfstandig kunnen continueren van het zorgrestaurant na het 3e jaar.

Artikel 9 Wijze van verdeling

De verdeling vindt plaats volgens een tendersysteem.

Voor de plaats van vestiging kunnen vijf, drie, of nul worden behaald.

Een zorgrestaurant of wijkrestaurant in een seniorvriendelijke wijk ontwikkeld binnen het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer krijgt standaard vijf punten. Het gaat hierbij om de volgende seniorvriendelijke wijken Prinsenland/Het Lage Land, Hoogvliet, Ommoord, Groot-IJsselmonde of Crooswijk.

Een zorgrestaurant of wijkrestaurant in een andere wijk met veel ouderen ontvangt standaard drie punten. Dit wordt beoordeeld op basis van het percentage 65 plussers in de wijk. Indien dit percentage hoger is dan het Rotterdamse gemiddelde van 15,6 krijgt de aanvraag standaard drie punten voor de plaats van vestiging.

Voor het bepalen van het percentage 65 plussers wordt gebruik gemaakt van de laatst bekende cijfers van 1 januari 2022, die te vinden zijn op website Onderzoek010 - Bevolking - Rotterdam. Aanvragen ter stimulering van zorg- of wijkrestaurants in wijken waar het percentage 65 plussers lager ligt dan het Rotterdamse gemiddelde krijgen standaard nul punten.

Verder kunnen er punten worden behaald op basis van de ingediende plannen. Daarbij wordt gekeken naar:

 • -

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het verminderen of bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor kunnen maximaal twee punten worden toegekend. Nul punten indien de activiteiten niet bijdragen, één punt voor een beperkte bijdrage en twee punten voor een goede bijdrage.

 • -

  de mate en wijze van samenwerking met de partners in de wijk. Hiervoor kunnen maximaal twee punten worden toegekend. Nul punten indien niet wordt samengewerkt, één punt voor een beperkte samenwerking en twee punten voor een goede samenwerking.

 • -

  de haalbaarheid van het plan om de bedrijfsvoering sluitend te krijgen. Doorslaggevend is een gezonde financiële balans in combinatie met realistisch bereik van het aantal ouderen. Nul punten indien het niet aannemelijk is dat de bedrijfsvoering sluitend wordt, één punt indien het beperkt aannemelijk is dat de bedrijfsvoering sluitend worden en twee punten indien het aannemelijk is dat de bedrijfsvoering sluitend wordt.

In het vijfde lid, wordt benoemd dat indien meerdere aanvragen een gelijke totaalscore hebben en het subsidieplafond bij honorering van deze aanvragen overschreden zou worden, de partijen worden uitgenodigd en wordt in het bijzijn van deze partijen op basis van loting bepaald aan welke partij subsidie wordt toegekend.

Artikel 10 Aanvraag

Een aanvrager kan voor maximaal twee zorgrestaurants of wijkrestaurants een aanvraag indienen. Een aanvraag heeft betrekking op één activiteit als bedoeld in artikel 3, tweede lid.

In het vierde lid, onder sub 4 vindt het bereiken van de doelgroep ouderen in ieder geval plaats door het verstrekken van de tegoedbonnen als bedoeld in artikel 13 onder c.

In het vierde lid, onder sub 6 wordt onder het vermelden van praktische informatievermelding van praktische informatie bijvoorbeeld de openingstijden en de beoogde prijzen bedoeld.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

In lid a wordt aangegeven dat het college het belangrijk vindt dat de zorg- en wijkrestaurants voor alle ouderen in de wijk vrij toegankelijk zijn en stimuleert geen zorgrestaurants en wijkrestaurants die zich alleen op de bewoners in bijvoorbeeld het eigen woongebouw richten.

In lid b wordt ingegaan op hoe de maximale prijzen voor de maaltijden zijn bepaald. Er is een uitgebreide inventarisatie gedaan van de prijzen van bijna alle zorgrestaurants en wijkrestaurants in de stad. En de hoogste bedragen komen te dicht bij de prijzen in commerciële restaurants. Met deze bedragen vallen veel restaurants binnen de marge en blijf je toch onder de commerciële prijzen.

In lid c wordt ingegaan op het verstrekken van 200 tegoedbonnen voor een avondmaaltijd of een lunch binnen de gesubsidieerde activiteiten in artikel 3, tweede lid waarmee wordt voldaan aan een van de elementen van de aanvraag als bedoeld in artikel 10, derde lid, sub 4.

In lid d wordt de aanbieder gevraagd het zorgrestaurant of wijkrestaurant aan te melden bij Zorgzaam 010. Dit kan via de website Zorgzaam010

In lid e wordt gevraagd het zorg of wijkrestaurant aan te melden voor plaatsing in de gebiedsgids voor ouderen dit kan via de welzijnsaanbieder in het gebied.

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl