Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieverordening groene daken en gevels gemeente Deventer

Geldend van 30-06-2023 t/m 31-12-2025

Intitulé

Subsidieverordening groene daken en gevels gemeente Deventer

De raad van de gemeente Deventer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023, nummer 2023-462;

BESLUIT

Vast te stellen de “Subsidieverordening groene daken en gevels gemeente Deventer”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Individueel: voor één bepaald persoon;

 • b.

  woningeigenaar: iemand die een woning bezit;

 • c.

  huurder: de huurder (gebruiker) van een woning;

 • d.

  gemeente Deventer: binnen de grenzen van de gemeente Deventer;

 • e.

  bestaand pand: de hoofd- en/of bijgebouwen op een perceel, waarvan het bouwjaar van het hoofdgebouw van vóór 2020 is;

 • f.

  vervangende nieuwbouw: nieuwbouw op een perceel waarbij het bestaande pand gesloopt wordt;

 • g.

  transformatie: functiewijziging van een bestaand pand, waarbij een planologische wijziging noodzakelijk is;

 • h.

  hoofdgebouw: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming of gebruik als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

 • i.

  bijgebouw: een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in zowel functioneel als architectonisch opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van het hoofdgebouw;

 • j.

  extensief groen dak: een dak met vegetatie. De vegetatie kan zichzelf grotendeels in stand houden en heeft weinig onderhoud nodig;

 • k.

  streekeigen soorten: klimplanten die van nature in de gemeente Deventer voorkomen;

 • l.

  geschikte dakoppervlak: platte daken en daken met een helling van maximaal 35°;

 • m.

  gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • n.

  volle grond: in de bodem;

 • o.

  rechthebbende: de eigenaar of huurder van een perceel;

 • p.

  perceel: één of meerdere aaneengesloten kadastrale kavels die van dezelfde eigenaar zijn;

 • q.

  bouwkundige staat: bouwkundige staat van muren, metsel- en voegwerk. Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

Deze verordening is niet van toepassing, indien al eerder een aanvraag om subsidie is gedaan of subsidie is verkregen voor dezelfde maatregelen bij een andere overheid.

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten op aanvragen om subsidie krachtens deze verordening.

 • 2. Behoudens het bepaalde in artikel 8, derde lid, wordt alvorens de subsidie wordt vastgesteld een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 3. Het college is bevoegd onaangekondigd de uitvoering van de maatregelen waarvoor subsidie is verleend te controleren.

Artikel 4 Te subsidiëren activiteiten

Subsidie krachtens deze verordening kan uitsluitend worden verstrekt voor de aanleg van groene daken en/of groene gevels in de gemeente Deventer.

Artikel 5 De subsidie-ontvanger

 • 1. Het college verstrekt subsidie krachtens deze verordening uitsluitend aan individuele woningeigenaren en huurders van woningen in de gemeente Deventer.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan natuurlijke personen.

 • 3. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de rechthebbende van een perceel.

 • 4. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een huurder van een perceel, dient de huurder een verklaring van instemming te overhandigen van de eigenaar van dat perceel.

 • 5. De subsidie wordt niet verstrekt aan bedrijven, scholen, VvE’s, woningcorporaties, collectieve initiatieven en andere instellingen.

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van groene daken en/of gevels plaatsvinden op het perceel van de rechthebbende en worden uitgevoerd op kosten van de rechthebbende.

 • 2. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het aanleggen van groene daken en/of groene gevels op en/of aan een bestaand pand.

 • 3. Voor de aanleg van een extensief groen dak op een hoofdgebouw gelden de volgende eisen:

  • minimaal 75% streekeigen soorten toepassen

  • de grondlaag is minimaal 4 tot 7 cm dik

  • minimaal 30% van het geschikte dakoppervlak wordt voorzien van een groen dak.

 • 4. Voor de aanleg van een extensief groen dak op een bijgebouw gelden de volgende eisen:

  • minimaal 75% streekeigen soorten toepassen

  • de grondlaag is minimaal 4 tot 7 cm dik

  • minimaal 4 vierkante meter wordt voorzien van een groen dak.

 • 5. Voor de aanleg van een groene gevel gelden de volgende eisen:

  • minimaal 75% streekeigen soorten toepassen

  • er wordt een klimconstructie toegepast

  • maximale hoogte van de klimconstructie is 4 meter

  • het betreft klimplanten die wortelen in de volle grond

 • 6. Opsplitsing van de maatregelen op één dak of gevel op een perceel over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 7. Bij meerdere daken en gevels op één perceel mogen maximaal twee subsidieaanvragen worden ingediend.

 • 8. Subsidie wordt niet verleend bij vervangende nieuwbouw of transformatie.

 • 9. De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor een goede bouwkundige staat van het pand en voldoende draagkracht van de constructie.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie en vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het subsidiebedrag voor het aanleggen van een groen dak bedraagt € 25,00 per vierkante meter groen dak, waarbij ten hoogste 50% van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergoed met een maximum van € 3000,00 per perceel.

 • 2. Het subsidiebedrag voor het aanleggen van een groene gevel bedraagt € 15,00 per vierkante meter klimconstructie, waarbij ten hoogste 50% van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergoed met een maximum van € 500,00 per perceel.

 • 3. Voor de verstrekking van subsidies gedurende de looptijd van deze verordening geldt in de periode 2023 tot en met 2024 per afzonderlijk kalenderjaar, een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht van ten hoogste € 100.000,-.

 • 4. Behoudens het bepaalde in lid 3, wordt bij het niet volledig benutten van het jaarbudget, het resterende budget meegenomen naar het opvolgende kalenderjaar.

 • 5. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt‘. Daarbij geldt als datum van indiening van de subsidie-aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 8 De subsidie-aanvraag

 • 1. De aanvrager maakt bij de indiening van de subsidieaanvraag gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en overlegt daarbij de op dit formulier vermelde gegevens en bescheiden. Daarbij overlegt de aanvrager in ieder geval een begroting van de uit te voeren maatregelen, een schets van de huidige en toekomstige situatie en foto’s van de huidige situatie.

 • 2. Het college kan aanvullende gegevens en bescheiden verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beslissing op de aanvraag.

 • 3. De aanvrager dient de subidieaanvraag in voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4. In afwijking van het vorige lid kan het college besluiten de subsidieaanvraag alsnog in behandeling te nemen, indien:

  • a.

   de aanvraag binnen 3 maanden na het de aanleg van een groen dak en/of gevel wordt ingediend, èn

  • b.

   de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 4, 5 en 6.

 • 5. In het geval van het vorige lid kan het college de subsidie direct vaststellen.

Artikel 9 Subsidieverlening

 • 1. Het college beslist op de aanvraag om subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslissing kan het college eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 2. Er worden bij de verlening van de subsidie geen voorschotten verleend. De betaling vindt plaats na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  naar het oordeel van het college de aanleg van een groen dak of groene gevel niet haalbaar blijkt, danwel op enige wijze overlast veroorzaakt;

 • b.

  de aanvraag wordt gedaan voor een perceel waar dit planologisch niet is toegestaan;

 • c.

  de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 6;

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend na aanvang van de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, behoudens het bepaalde in artikel 8, vierde lid.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 • 1. De subsidie-ontvanger maakt binnen 6 maanden na de datum van subsidieverlening een aanvang met de maatregelen waarvoor subsidie is verleend.

 • 2. De subsidie-ontvanger voltooit binnen 1 jaar na de datum van subsidieverlening de maatregelen waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidie-ontvanger dient binnen 12 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in, met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier, vergezeld van de betreffende facturen en de foto’s van de werkzaamheden waarop de essentiële onderdelen in beeld zijn gebracht.

 • 2. Het college beslist op de aanvraag tot subsidievaststelling binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze beslissing kan het college eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze verordening ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding, geldingsduur en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking en vervalt zodra het subsidieplafond van kalenderjaar 2024 is bereikt, doch uiterlijk 1 januari 2026.

 • 2. Ter zake van subsidies die zijn verleend vóór de in het eerste lid genoemde vervaldatum, maar op die datum nog niet zijn vastgesteld, blijft deze verordening van kracht.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening groene daken en gevels gemeente Deventer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 juni 2023

De raad voornoemd,

de griffier,

A. Kerver

de voorzitter,

R.C. König