Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 6 juni 2023, M2306-6;

gelet op de artikelen 1, 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat het college met deze subsidiering Rotterdammers die in armoede of met schulden leven aanvullende inkomensondersteuning wil bieden zodat Rotterdammers volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij;

besluit:

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  armoede: een situatie waarin de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin men leeft;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  Rotterdammer: ingezetene van de gemeente Rotterdam volgens de Basisregistratie Personen;

 • -

  schulden: een situatie waarin te voorzien is dat een natuurlijke persoon schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen, waaronder in ieder geval een situatie wordt verstaan waarin niet binnen 36 maanden alle openstaande vorderingen betaald kunnen worden al dan niet met een betalingsregeling.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten, in het kalenderjaar 2024 of het kalenderjaar 2025.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die direct betrekking hebben op het ondersteunen van Rotterdammers die in armoede of met schulden leven.

 • 2. De activiteiten zijn gericht op aanvullende inkomensondersteunende producten of diensten die als doel hebben dat Rotterdammers volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij.

 • 3. Activiteiten die niet aanvullend zijn op de reeds bestaande gemeentelijke inkomensondersteuning komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk te maken kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit, bedoeld in artikel 3.

 • 2. Algemene exploitatiekosten, waaronder in ieder geval begrepen huur- en personeelskosten, komen alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer deze direct betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en ten hoogste voor de duur van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. Deze kosten zijn realistisch en staan in verhouding tot het aangevraagde subsidiebedrag.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   kosten die voorafgaand aan de subsidieverlening of na afloop van de periode waar subsidie voor wordt verleend, zijn gemaakt;

  • b.

   de omzetbelasting over de gesubsidieerde kosten, en;

  • c.

   de accountantskosten.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal 70% procent van de totale begroting, met een minimum subsidieaanvraag van € 50.000.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van € 3.464.649 per jaar onder voorbehoud dat voldoende middelen door de gemeenteraad op de begroting beschikbaar worden gesteld.

 • 2. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

Artikel 8 Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in de bijlagen genoemde onderdelen en daarbij behorende criteria:

 • a.

  aanleiding;

 • b.

  effectiviteit;

 • c.

  aanpak;

 • d.

  samenwerking;

 • e.

  prijs/kwaliteitverhouding.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college 0-3 punten toe aan de hand van de beoordelingscriteria van artikel 8.

 • 3. De score per hoofdonderdeel wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor, genoemd in het beoordelingsformulier in de bijlage.

 • 4. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient minimaal 55% van de maximumscore van het aantal punten behaald te zijn.

 • 5. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de beoordeling in artikel 8.

 • 6. Aanvragen met een hoger puntenaantal bij de totaalbeoordeling gaan bij de verdeling voor op aanvragen met een lager puntenaantal. Bij een gelijke beoordeling weegt de beoordeling op criterium effectiviteit het zwaarst.

Artikel 10 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1. Subsidieaanvragen worden vóór 1 oktober voorafgaand aan het volgend kalenderjaar volledig ingediend via een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier via het digitale subsidieloket www.rotterdam.nl/subsidies van de gemeente Rotterdam.

 • 2. Een aanvraag bevat:

  • a.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier, en;

  • b.

   een uitgewerkte begroting voor desbetreffende kalenderjaar waarin de kosten en opbrengsten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd op een transparante wijze worden weergeven en toegelicht.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan een subsidie weigeren indien:

 • a.

  niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt aangevraagd;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd afdoende worden geregeld en uitgevoerd door de gemeente of worden geregeld in de met de gemeente Rotterdam afgesloten overeenkomsten;

 • c.

  voldoende aanbod is van vergelijkbare activiteiten als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 12 Subsidieverplichtingen

Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

 • a.

  de activiteiten worden volledig in het kalenderjaar uitgevoerd waarvoor de subsidie is verleend;

 • b.

  de aanvrager verleent kosteloos medewerking aan een eventueel onderzoek door het college naar de effectiviteit van de gesubsidieerde activiteiten;

Artikel 13 Intrekking, overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2025.

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

BIJLAGE: beoordelingsformulier en bijbehorende instructie als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling aanvullende inkomensondersteuning Rotterdam 2024-2025

De beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats aan de hand van het beoordelingsformulier dat in deze bijlage is opgenomen.

De aanvragen worden beoordeeld door twee beleidsadviseurs armoede en schulden. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier (zie hieronder). Voor elk deelonderdeel kan 0 tot 3 punten worden behaald. Er wordt een minimumeis aan de kwaliteit van de aanvraag gesteld. De totale score van de beoordeling dient minimaal 55% van het totaal te behalen aantal punten te zijn.

Beoordelingscriteria

 

1. Aanleiding

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

 
 
 

In welke mate is het project aanvullend op de reeds bestaande inkomensondersteuning van de gemeente Rotterdam?

 
 

In welke mate sluiten de producten en/of diensten aan bij de behoefte van de doelgroep?

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 2)

….. / 2 = …..

Wegingsfactor 15

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 15):

…. x 15 = .....

 

2. Effectiviteit

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

In welke mate dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen van de subsidieregeling/bestuurlijke doelstelling?

 
 

De mate waarop de activiteiten aantoonbare resultaten (SMART) oplevert voor Rotterdammers die met een bestaand aanbod (nog) niet bereikt worden.

 
 

De mate waarin het aannemelijk is dat de beschreven resultaten ervoor zorgen dat Rotterdammers kunnen meedoen.

 
 

In hoeverre zijn ook activiteiten opgenomen met betrekking tot monitoring en evaluatie?

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 4)

….. / 4 = …..

Wegingsfactor 30

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 30):

…. x 30 = .....

 

3. Aanpak

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

Zijn de activiteiten duidelijk beschreven:

 • -

  Wie voert de activiteiten uit?

 • -

  Wat houdt de activiteit in?

 • -

  Hoe gaat u de activiteiten uitvoeren? Voor welke werkwijze is gekozen?

 • -

  Waar vinden de activiteiten plaats?

 • -

  Wanneer vinden de activiteiten plaats (fasering en periode)?

 • -

  Hoeveel mensen gaat u bereiken, en hoe gaat u deze mensen werven?

 
 

In welke mate is de keuze voor de werkwijze onderbouwd?

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 2)

….. / 2 = …..

Wegingsfactor 30

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 30):

…. x 30 = .....

 

4. Samenwerking

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

In welke mate is er sprake is van samenwerking met andere relevante partijen in de stad? (ook wanneer er geen sprake is van samenwerking, motiveren)

 
 

In welke mate is duidelijk onderbouwd of wordt doorverwezen naar gemeentelijke hulpverlening en welzijnspartijen? (ook wanneer er geen sprake is van doorverwijzing, motiveren waarom niet)

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 2)

….. / 2 = …..

Wegingsfactor: 10

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 10):

…. x 10 = .....

 

5. Prijs/kwaliteit

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

De begroting is transparant. Is per post in de begroting duidelijk beschreven waarvoor de kosten dienen?

 
 

Passen de kosten binnen de subsidiabele kosten en sluiten ze aan bij de door de aanvrager beschreven activiteiten?

 
 

Prijs/kwaliteit:

 • -

  Hoogte van de kosten

 • -

  Hoogte van overige opbrengsten (ten opzichte van aangevraagd subsidiebedrag)

 • -

  Eventuele inzet van eigen middelen/vermogen

 • -

  Het aangevraagde subsidiebedrag in relatie tot bereik van doelgroep

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 3)

….. / 3 = …..

Wegingsfactor: 15

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 15):

…. x 15 = .....

 
 
 
 

TOTAALBEOORDELING

 

Optelsom beoordelingen per hoofdonderdeel.

Maximale score = 300

Richtlijn toekenning punten

Aantal

punten

Uitmuntend: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat volledig is voldaan aan deze vraag. De inhoud is duidelijk, concreet en goed onderbouwd met bewijsstukken en praktijkvoorbeelden.

3

Goed: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat grotendeels is voldaan aan deze vraag. De inhoud is duidelijk, concreet en goed onderbouwd.

2

Voldoende: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat in voldoende mate is voldaan aan deze vraag. De inhoud is duidelijk en concreet

1

Onvoldoende: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat in onvoldoende mate is voldaan aan deze vraag. De inhoud is niet volledig duidelijk en concreet en/of irrelevant.

0

Toelichting bij de Subsidieregeling armoede inkomensondersteuning 2024-2025

Algemene toelichting

Deze regeling heeft tot doel aanvullende inkomensondersteunende producten en/of diensten te subsidiëren die ten goede komen aan Rotterdammers die in armoede of met schulden leven.

Naast titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014 biedt deze regeling de wettelijke grondslag voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor de aanvullende inkomensondersteuning op het gebied van armoede en schulden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Subsidieverordening Rotterdam zijn onverkort van toepassing op de onderhavige regeling.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor producten of diensten die bedoeld zijn om Rotterdammers direct te ondersteunen. Dit houdt in het bieden van producten of diensten gericht op het wegnemen van belemmeringen, zodat Rotterdammers volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. De producten of diensten die aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld de contributie voor (sport)lessen of een fiets.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de thema’s armoede en schulden.

Activiteiten die niet aanvullend zijn op de reeds bestaande gemeentelijke inkomensondersteuning komen niet voor subsidie in aanmerking. Dit betreft:

 • o

  Individuele Bijzondere Bijstand

 • o

  Individuele Inkomens Toeslag

 • o

  Studietoeslag

 • o

  Jeugdtegoed

 • o

  AOW-tegoed

 • o

  VGZ Rotterdampakket

 • o

  Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Artikel 4 Doelgroep

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld stichtingen, maatschappelijke organisaties of sociale ondernemers.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie aanmerking komen

De subsidie wordt alleen verleend voor de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteiten. Omzetbelasting wordt niet vergoed. De verantwoordelijkheid om te onderzoeken of de activiteiten omzetbelastingplichtig zijn ligt bij de aanvrager.

Artikel 9 Wijze van verdeling

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier. Voor elk deelonderdeel kan 0 tot 3 punten worden behaald. De beoordeling leidt tot de toekenning van punten per onderdeel (0 tot 3 punten). Sommige onderdelen wegen zwaarder dan andere. Ook deze weging wordt vermeld op het beoordelingsformulier.

De aanvraag die de hoogste totaalbeoordeling heeft (na toekenning punten en weging) wordt als eerste gehonoreerd. Daarna volgt de aanvraag met de op een na hoogste totaalbeoordeling totdat het subsidieplafond is bereikt.

Er wordt een minimumeis aan de kwaliteit van de aanvraag gesteld. De totale score op het beoordelingsformulier dient minimaal 55% van het totaal te behalen punten te zijn (totaal 300 punten).

Bij een gelijke beoordeling weegt de beoordeling op criterium effectiviteit het zwaarst.

Artikel 10 vereisten subsidieaanvraag

Op Subsidie armoede- en schuldenaanpak | Rotterdam.nl is een aanvraagformulier opgenomen dat gebruikt dient te worden bij het opstellen van het inhoudelijke plan. Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de informatie uit een volledig ingevuld aanvraagformulier en de begroting. Het is dus niet voldoende om uitsluitend te verwijzen naar een eigen plan van aanpak.

Uit de begroting moet eenvoudig blijken:

 • 1.

  wat de kosten zijn om de activiteit uit te kunnen voeren;

 • 2.

  vanuit welke bronnen u geld ontvangt om de activiteit te financieren.

Wees duidelijk over:

 • personele kosten: vermeld het uurtarief (bij voorkeur inclusief overhead), soort dienstverband, organisatiekosten; welke posten worden hier onder weggeschreven?

 • materiële kosten (zoals huur van een ruimte, materialen die u nodig heeft om de activiteit uit te voeren enzovoorts).

 • cofinanciering: welke andere fondsen/sponsoren zorgen ook voor inkomsten?

 • het exacte bedrag dat u aanvraagt bij de gemeente Rotterdam.

Subsidieaanvragen dienen uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaand aan volgend kalenderjaar volledig te worden ingediend via een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier.

Voor subsidies die betrekking hebben op het kalenderjaar 2024, dient de subsidieaanvraag vóór 1 oktober 2023 ontvangen te zijn.

Voor subsidies die betrekking hebben op het kalenderjaar 2025, dient de subsidieaanvraag vóór 1 oktober 2024 ontvangen te zijn. Het is niet mogelijk om in 2023 een aanvraag in te dienen voor activiteiten die betrekking hebben op zowel het kalenderjaar 2024 als 2025.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Subsidies kunnen worden afgewezen op grond van het bepaalde in Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de Subsidieverordening Rotterdam 2014. In aanvulling op de aldaar opgenomen weigeringsgronden van subsidieaanvragen, zijn in artikel 11 aanvullende weigeringsgronden opgenomen. Zo kan het college subsidie weigeren in het geval de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat uitsluitend subsidie wordt verleend voor de doelstellingen, als genoemd in deze regeling. Activiteiten die reeds subsidie ontvangen van de gemeente komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 12 Subsidieverplichtingen

Subsidieverplichtingen zijn handelingen die de subsidieontvanger moet verrichten of nalaten om een definitieve aanspraak op het subsidiebedrag te verkrijgen of te behouden.

De activiteiten dienen volledig in het kalenderjaar waarvoor de aanvraag is gedaan te worden uitgevoerd.