Openstellingsbesluit 2023 voor Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 01-07-2024

Intitulé

Openstellingsbesluit 2023 voor Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân maakt ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023 (hierna: de Subsidieregeling) bekend dat hij in zijn vergadering van 13 juni 2023 het volgende besluit heeft genomen:

Openstellingsbesluit 2023 voor Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023

Artikel 1 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 6 van de Subsidieregeling kan worden ingediend in de periode van de dag na bekendmaking in de officiële bekendmakingen op overheid.nl tot en met 1 juli 2024

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

 • 3. Een aanvrager kan maximaal 1 aanvraag per jaar indienen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 220.000

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in de officiële bekendmakingen op overheid.nl.

Artikel 4 Werkingsduur

 • 1. Dit besluit vervalt op 2 juli 2024.

 • 2. Na 2 juli 2024 blijft dit openstellingsbesluit van toepassing op de subsidies die voor of op 1 juli 2024 zijn verleend of aangevraagd.

Artikel 5 Niet subsidiabele activiteiten of kosten

 • 1. Het dempen van sloten wordt niet gesubsidieerd.

 • 2. Het ploegen en frezen wordt niet gesubsidieerd.

 • 3. Enkel marktconforme kosten worden vergoed.

Artikel 6 Subsidiabele maatregelen

 • 1. De onderstaande maatregelen komen in aanmerkingen voor subsidie.

Maatregel

Eenheid

%

Vgv

1

De legeskosten voor een watervergunning of omgevingsvergunning water, verleend door het Waterschap

st.

50

nee

2

Het opstellen van een (gebiedsgericht) bedrijfswaterplan (in stuks) 40%

st

40

nee

3

De vervanging en aanpassing van bestaande drainage door regelbare/peil gestuurde drainage/onderwaterdrainage eventueel in combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage. Subsidie wordt verstrekt voor de verzamelleiding/ verzameldrain met koppelstukken en de verzamelput met regelbare uitloop.

st

65

nee*

4

De realisatie van voorzieningen om drainagewater opnieuw te benutten binnen eigen bedrijf of omliggende bedrijven;

St.

65

nee

5

De realisatie van een hemelwatergevoed (en niet grondwatergevoed) bassin boven of onder maaiveld als voorraad voor droge perioden. Aantoonbaar gebruik voor watersysteem of alternatief voor drinkwater.

m3

50

nee

6

Het plaatsen van nieuwe stuwen of verhogen van bestaande stuwen met minimaal 20cm, niet het vervangen van bestaande stuwen

st.

65

ja

7

Het verhogen van bestaande duikers met ten minste 20 cm

st.

65

Ja

8

Het verondiepen van sloten met ten minste 20 cm, over een lengte van ten minste 50 meter

m1

65

ja

9

Het afdammen van sloten

m1

65

ja

10

Het afsluitbaar maken van greppels door middel van een afsluitvoorziening

st.

50

nee

11

De realisatie van kunstmatige infiltratievoorzieningen zoals een wadi

st.

50

nee

12

Het beperken of sturen oppervlakkige afstroming

m2

65

nee

13

Het verbeteren van de bodemstructuur door het inbrengen van een hoeveelheid organisch materiaal per ton/ ha

ton

40

nee

Tabel 1: Overzicht subsidiabele maatregelen

De afkortingen in de kolom eenheid staan voor: st.= stuks, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter en m3 = kubieke meter.

De kolom met het percentage symbool (%) geeft het subsidiepercentage aan dat geldt voor de maatregel.

De kolom met de afkorting Vgv. geeft aan of een vergunning nodig is of melding gemaakt moet worden van de maatregel. Als er een * staat betekent het dat in sommige gevallen wel vergunning moet worden aangevraagd.

Artikel 7 BTW bepalingen

 • 1. De subsidie wordt niet gezien als BTW-belastbare vergoeding voor een prestatie. Mocht daarvan wel sprake zijn (bijvoorbeeld n.a.v. controle door de Belastingdienst), dan wordt deze BTW geacht te zijn begrepen in het toegekende subsidiebedrag;

 • 2. De BTW op de betreffende activiteiten/investeringen is niet subsidiabel, tenzij de subsidie-aanvrager onderbouwd kan aantonen dat hij de BTW niet in aftrek kan brengen, noch op andere wijze gecompenseerd krijgt.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2023 voor Subsidieregeling ter bevordering van zoetwatervoorraad zandgronden 2023.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân 13 juni 2023,

L.M.B.C. Kroon

Dijkgraaf

O. Bijlsma

Secretaris-directeur