Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

De raad van de gemeente Bernheze besluit, op basis van het bijbehorende voorstel van

burgemeester en wethouders van 28 maart 2023:

gelet op:  - artikel 255 van de Gemeentewet;  - artikel 26 van de Invorderingswet 1990;  - de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, en;  - de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen (inclusief rechten en leges);

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

Artikel 1. In aanmerking komen voor kwijtschelding

 • 1.

  Voor belastingaanslagen van de volgende belastingen en heffingen kan, met inachtneming van het hierna in deze verordening bepaalde, (gedeeltelijk) kwijtschelding worden verleend:

 • 1.

  Onroerende zaakbelasting eigenaar woning

 • 2.

  Rioolheffing

 • 3.

  Afvalstoffenheffing vastrecht

 • 4.

  Afvalstoffenheffing diftar (tot het vastgestelde maximum)

 • 1.

  Voor andere door het bestuursorgaan geheven belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding onroerende-zaakbelastingen

 • 1.

  Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ wordt voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken belasting geheven van de eigenaar van een woning en/of een niet-woning en van de gebruiker van een niet-woning.

 • 2.

  Uitsluitend van de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen kan kwijtschelding worden verleend.

 • 3.

  Van de belasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 3 Beperkte kwijtschelding afvalstoffenheffing    

Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een belasting geheven van de gebruiker van een perceel ten aanzien waarvan een verplichting tot het inzamelen van afvalstoffen bestaat als bedoeld in de Wet milieubeheer.  a. Voor het vaste gedeelte van de belasting, bedoeld in onderdeel 1.0 van de tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing, kan kwijtschelding worden verleend.  b. Voor het variabele gedeelte van de belasting, bedoeld in onderdeel 1.1 van de tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing, kan kwijtschelding worden verleend, met dien verstande dat geen kwijtschelding wordt verleend voor de belasting boven het bedrag als opgenomen in de voor het belastingjaar geldende verordening afvalstoffenheffing.

Artikel 4 Kosten van bestaan 

 • 1.

  Bij de bepaling van de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen als bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

a. het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

b. 75% van het onder a. genoemde bedrag voor een belastingschuldige zijnde een alleenstaande, en;

c. 90% van het onder a. genoemde bedrag voor een belastingschuldige zijnde een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid van de genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 7 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, wordt de in de vergadering van 27 juni 2019 vastgestelde ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bernheze 2019 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023’.

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

25 mei 2023.

Ondertekening

Leandra Kilian

Griffier

Antoine Walraven

Voorzitter