Regeling vervallen per 31-12-2027

Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 30-12-2027

Intitulé

Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023

Het algemeen bestuur maakt bekend dat zij op 20 februari 2023

Gelet op:

 • 1.

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Algemene subsidieverordening Wetterskip Fryslân;

 • 3.

  Landbouwvrijstellingsverordening (Verordening EU Nr. 2022/2472, PBEU, L327/1 van 14 december, in het bijzonder artikel 14.

heeft besloten vast te stellen:

Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Waterschapsblad en vervalt van rechtswege op 1 juli 2028.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. agrarisch bedrijf: een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen of het houden van dieren;

 • b. bovenwettelijk investering: een investering die verder gaat dan wat wettelijk vastgesteld/vereist is. Bij een bovenwettelijke investering doet men meer dan de wet voorschrijft. Activiteiten die men wettelijk verplicht is uit te voeren, komen niet voor subsidie in aanmerking, dit geldt ook voor mitigerende maatregelen. Alleen bovenwettelijke investeringen zijn subsidiabel via deze subsidieregeling;

 • c. Deltaplan Zoetwater: landelijk programma ten behoeve van het vergroten van de waterbeschikbaarheid voor functies. De programma’s worden op regionale schaal opgesteld.

 • d. fysieke investering: alle materiële investeringen die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen in deze regeling;

 • e. landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw - daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - teelt van griendhout en elke andere vorm van bodemcultuur hier te lande met uitzondering van bosbouw (definitie Landbouwwet artikel 1, lid 1);

 • f. Lvv: Landbouwvrijstellingsverordening (Verordening EU Nr. 2022/2472, PBEU, L327/1 van 14 december 2022); Europese verordening waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

 • g. verordening: Algemene subsidieverordening Wetterskip Fryslân

 • h. zoetwatervoorziening: het fysiek sturen en distribueren van oppervlaktewater over ons land met behulp van een uitgebreid stelsel van rivieren, kanalen, boezems en andere watergangen en aanwezigheid van gemalen, pompen en stuwen.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de weerbaarheid tegen het zoetwatertekort in het zandgebied binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân te versterken (bijlage 1) zie de kaart via deze link;

Dit wordt bereikt door:

 • a. het vergroten van de grondwatervoorraad

 • b. het vertragen van de afvoer

 • c. het vergroten van de infiltratie

 • d. het verhogen van de grondwaterstand

 • e. vergroten vasthoudend vermogen bodem

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten/kosten

Ten behoeve van de in het in artikel 2 genoemde doel en de in artikel 4 genoemde doelgroepen, kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1. legeskosten voor een watervergunning of omgevingsvergunning water, verleend door het Waterschap

 • 2. het opstellen van een (gebiedsgericht) bedrijfswaterplan

 • 3. fysieke bovenwettelijke investeringen bestaande uit onder andere:

  • a.

   de vervanging van bestaande drainage door regelbare/peil gestuurde drainage/onderwaterdrainage eventueel in combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage

  • b.

   de opslag van hemelwater in een bassin, vijver en/of plas dat op eigen terrein ligt of in samenspraak met de betreffende grondeigenaar als voorraad voor droge perioden;

  • c.

   voorzieningen om drainagewater opnieuw te benutten binnen eigen bedrijf of omliggende bedrijven;

  • d.

   maatregelen om het peil op te zetten en/of water langer vast te houden c.q. grondwater aan te vullen c.q. ontwatering te verminderen zoals:

   • i.

    het plaatsen van nieuwe stuwtjes, niet vervangen van bestaande stuwen

   • ii.

    het verhogen van bestaande duikers met ten minste 20 cm

   • iii.

    het verondiepen van sloten met ten minste 20 cm, over een lengte van ten minste 50 meter

   • iv.

    het afdammen van sloten

   • v.

    het afsluitbaar maken van greppels

   • vi.

    kunstmatige infiltratievoorzieningen

   • vii.

    beperken of sturen oppervlakkige afstroming

   • viii.

    Verbeteren bodemstructuur

   • ix.

    beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel;

   • x.

    investeringen in voorzieningen zodat drainagewater niet wegstroomt maar opnieuw benut wordt binnen eigen bedrijf of door omliggende bedrijven.

 • 4. overige bovenwettelijke fysieke investeringen die bijdragen aan het doel van deze subsidieregeling

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt binnen het gebied op de kaart in bijlage 1:

 • a. landbouwers;

 • b. grondeigenaren, zijnde geen gemeenten of provincie;

 • c. Staatsbosbeheer

 • d. overige natuurbeheerders in het zandgebied

 • e. samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen, bestaande uit tenminste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend volgens de dan geldende openstellingsbesluiten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan een of meer openstellingsbesluiten vaststellen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt per openstellingsbesluit vast:

  • a.

   één of meerdere subsidieplafonds;

  • b.

   per plafond een periode waarbinnen een aanvraag om subsidie moet zijn ontvangen.

 • 4.

  In het openstellingsbesluit kan het dagelijks bestuur nadere regels stellen met betrekking tot:

  • a.

   de doelgroep;

  • b.

   de categorieën van activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen;

  • c.

   de territoriale begrenzing van de openstelling;

  • d.

   criteria voor de kosteneffectiviteit van de activiteit;

  • e.

   een maximumbedrag of percentage dat per deelnemer of per activiteit zal worden vergoed, binnen de kaders van de Lvv en artikel 10 van deze regeling.

  • f.

   de gegevens of bescheiden die bij de aanvraag voor subsidie overlegd moeten worden;

  • g.

   de einddatum waarop het project of de activiteiten afgerond dienen te zijn. In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur om uitstel worden verzocht van deze termijn;

  • h.

   overige verplichtingen die aan een subsidieontvanger kunnen worden opgelegd.

Artikel 6 Aanvraag en vaststelling

 • 1.

  Het aanvragen van subsidie in het kader van deze verordening dient te geschieden met inachtneming van het gestelde in de verordening.

 • 2.

  De aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door het waterschap beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  Conform artikel 3.1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Wetterskip Fryslân wordt alleen een beschikking tot subsidievaststelling gegeven.

 • 4.

  De subsidieontvanger toont binnen zes maanden na afloop van de activiteiten, dan wel het tijdvak waarvoor subsidie is verstrekt, aan, dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 5.

  Aanvrager wordt ontheffing verleend van het gestelde in artikel 5.1 Algemene subsidieverordening Wetterskip Fryslân.

 • 6.

  In het openstellingsbesluit staat de periode waarbinnen een aanvraag om subsidie moet zijn ontvangen. De laatste openstelling is tot 31 december 2027.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag wordt geweigerd indien:

 • a. de aanvrager een onderneming in moeilijkheden betreft, zoals bedoeld in artikel 2, lid 59 Lvv;

 • b. er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verleend onder deze regeling;

 • c. voor dezelfde activiteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie is verleend tot de op grond van de in de Lvv toegestane maximale steunintensiteit;

 • d. de activiteiten zijn aangevangen voordat de subsidie is aangevraagd. Vanaf het moment van aanvraag mag op eigen risico worden gestart met de uitvoering van het project.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten voldoen aan de doelstellingen van deze regeling genoemd in artikel 2 en – indien van toepassing – in een openstellingsbesluit als bedoeld in artikel 5, vierde lid, gestelde aanvullende criteria.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a. kosten gericht op de reguliere bedrijfsvoering niet bijdragen aan de doelstellingen en de geest van deze Subsidieregeling.

 • b. voorbereidingskosten en eigen uren aanvrager

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van subsidie bedraagt:

 • a. 65% van de investering van de fysieke maatregelen met een maximaal subsidiebedrag van 30.000 euro. De minimale subsidie is 500 euro.

 • b. 65% van de kosten van een bedrijfswaterplan met een maximaal subsidiebedrag van 1.000 euro.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1. Bij een openstelling wordt de subsidie verstrekt op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door het tijdstip van ontvangst en bij gelijk moment van ontvangst, door middel van loting.

 • 3. In het kader van de onderlinge rangschikking binnen een openstelling geldt voor onvolledige aanvragen de datum waarop ze volledig zijn aangevuld als datum van binnenkomst.

Artikel 12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dit is toegestaan binnen de kaders van de Lvv.

Artikel 13 Betaling

 • 1. Anders dan in artikel 7.1 van de verordening is bepaald, vindt betaling plaats binnen twaalf weken nadat de subsidieontvanger heeft aangetoond dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze Subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Waterschapsblad en vervalt van rechtswege op 1 juli 2028.

Artikel 15 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Artikel 16 Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023”

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari 2023.

L.M.B.C. Kroon,

Dijgraaf

O. Bijlsma,

Secretaris-directeur

Ondertekening