Volmacht-, machtiging- en mandaatbesluit IZA gemeente Elburg 2023

Geldend van 05-07-2023 t/m heden

Intitulé

Volmacht-, machtiging- en mandaatbesluit IZA gemeente Elburg 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

gelezen het voorstel van afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning d.d. 20 juni 2023;

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Integraal Zorgakkoord (IZA);

overwegende dat:

 • In het IZA afspraken gemaakt zijn om in samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar aan te laten sluiten en regionaal afspraken te maken over domeinoverstijgende samenwerking;

 • Dat de hierboven genoemde afspraken zich vooral richten op valpreventie bij ouderen, welzijn op recept, aanpak van overgewicht bij kinderen, gecombineerde leefstijlinterventie bij volwassenen en een kansrijke start voor jeugdigen;

 • er 44 samenwerkingsregio’s zijn en er binnen die regio’s drie financiers zijn: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, die namens de overige partijen de kwaliteit van de samenwerking behartigen;

 • Het gezien het bovenstaande noodzakelijk is dat in iedere regio één gemeente door de andere aan het IZA deelnemende gemeenten ge(vol)machtigd wordt om namens deze gemeenten (het gemeentelijk deel van) het IZA uit te voeren;’

Besluiten

vast te stellen het Volmacht-, machtiging en mandaatbesluit IZA gemeente Elburg 2023

Artikel 1

College van burgemeester en wethouders

Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in haar rol als gemandateerde gemeente IZA om in het kader van het Integraal Zorgakkoord de volgende bevoegdheden en werkzaamheden uit te oefenen:

 • a.

  waar nodig op basis van de SPUK IZA: het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • b.

  het opstellen van het regiobeeld;

 • c.

  het opstellen van het regioplan op basis van het onder b. genoemde regiobeeld;

 • d.

  het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten binnen de governance van de regionale samenwerking IZA;

 • e.

  het zijn van aanspreekpunt voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor zover betreft de onder d. genoemde afspraken en overeenkomsten alsmede de afspraken die voortvloeien uit de werkagenda en het regioplan.

Artikel 2

Burgemeester

 • a.

  Volmacht c.q. machtiging geven aan de burgemeester van de gemeente Elburg om in het kader van de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden en werkzaamheden alle deelnemende gemeenten te vertegenwoordigen.

 • b.

  De burgemeester van Elburg de bevoegdheid te geven om binnen de organisatie iemand volmacht te verlenen en te machtigen om de gemeenten te vertegenwoordigen bij de uitvoering van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden en werkzaamheden.

Artikel 3

Aan de in artikel 1 genoemde volmacht en machtiging de volgende instructies te verbinden:

 • a.

  Dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg van zijn volmacht en machtiging geen gebruik maken als het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van respectievelijk de gemeente Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde de bevoegdheid zelf wil uitoefenen;

 • b.

  Dat (een vertegenwoordiger van) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg minimaal één keer per zes maanden overleg met (een vertegenwoordiger van) respectievelijk de gemeente Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde heeft over de uitvoering van volmacht en machtiging.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde van 20 juni 2023.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

de burgemeester,

G.J. Gorter

Instemmingsverklaring

Overeenkomstig artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht stemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in met de bij het Volmacht-, machtiging- en mandaatbesluit IZA gemeente Elburg 2023 verleende volmacht en machtiging.

het college van burgemeester en wethouders van Elburg,

de secretaris,

de burgemeester,