Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen gemeente Dordrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Huisvestingsverordening Dordrecht per 1 juli 2023;

gelet op artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen gemeente Dordrecht

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Verordening: de "Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht".

 • 2.

  Standplaatszoekende: degene die is ingeschreven op de wachtlijst genoemd in artikel 4.2. van de verordening.

 • 3.

  Hoofdbewoner: de woonwagenbewoner die krachtens een overeenkomst een standplaats voor een woonwagen in gebruik heeft in Dordrecht.

 • 4.

  Wachtlijst: wachtlijst als bedoeld in artikel 4.2 van de verordening.

Artikel 2 Toewijzing

Het college van burgemeester en wethouders hanteert bij de toewijzing van standplaatsen voor een bepaalde locatie de volgende volgorde:

 • 1.

  de hoofdbewoner die vanwege planologische ontwikkelingen moet verhuizen en aan wie nog geen vervangende standplaats is toegewezen, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst;

 • 2.

  meerderjarig (klein)kind van een hoofdbewoner, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst;

 • 3.

  de overige standplaatszoekenden binnen Dordrecht, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst;

 • 4.

  de overige standplaatszoekenden buiten Dordrecht, in volgorde van de datum van inschrijving op de wachtlijst.

Artikel 3 Toewijzing standplaatsen met huurwoonwagen of huurchalet

In geval van standplaatsen die beschikbaar komen met daarop een huurwoonwagen of huurchalet, geldt de volgorde als bedoeld in artikel 2 slechts indien de standplaatszoekende die volgens dat artikel in aanmerking komt voor de betreffende standplaats, bereid is een huurovereenkomst te sluiten voor de huurwoonwagen of huurchalet.

Artikel 4 Voorkeur voor locatie

Voor zover het bepaalde in de artikelen 2 en 3 dit toelaat, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een schriftelijk bij het college aangegeven voorkeur voor een locatie.

Artikel 5 Schending van het recht en inschrijving voor standplaats

De hoofdbewoner die wegens schending van het recht een standplaats heeft moeten verlaten, wordt geen nieuwe standplaats toegewezen binnen drie jaar nadat hij de oude standplaats heeft verlaten.

Artikel 6 Vervallen van toewijzing

Indien een standplaats niet binnen zes maanden na oplevering van die standplaats wordt bewoond, vervalt de toewijzing, tenzij in de overeenkomst een langere termijn is vastgelegd.

Artikel 7 Intrekking beleidsregels

De beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht, vastgesteld op 23 april 2019, worden ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen gemeente Dordrecht" op grond van artikel 4.6, lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 16 mei 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff

secretaris burgemeester