Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Brabant Noord 2019

Geldend van 05-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 29-05-2019

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Brabant Noord 2019

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 8 mei 2019;

Gelet op artikel 56aa, 56b en 56c van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 2:14, tweede lid en 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Brabant Noord 2019.

Artikel1. Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

 • 2.

  Het publicatieblad is voor een ieder te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel2. Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord berust bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel3. Vervangende uitgave

Indien elektronische uitgifte van het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, draagt het Dagelijks Bestuur zorg voor een vervangende uitgave volgens door hem te stellen regels.

Artikel4. Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Besluiten van het bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord die algemeen verbindende voorschriften inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2.

  Besluiten van het bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord die andere besluiten van algemene strekking inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Artikel5. Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van het bestuur en de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. De verzending geschiedt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Artikel6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord waarin zij wordt geplaatst.

Artikel7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Brabant Noord 2019’.

Ondertekening

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord in haar vergadering van 29 mei te Vught.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord,

de voorzitter,

de secretaris.

Toelichting op Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Brabant Noord 2019

Algemeen

Naast algemeen verbindende voorschriften kunnen ook andere besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen in dit publicatieblad worden opgenomen, mits daaraan een verordening van het algemeen bestuur ten grondslag ligt. Met onderhavige verordening wordt een (aanvullende) juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking en kennisgeving door de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Aan een eigen publicatieblad van een gemeenschappelijke regeling is de voorwaarde verbonden dat gebruik wordt gemaakt van de landelijke voorziening voor officiële bekendmakingen. Deze voorziening voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden. Er kan niet met bekendmaking op een eigen website worden volstaan. Een ieder kan het elektronische publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord raadplegen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl (ook bereikbaar via www.overheid.nl).

Het publicatieblad houdt verband met de taken van het openbaar lichaam. Uit artikel 1a, derde lid, van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden volgt dat de Omgevingsdienst Brabant Noord het eigen publicatieblad uitsluitend kan gebruiken voor bevoegdheden die hij in eigen naam uitoefent. Het gaat hier om de autonome regelgevende bevoegdheid van de Omgevingsdienst, bijvoorbeeld omtrent de bedrijfsvoering en ambtelijke organisatie.

Wanneer de Omgevingsdienst Brabant Noord een bevoegdheid in mandaat uitoefent namens een deelnemende gemeente of provincie, zoals het verlenen van een vergunning of het afgeven van een beschikking, dient de bekendmaking of kennisgeving daarvan plaats te vinden in het publicatieblad van de betreffende gemeente of provincie of in de huis-aan-huis-bladen (al naar gelang het besluit dat het bevoegde gezag hierover heeft genomen), en derhalve niet in het publicatieblad van de Omgevingsdienst.

Voorts wordt opgemerkt dat besluiten tot wijziging, opheffing, toe- en uittreding van de gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant (artikel 53 lid 2 en 4 Wgr).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3. Vervangende uitgave

Artikel 3 vloeit voort uit artikel 56b, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen waarin artikel 136, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 139, tweede lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing zijn verklaard op de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. Artikel 3 heeft echter een ruimer bereik en geldt ook voor de bekendmaking van andere besluiten van algemene strekking en de publicatie van kennisgevingen.

Artikel 4. Elektronische bekendmaking

Lid 1

Dit artikellid betreft de bekendmaking als noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van algemeen verbindende voorschriften (artikel 56b van de Wgr), afkomstig van de bestuursorganen van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Deze bekendmaking geschiedt uit het oogpunt van rechtszekerheid uitsluitend door plaatsing in het elektronisch publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Afwijkende bekendmakingsverplichtingen blijven derhalve onverminderd van toepassing. Indien een afwijkende bekendmakingswijze is voorgeschreven in een wettelijk voorschrift, dan dient de bekendmaking op die wijze te geschieden. Elektronische bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord behoort dan niet tot de mogelijkheden, omdat de voorgeschreven bekendmakingswijze dan de exclusieve wijze is.

Artikel 56b, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen verklaart de artikelen 136, tweede tot en met vijfde lid, en 138 tot en met 140 van de Provinciewet en de artikelen 139, tweede tot en met vijfde lid, en 141 tot en met 144 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing op de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften.

De integrale tekst van algemeen verbindende voorschriften dient bekendgemaakt te worden. Een uitzondering is opgenomen in artikel 56b, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 136 lid 3 van de Provinciewet en artikel 139 lid 3 van de Gemeentewet. Op grond hiervan is niet-elektronische bekendmaking van bijlagen bij een algemeen verbindend voorschrift alleen mogelijk ingeval in het besluit zelf is aangegeven dat de bijlagen ter inzage worden gelegd. Bij deze uitzonderingsmogelijkheid heeft de wetgever gedacht aan bijlagen die om technische redenen niet via internet bekendgemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld stukken die niet in een elektronisch bestand zijn weer te geven of alleen in een dermate groot bestand dat het niet geschikt is voor gedigitaliseerde plaatsing in het publicatieblad. Het bepalen dat een bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging geschiedt als volgt: ‘Deze verordening/regeling zal met de toelichting in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage (n) …. , die ter inzage worden gelegd bij …. ’.

Lid 2

Dit artikellid betreft de bekendmaking als noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van andere besluiten van algemene strekking dan algemeen verbindende voorschriften (artikel 3:42, tweede lid, van de Awb), afkomstig van de bestuursorganen van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Deze bekendmaking geschiedt uit het oogpunt van rechtszekerheid uitsluitend door plaatsing in het elektronisch publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Afwijkende bekendmakingsverplichtingen blijven derhalve onverminderd van toepassing. Indien een afwijkende bekendmakingswijze is voorgeschreven in een wettelijk voorschrift, dan dient de bekendmaking op die wijze te geschieden. Elektronische bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord behoort dan niet tot de mogelijkheden, omdat de voorgeschreven bekendmakingswijze dan de exclusieve wijze is.

Bij andere besluiten van algemene strekking is te denken aan beleidsregels en concretiserende besluiten van algemene strekking (‘aanwijzingsbesluiten’). Op grond van artikel 3:42, derde lid, van Algemene wet bestuursrecht kan voor de bekendmaking hiervan worden volstaan met een kennisgeving van de zakelijke inhoud. Daarbij gaat het om een beknopte weergave van het onderwerp en van de belangrijkste onderdelen van het besluit. Ook dient te worden vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. Gelijktijdig met de weergave van de zakelijke inhoud in het elektronisch publicatieblad dient de volledige tekst van het besluit ter inzage te worden gelegd.

Blijkens de wetsgeschiedenis verdient in het algemeen bij andere besluiten van algemene strekking de bekendmaking door opneming van het integrale besluit de voorkeur. Niettemin zijn er gevallen waarin dat niet goed mogelijk is of niet zinvol is. Men denke aan zeer omvangrijke regelingen, of regelingen waarin, al dan niet in de vorm van bijlagen, uitvoerige en gedetailleerde technische specificaties zijn opgenomen. In deze gevallen kan worden volstaan met bekendmaking van de zakelijke inhoud in het elektronisch publicatieblad, gepaard met het fysiek ter inzage leggen van de volledige tekst.

De bekendmaking van een delegatiebesluit waarbij het algemeen bestuur een of meer van zijn bevoegdheden overdraagt aan het dagelijks bestuur, is een uitzondering op de hoofdregel. Een zodanig besluit moet op dezelfde wijze als een algemeen verbindend voorschrift worden bekendgemaakt (art. 57a, derde lid, juncto art. 56b en 56c van de Wgr). Hierbij kan voor de bekendmaking dus niet volstaan worden met een kennisgeving van de zakelijke inhoud.

Artikel 5. Elektronische kennisgeving

Naast de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking kan het eigen publicatieblad ook voor openbare kennisgevingen worden gebruikt. Dit is geregeld in artikel 5 van de verordening.

Artikel 5 betreft de kennisgeving van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, afkomstig van het bestuur of de directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het gaat hier niet om de bekendmaking van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan, maar om algemene berichtgeving van de overheid. De term ‘berichten’ volgt uit artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht. ‘Kennisgeven’ is de algemene term voor de publicatie van allerhande berichten - die soms besluiten inhouden - om te bewerkstelligen dat alle potentieel geïnteresseerden er effectief kennis van kunnen nemen. Een voorbeeld van een wettelijk verplichte kennisgeving is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur (art. 52 Wgr. juncto art. 19 Provinciewet en art. 19 Gemeentewet). Tegelijkertijd met deze kennisgeving en de oproeping van de leden van het algemeen bestuur, worden de agenda en de daarbij behorende voorstellen - met uitzondering van de stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd - op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

In artikel 5 wordt de mogelijkheid gecreëerd om openbare kennisgevingen elektronisch te kunnen publiceren. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar tevens te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

Artikel 5 bepaalt voorts dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen niet uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms wettelijk gezien voldoende om te volstaan met elektronische kennisgeving.

Artikel 6. Inwerkingtreding

De verordening wordt met de toelichting in het elektronisch publicatieblad van de Omgevingsdienst Brabant Noord geplaatst. De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad waarin zij wordt geplaatst.