Regeling vervalt per 01-01-2025

Nadere subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Nadere subsidieregeling Impuls Jongerencultuur

Artikel 1 Doel regeling

 • 1. Deze regeling is gebaseerd op artikel 1.3, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Deventer (ASV) en heeft tot doel een impuls te geven aan (bestaande) lokale plekken voor jongeren (bijvoorbeeld repetitieruimtes en broedplaatsen) en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen.

 • 2. Deze regeling regelt de verstrekking van projectsubsidies voor activiteiten als bedoeld in het eerste lid die worden verricht in de jaren 2023 en 2024.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

Om op grond van deze regeling voor subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd vindt in de gemeente Deventer plaats en past binnen het in artikel 1 omschreven doel en tijdvak van deze regeling;

 • b.

  De activiteit is naar oordeel van het college van belang voor de kunst en het culturele klimaat in de gemeente Deventer;

 • c.

  De activiteit is naar oordeel van het college van belang voor jongeren van 14 tot en met 27 jaar;

 • d.

  De activiteit is openbaar toegankelijk;

 • e.

  Er dient sprake te zijn van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit;

 • f.

  De aanvrager is een organisatie, vereniging, vrijwilligersorganisatie, een stichting of een zelfstandige, ingeschreven bij de KvK;

 • g.

  Instellingen die structureel een budgetsubsidie ontvangen van de gemeente Deventer komen alleen in aanmerking voor subsidie als het initiatief op projectbasis plaatsvindt en niet gerekend kan worden tot de reguliere jaarlijks terugkomende activiteiten/initiatieven;

 • h.

  De aanvrager dient ook zelf een eigen (financiële) bijdrage te leveren naar aard van de activiteit;

 • i.

  De aanvraag wordt onder andere getoetst op de volgende uitgangspunten: betrokkenheid van de doelgroep in de totstandkoming en uitvoering van het initiatief, aantoonbare behoefte van het initiatief en de kansen met betrekking tot continuering van het initiatief.

Artikel 3 Indiening subsidieaanvraag en hoogte subsidie

 • 1. De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd.

 • 2. Indien de aanvraag niet tijdig is ingediend kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen. Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager eenmalig een andere termijn vaststellen.

 • 3. De aanvrager overlegt bij de aanvraag een projectplan en een sluitende begroting.

 • 4. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 25.000,- per aanvraag.

 • 5. Een subsidieaanvraag van maximaal € 2.500,- kan vormvrij zonder projectplan worden ingediend, mits deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van deze subsidieregeling en voldoende inzicht geeft in de aard en omvang van de te verrichten activiteiten. Daarbij wordt een sluitende begroting overgelegd. Er worden maximaal 20 van deze aanvragen toegekend.

 • 6. Kosten voor eten en drinken, verblijfkosten en kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 7. Een aanvrager kan maximaal twee keer per jaar op grond van deze regeling een subsidie aanvragen.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie:

 • a.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 2 genoemde voorwaarden;

 • b.

  Voor initiatieven met een commercieel karakter of waarbij sprake is van een winstoogmerk;

 • c.

  Voor initiatieven met een charitatieve doelstelling;

 • d.

  Voor de oprichting en vervaardiging van gedenktekens;

 • e.

  Voor initiatieven die al zijn aangevangen voordat de subsidieaanvraag is ingediend en

 • f.

  Voor initiatieven binnen het reguliere onderwijs.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor 2023 in totaal € 250.000,-;

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt voor 2024 in totaal € 250.000,-;

 • 3. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 6 Beslissing op de subsidieaanvraag

 • 1. Het college beslist op de aanvraag binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 2. Indien een subsidie wordt verleend, zal het subsidiebedrag als voorschot aan de aanvrager worden uitbetaald.

 • 3. Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient binnen drie maanden na afloop van de gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening een ander termijn is vermeld.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een inhoudelijk verslag (vormvrij bij subsidies tot € 2.500,-) en een financieel verslag als bedoeld in de Algemene Subsidieverordening Deventer.

 • 3. Het college beslist binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag over de vaststelling van de subsidie.

 • 4. Indien uit de verantwoording blijkt dat de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk niet nodig is geweest, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel lager vast te stellen en terug te vorderen.

 • 5. Overgebleven subsidie mag niet toegevoegd worden aan de eigen reserve, ook al zijn alle activiteiten verricht en de prestaties geleverd.

Artikel 8 Meldingsplicht

Het niet of slechts gedeeltelijk doorgaan van de activiteit of wijziging van het programma waarvoor subsidie is verleend wordt door de subsidieontvanger onmiddellijk bij het college gemeld.

Artikel 9 Intrekking en wijziging subsidie

Indien geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals gesteld in deze regeling, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel in te trekken en terug te vorderen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere geval het bepaalde in deze regeling ten gunste van belanghebbenden buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding en geldingsduur regeling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in het Gemeenteblad en vervalt van rechtswege op 1 januari 2025.

 • 2. Ter zake van subsidies die zijn verleend vóór de in het eerste lid genoemde datum, maar op die datum nog niet zijn vastgesteld, blijft deze regeling van kracht.

Ondertekening