Alcoholverordening Delft 2023

Geldend van 28-06-2023 t/m heden

Intitulé

Alcoholverordening Delft 2023

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2023;

gelet op de artikelen 108, tweede lid, 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 4, 25a, 25d en 25e van de Alcoholwet en de verder ter zake geldende regelgeving;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Alcoholverordening Delft 2023

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   De wet: Alcoholwet;

  • b.

   Terras: het buiten de besloten ruimte liggend deel van een inrichting, artikel 1, eerste lid, zevende gedachtestreepje, van de wet, waarin het horecabedrijf, artikel 1, eerste lid, tweede gedachtestreepje, van de wet, wordt uitgeoefend, waar sta- en/of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse kunnen worden bereid en/of verstrekt;

  • c.

   Vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d.

   Paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon, artikel 1, eerste lid, dertiende gedachtestreepje van de wet, in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert als bedoeld in artikel 1 van de wet;

  • e.

   Slijtersbedrijf: een bedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, derde gedachtenstreepje van de wet;

  • f.

   Proeverij: de proeverij als bedoeld in artikel 25e van de wet;

  • g.

   Bezoeker: een persoon zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, vijftiende gedachtestreepje, van de wet.

  • h.

   Jeugdige persoon: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Hoofdstuk 2 Bepalingen voor horecabedrijven

§ 2.1 Bepalingen voor de uitoefening van het horecabedrijf

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

 • a.

  Ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  In het belang van de openbare orde.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

§ 2.2 Aanvullende bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen

Artikel 4 Prive-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

Het is voor paracommerciële rechtspersonen verboden in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks passen bij de activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen verbod verstrekken van sterke drank

Artikel 5 Verbod verstrekken van sterke drank door bepaalde paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting van een paracommerciële rechtspersoon die:

  • a.

   Deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt om onderwijs te geven aan leerlingen die merendeels de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, tenzij dit geschiedt in het kader van een bij die school behorende opleiding;

  • b.

   Deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of -instellingen dan bezocht pleegt te worden door jeugdige personen;

  • c.

   Deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of -instellingen, met uitzondering van die sportorganisaties of instellingen die zich hoofdzakelijk richten op leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Artikel 6 Verbod sterke drank voor overige inrichtingen

Het is in aanvulling op artikel 5 verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

 • a.

  waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites en kroketten worden verkocht;

 • b.

  waarin onderwijs wordt gegeven;

 • c.

  die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugd-organisaties of -instellingen;

 • d.

  die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sport-organisaties of -instellingen;

 • e.

  die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als gemeentelijk wijkgebouw of buurthuis.

Artikel 7 Ontheffing verbod sterke drank overige inrichtingen

De burgemeester kan op een schriftelijke aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, gesteld in artikel 6. De burgemeester kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd.

Hoofdstuk 4 Bepalingen voor de detailhandel

Artikel 8 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen.

 • a.

  Ter bescherming van de volksgezondheid;

 • b.

  In het belang van de openbare orde.

Artikel 9 Proeverij bij slijtersbedrijf

 • 1. Het is slijterijen toegestaan om proeverijen te organiseren, indien:

  • a.

   voldaan wordt aan voorwaarden zoals opgenomen in Hoofdstuk 6 van het Alcoholbesluit;

  • b.

   de eigenaar of leidinggevende van het slijtersbedrijf uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de proeverij daarvan een schriftelijke melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Artikel 10 Vervoermiddelen

Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Tijdelijk Verstrekkingsverboden

Artikel 11 Algeheel verkoopverbod alcoholhoudende drank

Het is verboden om in een door de burgemeester aangewezen tijdsruimte in een aangewezen deel of delen van de gemeente, bedrijfsmatig of anders dan om niet, al dan niet in glas verpakte, alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet, te verstrekken.

Artikel 12 Verkoopverbod alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse tijdens bijzondere gelegenheden

 • 1. De burgemeester kan een tijdsruimte aanwijzen waarbinnen het verboden is om tijdens gebeurtenissen of evenementen bedrijfsmatig, dan wel anders dan om niet, al dan niet in glas verpakte alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de wet te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse.

 • 2. Bij de in lid 1 bedoelde aanwijzing van een tijdsruimte bepaalt de burgemeester tevens of deze aanwijzing voor de gehele gemeente of voor aan te wijzen delen van de gemeente geldt.

Artikel 13 Verkoopverbod alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tijdens bijzondere gelegenheden.

 • 1. De burgemeester kan een tijdsruimte aanwijzen waarbinnen het verboden is om tijdens gebeurtenissen of evenementen bedrijfsmatig, dan wel anders dan om niet, al dan niet in glas verpakte alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2. Bij de in lid 1 bedoelde aanwijzing van een tijdsruimte bepaalt de burgemeester tevens of deze aanwijzing voor de gehele gemeente of voor aan te wijzen delen van de gemeente geldt.

Hoofdstuk 6 Het verstrekken van Alcoholvrije drank

Artikel 14 Verlof alcoholvrije drank

 • 1. Het is verboden zonder verlof van de burgemeester in een besloten ruimte bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2. Dit verbod geldt niet:

  • a.

   indien gehandeld wordt krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf of een horecawerkzaamheid;

  • b.

   indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen die in die besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

  • c.

   voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten;

  • d.

   voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig.

Artikel 15 Voorschriften aanvragen verlof alcoholvrije drank

Voor het verkrijgen van een verlof moet een natuurlijk persoon de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voldoen aan de eisen, die zijn opgenomen in artikel, 8 lid 1, onder b en c, van de Alcoholwet, artikel 8, lid 3, van de Alcoholwet, en de bepalingen die zijn opgenomen in het Alcoholbesluit.

Artikel 16 Aanvragen verlof alcoholvrije drank

Het verlof wordt schriftelijk aangevraagd bij de burgemeester. De burgemeester kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen. Een verlof kan onder beperkingen worden verleend; aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden; een ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 17 Weigering verlof alcoholvrije drank

 • 1. De burgemeester weigert het verlof indien niet wordt voldaan aan de in artikel 15 gestelde eisen.

 • 2. Hij trekt het verlof in, indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in artikel 15 gestelde eisen;

  • b.

   gedurende een jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van het verlof;

  • c.

   zich in het betrokken verlofbedrijf feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van het verlof gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 • 3. Hij kan het verlof intrekken indien niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 16 gestelde beperkingen of voorschriften.

 • 4. Een besluit waarbij een verlof is geweigerd of ingetrokken, een verlof onder beperkingen is verleend, of aan een verlof voorschriften zijn verbonden, is met redenen omkleed en wordt aan de aanvrager uitgereikt of bij aangetekende brief toegezonden.

Hoofdstuk 7 Handhaving

Artikel 18 Strafbepaling

 • 1. Voor wat betreft overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de straf- en sanctiebepalingen van de Alcoholwet van toepassing.

 • 2. Voor de gevallen waarin de Alcoholwet niet voorzien in straf- en sanctiebepalingen zal bij overtreding van de in deze verordening opgenomen artikelen, of overtreding van de krachtens deze verordening gegeven voorschriften of beperkingen, toepassing worden gegevens aan de Algemene wet bestuursrecht door middel van het opleggen van een bestuursrechtelijke (straf-)maatregel.

Artikel 19 Toezicht

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van de burgemeester aangewezen ambtenaren;

 • 2. Voor wat betreft het toezicht op de naleving van deze verordening is paragraaf 7 van de Alcoholwet van toepassing.

Hoofdstuk 8 Overgangsrecht

Artikel 20

 • 1. Voorschriften en beperkingen die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening op grond van eerdere gemeentelijke verordeningen krachtens de wet zijn gesteld aan vergunningen van andere dan in het eerste lid bedoelde inrichtingen blijven van kracht.

 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing of vergunning is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Drank- en Horecaverordening 1996, vastgesteld op 18 juli 1996 wordt ingetrokken;

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als Alcoholverordening Delft 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 juni 2023.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

,voorzitter.

J. Mimpen

,griffier.