Maatregelenlijst Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten

Geldend van 07-07-2023 t/m heden

Intitulé

Maatregelenlijst Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten

Burgemeester en wethouders van Druten,

Overwegende, dat de raad in zijn vergadering van 15-6-2023 heeft vastgesteld de Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten;

Dat het college op grond van artikel 3 van die verordening bevoegd is bij wijze van Nadere regels de maatregelenlijst vast te stellen;

Dat het wenselijk is van deze bevoegdheid gebruik te maken;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten;

b e s l u i t :

Vast te stellen de Maatregelenlijst Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten;

Artikel 1 Maatregelenlijst Energie- en warmteopwekking

Maatregel

Kwaliteitseis

 • a.

  Zonnepanelen

Geen

 • b.

  Zonneboiler

Geen

 • c.

  Fotovoltaïsche (PV) installatie voor de opwekking van elektriciteit

Geen

 • d.

  Warmtepompboiler

Geen

 • e.

  Warmtepomp

Nominaal vermogen van max. 70 kW

 • f.

  Verwarmingsketel die gelijktijdig ook energie opwerkt (micro-WKK systeem, ook wel HRe-systeem)

Vermogen van min. 0,8 kWe en max. 5 kWe

Artikel 2 Maatregelen Energiebesparing

Maatregel

Kwaliteitseis

 • g.

  Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,1

 • h.

  Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)

Rd ≥ 3,5

 • i.

  Dakisolatie

Rd ≥ 3,5

 • j.

  Vloer- of bodemisolatie

Rd ≥ 3,5

 • k.

  HR++ glas

U ≤ 1,2

 • l.

  Triple glas (driedubbel glas)

U ≤ 0,8

 • m.

  Isolerende raamkozijnen

U ≤ 2,4

 • n.

  Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie

Geen

 • o.

  Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning

Rendement ten minste 90%

 • p.

  Het voor de eerste keer aanleggen van een (verticaal) systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater

Rendement ten minste 45%

 • g.

  Het waterzijdig inregelen voor het verwarmingssysteem

Geen

 • r.

  LED-spots of LED-downlighter

Min. 110 lm/W

 • s.

  LED-armatuur

Min. 125 lm/W

 • t.

  Asbestsanering (in beginsel 50% van de hoofdsom)*

Geen

 • u.

  Maatregelen die netcongestie verminderen: Energieopslag, batterijen etc.

Geen

* Aangetroffen asbest aan het bedrijfsgebouw dient te worden gesaneerd. De kosten hiervoor mag de aanvrager, na aftrek van verleende subsidies uit bijv. een asbestsaneringsfonds, meenemen in de financiering tot een maximaal van 50% van de totaal aangevraagde stimuleringslening.

Artikel 3 Maatregelenlijst klimaatadaptatie en biodiversiteit

Maatregel

Kwaliteitseis

 • v.

  Sedumdak

Waterbergende capaciteit min. 25 liter per m2

 • w.

  Gevel- en muurbegroeiing

geen

 • x.

  Maatregelen ter bevordering van klimaatadaptatie en biodiversiteit

geen

Artikel 4

De maatregelen moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze maatregelenlijst naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in dit besluit.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Druten in de vergadering van 27 juni 2023.

Burgemeester,

S.W.P.J. Sengers

Secretaris,

B.P.P. Janssen