Regeling ingebruikgeving Triavium 2023

Geldend van 07-07-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling ingebruikgeving Triavium 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Vast te stellen de volgende beleidsregels: Regeling ingebruikgeving Triavium

1. Ingebruikgeving Triavium

Vastgoed, Sport en Accommodaties (VSA) van de gemeente Nijmegen draagt zorg voor de ingebruikgeving van Triavium. Om hiervan gebruik te maken dient een aanvrager per e-mail of per post een reserveringsaanvraag. Deze regeling is van toepassing op aanvragen die worden ingediend vanaf het seizoen 2023-2024. Met deze regeling ingebruikgeving Triavium schetsen we een kader op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden bij de verdeling van ijsuren. Hiermee sluiten we tevens aan op de regeling ingebruikgeving binnensportaccommodaties die in 2022 is vastgesteld.

2. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan:

 • Aanvrager: De vereniging, stichting, informele sportgroep of andersoortige instelling die een reserveringsaanvraag indient voor ijshuur.

 • Reserveringsaanvraag: Dit betreft een invulformulier om gebruik te kunnen maken van de ijsbaan.

 • Triavium: Dit betreft de ijshockeybaan, de ringbaan of de funbaan.

 • Gebruiker/huurder: Een natuurlijk persoon, de vereniging, stichting, informele sportgroep of andersoortige instelling die Triavium in gebruik heeft gekregen. Met gebruiker/huurder wordt ook degene bedoeld die door de gebruiker/huurder als plaatsvervanger is aangewezen of degene die de activiteit namens de gebruiker/huurder begeleidt.

 • Seizoen: Een seizoen in Triavium loopt van september tot en met maart. Deze data kunnen fluctueren en worden altijd tijdig – uiterlijk 1 juli - gecommuniceerd naar aanvragers.

3. Ingebruikgeving van Triavium voor incidenteel gebruik

De reserveringsaanvraag voor incidenteel gebruik kan het gehele seizoen ingediend worden. In het kader van efficiënt en effectief beheer is het mogelijk dat de gemeente Nijmegen een tegenvoorstel doet en of de aanvraag om moverende redenen (bijvoorbeeld door de voorrangsregels of organisatorische redenen) weigert.

4. Ingebruikgeving van Triavium voor seizoen gebruik

Het indienen van een seizoen aanvraag kan gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan het seizoen. Op de website van het Triavium vindt u terug voor wanneer (deadline) de reserveringsaanvraag ingediend moet zijn.

5. Vraag groter dan aanbod bij ingebruikgeving Triavium

Het uitgangspunt is dat we zo veel als mogelijk aansluiting vinden bij de wensen en behoeften van de gebruikers/huurders. Tevens moet er voldoende ruimte zijn voor inwoners / recreanten om van het ijs gebruik te kunnen maken, dit is tenminste 40% van de tijd. Indien aanvragen van gebruikers/huurders echter voor hetzelfde onderdeel voor dezelfde dag en tijd (waarbij de vraag groter is dan het aanbod) worden ingediend hanteert de gemeente Nijmegen de volgende uitgangspunten en voorrangsregels (volgorde van voorrang).

Uitgangspunten

 • 1.

  Ieder seizoen worden reserveringsaanvragen opnieuw ingediend en in behandeling genomen om te komen tot een effectieve/efficiënte bezetting van Triavium

 • 2.

  Seizoen aanvragen hebben voorrang op incidentele aanvragen.

 • 3.

  De behoefte/noodzaak aan het soort ijs bij de behandeling van de aanvraag is leidend.

Voorrangsregel

 • 1.

  Grote (sport)evenementen, activiteiten met een vereniging overstijgend en/of gemeentelijk/maatschappelijk belang.

 • 2.

  Competitiewedstrijdsport van Nijmeegse sportverenigingen (vanuit de sportbond)1.

 • 3.

  Jeugdsportgroepen t/m 20 jaar van Nijmeegse sportverenigingen op werkdagen tot 20.30 uur.

 • 4.

  Nijmeegse ijsverenigingen2 krijgen voorrang op het gebruik van de ijshockeybaan t.o.v. andere schaatsverenigingen.

 • 5.

  Aanvragen die betrekking hebben op doelgroepen, benoemd in de huidig geldende sport- en beweegnota.

 • 6.

  Ongeorganiseerde sport en/of sportactiviteiten van commerciële sport- en/of beweegaanbieders.

Ter aanvulling op deze voorrangsregels: de ringbaan kan verdeeld worden in een deel voor recreanten en een deel voor verenigingen. Gemeente Nijmegen bepaalt tot welk aantal gebruikers dit verantwoord en veilig is.

6. Slotbepalingen

Onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen. Indien er sprake is van onduidelijkheid, een conflicterende situatie en/of er misbruik wordt gemaakt van de regeling ‘ingebruikgeving Triavium’, besluit de manager Accommodaties (afdeling Vastgoed, Sport en Accommodaties).

7. Artikel Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Regeling ingebruikgeving Triavium 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 4 juli 2023

A.P.W. van de Klift

gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls

burgemeester


Noot
1

Het niveau van de competitiewedstrijdsport is in beginsel leidend bij de toewijzing.

Noot
2

Bij een Nijmeegse ijsvereniging is minimaal 75% van de leden woonachtig in Nijmegen