Mandaat-, volmacht- en machtingingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas

Geldend van 06-07-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtingingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

en de

BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

Gelet op:

 • artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • artikel 171 van de Gemeentewet;

 • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en

 • titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat:

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg voornemens zijn om de gemeente Venlo aan te wijzen als mandaatgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg in het kader van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA);

Verder overwegende dat de taken die daarbij horen, zijn:

 • het aanvragen van middelen, het beheren en uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • het samen met de zorgverzekeraar coördineren van de samenwerking tussen partijen;

 • het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten binnen de governance van de regionale samenwerking IZA;

 • het zijn van een aanspreekpunt voor betrokkenen bij het opstellen van de regiobeelden en het regioplan;

en dat ter uitvoering van deze taken de juiste mandaten, volmachten en machtigingen aan de mandaatgemeente Venlo verleend dienen te worden;

BESLUITEN:

vast te stellen het volgende:

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas

Artikel 1 Mandaatverlening

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de mandaatgemeente Venlo, met inachtneming van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat voor het nemen van besluiten die verband houden met en nodig zijn in het kader van aanbestedingen ter uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

 • 1. Het college van Peel en Maas verleent aan het college van de mandaatgemeente Venlo volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aanvragen van middelen of subsidies, die verband houden met en nodig zijn in het kader van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, alsmede het uitgeven van voornoemde middelen of subsidies.

 • 2. Het college van Peel en Maas verleent aan het college van de mandaatgemeente Venlo machtiging om handelingen te verrichten ten behoeve van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, waaronder het feitelijk uitvoeren van de aanvraag tot verlening dan wel vaststelling van een subsidie, alsmede het verrichten van alle overige administratieve verplichtingen die zijn verbonden aan het beheer van de middelen die worden verkregen voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.

Artikel 3 Rechtsgeding, bezwaarprocedure en (proces)vertegenwoordiging

 • 1. Het college van Peel en Maas verleent aan het college van de mandaatgemeente Venlo de bevoegdheid tot het besluiten om een rechtsgeding of een bezwaarprocedure te voeren, handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten dan wel conservatoir maatregelen te nemen voor zover dit rechtsreeks verband houdt met een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2.

 • 2. Het college dan wel de burgemeester van Peel en Maas verleent aan het college dan wel de burgemeester van de gemeente Venlo volmacht voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte voor zover deze vertegenwoordiging rechtstreeks verband houdt met een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 en lid 1 van het onderhavige artikel.

Artikel 4 Ondermandaat, subvolmacht, submachtiging

 • 1. Het college dan wel de burgemeester van de mandaatgemeente Venlo kan ter uitoefening van een krachtens artikel 1 en artikel 2 aan hem gemandateerde respectievelijk ge(vol)machtigde bevoegdheid, schriftelijk ondermandaat, subvolmacht en submachtiging te verlenen aan ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Artikel 5 Voorwaarden

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 1 en 2 handelt de gemeente Venlo overeenkomstig de eigen wet- en regelgeving en nationale/internationale regelgeving.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als: Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas.

Ondertekening

Panningen, 26 juni 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de loco-gemeentesecretaris/directeur,

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo