Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Aalsmeer 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Aalsmeer 2023

Zaaknummer: Z23-052559

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 april 2023;

gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

gelezen het advies van de auditcommissie van 12 april 2023;

gelezen het advies van de commissie Maatschappij en Bestuur van 25 mei 2023;

besluit vast te stellen de:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Aalsmeer 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • doelmatigheid: de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt met een gelijkblijvende hoeveelheid aan middelen;

 • doeltreffendheid: de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van gestelde gemeentelijke beleidsdoelen.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college verricht jaarlijks onderzoeken naar de doelmatigheid van onderdelen van de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college verricht periodiek onderzoeken naar de doeltreffendheid van programma's en paragrafen van de begroting en jaarstukken of delen daarvan.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college neemt jaarlijks een onderzoeksplan op in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting, voor de in het daaropvolgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  Het onderzoeksplan bevat in ieder geval per onderzoek:

  • a.

   het onderzoeksobject;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • d.

   het budget in de begroting voor het te verrichten onderzoek;

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de tussentijdse rapportages en de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Verslag en plan van verbetering

 • 1.

  De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbetering.

 • 2.

  Op basis van het verslag stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3.

  Het verslag en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 4.

  Het college neemt op basis van dit plan organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Aalsmeer 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking inwerking en treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur Aalsmeer 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2023.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte