Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2024

Geldend van 07-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard,

Overwegende,

de visie sociaal domein, het integraal beleidskader en het subsidiebeleid Dijk en Waard 2023,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022,

b e s l u i t:

 • de subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2024 vast te stellen;

 • de subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2022 in te trekken;

 • voor 2024 de volgende subsidieplafonds vast te stellen op basis van het vastgestelde besluit van de raad betreffende het subsidiebeleid d.d. 23 mei 2023:

  • -

   subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2024 € 75.000;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Dijk en Waard 2022

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten ter bevordering van de sociale samenhang en verbinding, doordat bewoners uit Dijk en Waard elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor en door Dijk en Waarders.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (o.a. financiële bijdrage deelnemers, sponsoring, fondsen werving) en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2;

 • 2. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   kosten van alcoholische dranken;

  • b.

   kosten van fysieke projecten;

  • c.

   arbeidsloon organisatoren;

  • d.

   onvoorziene kosten;

  • e.

   post diversen;

  • f.

   bankkosten;

  • g.

   kosten voor een website.

Artikel 4 Maximale hoogte van de subsidie per aanvraag

Voor het bepalen van de maximale subsidie wordt een onderscheid gemaakt naar de grootte van de activiteit:

 • 1.

  Een kleine activiteit is een activiteit met maximaal 20 deelnemers en waarvoor een subsidie tot maximaal € 1.000 wordt verstrekt.

 • 2.

  Een middelgrote activiteit is een activiteit met minimaal 21 tot maximaal 100 deelnemers en waarvoor een subsidie tot maximaal € 2.500 wordt verstrekt.

 • 3.

  Een grote activiteit is een activiteit met 100 deelnemers of meer en waarvoor een subsidie tot maximaal € 5.000 wordt verstrekt.

 • 4.

  De subsidie voor barbecues en buurt/straatfeesten bedraagt maximaal € 7 per persoon.

Artikel 5: Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van complete aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6: Doelgroepen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.

Artikel 7: Aanvraag

 • 1. Een volledig ingevulde aanvraag dient uiterlijk acht weken vóór aanvang van de activiteit door ons te zijn ontvangen.

 • 2. Aanvragen kunnen enkel worden ingediend voor het lopende jaar.

Artikel 8: Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:

 • 1.

  De activiteit voornamelijk betrekking heeft op privébelangen of anderszins van de aanvrager of deelnemer(s).

 • 2.

  De activiteit als niet haalbaar of uitvoerbaar wordt beoordeeld binnen de in de aanvraag vermelde planning.

 • 3.

  De gemeente reeds op een andere wijze subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de activiteit.

 • 4.

  Structurele verplichtingen voor de gemeente Dijk en Waard uit de activiteit voortkomen.

 • 5.

  De activiteit niet gericht is op de Dijk en Waardse samenleving.

 • 6.

  De activiteit in strijd is met gemeentelijk beleid.

Artikel 9: Verplichtingen

Burgemeester en wethouders kunnen verplichtingen opleggen overeenkomstig artikel 4:38 en 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 10: Verantwoording van subsidie

 • 1. De subsidieontvanger dient uiterlijk binnen 4 weken nadat de gesubsidieerde activiteit is verricht een verantwoording in.

 • 2. De verantwoording bevat:

  • a.

   Een inhoudelijk verslag (bij voorkeur inclusief enkele foto’s) waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

  • b.

   Een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag).

Artikel 11: Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Inwonersinitiatieven Dijk en Waard 2024.

Ondertekening