Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 juni 2023, PZH-2023-831931902 (DOS-2023-0000342) houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken betreffende het verstrekken van GLB-NSP subsidies (Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland GLB-NSP subsidies Zuid-Holland 2023)

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 20 juni 2023, PZH-2023-831931902 (DOS-2023-0000342) houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken betreffende het verstrekken van GLB-NSP subsidies (Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland GLB-NSP subsidies Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten en de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit het Convenant Uitvoering GLB-NSP 2023-2027 en het Aansturingsprotocol Uitvoering GLB-NSP 2023-2027 hebben gesloten en dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Europees betaalorgaan voor het GLB-NSP is;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland GLB-NSP subsidies Zuid-Holland 2023.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  de algemeen directeur: algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 • -

  de gemandateerde: de algemeen directeur of de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van civielrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen, die verband houden met het verstrekken van subsidies op grond van de:

 • a.

  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 • b.

  subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • c.

  subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

 • d.

  Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 • e.

  Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland.

Artikel 3

 • 1. Tot de besluiten en handelingen bedoeld in artikel 2 behoren:

  • a.

   het voorbereiden, nemen en ondertekenen van besluiten, inclusief beschikkingen bedoeld in paragraaf 4.1.3.2., de afdelingen 4.4.1. tot en met 4.4.4. en artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep, het voeren van verweer in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter en de vertegenwoordiging bij geschillen;

  • c.

   het beantwoorden van algemene vragen;

  • d.

   het behandelen van en beslissen op verzoeken uit hoofde van de Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • e.

   het behandelen van klachten en klaagschriften bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   het behandelen van en het beslissen op verzoeken om schadevergoeding, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000,- per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Het eerste lid, onder b, geldt niet voor de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland en de Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland.

Artikel 4

 • 1. De algemeen directeur kan ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen voor de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft gekregen.

 • 2. Artikel 13 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2019 is op het krachtens dit besluit verkregen mandaat, volmacht en machtiging van toepassing.

Artikel 5

1. Gedeputeerde Staten en de algemeen directeur maken omtrent de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden nadere afspraken. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden deze afspraken in acht.

2. Voor zover uit deze afspraken een inlichtingenplicht of een instructiebevoegdheid voortvloeit, lichten partijen elkaar over en weer op een zodanig tijdstip in dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen gewaarborgd wordt.

3. Gedeputeerde Staten kunnen aan de gemandateerde nadere instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6

De gemandateerde stelt Gedeputeerde Staten in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door Gedeputeerde Staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien:

 • a.

  de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven; of

 • b.

  advies nodig is van anderen dan de gemandateerde en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel niet tot dezelfde uitkomsten leidt.

Artikel 7

 • 1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten en machtigingen geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht en de geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 2. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

'Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland

namens dezen:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 9

Het mandaat, volmacht en machtigingsbesluit POP-3 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Zuid-Holland wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland GLB-NSP subsidies Zuid-Holland 2023.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Den Haag, 20 juni 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat gaat zo: U stuurt dit bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit aan ons toe, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag