AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023

Geldend van 08-07-2023 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023

De Directeur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

Gelet op:

• artikel 123, derde lid, aanhef en onderdelen b en c én artikel 124, vijfde lid, aanhef en onderdelen a en b van de Waterschapswet,

• artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c én artikel 232, vierde lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

• artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

• het Mandaatbesluit Directeur BSOB, en;

• de Gemeenschappelijke Regeling BSOB;

BESLUIT:

Vast te stellen het:

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT

Als degene die is belast met de heffing van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123, derde lid, letter b en artikel 124, vijfde lid, letter a van de Waterschapswet en de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, en artikel 232, vierde lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet, verder aan te duiden als de ‘Heffingsambtenaar’, wordt aangewezen het Afdelingshoofd van BSOB en bij diens afwezigheid de Directeur van BSOB.

De in artikel 1 genoemde Heffingsambtenaar is tevens de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Als degene die is belast met de invordering van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123, derde lid, letter c en artikel 124, vijfde lid, letter b van de Waterschapswet en de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c, en artikel 232, vierde lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet, verder aan te duiden als de ‘Invorderingsambtenaar’, wordt aangewezen het Afdelingshoofd van BSOB en bij diens afwezigheid de Directeur van BSOB.

1. Dit besluit vervangt het voorgaande besluit betreffende aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Indien en voor zover van belang bekrachtigd de Directeur van BSOB besluiten die, voorafgaand aan dit aanwijzingsbesluit, uit naam van de in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde ambtenaren zijn genomen.

3. Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar BSOB 2023”.

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Artikel 2 WOZ-ambtenaar

Artikel 3 Invorderingsambtenaar

Artikel 4 Inwerkingtreding

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 07 juni 2023 te Oss

De Directeur,

G.J.M. van der Zanden