Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden, met een jaar als overgangstermijn. Dat betekent dat per 1 januari 2024 een rekenkamerfunctie, zoals Zoetermeer die heeft, niet langer is toegestaan en wordt vervangen door een Rekenkamer zoals beschreven in Titel II, Hoofdstuk IVa, Paragraaf 1 van de Gemeentewet. Als gevolg hiervan moet de huidige verordening op de Rekenkamercommissie worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe verordening op de Rekenkamer.

De raad van de gemeente Zoetermeer;

gelet op het bepaalde in Titel II, Hoofdstuk IVa, Paragraaf 1 en in Titel III, Hoofdstuk XIa van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de

Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de Rekenkamer;

 • c.

  leden: de door de raad benoemde leden van de Rekenkamer;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Auditcommissie: de door de raad opgerichte Auditcommissie;

 • f.

  seniorenconvent: het door de raad ingestelde orgaan overlegplatform bestaande uit fractievoorzitters ter bespreking van zaken met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en urgent karakter.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. Er is een Rekenkamer.

 • 2. De Rekenkamer bestaat uit 3 leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt de leden en de voorzitter van de Rekenkamer op aanbeveling van de Auditcommissie.

 • 2. De Auditcommissie doet de aanbeveling vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:

  • a.

   de mededeling dat hij een benoeming als lid zal aanvaarden, en

  • b.

   een overzicht van de openbare betrekkingen die hij bekleedt.

 • 3. Direct na benoeming worden de andere openbare betrekkingen van de leden van de Rekenkamer bekendgemaakt via de website.

 • 4. Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de Rekenkamer pleegt de Auditcommissie namens de raad overleg met de Rekenkamer en het seniorenconvent.

Artikel 4 Herbenoeming leden

 • 1. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5 Benoeming plaatsvervangende leden

 • 1. De raad kan plaatsvervangende leden benoemen. Artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Een plaatsvervangend lid kan door de voorzitter worden opgeroepen een lid tijdelijk te vervangen, als dat lid door de raad op non-activiteit is gesteld dan wel bij voorziene afwezigheid anderszins.

 • 3. De voorzitter kan de plaatsvervangende leden oproepen deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden. Zij hebben dan dezelfde bevoegdheden als de gewone leden en zij maken dan tevens deel uit van de Rekenkamer.

 • 4. De bepalingen van deze verordening zijn op de plaatsvervangende leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Budget

 • 1. De Rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. De Rekenkamer verantwoordt de besteding van het budget uitsluitend aan de raad.

 • 3. De griffier treedt op als budgethouder.

Artikel 7 Vergoeding voor de werkzaamheden

 • 1. De voorzitter en leden van de Rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter van de Rekenkamer 35% en voor de leden van de Rekenkamer 30% van het bedrag zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 8 Ambtelijk secretaris

 • 1. De Rekenkamer wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De functie van ambtelijk secretaris van de rekenkamer valt functioneel onder de Rekenkamer en is organisatorisch ondergebracht bij de griffie. De kosten voor de ambtelijk secretaris komen ten laste van het budget van de griffie.

 • 2. De Rekenkamer overlegt met de griffier over de ondersteunende taken van de secretaris.

 • 3. De secretaris is ter zake van de werkzaamheden voor de Rekenkamer uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Rekenkamer. Voor het overige is de secretaris verantwoording verschuldigd aan de griffier.

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De Rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de onderzoeksvraag en stelt het onderzoeksprogramma vast.

 • 2. Het in het vorige lid bedoelde onderzoeksprogramma wordt door de Rekenkamer ter kennisneming aan de raad gestuurd.

 • 3. De raad kan de Rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De Rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de Rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij dit motiveren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1. De Rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens het door haar vastgestelde onderzoeksprogramma.

 • 2. De Rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De Rekenkamer vergadert zoveel als zij nodig acht ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 4. De Rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar.

 • 5. De Rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 6. De Rekenkamer kan, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 7. De Auditcommissie dient namens de raad als klankbord voor het functioneren van de Rekenkamer. De Rekenkamer overlegt periodiek met de Auditcommissie over onder meer de planning en uitvoering van haar werkzaamheden. De Auditcommissie adviseert waar nodig de raad hierover.

 • 8. De rapporten van de Rekenkamer worden op enigerlei wijze in de gemeenteraad of raadscommissie geagendeerd.

 • 9. Om de vier jaar zal een evaluatie van de Rekenkamer plaatsvinden. De Auditcommissie zal als opdrachtgever en contactpersoon van dit onderzoek optreden. De evaluatie zal ten laste komen van het budget van de Rekenkamer.

Artikel 11

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening op de Rekenkamercommissie 2018, vastgesteld door de raad op 18 december 2017.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de Rekenkamer gemeente Zoetermeer 2023.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een organisatorische

aangelegenheid van de raad betreft. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 26 juni 2023

De griffier,

drs. R. Blokland MCM

De voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen