Verordening winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2023

Geldend van 31-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2023

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 31 januari 2023,

Gezien het voorstel van het college met reg.nr. 14498542,

Besluit vast te stellen

De Verordening Winkeltijden 's-Hertogenbosch 2023, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In de verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • de wet: de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1.

 • a. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling op zon- en feestdagen, met uitzondering van eerste Kerstdag, voor alle winkels van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 • b. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling op Nieuwjaarsdag voor alle winkels van 12.00 uur tot 20.00 uur.

 • c. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling op Goede Vrijdag van 19:00 uur tot 22:00 uur.

 • d. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt géén vrijstelling op 4 mei na 19:00 uur.

 • 2.

  Het college is bevoegd de in het eerste lid genoemde vrijstellingen geheel of gedeeltelijk te beperken en/of andere voorschriften aan de vrijstelling verbinden indien de veiligheid, de woon- en leefsituatie en/of openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen en werkdagen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard waaronder veilingen, modeshows en feestelijkheden met een cultureel of sociaal doel;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   shows, recepties en vergelijkbare evenementen van een in de gemeente gevestigde ondernemer.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van beurzen, tentoonstellingen, exposities, braderieën, sportevenementen, markten, muziekfestivals of andere daarmee vergelijkbare manifestaties die op één locatie plaatsvinden.

Artikel 4. Openstelling op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c. van de wet, voor zover deze betrekking hebben maandagen tot en met vrijdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen tussen 22.00 uur en 01.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   de naam, adres en KvK-nummer van de aanvraag;

  • c.

   de dagtekening;

  • d.

   een beheer- en veiligheidsplan;

  • e.

   de aanduiding van de ontheffing die wordt gevraagd.

Artikel 6. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag om een ontheffing binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid bedoelde termijn met ten hoogste acht weken verlengen.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen, voor zover:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar oordeel noodzakelijk maken in het belang ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  de houder daarom heeft verzocht.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 9. Vrijstellingenbesluit

Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is van toepassing.

Artikel 10. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2017 wordt ingetrokken,.

 • 2.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeerregel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 31 januari 2023,

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’sHertogenbosch van 31 januari 2023

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

De griffier,

Drs. W.G. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers