Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede en schulden Rotterdam 2024-2025

Geldend van 01-07-2023 t/m 01-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede en schulden Rotterdam 2024-2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 6 juni 2023, M2306-6;

gelet op de artikelen 1, 3, 4, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat het college met deze subsidiering schulden- en armoedeproblematiek wil voorkomen en (vroeg)signaleren, en Rotterdammers die in armoede of met schulden leven, wil ondersteunen en activeren;

besluit:

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  armoede: een situatie waarin de materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een manier te leven die als minimaal aanvaardbaar wordt gezien in de samenleving waarin men leeft;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  Rotterdammer: ingezetene van de gemeente Rotterdam volgens de Basisregistratie Personen;

 • -

  schulden: een situatie waarin te voorzien is dat een natuurlijke persoon schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen, waaronder in ieder geval een situatie wordt verstaan waarin niet binnen 36 maanden alle openstaande vorderingen betaald kunnen worden al dan niet met een betalingsregeling.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op het ondersteunen en activeren van Rotterdammers die in armoede of met schulden leven.

 • 2. De activiteiten zijn gericht op:

  • a.

   Noodhulp die tegelijkertijd het toekomstperspectief van de Rotterdammers kunnen vergroten;

  • b.

   het voorkomen en vroegsignaleren van schulden- en armoedeproblematiek en daarvoor producten, diensten of activiteiten inzetten, die ervoor zorgen dat schulden en armoedeproblematiek voorkomen worden of verder oplopen;

  • c.

   het begeleiden van Rotterdammers in armoede of met schulden;

  • d.

   het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede bij kinderen, of;

  • e.

   het doorbreken van het stigma rondom armoede en schulden door het onderwerp actief bespreekbaar te maken.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk te maken kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit, bedoeld in artikel 3.

 • 2. Algemene exploitatiekosten, waaronder in ieder geval begrepen huur- en personeelskosten, komen alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer deze direct betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en ten hoogste voor de duur van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. Deze kosten zijn realistisch en staan in verhouding tot het aangevraagde subsidiebedrag.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   de kosten die voorafgaand aan de subsidieverlening of na afloop van de periode waar subsidie voor wordt verleend, zijn gemaakt;

  • b.

   de omzetbelasting over de gesubsidieerde kosten, en;

  • c.

   de accountantskosten.

Artikel 6 Categorieën

Subsidie voor activiteiten bedoeld in artikel 3 wordt verstrekt voor drie verschillende categorieën. Voor elk van deze categorieën worden andere eisen gesteld aan de subsidieaanvraag.

Artikel 7 Categorie I aanvragen tot €25.000,-

 • 1. Subsidieaanvragen tot en met €24.999,- kunnen het hele jaar worden ingediend voor activiteiten, bedoeld in artikel 3 die plaatsvinden in desbetreffende kalenderjaar.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt voor de duur van maximaal één kalenderjaar.

 • 3. Een aanvraag om subsidie wordt gedaan uiterlijk twaalf weken voor het tijdstip waarop een aanvang met de prestaties of activiteiten wordt gemaakt.

 • 4. Aanvragen worden uitsluitend ingediend via het digitale subsidieloket www.rotterdam.nl/subsidies van de gemeente Rotterdam.

 • 5. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij het college met behulp van een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier. De aanvrager verstrekt uitsluitend de gegevens die in het aanvraagformulier worden gevraagd voor desbetreffende categorie.

 • 6. De aanvraag bevat daarnaast een uitgewerkte begroting voor de periode binnen het betreffende kalenderjaar waarin de kosten en opbrengsten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd toegelicht zijn.

 • 7. Het college kan naar aanleiding van de aanvraag verduidelijkende vragen stellen.

Artikel 8 Categorie II aanvragen tussen € 25.000 – € 50.000,-

 • 1. Subsidieaanvragen tussen € 25.000 - € 50.000,- voor activiteiten bedoeld in artikel 3, bedraagt maximaal € 49.999,- per kalenderjaar.

 • 2. Deze subsidie wordt verstrekt voor de duur van twee volledige kalenderjaren 2024 en 2025.

 • 3. Subsidieaanvragen voor de kalenderjaren 2024 en 2025 dienen uiterlijk vóór 1 oktober 2023 volledig te worden ingediend via een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4. Aanvragen worden uitsluitend ingediend via het digitale subsidieloket www.rotterdam.nl/subsidies van de gemeente Rotterdam.

 • 5. Een aanvraag bevat:

  • a.

   Een aanvraagformulier dat door of namens het college is vastgesteld. De aanvrager verstrekt uitsluitend de gegevens die in het aanvraagformulier worden gevraagd voor desbetreffende categorie;

  • b.

   Een uitgewerkte begroting voor twee kalenderjaren waarin de kosten en opbrengsten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd op een transparante wijze worden weergeven en toegelicht, met inachtneming artikel 5.

Artikel 9 Categorie III aanvragen tussen € 50.000 - € 200.000,-

 • 1. Subsidieaanvragen tussen de € 50.000,- en € 200.000,- voor activiteiten, bedoeld in artikel 3 bedragen maximaal € 199.999,- per kalenderjaar.

 • 2. Deze subsidie wordt verstrekt voor de duur van twee volledige kalenderjaren 2024 en 2025.

 • 3. Subsidieaanvragen voor de kalenderjaren 2024 en 2025 dienen uiterlijk vóór 1 oktober 2023 volledig te worden ingediend via een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4. Aanvragen worden uitsluitend ingediend via het digitale subsidieloket www.rotterdam.nl/subsidies van de gemeente Rotterdam.

 • 5. Een aanvraag bevat:

  • a.

   Een aanvraagformulier dat door of namens het college is vastgesteld. De aanvrager verstrekt uitsluitend de gegevens die in het aanvraagformulier worden gevraagd voor desbetreffende categorie.

  • b.

   Een uitgewerkte begroting voor twee kalenderjaren waarin de kosten en opbrengsten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd op een transparante wijze worden weergeven en toegelicht, met inachtneming artikel 5.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de kalenderjaren 2024 en 2025 een subsidieplafond van € 2.500.000,- per kalenderjaar onder voorbehoud dat jaarlijks voldoende middelen door de gemeenteraad op de begroting beschikbaar worden gesteld.

 • 2. Het subsidieplafond is als volgt verdeeld:

  • a.

   Voor de periode 2024–2025 is per kalenderjaar het volgende bedrag beschikbaar voor het verstrekken van subsidies in de categorie I:

   € 200.000,-.

  • b.

   Voor de periode 2024–2025 is per kalenderjaar het volgende bedrag beschikbaar voor het verstrekken van subsidies in de categorie II en III:

   € 2.300.000,-.

 • 3. Het college kan de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

 • 4. Het college kan besluiten om onbenutte subsidiegelden uit categorie II en III in te zetten voor categorie I.

Artikel 11 Beoordelingscriteria

 • 1. De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in de bijlagen genoemde onderdelen en daarbij behorende criteria:

  • a.

   aanleiding;

  • b.

   effectiviteit;

  • c.

   aanpak;

  • d.

   samenwerking;

  • e.

   prijs/kwaliteitverhouding.

 • 2. Bij de beoordeling van de aanvragen uit categorie III dient tevens de beschrijving van de verandertheorie als voldoende te worden beoordeeld.

Artikel 12 Wijze van verdeling

Categorie I subsidieaanvragen tot € 25.000,-:

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van een volledige aanvraag bij het college, totdat het subsidieplafond voor het desbetreffende kalenderjaar is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  De beoordeling dient op alle criteria van artikel 11 in het beoordelingskader voldoende te scoren.

Categorie II subsidieaanvragen van € 25.000 – € 50.000,-

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college 0-3 punten toe aan de hand van de beoordelingscriteria van artikel 11.

 • 3.

  De score per hoofdonderdeel wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor genoemd in het beoordelingsformulier dat als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dient minimaal 55% van de maximumscore van het aantal punten behaald te zijn.

 • 5.

  De aanvragen worden gerangschikt op basis van de beoordeling in artikel 11.

 • 6.

  Aanvragen met een hoger puntenaantal bij de totaalbeoordeling gaan bij de verdeling voor op aanvragen met een lager puntenaantal. Bij een gelijke beoordeling weegt de beoordeling op criterium effectiviteit het zwaarst.

Categorie III subsidieaanvragen van € 50.000- € 200.000

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college 0-3 punten toe aan de hand van de beoordelingscriteria van artikel 11.

 • 3.

  De score per hoofdonderdeel wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor genoemd in het beoordelingsformulier dat als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie dient minimaal 55% van de maximumscore van het aantal punten behaald te zijn.

 • 5.

  De aanvragen worden gerangschikt op basis van de beoordeling in artikel 11.

 • 6.

  Bij de rangschikking van de aanvragen uit categorie III wordt eveneens als voorwaarde gesteld dat de beschrijving van de verandertheorie als voldoende is beoordeeld.

 • 7.

  Aanvragen met een hoger puntenaantal bij de totaalbeoordeling gaan bij de verdeling voor op aanvragen met een lager puntenaantal. Bij een gelijke beoordeling weegt de beoordeling op criterium effectiviteit het zwaarst.

Artikel 13 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan een subsidie weigeren indien:

 • a.

  niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt aangevraagd;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd afdoende worden geregeld in de met de gemeente Rotterdam afgesloten overeenkomsten of reeds worden uitgevoerd door de gemeente;

 • c.

  voldoende aanbod is van vergelijkbare activiteiten als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 14 Subsidieverplichtingen

Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

 • a.

  de activiteiten worden volledig in het kalenderjaar of kalenderjaren uitgevoerd waarvoor de subsidie is verleend;

 • b.

  de aanvrager verleent kosteloos medewerking aan een eventueel onderzoek door het college naar de effectiviteit van de gesubsidieerde activiteiten;

 • c.

  de aanvrager richt zich met de te subsidiëren activiteiten direct of indirect op de Rotterdammers die leven in armoede of met schulden.

Artikel 15 Intrekking, overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2025.

 • 2. Deze subsidieregeling blijft van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede en schulden Rotterdam 2024-2025.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl

BIJLAGE: beoordelingsformulier en bijbehorende instructie als bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede en schulden Rotterdam 2024-2025

De beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats aan de hand van het beoordelingsformulier dat in deze bijlage is opgenomen.

De aanvragen worden beoordeeld door twee beleidsadviseurs armoede en schulden. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier (zie hieronder).

Aanvragen tot € 25.000:

De beoordeling dient op alle criteria in het beoordelingskader voldoende te scoren.

Aanvragen tussen € 25.000 - € 50.000:

Voor elk deelonderdeel kan 0 tot 3 punten worden behaald. De score per hoofdonderdeel wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Er wordt een minimumeis aan de kwaliteit van de aanvraag gesteld. De totale score op het beoordelingsformulier dient minimaal 55% van het totaal te behalen aantal punten te zijn.

Aanvragen tussen € 50.000 en € 200.000

Voor elk deelonderdeel kan 0 tot 3 punten worden behaald. De score per hoofdonderdeel wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Er wordt een minimumeis aan de kwaliteit van de aanvraag gesteld. De totale score dient op het beoordelingsformulier dient minimaal 55% van het totaal te behalen aantal punten te zijn.

Aanvullende eis: voldoende score op verandertheorie.

Beoordelingscriteria

Tot € 25.000

1. Aanleiding

Onvoldoende

Voldoende

Motivering/toelichting

Bij de beoordeling wordt gekeken naar:

 • -

  In welke mate het project aanvullend is op het reeds bestaande aanbod van armoede en schulden in Rotterdam?

 • -

  De activiteiten zetten zich in op een of meer van onderstaande:

  *Het verbeteren van toekomstperspectief;

  *Het begeleiden van Rotterdammers;

  *Zet in op voorkomen van, en werkt preventief;

  *Doorbreken van intergenerationele armoede;

  * doorbreken van stigma

 • -

  de activiteiten sluiten aan bij de behoefte van de doelgroep

 
 
 

2. Effectiviteit

Motivering/toelichting

 • -

  In welke mate dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen van de subsidieregeling/bestuurlijke doelstelling?

 • -

  De activiteiten leveren aantoonbaare resultaten op voor Rotterdammers die met een bestaand aanbod (nog) niet bereikt worden.

 • -

  Het is aannemelijk dat de beschreven resultaten duurzaam zijn: de situatie blijft stabiel of erger wordt voorkomen

 • -

  Inzet op monitoring en evaluatie van activiteiten

 
 
 

3. Aanpak

Motivering/toelichting

 • -

  Heldere beschrijving van de activiteiten:

Wie voert de activiteiten uit?

Wat houdt de activiteit in?

Hoe gaat u de activiteiten uitvoeren? Voor welke werkwijze is gekozen?

Waar vinden de activiteiten plaats?

Wanneer vinden de activiteiten plaats (fasering en periode)?

Hoeveel mensen gaat u bereiken, en hoe gaat u deze mensen werven?

 • -

  De keuze voor de werkwijze is beschreven en onderbouwd

 
 
 

4. Samenwerking

Motivering/toelichting

 • -

  De samenwerking met andere relevante partijen in de stad is beschreven en onderbouwd (ook wanneer er geen sprake is van samenwerking motiveren)

 • -

  Juiste doorverwijzing naar gemeentelijke hulpverlening en welzijnspartijen is beschreven en onderbouwd. (ook wanneer er geen sprake is van doorverwijzing motiveren)

 
 
 

5. Prijs/kwaliteit

Motivering/toelichting

 • -

  De begroting is transparant en laat zien waarvoor de kosten per post in de begroting dienen

 • -

  De kosten passen binnen de subsidiabele kosten en sluiten aan bij de door de aanvrager beschreven activiteiten.

 • -

  Prijs/kwaliteit:

 • -

  Onderbouwing van de hoogte van de kosten

 • -

  Hoogte van overige opbrengsten (ten opzichte van aangevraagd subsidiebedrag)

 • -

  Eventuele inzet van eigen middelen/vermogen

 • -

  Het aangevraagde subsidiebedrag in relatie tot bereik van doelgroep

 
 
 
 

TOTAALBEOORDELING

 
 
 

Beoordelingscriteria

 

1. Aanleiding

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

In welke mate is het project aanvullend op het reeds bestaande aanbod van armoede en schulden in Rotterdam?

 
 

In welke mate sluiten de activiteiten aan bij de behoefte van de doelgroep?

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 2)

….. / 2 = …..

Wegingsfactor 15

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 15):

…. x 15 = .....

 

2. Effectiviteit

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

In welke mate dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen van de subsidieregeling/bestuurlijke doelstelling?

 
 

De mate waarop de activiteiten aantoonbare resultaten (SMART) oplevert voor Rotterdammers die met een bestaand aanbod (nog) niet bereikt worden.

 
 

De mate waarin het aannemelijk is dat de beschreven resultaten duurzaam zijn: de situatie blijft stabiel of erger wordt voorkomen

 
 

In hoeverre zijn ook activiteiten opgenomen met betrekking tot monitoring en evaluatie?

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 4)

….. / 4 = …..

Wegingsfactor 30

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 30):

…. x 30 = .....

 

3. Aanpak

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

Zijn de activiteiten duidelijk beschreven:

 • -

  Wie voert de activiteiten uit?

 • -

  Wat houdt de activiteit in?

 • -

  Hoe gaat u de activiteiten uitvoeren? Voor welke werkwijze is gekozen?

 • -

  Waar vinden de activiteiten plaats?

 • -

  Wanneer vinden de activiteiten plaats (fasering en periode)?

 • -

  Hoeveel mensen gaat u bereiken, en hoe gaat u deze mensen werven?

 
 

In welke mate is de keuze voor de werkwijze onderbouwd?

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 2)

….. / 2 = …..

Wegingsfactor 30

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 30):

…. x 30 = .....

 

4. Samenwerking

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

In welke mate is er sprake is van samenwerking met andere relevante partijen in de stad? (ook wanneer er geen sprake is van samenwerking motiveren)

 
 

In welke mate is duidelijk onderbouwd of wordt doorverwezen naar gemeentelijke hulpverlening en welzijnspartijen? (ook wanneer er geen sprake is van doorverwijzing motiveren)

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 2)

….. / 2 = …..

Wegingsfactor: 10

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 10):

…. x 10 = .....

 

5. Prijs/kwaliteit

Punten (0/1/2/3)

Motivering/toelichting

De begroting is transparant. Is per post in de begroting duidelijk beschreven waarvoor de kosten dienen?

 
 

Passen de kosten binnen de subsidiabele kosten en sluiten ze aan bij de door de aanvrager beschreven activiteiten?

 
 

Prijs/kwaliteit:

 • -

  Hoogte van de kosten

 • -

  Hoogte van overige opbrengsten (ten opzichte van aangevraagd subsidiebedrag)

 • -

  Eventuele inzet van eigen middelen/vermogen

 • -

  Het aangevraagde subsidiebedrag in relatie tot bereik van doelgroep

 
 

Score per hoofdonderdeel (totaal aantal punten delen door 3)

….. / 3 = …..

Wegingsfactor: 15

Beoordeling per hoofdonderdeel (score vermenigvuldigen met wegingsfactor 15):

…. x 15 = .....

 
 
 
 

TOTAALBEOORDELING

 

Optelsom beoordelingen per hoofdonderdeel.

Maximale score = 300

Richtlijn toekenning punten

Aantal

punten

Uitmuntend: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat volledig is voldaan aan deze vraag. De inhoud is duidelijk, concreet en goed onderbouwd met bewijsstukken en praktijkvoorbeelden.

3

Goed: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat grotendeels is voldaan aan deze vraag. De inhoud is duidelijk, concreet en goed onderbouwd.

2

Voldoende: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat in voldoende mate is voldaan aan deze vraag. De inhoud is duidelijk en concreet

1

Onvoldoende: uit de door de aanvrager verstrekte informatie blijkt dat in onvoldoende mate is voldaan aan deze vraag. De inhoud is niet volledig duidelijk en concreet en/of irrelevant.

0

Toelichting bij de Subsidieregeling Samen sterk tegen armoede en schulden Rotterdam 2024-2025

Algemene toelichting

Deze regeling heeft tot doel schulden- en armoedeproblematiek te voorkomen en te (vroeg)signaleren bij Rotterdammers, en Rotterdammers die in armoede of met schulden leven, te willen ondersteunen en te activeren;

Naast titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014 biedt deze regeling de wettelijke grondslag voor de beoordeling van subsidieaanvragen op het gebied van armoede en schulden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

De begrippen die zijn gedefinieerd in de Subsidieverordening Rotterdam 2014 zijn onverkort van toepassing op de onderhavige regeling.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die direct of indirect betrekking hebben op het ondersteunen en activeren van Rotterdammers die in armoede of met schulden leven.

 • -

  Direct: het ondersteunen en activeren van Rotterdammers die in armoede of met schulden leven.

 • -

  Indirect: activiteiten gericht op professionals (die werken voor Rotterdammers in armoede of met schulden) of een bredere groep studenten en/of leerlingen.

Dit kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld een specifieke doelgroep zoals kinderen, gezinnen, werkende of ondernemers met geldzorgen.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op de thema’s armoede en schulden. De activiteiten zijn gericht op:

 • a.

  noodhulp, bijvoorbeeld voedsel- en kledingbanken, die tegelijkertijd het toekomstperspectief van de Rotterdammers kunnen vergroten. Dit kan bijvoorbeeld zijn door samenwerkingen met welzijnspartijen of het wijkteam;

 • b.

  het voorkomen (preventie) en (vroeg)signaleren van schulden- en armoedeproblematiek en daarvoor producten, diensten of activiteiten inzetten, die ervoor zorgen dat schulden en armoedeproblematiek voorkomen worden of verder oplopen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een lespakket op scholen op het gebied van armoede en schulden

 • c.

  het begeleiden van Rotterdammers in armoede of met schulden. Bijvoorbeeld het ondersteunen van gezinnen met hun hulpvragen over financiën voor het creëren van financiële rust;

 • d.

  het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede bij kinderen. Dit houdt in het bieden van activiteiten voor kinderen die hun toekomstperspectief kunnen vergroten;

 • e.

  het doorbreken van het stigma rondom armoede en schulden door het onderwerp actief bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door middel van een dialoog of de inzet van ervaringsdeskundigen.

De te subsidiëren activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak zoals deze in het beleidskader armoede en schulden 2023-2026 wordt beschreven.

Artikel 4 Doelgroep

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld stichtingen, maatschappelijke organisaties of sociale ondernemers.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie aanmerking komen

De subsidie wordt alleen verleend voor de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteiten. Omzetbelasting wordt niet vergoed. De verantwoordelijkheid om te onderzoeken of de activiteiten omzetbelastingplichtig zijn, ligt bij de aanvrager.

Artikel 6 Categorieën

Subsidie voor activiteiten bedoeld in artikel 3 wordt verstrekt voor drie verschillende categorieën. Voor elk van deze categorieën worden andere eisen gesteld aan de subsidieaanvraag.

Op Subsidie armoede- en schuldenaanpak | Rotterdam.nl is een aanvraagformulier opgenomen dat gebruikt dient te worden bij het opstellen van het inhoudelijke plan. Bij het invullen van het aanvraagformulier worden de gegevens verstrekt voor desbetreffende categorie.

De informatie in dit aanvraagformulier, verstrekt door de aanvrager, wordt samen met de begroting uitsluitend gebruikt voor de beoordeling. Het is dus niet voldoende om uitsluitend te verwijzen naar een eigen plan van aanpak.

Uit de begroting moet eenvoudig blijken:

 • 1.

  wat de kosten zijn om de activiteit uit te kunnen voeren

 • 2.

  vanuit welke bronnen u geld ontvangt om de activiteit te financieren

Wees duidelijk over:

 • personele kosten: vermeld het uurtarief (bij voorkeur inclusief overhead), soort dienstverband, organisatiekosten; welke posten worden hier onder weggeschreven?

 • materiële kosten (zoals huur van een ruimte, materialen die u nodig heeft om de activiteit uit te voeren enzovoorts)

 • cofinanciering: welke andere fondsen/sponsoren zorgen ook voor inkomsten?

 • het exacte bedrag dat u aanvraagt bij de gemeente Rotterdam

Artikel 7 Categorie I aanvragen tot €25.000,-

Aanvragen in categorie I (tot € 25.000) kunnen gedurende of voorafgaand aan het daaropvolgende kalenderjaar aangevraagd worden. Aanvragen worden ingediend uiterlijk 12 weken vóór de start van activiteiten.

De activiteiten vinden plaats binnen één kalenderjaar voor de duur van maximaal één kalenderjaar.

Bijvoorbeeld, een aanvraag kan ingediend worden voor activiteiten in de periode van 1 maart tot 1 juni 2024. Een aanvraag dient dan uiterlijk op 8 december 2023 ingediend te worden.

Mogelijkheid tot verduidelijkende vragen vanuit het college.

De aanvrager kan schriftelijk worden verzocht vragen over de aanvraag te beantwoorden binnen een termijn van 5 werkdagen (of zoveel langer als aangegeven), te rekenen vanaf de eerste dag na de dagtekening van het verzoek. Indien de genoemde termijn is verstreken, zonder dat de gevraagde verduidelijking is ontvangen, wordt de aanvraag beoordeeld zonder de antwoorden mee te kunnen nemen.

Artikel 8 en 9 Categorie II aanvragen tussen € 25.000 – € 50.000,- en categorie III € 50.000 - € 200.000

Subsidie in categorie II (€ 25.000 - € 50.000) en categorie III (€ 50.000 - € 200.000) wordt uitsluitend verstrekt voor twee volledige kalenderjaren: 2024 en 2025. Aanvragen dienen uiterlijk vóór 1 oktober 2023 volledig te worden ingediend.

Artikel 12 Wijze van verdeling

Categorie I : aanvragen tot € 25.000,-

De beoordeling dient minimaal voldoende te scoren op alle onderdelen.

Categorie II en III: aanvragen tussen € 25.000 - € 200.000

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier. Voor elk deelonderdeel kan 0 tot 3 punten worden behaald. De beoordeling leidt tot de toekenning van punten per onderdeel (0 tot 3 punten). Sommige onderdelen wegen zwaarder dan andere. Ook deze weging wordt vermeld op het beoordelingsformulier.

De aanvraag die de hoogste totaalbeoordeling heeft (na toekenning punten en weging) wordt als eerste gehonoreerd. Daarna volgt de aanvraag met de op een na hoogste totaalbeoordeling totdat het subsidieplafond is bereikt.

Er wordt een minimumeis aan de kwaliteit van de aanvraag gesteld. De totale score op het beoordelingsformulier dient minimaal 55% van het totaal te behalen aantal punten te zijn (totaal 300 punten).

Categorie III: aanvragen van € 50.000 - € 200.000

Bij de rangschikking van de aanvragen uit categorie III wordt eveneens als aanvullende voorwaarde gesteld dat de beschrijving van de verandertheorie (zoals gevraagd in het aanvraagformulier) als voldoende is beoordeeld.

Verandertheorie: met een verandertheorie wordt laten zien hoe de activiteiten tot de gewenste verandering bij de doelgroep leiden. De stappen die moeten plaatsvinden om tot het doel te komen dienen uitgewerkt te worden. Wat is de impact die jouw organisatie gaat maken en wat is daarvoor nodig?

 • 1.

  Output: wat heeft of krijgt de doelgroep door jullie aanpak?

 • 2.

  Wat verandert er? Wat verandert hierdoor bij de doelgroep (direct)?

 • 3.

  Wat verandert er daarna? Wat zijn de effecten die niet direct door jullie activiteiten komen maar waaraan wel indirect wordt bijgedragen?

 • 4.

  Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om dit te kunnen bereiken?

Artikel 13 Aanvullende weigeringsgronden

Subsidies kunnen worden afgewezen op grond van het bepaalde in Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de Subsidieverordening Rotterdam. In aanvulling op de aldaar opgenomen weigeringsgronden van subsidieaanvragen, zijn in artikel 13 aanvullende weigeringsgronden opgenomen. Zo kan het college subsidie weigeren in het geval de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat uitsluitend subsidie wordt verleend voor de doelstellingen, als genoemd in deze regeling. Activiteiten die reeds subsidie ontvangen van de gemeente komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 14 Subsidieverplichtingen

Subsidieverplichtingen zijn handelingen die de subsidieontvanger moet verrichten of nalaten om een definitieve aanspraak op het subsidiebedrag te verkrijgen of te behouden.

De activiteiten dienen volledig in het kalenderjaar waarvoor de aanvraag is gedaan te worden uitgevoerd.