Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake vaststellen Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen, Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht en Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten;

overwegende dat er een maximum aantal vergunningen per vergunninghouderssector voor de periode van 1 januari tot 1 juli en de periode van 1 juli tot 1 januari dient te worden vastgesteld;

gelet op artikel 4, lid 5 van de Parkeerverordening Dordrecht en het Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht

Hoofdstuk I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen begrippen en omschrijvingen zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Hoofdstuk II MAXIMAAL AANTAL VERGUNNINGEN

Artikel 2 Maximaal aantal vergunningen

 • 1.

  De sectorindeling voor vergunninghoudersparkeren in Dordrecht is opgenomen in het Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht.

 • 2.

  Het maximaal aantal vergunningen bedraagt voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 per sector:

SECTOR

AANTAL VERGUNNINGEN

A

2.460

B

220

C

600

D

850

DA

63

DD

90

E

680

F

525

G

1.200

H

575

W

5

 • 3.

  Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor autodeelorganisaties bedraagt 50 vergunningen.

 • 4.

  Vanaf 1 januari 2023 worden aan bewoners en bedrijven in de sectoren A, B, D en DD geen nieuwe tweede vergunningen verleend, waarbij voor sector D geldt dat dit alleen betrekking heeft op het gedeelte tussen de Spuiboulevard en de Steegoversloot.

Hoofdstuk III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 In- en uitwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023 en eindigt per 1 januari 2024.

Artikel 4 Intrekking vorige besluiten

Het Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht, vastgesteld in de vergadering van dinsdag 10 januari 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 3 genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen Dordrecht".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 20 juni.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester