Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling 010 Sport en Spel

Geldend van 05-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling 010 Sport en Spel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur cluster Maatschappelijke Ontwikkeling;

gelet op artikelen 3, 4, tweede lid, 5, 6, 7, 8, 12, 13, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor breedtesportevenementen in Rotterdam

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  breedtesportevenementen: breedtesportevenementen zijn activiteiten, evenementen of side-events gericht op sporten, spelen, scouting of bewegen waaraan iedereen kan meedoen;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  side-events: vorm van breedtesportevenementen bij topsportevenementen, bestaande uit amateursportonderdelen met als doel meer mensen bij de sport en het evenement te betrekken en hen te inspireren zelf te gaan sporten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van eenmalige subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor breedtesportevenementen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam die bijdragen aan de doelstelling van de Sportnota 2021+ om meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

 • 2. De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking: het organiseren en uitvoeren van een breedtesportevenement dat in het teken staat van sporten, waaronder denksport, spelen, bewegen of scouting en bijdraagt aan de doelstellingen van de Sportnota 2021+.

 • 3. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien:

  • a.

   het breedtesportevenement geen winstoogmerk heeft;

  • b.

   het breedtesportevenement laagdrempelig is en leidt tot een verhoogde sportparticipatie;

  • c.

   het breedtesportevenement een open karakter heeft;

  • d.

   het breedtesportevenement aansluit bij de Sportnota 2021+ en zich richt op een van de volgende beweegidentiteiten: uitdagingsgerichte, sociale of ervaringsgerichte sporter.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  een rechtspersoon; of

 • b.

  een natuurlijk meerderjarig persoon die blijkens de basisregistratie personen in Rotterdam woont.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Het college verstrekt uitsluitend subsidie als dekking van een tekort op de begroting.

 • 3. Verschuldigde btw komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de aanvrager de btw niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

 • 4. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van die voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn gemaakt.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste € 10.000 per aanvraag.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 150.000 voor het jaar 2023.

 • 2. Het college stelt het subsidieplafond vast voor de jaren na 2023 en geeft hiervan kennis in het gemeenteblad voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor het betreffende subsidieplafond wordt vastgesteld.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 5 van de SVR 2014, legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier; en

  • b.

   een gespecificeerde begroting met een uitsplitsing naar de subsidiabele activiteiten en de direct daarmee verbonden kosten en eventuele inkomsten uit cofinanciering.

 • 2. Alleen volledige en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3. De aanvrager mag een keer per kalenderjaar subsidie aanvragen.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 6 SVR 2014, ingediend uiterlijk zes weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het breedtesportevenement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 11 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist in afwijking van artikel 7 SVR 2014, uiterlijk binnen zes weken na het ontvangen van een complete aanvraag.

 • 2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd als:

 • a.

  het breedtesportevenement een kansspel als bedoeld in de Wet op de Kansspelen betreft;

 • b.

  de activiteiten niet ten behoeve van de inwoners van Rotterdam wordt uitgevoerd;

 • c.

  aanvrager voor dezelfde activiteiten al subsidie heeft ontvangen van het college;

 • d.

  subsidiëring voor dezelfde activiteiten op grond van een andere regeling van het college mogelijk is;

 • e.

  de aanvraag of aanvrager niet voldoet aan het gestelde in deze regeling.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

Aan de subsidieverstrekking zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  de activiteiten moeten zijn uitgevoerd in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 • b.

  de subsidieontvanger neemt op verzoek van het college deel aan evaluatiegesprekken;

 • c.

  de subsidieontvanger beschikt over de voor het evenement vereiste vergunningen;

 • d.

  de subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan het college als aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 14 Directe vaststelling subsidies

 • 1. De subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidieontvanger toont op verzoek van het college aan dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Artikel 15 Inwerkingtreding en overgangsrecht

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling 010 Sport en Spel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting op de subsidieregeling 010 Sport en Spel

Artikel 1 Begripsbepalingen

Breedtesportevenementen zijn activiteiten, evenementen of side-events gericht op sporten, spelen, scouting of bewegen waaraan iedereen kan meedoen. De gemeente wil dat Rotterdammers positief tegenover sporten en bewegen staan en dit een leven lang blijven doen. Breedtesportevenementen zijn dé plek waar Rotterdammers laagdrempelig kennismaken met vormen van sporten en bewegen, waar zij met plezier hun sport kunnen beoefenen en waar zij zichzelf kunnen meten met andere sporters. Deze doelstelling staat beschreven in de Sportnota 2021+ (Sportnota | Rotterdam.nl).

De gemeente stimuleert het inzetten van side-events in Rotterdam. Bij grootschalige topsportevenementen zorgen zogenoemde side-events ervoor dat de impact dieper in de stad doordringt. Side-events zijn amateursportonderdelen bij (grote) topsportevenementen. Deze hebben als doel om meer mensen bij de sport en het evenement te betrekken, en hen te inspireren om zelf te gaan sporten. Side-events zijn zo een vorm van breedtesportevenementen, en kunnen net zozeer ingezet worden als middel om meer Rotterdammers met plezier een leven lang aan het sporten en bewegen te krijgen. Ten dele worden zulke side-events georganiseerd door Sportbedrijf Rotterdam. Wanneer Rotterdammers zelf het initiatief nemen tot het organiseren van side-events bij topsportevenementen, scharen we ze onder de definitie van breedtesportevenementen zoals in deze subsidieregeling wordt bedoeld.

Artikel 3 Activiteiten

Het college verleent subsidie voor breedtesportevenementen die bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling van de Sportnota 2021+ om meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen. Onderzoek laat zien dat evenementen werken als stimulans om meer te gaan sporten en bewegen. Het geldt als steuntje in de rug of stok achter de deur. Om ook niet-sporters te bereiken, is het van belang om deze evenementen toegankelijk te maken. Dit kan door een feestelijke sfeer tijdens het evenement, door laagdrempelige onderdelen toe te voegen of door kennismaking met en voorlichting over de sport te faciliteren.

De gemeente wil dat de activiteiten voldoen aan de volgende punten:

 • a.

  het breedtesportevenement mag geen winstoogmerk hebben, het maken van winst mag dus geen doel van het evenement zijn;

 • b.

  de evenementen zijn laagdrempelig. Bij laagdrempeligheid wordt bijvoorbeeld bedoeld een betaalbaar tarief voor de deelnemers, de afstand van huis tot de activiteit en de fysieke en mentale mogelijkheden van de deelnemers;

 • c.

  de evenementen hebben een open karakter. Dit betekent dat het evenement open staat voor alle Rotterdammers.

 • d.

  het evenement moet aansluiten bij de Sportnota 2021+ en moet zich richten zich op een van de beweegredenen: de uitdagingsgerichte, sociale of ervaringsgerichte sporter. In 2021 is de nieuwe Sportnota 2021+ vastgesteld. In deze nota wordt een uitleg gegeven over de drie beweegredenen. De drie beweegredenen zijn de uitdagingsgerichte sporter, sociale sporter en ervaringsgerichte sporter. De uitdagingsgerichte sporter wil zich meten aan andere sporters en zichzelf verbeteren. Woorden zoals vooruitgang, discipline, resultaten en focus staan hier centraal. De sociale sporter neemt graag met bekenden deel aan een evenement of neemt deel om nieuwe mensen te leren kennen. Woorden zoals quality time, sfeer, plezier en vrienden staan hier centraal. Ten slotte bestaat de ervaringsgerichte sporter. Deze richt zich op beleving, activiteiten op unieke locaties, ervaringen en afwisseling.

Artikel 7 Subsidieplafond

Er is beperkt budget beschikbaar om breedtesportevenementen te ondersteunen. Daarom wordt per kalenderjaar een subsidieplafond voor breedtesportevenementen vastgesteld. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling geldt voor het jaar 2023 een subsidieplafond van € 150.000.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

In dit artikel staan de aanvullende weigeringsgronden. In aanvulling op de weigeringsgronden van de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014 kan de subsidie o.a. geweigerd worden indien:

aanvrager voor dezelfde activiteiten al subsidie heeft ontvangen van het college; het is wel mogelijk om nogmaals subsidie te ontvangen voor eenzelfde breedtesportevenement in een ander kalenderjaar.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

In dit artikel staan de verplichtingen van de subsidieontvanger, in aanvulling op de verplichtingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014.

Mocht de gesubsidieerde activiteit niet, niet tijdig of niet geheel doorgang vinden, dient de subsidieontvanger dat meteen te melden aan het college.

Artikel 14 Directe vaststelling subsidies

Om deze subsidieregeling zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te houden en de administratieve lasten te beperken, wordt de subsidie meteen vastgesteld. In de subsidiebeschikking staan de op basis van de subsidieaanvraag te verrichten prestatie(s)/activiteit(en).

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl