VERORDENING REKENKAMER GEMEENTE VEENENDAAL 2023

Geldend van 01-09-2023 t/m heden

Intitulé

VERORDENING REKENKAMER GEMEENTE VEENENDAAL 2023

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 24 april 2023, nummer 2079611

Gelet op

Artikelen 81a en 149 van de Gemeentewet;

Besluit

Vast te stellen de Verordening Rekenkamer gemeente Veenendaal 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • raadslid: een lid van de raad van de gemeente Veenendaal;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit drie (3) leden, waaronder een voorzitter.

 • 3.

  De rekenkamer heeft tot taak onderzoek te doen als bedoeld in artikel 182 Gemeentewet.

Artikel 3 Klankbordgroep

 • 1.

  Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

 • 2.

  De klankbordgroep bestaat uit twee (2) leden vanuit de raad van de gemeente Veenendaal.

 • 3.

  De klankbordgroep heeft de volgende taken:

  • a.

   de Klankbordgroep overlegt minimaal twee keer per jaar met de Rekenkamer over de werkzaamheden van de Rekenkamer. In dit overleg komt onder andere aan de orde de contacten tussen de Rekenkamer en de Raad, de voortgang van de onderzoeken en de onderwerpselectie.

  • b.

   de zorg voor werving en selectie bij een vacature (hierbij wordt de rekenkamer betrokken).

  • c.

   het aanbevelen van de kandidaten voor het lidmaatschap in de rekenkamer.

  • d.

   het onderhouden van de contacten van de raad met de rekenkamer. Ten behoeve van de onderwerpselectie organiseert de Klankbordgroep in samenwerking met de Rekenkamer minimaal één keer per jaar een BOT- overleg, waarbij mogelijke onderwerpen bij de politieke partijen worden opgehaald.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1.

  De benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar, waarna de mogelijkheid bestaat tot een eenmalige herbenoeming voor eenzelfde periode.

 • 2.

  Naast het gestelde in artikel 81f van de wet zijn niet benoembaar tot lid van de rekenkamer personen die:

  • a.

   de laatste vier jaar deel hebben uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal.

  • b.

   de laatste vier jaar als ambtenaar werkzaam zijn geweest bij de gemeente Veenendaal.

  • c.

   naar taak of functie verbonden zijn aan een instelling die op enige wijze financieel aan de gemeente is gelieerd.

 • 3.

  De voorzitter van de rekenkamer stelt in overleg met de leden van de rekenkamer een rooster van aftreden vast, zodat voorkomen wordt dat meerdere leden van de rekenkamer in één keer zullen aftreden.

 • 4.

  De rekenkamer wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan die bij ontstentenis van de voorzitter diens taken waarneemt.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is organisatorisch ondergebracht bij de griffie en valt rechtspositioneel onder de griffier.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen haar budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer verantwoordt de uitgaven van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid van de wet.

 • 3.

  Het budget als bedoeld in lid 1 wordt jaarlijks aangepast op basis van het bij de programmabegroting gehanteerde indexcijfer voor prijsstijgingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Artikel 7 Vergoeding

 • 1.

  De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt voor een lid 25% en de voorzitter 35% van de vergoeding voor raadsleden.

 • 3.

  De leden van de rekenkamer ontvangen daarnaast een onkostenvergoeding van € 50, - per maand.

 • 4.

  De vergoeding als bedoeld in lid 2 wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden. De onkostenvergoeding als bedoeld in lid 3 wordt jaarlijks aangepast op basis van het bij de programmabegroting gehanteerde indexcijfer voor prijsstijgingen van het CPB.

 • 1.

  De vergoeding, genoemd in het derde lid, is inclusief reis- en verblijfskosten.

 • 2.

  Indien de leden van de rekenkamer onderzoekswerkzaamheden uitvoeren, ontvangen zij hiervoor een vergoeding per uur. Onder deze vergoeding vallen werkzaamheden die samenhangen met de uitvoering van onderzoek waaronder in ieder geval: uitvoering onderzoek, schrijven en redigeren van onderzoekrapportages en het schrijven van rekenkamerbrieven.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding als bedoeld in lid 6 bedraagt € 96 per uur. Er vindt jaarlijks indexering plaats gebaseerd op het bij de programmabegroting gehanteerde cijfer voor prijsstijgingen van het CPB.

Artikel 8 Monitoring aanbevelingen

De griffie verstrekt de raad jaarlijks voor 1 november een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 9 Intrekken oude regeling

De Verordening Rekenkamercommissie Veenendaal 2015 vastgesteld op 18 december 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsrecht

Besluiten, genomen krachtens Verordening Rekenkamercommissie Veenendaal 2015, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Rekenkamer gemeente Veenendaal 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2023.

De heer P. van Vugt

griffier

de heer K.J.G. Kats

voorzitter