Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland, 20 juni 2023

Overwegende dat:

de gemeente Berkeland streeft naar een versterking van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied;

de bovenplanse sloopbonusregeling bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

blijvende sloop van overtollige bebouwing moet worden gestimuleerd;

verpaupering en ondermijning moet worden voorkomen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2022

BESLUITEN

vast te stellen de:

SUBSIDIEREGELING SLOOP OVERTOLLIGE BEBOUWING BUITENGEBIED BERKELLAND 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanvrager: diegene, die bevoegd is om gebouwen te slopen.

 • 2.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2022 of haar opvolger.

 • 3.

  Buitengebied: het gebied dat is aangegeven in de verbeelding van de structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling. Ter aanvulling; gehuchten en buurtschappen waarvoor geen bebouwde kom is vastgesteld, worden tot het buitengebied gerekend.

 • 4.

  Bedragen: bedragen worden in deze regeling in euro’s weergegeven en zijn allemaal exclusief BTW. Over het uitbetalen van de subsidie wordt geen BTW gerekend en uitbetaald.

 • 5.

  Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • 6.

  Legaal gebouw: elk bouwwerk, dat is gerealiseerd overeenkomstig de verleende bouw-/omgevingsvergunning, danwel vergunningsvrij gebouwd is/kon worden of valt onder het overgangsrecht.

 • 7.

  Omgevingsvergunning: vergunning verleend krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) haar voorganger of opvolger.

 • 8.

  Sloopperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop zelfstandige, fysiek aanwezige, bij elkaar behorende, bebouwing aanwezig is die de rechthebbende geheel of gedeeltelijk wenst te slopen.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan eigenaren van gebouwen voor de gehele of gedeeltelijke sloop van gebouwen binnen het buitengebied van de gemeente Berkelland.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verstrekt indien:

 • a.

  gebouwen als een rijks- of gemeentelijk monument zijn aangemerkt.

 • b.

  de aanvrager deelneemt aan de beleidsregel “Rood voor Rood buitengebied Berkelland 2022”.

 • c.

  het sloopperceel is aangekocht door of in eigendom is van een overheidslichaam;

 • d.

  de aanvrager al een overeenkomst is aangegaan met een particulier of bedrijf die extra bijgebouwen of een solitaire schuur wil bouwen, met gebruikmaking van de sloopbonusregeling uit het bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2020.

 • e.

  gebouwen al gesloopt zijn voor aanvraag van de subsidie.

 • f.

  op het sloopperceel sprake is van een bedrijfsmatige bestemming zoals bedoeld in het geldende bestemmingsplan.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1. De toe te kennen subsidie wordt als volgt berekend: aan de hand van de oppervlakte van de te slopen gebouwen met een minimum oppervlakte van 150 m2:

 • Te slopen of te verwijderen object : Subsidiebedrag € 10,- per m2

 • 2. Per sloopperceel zal niet meer dan € 15.000 subsidie worden verleend.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de sloopkosten. Het gaat om een bijdrage in de kosten.

Artikel 5 Subsidieplafond

Er is een subsidieplafond van € 150.000,-

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 2. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 7 Voorwaarden en verplichtingen voor subsidie

 • 1. Met offertes moeten vooraf de kosten van de sloop worden aangetoond.

 • 2. De subsidie wordt slechts verstrekt indien:

  • a.

   de te slopen oppervlakte tenminste 150 m2 bedraagt;

  • b.

   de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van het de te slopen gebouwen op het sloopperceel zijn verwijderd, op een wijze die verantwoord is uit een oogpunt van milieuzorg, en het sloopperceel is geëgaliseerd;

  • c.

   de gesloopte gebouwen niet meer worden teruggebouwd.

  • d.

   op het sloopperceel de omgevingsvergunning (voor de activiteit ‘milieu’) voor het betreffende deel van de inrichting is ingetrokken en/of gemeld is (volgens het activiteitenbesluit) dat voor het betreffende deel van de inrichting de activiteit is beëindigd.

  • e.

   de bedrijfsmatige bestemming van de resterende gebouwen zoals bedoeld in het geldende bestemmingsplan wordt omgezet/gewijzigd in “Wonen” of als het gaat om solitaire gebouwen of veldschuren in een passende andere bestemming of door verwijdering van de bouwaanduiding, waardoor terugbouw van gesloopte gebouwen niet mogelijk is.

Artikel 8 Procedurebepalingen subsidieverlening

 • 1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt op een daartoe vastgesteld formulier of e- dienst, vergezeld van de daarin aangegeven documenten, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Indien de aanvraag onvolledig is, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen twee weken na kennisgeving hiervan de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 3. Burgemeester en wethouders nemen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of, indien deze onvolledig was, na ontvangst van de ontbrekende gegevens, een besluit over de subsidieverlening.

 • 4. De termijn voor het nemen van de beslissing kan door burgemeester en wethouders worden verlengd met ten hoogste 8 weken.

Artikel 9 Bevoorschotting

De subsidie wordt als voorschot uitbetaald tot maximaal het verleende bedrag.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger zorgt voor daadwerkelijke sloop binnen een jaar na aanvraag van de subsidie.

 • 2. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat uiterlijk binnen een jaar na de verlening van de subsidie wordt voldaan aan de in artikel 7, tweede 2 genoemde voorwaarden. In geval van overmacht is het mogelijk om deze periode met maximaal 6 maanden te verlengen.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht het terrein onder het gesloopte gebouw minimaal 5 jaar geëgaliseerd te houden en niet te gebruiken voor de bouw van bouwwerken, tenzij het college hiervoor op grond van deze regeling ontheffing verleend.

 • 4. De subsidieontvanger is verplicht fysieke en administratieve controle toe te laten door de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt, in afwijking van artikel 15 van de ASV, op een daartoe vastgesteld formulier of e-dienst, vergezeld van de daarin aangegeven documenten, ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, binnen drie maanden nadat de sloop is voltooid en voldaan aan de in artikel 7 tweede 2 genoemde voorwaarden.

 • 2. Burgemeester en wethouders nemen, in afwijking van artikel 17, eerste lid van de ASV, binnen 8 weken na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag een beslissing over de subsidievaststelling.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening worden aangehaald als: "Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied Berkelland 2023”.

 • 2. De “Subsidieregeling sloop overtollige bebouwing buitengebied gemeente Berkelland 2019” wordt ingetrokken.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Borculo, 20 juni 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

secretaris,

M.N.J. Broers

burgemeester

drs. J.H.A. van Oostrum