Regeling vervalt per 31-12-2029

Openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER GLB-NSP Zuid-Holland 2023

Geldend van 03-10-2023 t/m 30-12-2029

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER GLB-NSP Zuid-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Regeling Europese landbouwsubsidies Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is de lokale actiegroepen van de LEADER-gebieden in Zuid-Holland te ondersteunen en om die reden subsidie te verstrekken voor de beheerkosten van door een lokale actiegroep (LAG) ingediende en door gedeputeerde staten goedgekeurde lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) in het kader van LEADER GLB-NSP;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER GLB-NSP Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten en prestaties

  • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.8.2 van de Regeling Europese landbouwsubsidies Zuid-Holland.

  • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

  • 3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de operationalisering van door een LAG ingediende en door gedeputeerde staten goedgekeurde LOS in het kader van LEADER GLB-NSP.

Artikel 2 Aanvraagperiode

  • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 november 2023 tot en met 30 december 2024 tot 17.00 uur.

  • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel 3 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 2, eerste lid, vast op € 2.000.000,-

Artikel 4 Subsidiabele kosten

  • 1. Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum dat de LOS door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd.

  • 2. Subsidiabele kosten worden berekend met de vereenvoudigde kostenoptie voor arbeidskosten als bedoeld in artikel 1.9b van de Regeling Europese Landbouwsubsidies Zuid-Holland.

Artikel 5 Subsidiehoogte

In aanvulling op artikel 2.8.5 van de regeling, bedraagt de hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, maximaal € 500.000,- per aanvrager.

Artikel 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op artikel 1.15 van de Regeling Europese landbouwsubsidies Zuid-Holland voert de subsidieontvanger de activiteiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, uit tot en met 31 december 2029, ook als het ontvangen subsidiebedrag reeds eerder is besteed.

Artikel 7 Intrekking en overgangsrecht

  • 1. Het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016 wordt ingetrokken.

  • 2. Het Openstellingsbesluit POP-3 lopende kosten LEADER Zuid-Holland 2016, zoals dat luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit openstellingsbesluit, blijft van toepassing op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 31 december 2029 met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 10 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie beheerkosten LEADER GLB-NSP Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 20 juni 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

I. Algemeen

LEADER is een onderdeel van het GLB. LEADER is de afkorting voor Liaison Entre Actions de

Développement de l’Économie Rurale. GLB is de afkorting voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nederland heeft op 30 september 2022 haar Nederlands Nationaal Strategisch Plan GLB 2023-2027 bij de Europese Commissie ingediend. Dit NSP is op 13 december 2022 door de Commissie goedgekeurd. De Regeling Europese landbouwsubsidies Zuid-Holland vormt de basis voor het verstrekken van NSP-subsidies door Zuid-Holland. Deze regeling is ook de grondslag voor dit openstellingsbesluit.

LEADER is een gebiedsgerichte werkwijze waarbij verschillende partijen in een gebied - van landbouwers tot natuurorganisaties - samen een LAG (ook wel LEADER-groep genoemd) vormen en voor het gebied een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) opstellen en ook samen die strategie uitvoeren. Een strategie draagt bij aan doelen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit en sociaal economische ontwikkeling. In de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP is meer precies geregeld waaraan een strategie moet voldoen, wat de doelen zijn, wanneer die kunnen worden ingediend bij gedeputeerde staten, en op welke wijze een strategie wordt beoordeeld om voor selectie in aanmerking te komen en te worden goedgekeurd door gedeputeerde staten. Er is een Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland ingesteld die tot taak heeft gedeputeerde staten te adviseren over de beoordeling en rangschikking van ingediende strategieën overeenkomstig de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP Zuid-Holland.

Op grond van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verstrekt voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden. van een aan hand de van een advies van het selectiecomité door gedeputeerde staten goedgekeurde strategie en de dynamisering ervan.

Juridisch kader

Ter uitvoering van diverse Europese verordeningen is door de minister van de LNV de Regeling uitvoering NSP GLB 2023–2027 opgesteld. Deze regeling vormt samen met de verschillende Europese verordeningen de grondslag voor de Regeling Europese landbouwsubsidies Zuid-Holland. Artikel 1.2 van die regeling schrijft voor de gedeputeerde staten een openstellingsbesluit kunnen vaststellen. Dit openstellingsbesluit geeft hieraan uitvoering. Dit openstellingsbesluit moet dan ook worden gelezen in samenhang met die regeling. Meer concreet betekent dit dat de artikelen over nationale cofinanciering, weigeringsgronden, aanvraagvereisten, subsidie-arrangementen, subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten, staatssteun, verdelingswijze, verplichtingen, bevoorschotting, wijzigingsverzoeken en gegevensverstrekking hier onverkort van toepassing zijn, tenzij daar in dit openstellingsbesluit van wordt afgeweken of hiervoor in dit openstellingsbesluit nadere regels worden gesteld, voor zover de regeling dat toestaat.

II. Artikelsgewijs

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Artikel 1,eerste lid, van dit openstellingsbesluit schrijft voor dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel van 2.8.2 van de Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland. Artikel 2.8.2 van de Regeling bepaalt dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onder c, van verordening 2021/1060. Deze activiteiten betreffen het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden.

Artikel 1, derde lid, van dit openstellingsbesluit schrijft voor dat de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, bijdragen aan de operationalisering van door een LAG ingediende en door gedeputeerde staten goedgekeurde LOS in het kader van LEADER GLB-NSP. Onder LOS wordt in artikel 2.7.1 van de Regeling verstaan: strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling als bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdeel c, en artikel 32 van Verordening (EU) 2021/1060. Onder LAG wordt in artikel 2.7.1 van de Regeling verstaan: lokale actiegroep als bedoeld in artikel 33 van verordening 2021/1060.

Voor het indienen van een LOS is door gedeputeerde staten opgesteld de Oproep voor het indienen van Lokale ontwikkelingsstrategieën in het kader van LEADER GLB-NSP. Op grond van het Instellingsbesluit Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland heeft Het Selectiecomité LEADER GLB-NSP Zuid-Holland tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de beoordeling en rangschikking van ingediende strategieën overeenkomstig de Oproep.

Ingevolge artikel 2.8.5 van de Regeling bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de totale overheidsbijdrage aan de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde LOS. Ingevolge artikel 2.8.3 van de Regeling wordt subsidie verstrekt aan een LAG, rechtspersonen, en rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid.

Subsidieverstrekking vindt plaats overeenkomstig de subsidie-arrangementen in artikel 1.7 van de Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland.

Artikelen 2 en 3 Aanvraagperiode en deelplafond

De artikelen 2 en 3 van dit Openstellingsbesluit bevatten overeenkomstig artikel 1.2, tweede lid, van de Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland het (deel)subsidieplafond, en de periode waarbinnen een aanvraag om subsidie moet zijn ontvangen.

Het opengestelde deelplafond is inclusief de nationale cofinanciering. Cofinanciering door een ander bestuursorgaan (gemeente of waterschap) is niet nodig.

Op grond van artikel 2.8.6 van de Regeling wordt het plafond verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Artikel 4 van dit Openstellingsbesluit regelt in overeenstemming met artikel 2.8.4, derde lid, van de Regeling dat subsidiabele kosten subsidiabel zijn vanaf de datum dat Gedeputeerde Staten de LOS hebben goedgekeurd. Ingevolge artikel 2.8.4, eerste lid, van de Regeling zijn subsidiabele kosten alleen kosten als bedoeld in artikel 1.8 van de Regeling die direct verband met de subsidiabele activiteit. Die activiteit is het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden. Niet subsidiabel zijn de kosten in artikel 1.10 van de Regeling. De subsidiabele kosten worden op grond van artikel 4, tweede lid, van dit Openstellingsbesluit berekend met de zogenoemde vereenvoudigde kostenoptie als bedoeld in artikel 1.9b van de Regeling.

\

Artikel 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 1.15 van de Regeling Europese landbouwsubsidies bevat een aantal algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger. In aanvulling hierop regelt dit Openstellingsbesluit dat de subsidieontvanger de activiteiten bedoeld in artikel 1, eerste lid, uitvoert tot en met 31 december 2029, ook als het ontvangen subsidiebedrag reeds eerder is besteed. Dat wil kort samengevat zeggen dat de subsidieontvanger het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering van een door gedeputeerde staten goedgekeurde LOS en de dynamisering ervan, blijft uitvoeren tot genoemde datum, ook als het ontvangen subsidiebedrag voorafgaande aan die datum reeds aan die activiteiten is besteed.