Verordening gemeentelijke rekenkamer ’s-Hertogenbosch 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer ’s-Hertogenbosch 2023

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 4 juli 2023,

gelezen het voorstel van het Presidium van 26 april 2023; met reg.nr. 15117243,

gelet op de artikelen 81a, 81k en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke rekenkamer 's-Hertogenbosch 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter.

 • 3.

  De rekenkamer regelt in het Reglement van Orde de plaatsvervanging van de voorzitter.

Artikel 3. Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De griffier regelt in overleg met de voorzitter van de rekenkamer de plaatsvervanging van de secretaris.

Artikel 4. Budget

De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 5. Vergoeding

 • 1.

  De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt voor de voorzitter 45 % en voor gewone leden 35 % van de vergoeding voor raadsleden.

 • 3.

  De vergoedingen, genoemd in het tweede lid, zijn inclusief reis-, verblijf- en overige kosten.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening op de Rekenkamercommissie 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2023.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer ’s-Hertogenbosch 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 4 juli 2023.

De griffier,

Drs. W.G. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers