Algemene subsidieregeling Voorschoten 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Algemene subsidieregeling Voorschoten 2023

Besluit van burgemeester en wethouders van Voorschoten tot vaststelling van de Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten;

overwegende dat het gemeentebestuur haar beleidsdoelen wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Voorschoten 2019;

besluit vast te stellen de Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2023:

Inleiding

Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad van Voorschoten het Kader Subsidiebeleid 2024 - 2027 en de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019 (hierna te noemen Subsidieverordening) vastgesteld. Deze subsidieverordening bevat procedurele voorschriften die van toepassing zijn op subsidieverlening.

Deze Algemene subsidieregeling geeft een overzicht van de wijze waarop het college de subsidies wil verdelen. De subsidies worden ingezet ter uitvoering van het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in de Maatschappelijke Agenda, de Economische agenda, het coalitieakkoord en beleidsnota’s.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen de gesubsidieerde activiteiten altijd een bijdrage te leveren aan de realisatie van maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Deze algemene bepalingen zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 1.

Per beleidsthema zijn subsidiecriteria opgenomen op basis waarvan organisaties een aanvraag kunnen doen. Ook is er per beleidsthema ruimte om specifieke voorwaarden te formuleren. Hierdoor heeft het college de mogelijkheid gericht te sturen met het subsidie instrument.

Algemeen deel van de subsidieregeling

Het eerste hoofdstuk bevat een nadere uitwerking van een aantal aspecten dat voor alle subsidies relevant (kan) zijn. Onderwerpen die al geregeld zijn in de Subsidieverordening worden hier niet nogmaals opgenomen.

Vaststelling subsidie budgetten en plafonds

Jaarlijks worden de subsidieplafonds vastgesteld. In de subsidieregeling zijn de verdeelregels voor de subsidies opgenomen, waarbij de plafonds het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per beleidsterrein en eventueel delen daarvan bepalen.

Hoofdstuk 1. Uitgangspunten voor subsidieverstrekking

Subsidies worden verstrekt om maatschappelijke effecten, zoals omschreven in de Maatschappelijke agenda, te realiseren om zo bij te dragen aan een toekomstbestendig Voorschoten.

1.1 Maatschappelijke agenda

De gemeente stuurt op het samen werken, samen delen en samen sterker zijn van organisaties en inwoners. Door het bundelen van krachten van organisaties voor welzijn, cultuur en sport ontstaat synergie en efficiëntie.

Een activiteit moet bijdragen aan ten minste een van de volgende effecten:

 • 1.

  Het culturele DNA van Voorschoten wordt beschermd en uitgedragen

 • 2.

  Inwoners hebben een gezonde leefstijl

 • 3.

  Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden

 • 4.

  Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

 • 5.

  Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie

 • 6.

  Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning

 • 7.

  Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd

1.2 Promotie en kernwaarden van Voorschoten

De gemeente stuurt op activiteiten die bijdragen aan de promotie van Voorschoten en het uitdragen van haar kernwaarden.

Een activiteit moet bijdragen aan ten minste een van de volgende effecten:

 • 1.

  Het draagt bij aan de promotie van Voorschoten binnen en buiten de regio

 • 2.

  Het draagt bij aan het uitdragen van de Voorschotense kernwaarden kwaliteit, cultuur en culinair.

Voor het aanvragen van subsidies voor Promotie en kernwaarden van Voorschoten, wordt voor het subsidiejaar 2024 nog een nadere regeling opgesteld.

1.3 Voorwaarden aan activiteiten

Activiteiten die worden ingezet in het kader van de Maatschappelijke agenda en de promotie en kernwaarden van Voorschoten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  Gericht op Voorschoten

  • De activiteit is in belangrijke mate voor en door Voorschotenaren georganiseerd;

 • 2.

  Aanvullende activiteiten

  • De activiteit is niet hetzelfde als een activiteit waarvoor al subsidie door de gemeente wordt verleend, maar is aanvullend op die andere activiteit, teneinde samen een maatschappelijk effect te bereiken en verdubbeling van activiteiten te voorkomen.

 • 3.

  Gericht op vrijwilligers

  • De activiteit is niet commercieel van aard;

  • De activiteit moet in beginsel door vrijwilligers worden georganiseerd, tenzij inzet door

  • een betaalde professional noodzakelijk is en dit goed onderbouwd wordt;

 • 4.

  Gericht op een gedegen transparante financiële huishouding

  • Een activiteit komt alleen voor subsidie in aanmerking, voor dat deel van de aantoonbaar onderbouwde kosten, dat niet redelijkerwijs aan de leden/gebruikers of bezoekers/deelnemers kan worden doorberekend.

1.4 Voorwaarden aan organisaties

Organisaties die activiteiten uitvoeren op basis van de Maatschappelijke agenda, met uitzondering van organisaties met specifieke taken, en organisaties gericht op de promotie en kernwaarden van Voorschoten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  Gericht op een gedegen transparante financiële huishouding

  • De organisatie zoekt actief naar geldstromen buiten dit subsidieplan om.

 • 2.

  Gericht op een goed bestuur van de organisatie

  • Organisaties voldoen aan wettelijke regelgeving en- termijnen en voor zover van toepassing beroepscodes en registraties;

  • Organisaties moeten emancipatie en diversiteit respecteren, discriminatie tegengaan en openbare toegankelijke activiteiten organiseren;

  • Organisaties waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op grond van hun handicap ten volle aan activiteiten kunnen deelnemen;

  • Organisaties dragen bij aan (de bewustwording van) duurzaamheid.

Een aanvullende voorwaarde geldt voor organisaties die activiteiten uitvoeren op basis van de Maatschappelijke agenda, met uitzondering van organisaties met specifieke taken:

 • 3.

  Gericht op samenwerking:

  • De organisatie werkt samen met minimaal één organisatie die op een ander gebied actief is, te weten: welzijn, sport, cultuur, scouting, onderwijs, gezondheid of veiligheid.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen en definities

Artikel 2.1 Algemeen

De wettelijke grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document ‘ Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2023’ is gebaseerd zijn de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Voorschoten 2019 (Subsidieverordening). De begripsomschrijvingen uit de Subsidieverordening zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

In de Subsidieverordening wordt de reikwijdte van de bevoegdheden van het college genoemd. Overeenkomstig artikel 3 van de Subsidieverordening zijn de nadere regels voor de verschillende beleidsthema’s waarop subsidies verstrekt worden, opgenomen in dit document ‘Algemene subsidieregeling Voorschoten’, hierna te noemen ‘Subsidieregeling’.

Artikel 2.3 Subsidieontvanger

Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid. Dit om als gemeente meer zekerheid te hebben en om risico´s voor de subsidieaanvrager te beperken.

De gesubsidieerde activiteit van de subsidieaanvrager of – ontvanger moet zonder winstoogmerk zijn.

Artikel 2.4 Soorten subsidies

Jaarlijkse subsidie is een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt.

Artikel 2.5 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 2.6 Vermogensontwikkeling en reserveringen

Vermogensvorming vanuit gemeentelijke subsidie is niet toegestaan.

Artikel 2.7 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in artikel 12 van de Subsidieverordening vermelde verplichtingen over tussentijdse rapportages, meldingsplicht bij afwijkingen en overige verplichtingen van de subsidieontvanger is het college bevoegd om nadere verplichtingen in de subsidieregeling aan te geven. Eventuele nadere verplichtingen staan beschreven onder het kopje ‘nadere verplichtingen’ bij specifieke beleidsthema’s in deze subsidieregeling.

Hoofdstuk 3 Thema Welzijn

Artikel 3.1 Welzijn

Voor welzijn gelden er ook wettelijke en gemeentelijke kaders waar welzijnsactiviteiten en welzijnsorganisaties aan moeten voldoen. Hieronder staan ze genoemd.

Artikel 3.2 Wettelijk kader

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten er taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in vier wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid. Deze wetten zijn met een ideologische grondslag gedecentraliseerd aan gemeenten. De wetten bevatten ook kwaliteits- en veiligheidseisen voor een correcte uitvoering.

Artikel 3.3. Gemeentelijk kader

Zoals genoemd in hoofdstuk 1 wil de gemeente met het subsidiebeleid sturen op samen werken, samen delen, samen sterker van organisaties en inwoners. Door het bundelen van krachten van organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport, ontstaat synergie en efficiëntie.

De gemeente wil daarom komen tot een brede welzijnsorganisatie, waarin alle dienstverlening met een preventief karakter (de nulde lijn) en de professionele disciplines (eerste lijn) voor de doelgroep 0-100 + zijn gebundeld, om het voorliggende veld te verstevigen en daarmee aanbod te genereren waardoor er minder aanspraak wordt gemaakt op de maatwerkvoorzieningen om de stijgende ondersteuningsbehoefte op te vangen.

Daarmee wordt ingezet op het bijtijds signaleren van belemmeringen van kwetsbare inwoners op het gebied van gezondheid, integratie en sociale ontwikkeling zodat iedereen mee kan doen en zich in zelfstandigheid kan ontwikkelen.

De brede welzijnsorganisatie is daarom een goed voorbeeld van de doelstellingen, zoals verwoord in het motto ‘samen werken, samen delen en samen sterker’.

Artikel 3.4 Specifieke voorwaarden thema Welzijn

Artikel 3.4.1 Voorwaarden aan de organisatie

De voorwaarden die gesteld worden aan de organisatie zijn de volgende :

 • De organisatie is een lokaal georiënteerde brede welzijnsorganisatie, waarin alle dienstverlening met een preventief karakter (de nulde lijn) en de professionele disciplines (eerste lijn) voor de doelgroep 0-100 + zijn gebundeld;

 • De organisatie is iedere werkdag (telefonisch) bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur;

 • De organisatie vormt 1 laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale ingang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners en organisaties (fysiek, digitaal en telefonisch);

 • De organisatie draagt zorg voor een professionele en adequate toeleiding naar 2de-lijns ondersteuning, conform de wettelijke verplichting hiertoe;

 • De organisatie vormt een stevig netwerk met de wijk- en activiteitencentra;

 • De organisatie vormt een verbinding tussen formele en informele ondersteuning en het aanbod in de nulde lijn (vrijwilligersinitiatieven) en heeft een coördinerende functie om een optimaal en passend aanbod aan voorliggende voorzieningen te stimuleren en/of te creëren;

 • De organisatie heeft deskundig personeel en het opleidingsniveau van het personeel past bij de gevraagde ondersteuning qua soort en intensiteit en bij het loket is sprake van kwalitatief personeel, gespecialiseerd in vraagverheldering, triage, adviseren en consulteren;

 • De organisatie heeft een informatie- en adviesfunctie voor inwoners met vragen over het sociaal domein.

Artikel 3.4.2 Voorwaarden aan de activiteiten

De activiteiten, die voor subsidie in aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • De activiteiten gaan uit van het kortdurende ondersteuning bieden met het perspectief dat de inwoner het zelf weer kan;

 • De activiteiten zijn gericht op een (collectief) aanbod, waardoor er minder aanspraak wordt gemaakt op de maatwerkvoorzieningen;

 • De activiteiten zijn kwalitatief en kwantitatief toereikend op het gebied van welzijn voor alle inwoners en in elke fase van hun leven en passend bij de (eventueel aanwezige) ondersteuningsbehoefte/-vraag;

 • De activiteiten zijn als algemene voorziening (dus zonder indicatie) bereikbaar;

 • De activiteiten zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het bevorderen van de eigen regie van inwoners en de mate van participatie in de samenleving;

 • De activiteiten gaan uit van de talenten en de mogelijkheden van inwoners;

 • De activiteiten zijn erop gericht dat sociale netwerken rondom inwoners met een ondersteuningsvraag versterkt worden;

 • De activiteiten dragen bij aan (de verbetering van) vroegtijdige signalering;

 • De activiteiten dragen bij aan het normaliseren en afschalen van specialistische ondersteuning;

 • De activiteiten betreffen onafhankelijke cliëntondersteuning (zoals in de wet Maatschappelijke ondersteuning 2015).

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelen zoals geformuleerd in de Maatschappelijke agenda “Samen werken, Samen delen, Samen sterker’’. Dit kader is inmiddels door de raad herbevestigd voor de komende jaren.

b)Aanvrager

Een brede welzijnsorganisatie.

c)Berekening van de subsidie

De subsidie binnen dit thema wordt dus slechts verleend aan één brede welzijnsorganisatie. Daarnaast legt de brede welzijnsorganisatie verantwoording af over de belangrijkste resultaatindicatoren.

Artikel 3.5 Ondersteunende welzijnsactiviteiten Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die bijdragen aan een preventief aanbod ondersteunend aan het beleid en de activiteiten van de brede welzijnsorganisatie.

a)Aanvragers

Welzijnsorganisaties en –verenigingen gevestigd in Voorschoten.

b)Voorwaarden

Aanvragers dienen in overleg te treden met de brede welzijnsorganisatie om een zo breed mogelijk aanbod te verzorgen.

Hoofdstuk 4 Thema Specifieke Taken, veelal met wettelijke grondslag

In dit hoofdstuk wordt een aantal specifieke taken benoemd, dat veelal een wettelijke grondslag heeft en waarvoor de gemeente dient zorg te dragen.

Het betreft de volgende taken:

 • 1.

  Bibliotheekvoorziening

 • 2.

  Vluchtelingenwerk

 • 3.

  Lokale Omroepactiviteiten

 • 4.

  Reddingswerk

 • 5.

  Preventie jeugdcriminaliteit

 • 6.

  Discriminatievoorziening

4.1 Bibliotheekvoorziening

Wettelijk kader

De functies van de bibliotheek zijn sinds 2015 verankerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval de volgende functies die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek:

 • a.

  Ter beschikking stellen van kennis en informatie;

 • b.

  Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

 • c.

  Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;

 • d.

  Het organiseren van ontmoeting en debat;

 • e.

  Het laten kennis maken met kunst en cultuur.

Doelstellingen:

 • -

  De bibliotheek is een belangrijke informele plaats die de leefbaarheid in het dorp vergroot en waar toegang tot kennis en informatie wordt geboden;

 • -

  De bibliotheek is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen;

 • -

  De bibliotheek stimuleert leesplezier, het lezen van boeken en bibliotheekbezoek bij de inwoners van Voorschoten;

 • -

  De bibliotheek helpt mensen zich verder te ontwikkelen. Onder meer taalbevordering en de ontwikkeling van basisvaardigheden om te stimuleren dat alle inwoners zelfredzaam kunnen zijn.

 • -

  De bibliotheek biedt (met partners) een aantrekkelijke programmering passend bij de inwoners van Voorschoten die bijdraagt aan zaken als: inspiratie, ontwikkeling, participatie en verbinding van Voorschotenaren.

Maatschappelijke effecten:

De bibliotheek zorgt voor:

 • -

  Leesplezier.

 • -

  Een toename van geletterdheid (en andere basisvaardigheden, waaronder digitale vaardigheden).

 • -

  Ontmoeting tussen en ontwikkeling van de inwoners.

 • -

  Het inwoners in staat stellen om goed mee te kunnen komen in de maatschappij.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de reguliere activiteiten en bibliotheekwerkzaamheden, zoals vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen.

Dit zijn:

 • Leesbevordering, preventieve aanpak & bestrijding laaggeletterdheid

 • bevorderen van basisvaardigheden

 • leren

 • informeren

 • ontmoeting & debat

 • toegang tot kunst & cultuur

b)Aanvrager

 • -

  Een laagdrempelige voorziening voor alle inwoners van 0 tot 100+.

 • -

  Aanvrager heeft aantoonbaar een goed lokaal netwerk en is goed ingevoerd in de Voorschotense gemeenschap.

 • -

  Is gecertificeerd.

c)Berekening van de subsidie

In het kader van een pilot wordt de subsidie berekend aan de hand van een bedrag per inwoner en huisvestingskosten.

4.2 Vluchtelingenwerk

Wettelijk kader

Wet inburgering

Doelstellingen:

 • -

  Statushouders zo gedegen mogelijk integreren door inzet van maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar participatie en (betaald) werk.

 • -

  Het eigen maken van de lokale gebruiken, normen en waarden.

 • -

  Het verkleinen van belemmeringen om mee te doen.

 • -

  Het ontwikkelen van een informeel netwerk.

 • -

  Het bieden van kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen waardoor een actieve participatie in de maatschappij mogelijk wordt gemaakt.

 • -

  Het zelfredzaam maken.

Maatschappelijke effecten:

 • -

  Wegwijs in nieuwe gemeente.

 • -

  Meer onderling begrip.

 • -

  Meer participatie van statushouders.

 • -

  Minder beroep van (ex) statushouders op sociale voorzieningen.

 • -

  Meer (ex)statushouders met een grotere weerbaarheid.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Basisdienstverlening (infopunt, juridische begeleiding, samenwerking, voorlichting en belangen-behartiging) en aanvullende activiteiten:

 • -

  Maatschappelijke begeleiding bij inburgering

 • -

  Begeleiding bij vestiging (o.b.v. huisvestingstaakstelling) en gezinshereniging.

 • -

  Begeleiding naar (financiële) zelfredzaamheid

 • -

  Activiteiten t.b.v. het participatieverklaringstraject

 • -

  Het bieden van taal coaching

 • -

  Nazorg

 • -

  Het ontwikkelen van een informeel netwerk

b)Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van een organisatie die zich inzet om (ex)statushouders te ondersteunen en een bekende partij is voor de vluchteling vanuit het AZC.

c)Voorwaarden aan aanvrager

Aanvrager heeft een groot netwerk van zorginstellingen en organisaties uit maatschappelijk middenveld en onderhoudt goede relaties met overheden en andere partijen op lokaal en landelijk niveau.

4.3 Lokale omroepactiviteiten

Wettelijk kader

Het Commissariaat voor de Media is de instantie die een lokale omroep aanwijst (voor de duur van 5 jaar). Een omroep moet voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt en een lokaal toereikend media-aanbod verzorgen. Het Commissariaat voor de Media controleert of de omroep aan deze eisen voldoet. Per gemeente mag slechts een lokale omroep actief zijn. Gemeenten hebben een zorgplicht voor de bekostiging van de eigen lokale publieke omroep. De basis hiervoor is terug te vinden in de Mediawet.

Voor lokale omroepactiviteiten geldt dat de lokale omroepactiviteiten worden uitgevoerd, waarbij - als er een lokale omroep is - de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor financiële bekostiging van deze omroep.

Doelstellingen:

Lokaal toereikend media-aanbod op radio en tv met een actuele website en zichtbaar op sociale media.

Maatschappelijke effecten:

 • -

  Betrokken inwoners

 • -

  Sociaal-culturele identiteit

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • -

  Uitvoering van de lokale omroepactiviteiten met als resultaat een lokaal toereikend media-aanbod op basis van de Mediawet.

b)Aanvrager(s)

Eén door het Commissariaat voor de Media aangewezen lokale omroep.

c)Berekening van de subsidie

Richtsnoer bedrag per huishouden (bron: circulaire gemeentefonds ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

d)Nadere verplichtingen

Bij calamiteiten 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

4.4 Reddingswerk

Wettelijk kader

Het recreatiegebied Vlietland, in de volksmond ook wel De Vlietlanden genoemd, ligt net buiten de gemeentegrens, in Leidschendam. Omdat dit recreatiegebied vanuit Voorschoten zo goed bereikbaar is, wordt de recreatieplas door veel Voorschotenaren gebruikt.

Voor Reddingswerk in de vorm van strandbewaking zijn in Nederland veelal reddingsbrigades

actief. Bij de waterplas in het recreatiegebied Vlietland is ook een reddingsbrigade aan het werk.

Reddingsbrigades zijn in Nederland sinds 2007 een officiële hulpdienst. Net als de brandweer, politie en ambulance, verlenen ze hulp bij ongevallen en incidenten, maar ook in de search-and rescue. Verder zijn er in Nederland 90 rampeneenheden verdeeld over reddingsbrigades, deze worden ingezet bij bijvoorbeeld overstromingen.

Doelstelling:

Veilige recreatie op de stranden van recreatiegebied Vlietland.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het bieden van EHBO en reddingswerk op de stranden van reactiegebied Vlietland aan de gebruikers van het recreatiegebied;

b)Aanvrager(s)

Een reddingsbrigade met voldoende reddingsmateriaal en opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers voldoen aan de richtlijnen van het reddingswerk, hebben een gecertificeerde en erkende opleiding afgerond/behaald en zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland.

c)Voorwaarden

 • -

  De EHBO-voorziening is in ieder geval bemand in het weekend gedurende het zomerseizoen;

 • -

  De organisatie werkt samen met strandexploitanten en andere relevante maatschappelijke organisaties.

4.5 Preventie jeugdcriminaliteit

Wettelijk kader

De wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen wordt voor het Ministerie van Justitie door Halt uitgevoerd. Zo’n 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Belangrijk is om deze trajecten door preventieve maatregelen te voorkomen. Daarbij hebben gemeenten een rol.

Doelstellingen:

Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het verder terugdringen van inbraken en overlast en (beginnende) jeugdcriminaliteit. Het accent ligt op preventie; dit doen we door de sociale basis en zelfredzaamheid te versterken. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie.

Maatschappelijke effecten:

Inwoners voelen zich veilig in Voorschoten en zijn actief betrokken bij hun directe omgeving. Verder zijn onze inwoners zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • -

  Voorlichting op scholen, sportverenigingen of in de wijk.

 • -

  Maatwerkinterventies en projecten om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

 • -

  Verbinding leggen tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle

 • -

  organisaties waarmee jongeren te maken hebben, al dan niet door middel van inzet van bepaalde methodieken en werkwijzen.

b)Aanvrager(s)

Organisaties die zich bezighouden met preventie van criminaliteit in samenwerking en uitvoering met partijen uit het Sociaal Domein.

c)Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie bestaat uit dekking van de kosten van uren en materialen die benodigd zijn voor de uitvoering van de activiteiten.

d)Voorwaarden

 • -

  Samenwerking met partijen uit het Sociaal Domein: activiteiten worden gedaan in uitvoering met deze partijen, zoals bijvoorbeeld onderwijs of jeugd- en jongerenwerk (Voorschoten voor Elkaar).

 • -

  Innovatie en flexibiliteit: inspelen op de relevante thema’s

4.6 Discriminatievoorziening

Wettelijk kader

De Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen is vastgesteld in 2009. Doel is dat eenieder toegang heeft tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening die klachten over discriminatie behandelt.

Maatschappelijke effecten:

Inwoners in Voorschoten ervaren een open, veilige en inclusieve samenleving

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten Basisvoorziening WGA taken en flankerend aanbod. De activiteiten betreffen het signaleren, voorkomen en bestrijden van discriminatie, ongelijke behandeling en sociale uitsluiting.

Activiteiten gericht op vergroting van de weerbaarheid tegen discriminatie en sociale uitsluiting, bevorderen van sociale veiligheid, participatie en actief burgerschap in relatie tot het voorkomen en bestrijden van discriminatie en sociale uitsluiting. Educatief aanbod om scholen te adviseren en ondersteunen bij initiatieven die gericht zijn op het bevorderen en in stand houden van een veilige en inclusieve leeromgeving en bij het aanpakken van pesten en andere vormen van uitsluiting.

b)Aanvrager(s) en voorwaarden

Breed toegankelijke discriminatievoorziening

Een organisatie die activiteiten aanbiedt conform wettelijke eisen op het gebied van discriminatiebestrijding (WGA taken) en in lijn werkt met het klachtenprotocol van de landelijke vereniging van discriminatie.

c)Berekening van de subsidie

Kosten basisvoorziening WGA en het flankerend aanbod.

d)Voorwaarden

De aanvrager speelt in op ontwikkelingen binnen de gemeente Voorschoten.

Hoofdstuk 5 Thema Cultuur, Cultureel Erfgoed, Sport en Scouting

5.1 Cultuur

Wettelijk kader

De gemeente heeft verschillende wettelijke taken die verband houden met cultuur, zoals ten aanzien van het bibliotheekwerk (Hoofdstuk 4) en het beschermen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed (archeologisch en cultuurhistorisch). Daarnaast is er ook aandacht voor niet wettelijk cultuurbeleid.

Cultuurvisie Voorschoten 2023 – 2026

De Cultuurvisie Voorschoten 2023 – 2026 is in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie vormt de basis voor een uitvoeringsagenda Cultuur, met daarin prioriteit op de onderwerpen cultuureducatie, cultuurparticipatie en het verenigingsleven.

De Voorschotense cultuurvisie is opgebouwd uit de volgende acht stellingen.

De Voorschotense cultuursector:

 • 1.

  is een grote, brede en levendige sector die voor een groot deel bestaat uit verenigingen en daarbij drijft op vrijwilligers;

 • 2.

  verbindt; bestaande uit verenigingen en andere (professionele) organisaties vormt de sector het cement van de samenleving;

 • 3.

  draagt bij aan welzijn en zingeving voor zowel direct betrokkenen als consumenten en voor mensen in alle soorten en maten;

 • 4.

  heeft in de gemeente Voorschoten een partner die niet als loket functioneert, maar die als bondgenoot naast de sector staat;

 • 5.

  is zichtbaar in Voorschoten en de regio en streeft naar een integrale samenwerking onderling, interdisciplinair en met andere domeinen;

 • 6.

  streeft naar een inhoudelijke en kwalitatief sterke verbinding met het basisonderwijs;

 • 7.

  streeft naar integrale samenwerking op verschillende domeinen met sport, welzijn en andere maatschappelijke organisaties;

 • 8.

  heeft faciliteiten nodig voor ontplooiing en presentatie van de activiteiten binnen de gemeente, zodat voor eenieder het aanbod bereikbaar en laagdrempelig is.

Doelstellingen:

Met de regeling wordt beoogd activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan:

 • een breed en toegankelijk cultuuraanbod voor iedereen in Voorschoten;

 • een levendige en zichtbare Voorschotense cultuursector;

 • de realisering van de stellingen uit de cultuurvisie Voorschoten 2023-2026 (met uitzondering van de stellingen 4 en 8).

Maatschappelijke effecten:

Een toename van Voorschotenaren die aan cultuur doen of beleven (cultuurparticipatie).

Cultuur draagt bij aan welzijn, zingeving en persoonlijke ontwikkeling en kan de onderlinge verbinding en weerbaarheid van Voorschotenaren stimuleren.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • -

  De activiteit geeft inwoners van Voorschoten de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur in Voorschoten en is toegankelijk voor een breed publiek;

 • -

  De activiteit weet juist die inwoners van Voorschoten te bereiken die een afstand ervaren tot het cultuuraanbod in Voorschoten;

 • -

  De activiteit draagt bij aan het bestendigen van de Voorschotense cultuursector en is voornamelijk gericht op het verenigingsleven en haar vrijwilligers;

 • -

  De activiteit draagt bij aan het zichtbaarder maken van de Voorschotense cultuursector.

b)Aanvrager(s)

Culturele verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die in Voorschoten gevestigd zijn.

c)Berekening van de subsidie

Voor de aanvragen onder dit thema kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd per organisatie. De organisatie kan wel voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen.

d)Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die door de deelnemers aan de activiteit in redelijkheid kunnen worden gedragen, of die voor de uitvoering van de activiteit niet persé noodzakelijk zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

e)Voorwaarden

De aanvrager van een subsidie:

 • heeft aantoonbaar binding met de gemeente Voorschoten en laat de activiteiten binnen Voorschoten (en eventueel aanvullend in de regio) plaatsvinden;

 • werkt binnen de aanvraag samen met anderen binnen en/of buiten de eigen sector, financieel, inhoudelijk of op basis van publieksbereik;

 • toont ondernemerschap door in ieder geval ook andere financieringsbronnen (sponsors en fondsen) aan te boren en de inzet van vrijwilligers;

 • Laat in de aanvraag zien aandacht te hebben voor inclusie;

 • Heeft, indien nodig, de benodigde vergunning voor het uitvoeren van het feest en of evenement.

f)Beoordeling subsidieaanvraag

Wanneer het subsidieplafond wordt bereikt vindt prioritering plaats op basis van de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelstellingen en de aanvrager aan de gestelde voorwaarden. Ook wordt gekeken naar de mate van bereik. Hoe meer aan doelstellingen en voorwaarden wordt voldaan en hoe groter het bereik hoe meer prioriteit de aanvraag krijgt.

5.2 Cultureel erfgoed

Doelstellingen:

Activiteiten die bijdragen aan profilering en het onder de aandacht brengen van het Voorschotense van het erfgoed.

Maatschappelijke effecten:

Identiteit ontlenen aan het erfgoed, wat bijdraagt aan de verbondenheid

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • -

  Het organiseren van een Open Monumentendag.

 • -

  Activiteiten die bijdragen aan profilering en communicatie van cultureel erfgoed in Voorschoten.

b)Aanvrager(s)

Organisaties die zich inzetten voor het Voorschotens erfgoed

c)Berekening van de subsidie

Voor de aanvragen onder dit thema kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd per organisatie. De organisatie kan wel voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen.

d) Voorwaarden

Organisaties die actief zijn in of gericht zijn op het Voorschotens erfgoed.

Organisaties die zich inzetten voor het cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten.

e)Procedure

Voor het onderdeel cultureel erfgoed kan, in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening 2019, het gehele jaar door subsidie worden aangevraagd.

f) Beoordeling subsidieaanvraag en prioritering

Het organiseren van de open monumentendag heeft voorrang op andere aanvragen. Verdere aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en op basis van onderstaande criteria:

 • -

  Groter bereik.

 • -

  Grotere bijdrage aan de profilering en communicatie van Cultureel erfgoed.

 • -

  Samenwerking met andere beleidsvelden.

5.3. Sport en bewegen

Doelstellingen:

 • Zo veel mogelijk Voorschotenaren hebben een gezonde leefstijl en voldoen aan de beweegnorm.

 • Zo veel mogelijk Voorschotenaren beleven plezier aan sport- en/of beweegactiviteiten in een veilig en goed sportklimaat.

 • De gemeente heeft meer toekomstbestendige en (duurzaam) vitale sportverenigingen vanaf 2024.

Thema’s landelijk Sportakkoord II, waar de gemeente Voorschoten op inzet:

 • -

  Inclusie en diversiteit; Iedereen heeft een leven lang plezier in sporten en bewegen, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Waarbij sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.

 • -

  Ruimte voor sport en bewegen; Overal waar mensen sporten en bewegen, zijn de voorzieningen op orde.

 • -

  Vitale sportaanbieders; Aanbieders van sport en bewegen zijn vitaal en toekomstbestendig. Sociaal veilige sport; Sporten is leuk, veilig, eerlijk en zorgeloos.

 • -

  Vaardig in bewegen; Sport, spelen en bewegen is (weer) een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven van kinderen..

Maatschappelijke effecten:

 • -

  Zo veel mogelijk inactieve inwoners zijn in staat aan sport- en beweegstimulering te doen en worden waar mogelijk ondersteund als sport en deelname een belemmering is.

 • -

  Zo veel mogelijk inwoners voelen zich door te bewegen fysiek en mentaal fitter en/of beleven plezier aan sport en bewegen.

 • -

  In de gemeente zijn meer toekomstbestendige en vitale sportverenigingen die goed in staat zijn hun verenigingsactiviteiten uit te voeren.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • Activiteiten op het gebied van stimulering en ondersteuning van:

  • -

   jeugdsport;

  • -

   sportkader (bijvoorbeeld versterken vrijwillige inzet van trainers of bestuursleden) aangepaste sport (bijvoorbeeld opzetten sportaanbod voor inwoners met een beperking

  • -

   sportevenementen/toernooien;

  • -

   (school)sportactiviteiten en sportprojecten;

  • -

   sportactiviteiten voor specifieke groepen (bijvoorbeeld sportgroepen voor ouderen).

 • De activiteiten zijn gericht op een verhoging van de sportdeelname en/of vergroting of verbetering van het bestaande sportaanbod in Voorschoten. Sportevenementen kunnen (mede) als doel hebben de tak van sport te promoten. Activiteiten, gericht op vraag, om aanvullend aanbod en deelname te vergroten op het gebied van sport.

 • De activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van het sportkader (bestuur) en vrijwilligers van sportverenigingen.

b) Aanvrager(s)

Organisaties die sportactiviteiten organiseren die plaatsvinden in Voorschoten en waarvan het ledenbestand voor minimaal 50% bestaat uit inwoners van de gemeente. De organisaties richten zich op de beoefening van amateursport (breedtesport), zoals opgenomen in de regelementen van de sportbonden en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF).

c) Berekening van de subsidie

Voor de aanvragen onder dit thema kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd per organisatie. De organisatie kan wel voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen.

d)Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten na aftrek van bijdragen van derden die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

e) Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan de verbetering van participatie, integratie, gezondheid, welzijn en de ontwikkeling van inwoners, die daarbij extra ondersteuning nodig hebben. behoeven, als gevolg van etniciteit/levensbeschouwing, LHBTI, levensfase, fysieke of mentale beperkingen, armoede of arbeidsparticipatie.

f)Beoordeling subsidieaanvraag en prioritering

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en op basis van onderstaande criteria als het aanbrengen van prioritering noodzakelijk is:

 • -

  Eigen bijdrage / cofinanciering

 • -

  Samenwerking met andere partijen

 • -

  Groter bereik van inwoners

5.4 Scouting

Doelstellingen:

Voorschoten biedt inwoners kansen en daagt hen uit zich maximaal te ontwikkelen. Voorschoten is een veilige, kindvriendelijke gemeente om op te groeien. Er zijn diverse culturele activiteiten en een rijk verenigingsleven waarin iedere inwoner zichzelf kan uiten en vrijetijdsbesteding vindt.

Maatschappelijke effecten:

Gezonde, betrokken en actieve inwoners die zich inzetten voor anderen, en goed georganiseerde verenigingen die zoveel mogelijk samenwerken. De sociale basis waarin iedere jeugdige een plek vindt verbreedt, het aantal jeugdigen dat zich optimaal ontwikkelt in Voorschoten neemt toe.

a)Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het aanbieden van scouting activiteiten voor een bepaalde doelgroep of gericht op bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld een specifieke leeftijdscategorie, doelgroep die specifieke aandacht nodig heeft op bepaalde ontwikkelingsgebieden, of thema’s zoals het water of het land.

b) Aanvrager(s)

Scoutingorganisaties in Voorschoten.

c)Berekening van de subsidie

Voor de aanvragen onder dit thema kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd per organisatie. De organisatie kan wel voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen.

d)Voorwaarden

Activiteiten dragen bij aan de verbetering van participatie, integratie, gezondheid en ontwikkeling van mensen, die daarbij extra ondersteuning behoeven, als gevolg van etniciteit/levensbeschouwing, LHBTI, levensfase, fysieke of mentale beperkingen, armoede of arbeidsparticipatie.

e)Nadere verplichtingen

Scouting-organisaties dienen lid te zijn van Scouting Nederland

f)Beoordeling subsidieaanvraag en prioritering

De ontvangen aanvragen worden beoordeeld op:

 • het bereiken van een unieke doelgroep

 • het verzorgen van unieke activiteiten

 • mate van aandacht voor inclusie

 • mate van aandacht voor duurzaamheid

 • mate van samenwerking met de gemeenschap

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023,

aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2023,

de gemeentesecretaris,

a.i. M. Zwebe

de burgemeester,

drs. N. Stemerdink