Regeling vervallen per 31-12-2023

Tijdelijke Beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m 30-12-2023

Intitulé

Tijdelijke Beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde

gelet op:

 • artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het noodzakelijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor energietoeslag vanuit het noodfonds dat gebaseerd is op de bijzondere bijstand;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel een tijdelijke beleidsregel vast te stellen;

besluit:

vast te stellen de Tijdelijke beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde 2023.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze tijdelijke beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de Participatiewet met uitzondering van de inkomsten genoemd in artikel 31 lid 2;

 • d.

  peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt gedaan;

 • e.

  referteperiode: periode van één maand voorafgaand aan de peildatum. Wanneer de inkomsten maandelijkse wisselen wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan;

 • f.

  Huishouden: Een of meer personen die een gezamenlijk woonadres hebben in de gemeente Heerde en hiervoor een energienota ontvangen;

 • g.

  Laag inkomen: Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • h.

  Energiecoach: Een vrijwilliger die werkt vanuit de organisatie Heerde Energiek en die is opgeleid om te coachen en te adviseren over de verduurzaming van de woning.

 • i.

  Draagkracht: het in aanmerking te nemen bedrag waarmee het eigen inkomen de toepasselijke bijstandsnorm te boven gaat en het vermogen waarmee het bescheiden vermogen wordt overschreden.

 • j.

  Vrij te laten vermogen: het toepasselijke bedrag als bedoeld in artikel 34 lid 3 Participatiewet. Het vermogen uit roerende – en onroerende zaken (o.a. vermogen in eigen huis, waarde auto etc.) wordt buiten de vermogensvaststelling gehouden.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met hoge energiekosten en wordt als bijzondere bijstand verleend.

Artikel 3: Draagkrachtperiode

De draagkrachtperiode beslaat een tijdvak van één jaar en begint op de eerste van de maand waarin de betreffende kosten worden gemaakt.

Artikel 4: Vaststellen draagkracht

Voor de berekening van de draagkracht wordt in aanmerking genomen:

 • 1.

  35% van het in artikel 1 onder c genoemde inkomen waarmee 120% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt overschreden.

 • 2.

  Het gehele eigen vermogen voor zover dit het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 1 onder j te boven gaat.

Artikel 5: Voorwaarden

 • 1. Huishoudens dienen binnen een jaar na aanvraag een verslag van de energiecoaches te overleggen als deze wordt opgevraagd door het college;

 • 2. Er moet sprake zijn van een noodsituatie dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van risicovolle of problematische schulden.

  • o

   Een huishouden heeft risicovolle schulden indien het achterstanden heeft bij de betaling van aflossingen en rente voor leningen en/of hypotheek of andere betalingsverplichtingen en/of er is een bedreigende schuld (een betalingsachterstand van minimaal twee maanden) in een of meer van de categorieën huur, hypotheek, energie, ziektekostenverzekering, WA-verzekering of inboedelverzekering.

 • 3. Huishoudens die op hun energiekosten kunnen besparen zullen eerst deze besparing moeten doorvoeren voordat zij volledig recht hebben op deze regeling.

 • 4. Huishoudens die het inkomen kunnen verhogen zullen hiervoor eerst de nodige acties moeten ondernemen voordat zij volledig recht hebben op deze regeling.

Artikel 6: Hoogte energietoeslag

 • 1. De hoogte van de energietoeslag is:

  • a.

   het verschil tussen de hoogte van de werkelijk betaalde voorschotbedragen van gas en elektra en de Energiequote van 8% van het inkomen;

  • b.

   onder aftrek van de reeds ontvangen energietoeslag 2023;

Artikel 7: Vorm bijstandsverlening

 • 1. De energietoeslag wordt als bedrag om niet verstrekt.

 • 2. Het bij artikel 6 berekende bedrag wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 3. De gemeente kan besluiten om af te wijken van artikel 6. De gemeente kan besluiten om een lager bedrag te verstrekken of een tijdelijke regeling te treffen zodat het huishouden de tijd heeft om de nodige acties uit te zetten.

Artikel 8: Afwijken individueel geval.

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze tijdelijke beleidsregel, indien een onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

Artikel 9: Inwerkingtreding en duur tijdelijke beleidsregel

 • 1. Deze tijdelijke beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2023

 • 2. Deze tijdelijke beleidsregel vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat hij van kracht blijft voor de afwikkeling van aanvragen, bezwaar- of beroepsprocedures.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als:

Tijdelijke beleidsregel noodfonds energietoeslag gemeente Heerde 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

B. van Zuthem

burgemeester

drs. J.W. Wiggers

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 8 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen uit een eigen woning of ander bezit (auto) wordt geen rekening gehouden. Er wordt bij het vermogen uitsluitend het vermogen vastgesteld waarover de inwoner daadwerkelijk kan beschikken. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

Inkomen en bewijsstukken

Onderstaande bewijsstukken dienen als bewijsstuk aangeleverd te worden wanneer er sprake is van een aanvraag:

 • Loonspecificatie –en/of uitkeringsspecificatie van de laatste maand;

 • Bewijsstuk van hoogte energiekosten

 • Bankafschriften van de laatste maand voor het vaststellen van het vermogen

 • Een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting (inkomsten);

 • Bij inkomsten uit alimentatie : een beschikking uitspraak rechter(bewijsstuk van hoogte vastgestelde alimentatie);

 • Bewijsstuk van overige inkomsten.

 • Wanneer de inkomsten maandelijkse wisselen, dan de inkomens – en/of uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 6 Hoogte energietoeslag

In het TNO rapport “De feiten over energiearmoede in Nederland Inzicht op nationaal en lokaal niveau” van TNO, 21-09-2022 hanteert het de Energiequote:

Hoge Energie Quote (HEQ) - De energiequote of energieratio definieert energiearmoede als een (te) hoog aandeel van het inkomen dat opgaat aan energiekosten. In de TNO-studie gaat het om zowel kosten voor gas als elektriciteit; TNO hanteert een energieratio van 8% als energiearmoedegrens.