Regeling vervalt per 01-01-2027

SUBSIDIEREGELING AANJAAGFONDS GEMEENTE ARNHEM 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2026

Intitulé

SUBSIDIEREGELING AANJAAGFONDS GEMEENTE ARNHEM 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Overwegende dat het wenselijk is buurtinitiatieven in de stad optimaal te stimuleren en te ondersteunen met een laagdrempelige subsidieregeling in het proces van opstarten, ontwikkelen of behouden van hun buurtinitiatief, zodat zij concrete maatregelen kunnen treffen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie);

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 4 van de Algemene Subsidie Verordening Arnhem 2016;

BESLUIT: vast te stellen de Subsidieregeling Aanjaagfonds gemeente Arnhem 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. college: college van burgemeester en wethouder van de gemeente Arnhem;

 • b. initiatiefnemers: meerdere bewoners uit één buurt of wijk in Arnhem die als collectief ondersteuning vragen uit het Aanjaagfonds; dit kan ook een stichting, coöperatie of vereniging zijn;

 • c. penvoerder: de persoon of rechtspersoon die de initiatiefnemers machtigen om namens hen als contactpersoon naar het college op te treden en alle (rechts)handelingen in het kader van deze subsidieregeling te verrichten;

 • d. Aanjager: deskundige die over specifieke kennis, professionele ervaring en/of vaardigheden beschikt die aansluit op de behoefte van het betreffende initiatief.

 • e. de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • f. ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016

Artikel 2 Activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken voor het proces van opstarten, ontwikkelen of behouden van buurt- of wijkinitiatieven die concrete maatregelen willen nemen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie).

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de financiering van maatregelen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie) zelf.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan initiatiefnemers, zij machtigen een penvoerder.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 500.000, gedurende de looptijd voor zover de raad van de gemeente Arnhem de middelen beschikbaar stelt in de gemeentelijke begroting.

Artikel 5 Aanvraag en subsidiebesluit

 • 1. De initiatiefnemers maken bij de indiening van de aanvraag gebruik van het webformulier Aanvraag Aanjaagfonds op de website www.arnhem.nl

 • 2. In afwijking van artikel 7 van de ASV dienen bij de aanvraag de volgende documenten te worden overgelegd:

  • a.

   machtigingen van de initiatiefnemers, zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling

  • b.

   een plan van aanpak met een beschrijving van uit te voeren activiteiten en een bijbehorende begroting

 • 3. Aanvragen voor subsidie moeten uiterlijk 1 september 2026 worden ingediend

 • 4. De initiatiefnemers ontvangen binnen 8 weken een besluit subsidieverlening

Artikel 6 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in aanvulling op artikel 10 van de ASV in ieder geval geweigerd voor zover:

 • a. de aangevraagde activiteiten plaatsvinden buiten de gemeente Arnhem;

 • b. de activiteiten naar het oordeel van het college financieel of praktisch onuitvoerbaar zijn;

 • c. de activiteiten zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 7 Toetsingscriteria

In deze subsidieregeling worden de volgende categorieën initiatiefnemers onderscheiden, die aan de volgende criteria dienen te voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • a. duurzame starters:

 • 1° de aanvraag is ingediend door twee of meer initiatiefnemers die in hun buurt of wijk onderzoeken of tenminste tien huishoudens willen deelnemen aan het initiatief;

 • b. duurzame doorzetters:

 • 1° de aanvraag is ingediend door twee of meer initiatiefnemers;

 • 2° er zijn ten minste dertig huishoudens die deelnemen aan het initiatief;

 • 3° de uit te voeren activiteiten passen binnen de beleidskaders van Klimaat en Energie;

 • c. duurzame volhouders:

 • 1° de aanvraag is ingediend door twee of meer initiatiefnemers

 • 2° er zijn ten minste vijftig huishoudens die deelnemen aan het initiatief;

 • 3° de uit te voeren activiteiten passen binnen de beleidskaders van Klimaat en Energie;

 • 4°. de initiatiefnemers hebben een plan opgesteld waarin meerdere activiteiten of maatregelen zijn uitgewerkt met een bijbehorende begroting; deze activiteiten worden planmatig uitgevoerd binnen een periode van anderhalf jaar vanaf toekenning van de subsidie.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   inzet van een Aanjager;

  • b.

   proces- en advieskosten

  • c.

   organisatiekosten (zaalhuur, catering)

  • d.

   communicatiekosten (wijkwebsite en sociale media, flyers voor bijeenkomsten);

  • e.

   kosten voor juridisch advies

 • 2. Uren van inzet van Aanjagers als bedoeld in het eerste lid, onder a, die in de wijk waar zij wonen met een initiatief aan de slag gaan, worden voor de helft van het aantal ingezette uren vergoed tot een maximum van €7500,-

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Kosten die niet rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:

  • a.

   € 500 voor duurzame starters als bedoeld in artikel 7, lid a;

  • b.

   € 10.000 voor duurzame doorzetters als bedoeld in artikel 7, lid b;

  • c.

   € 20.000 voor duurzame volhouders als bedoeld in artikel 7, lid c.

 • 2. Initiatiefnemers kunnen gedurende de looptijd van deze regeling tot een maximum bedrag van €40.000,- subsidie toegekend krijgen.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De initiatiefnemers in de categorieën duurzame doorzetters en duurzame volhouders zijn verplicht om per activiteit het aantal deelnemende huishoudens zoals genoemd in artikel 7 lid 2 b en lid 3 b te bevestigen met een lijst van woonadressen en parafen.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 7 onder a. wordt voor 100% uitbetaald na subsidieverlening;

 • 2. De subsidie als bedoeld in artikel 7 onder b. en c. kan in termijnen als voorschot worden verstrekt na de subsidieverlening.

Artikel 14 Verantwoording en vaststelling van subsidie

 • 1. In afwijking van de artikelen 14 tot en met 16 van de ASV dienen de initiatiefnemers als bedoeld in artikel 7 onder b. en c. binnen 10 weken na uitvoering van de activiteiten een verzoek tot vaststelling in bij het college en het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • a.

   Een inhoudelijk verslag met eventuele beeldopnamen van de uitgevoerde activiteiten zoals die in het plan van aanpak staan beschreven, welke door de gemeente ook gebruikt mag worden voor kennisdeling; en

  • b.

   een financieel verslag, op dezelfde wijze gecategoriseerd als de bij de aanvraag overgelegde begroting en toegelicht per post.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen gesteld bij of krachtens deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op de doelstelling van deze subsidieregeling, naar haar oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2023 .

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2027

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Aanjaagfonds gemeente Arnhem 2023.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,