Regeling vervalt per 01-07-2024

Subsidieverordening duurzaam ondernemen MKB gemeente Stein 2023/2024

Geldend van 01-07-2023 t/m 30-06-2024

Intitulé

Subsidieverordening duurzaam ondernemen MKB gemeente Stein 2023/2024

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stein, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende, dat het gewenst is om een subsidieverordening vast te stellen om ondernemers in het kader van de energietransitie en duurzaam ondernemen te stimuleren om te investeren in verduurzaming;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stein 2018 almede titel 4.2. van de algemene wet bestuursrecht;

besluiten de navolgende regeling vast te stellen:

Subsidieverordening duurzaam ondernemen MKB gemeente Stein 2023/2024.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanvrager: een in Stein gevestigde MKB-onderneming;

 • 2.

  MKB Green Deal: een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Stein, stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG), Stadslabs Sittard-Geleen B.V., LIOF en de Rabobank gericht op de ondersteuning van het mkb in de ontwikkeling naar duurzaam en toekomstbestendig ondernemen;

 • 3.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stein;

 • 4.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Afstemming Algemene subsidieverordening Stein

Voor zover in deze subsidieverordening daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende algemene subsidieverordening van de gemeente Stein alsmede titel 4.2 van de Awb van toepassing.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Een eenmalige subsidie kan alleen worden verstrekt voor deelname aan de onderstaande modules van de MKB Green Deal:

  • a)

   Toekomstbestendig business-track;

  • b)

   Circo-track (Circulair ondernemen);

  • c)

   Energie-track (Energiemaatregelen en energietransitie);

  • d)

   Digi-track (Data & digitalisering);

  • e)

   Personeel-track;

  • f)

   Inzet experts bij implementatie plan van aanpak.

 • 2. Een onderneming kan aan meerdere modules deelnemen.

 • 3. De btw over de gesubsidieerde kosten komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de looptijd van deze regeling bedraagt € 50.000,-.

Artikel 5 Subsidieontvanger

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een onderneming die blijkens een uittreksel van de kamer van koophandel is gevestigd in de gemeente Stein en deelnemer is van de MKB Green Deal.

Artikel 6 Voorwaarden

Subsidie is alleen mogelijk voor kosten die redelijk zijn en direct verbonden zijn met de uitvoering van de activiteiten, zulks ter beoordeling van het college.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 kan maximaal bedragen::

  Module

  subsidie

  Kosten ondernemer (eigen bijdrage)

  Toekomstbestendig Business-track

  € 1000

  € 250

  Circo-track

  Circo-track verloopt via LIOF

  Energie-track

  € 575 KV*

  € 725 GV**

  € 0

  € 0

  Digi-track

  € 500

  € 250

  Personeel-track

  € 500

  € 250

  Inzet experts bij implementatie plan van aanpak

  75% tot maximaal € 2100

  25%

  * KV = Klein Verbruik (< 3 x 80 ampère < 100.000 kWh < G25)

  **GV = Groot Verbruik (>3 x 80 ampère > 100.000 kWh > G25)

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

Een aanvraag wordt voor of tijdens de uitvoering van de activiteiten ingediend.

Artikel 10 Aanvraag

 • 1. De aanvrager dient de subsidieaanvraag in door middel van een door het college beschikbaar gesteld elektronisch formulier via de website https://stadslabssittardgeleen.nl/mkb-green-deal/.

 • 2. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag is volledig indien:

  • a.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • b.

   alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd;

  • c.

   een offerte bevat voor de uit te voeren activiteit genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel f (indien van toepassing);

  • d.

   een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring wordt bijgevoegd (indien van toepassing).

Artikel 11 Toekenning

In opdracht van de gemeente ziet Stadlabs Sittard-Geleen B.V. toe op de uitvoering van deze subsidieverordening.

Artikel 12 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  een zodanig controleerbare administratie te voeren waaruit in ieder geval blijkt van deelname aan de MKB Green Deal en de kosten van de uitvoering van activiteiten;

 • b.

  direct dan wel binnen veertien dagen aan het college kenbaar te maken als zich gewijzigde omstandigheden hebben voorgedaan die van belang zijn voor de voortzetting van de deelname aan MKB Green Deal of de verleende subsidie;

 • c.

  op verzoek van de gemeente ten behoeve van de uitvoering en het toezicht inlichtingen te verstrekken over de uitgevoerde activiteiten en de kosten die daarmee verband houden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2023 en geldt tot en met 30 juni 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieverordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening duurzaam ondernemen MKB gemeente Stein 2023/2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Stein van 22 juni 2023.

Ondertekening

De griffier

T. Pierik

de voorzitter,

M.F.H. Leurs-Mordang