Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023

Geldend van 28-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023

De raad van de gemeente Druten

gelezen het voorstel van het college van 21 maart 2023,

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

besluit:

Vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023

Artikel 1 Reikwijdte kwijtschelding

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan worden verleend indien dit op basis van de desbetreffende belastingverordening is toegestaan.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a)

  € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b)

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c)

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt vervolgens terug tot en met 1 januari 2023.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Druten 2023”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2023,

de griffier,

J.J. Rochat

de voorzitter,

S. Sengers