Verordening stimuleringslening duurzaamheid Oss 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening stimuleringslening duurzaamheid Oss 2023

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 09-05-2023 met registratienummer 5150270;

Continuering duurzaamheidslening en nieuwe verordening

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk- en/of rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet. Deze natuurlijk- en/of rechtspersoon is eigenaar/bewoner van de woning waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd.

 • b.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het College om toewijzing van een Stimuleringslening;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oss;

 • d.

  Stimuleringslening een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • e.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • f.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5 lid 1, eventueel vermeerderd met legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening Duurzaamheid en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

 • h.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente Oss op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening die als persoonlijke lening (consumptief) wordt verstrekt voor bedragen van minimaal € 2.500 tot maximaal € 20.000;

 • 2.

  De aanvrager van een Stimuleringslening consumptief is:

  • a.

   Eigenaar-bewoner en/of huurder is. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden. Een huurder dient over de benodigde toestemming van de verhuurder te beschikken (verhuurdersverklaring).

 • 3.

  Voor consumptief toegekende leningen is de door SVn geadviseerde maximale leeftijdsgrens van 75 jaar NIET van toepassing.

 • 4.

  Voor het treffen van maatregelen in de bestaande woning van minimaal één jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, in gemeente Oss.

 • 5.

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening wordt door het College vastgesteld op het moment van toewijzen van de Stimuleringslening. De rente voor de lening bedraagt 4,4%.

 • 6.

  De looptijd van de consumptieve Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar

 • 7.

  Bij verstrekking van een consumptieve (particuliere) Stimuleringslening zijn geen afsluitkosten verschuldigd.

 • 8.

  De Stimuleringslening is annuïtair.

 • 9.

  De Stimuleringslening wordt verstrekt via een lening van SVn. Uitbetaling vindt plaats door SVn op basis van facturen door derden uitgevoerde werkzaamheden, danwel facturen van aanschaf van benodigde materialen bij zelf uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • 1.1

   Isolatievormen, te weten:

   • 1.1.1

    Dakisolatie

    • Dakisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

   • 1.1.2

    Gevelisolatie

    • Gevelisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

   • 1.1.3

    Spouwmuurisolatie.

    • De isolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,7 m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 50 mm dik.

   • 1.1.4

    Isolerende deuren, kozijnen en/of panelen.

    • Tussen het voor- en achterblad van de deur(en) moet isolatiemateriaal aanwezig zijn.

    • De U-waarde van de deur is maximaal 1,4 W/m²K. De isolerende panelen mogen een maximale U-waarde hebben van 0,7 W/m²K.

   • 1.1.5

    Vloer- en bodemisolatie.

    • De vloer- en bodemisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 140 mm dik.

   • 1.1.6

    Hoogrendementsglas.

    • Hoogrendementsbeglazing mag een maximale warmtedoorgangscoëfficient (U-waarde) hebben van 1,4 W/m²K.

    • Bij het laten plaatsen van HR++-glas kunnen ook de kozijnen worden vervangen. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd, een aluminium kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,4 W/m²K

    • Daarnaast is het mogelijk een thermische glasfolie op bestaande (of nieuwe) beglazing te plaatsen om te voldoen aan de gevraagde kwaliteit (maximale U-waarde van 1,4 W/m²K)

  • 1.2

   Installaties, te weten:

   • 1.2.1

    Gelijkstroompomp en/of –ventilator.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator worden ingediend, voorzien van het merk en type.

   • 1.2.2

    Installatie voor warmte-terugwinsysteem.

    • Warmteterugwinning uit ventilatielucht heeft een minimum rendement van 80% gemeten volgens NEN 5138:2004 of NEN-EN 13141-7:2021.

     • Deze normen en rendementseisen gelden niet voor warmteterugwinning via een ventilatieluchtwarmtepomp, die onder 1.2.3 valt.

    • Voor de warmteterugwinning uit douchewater moet een omschrijving van de unit worden aangeleverd, waarin het merk en type van het warmte-terugwinsysteem staat.

   • 1.2.3

    (Hybride)Warmtepomp of warmtepompboiler

    • Een warmtepomp moet de hoofd- of basisruimteverwarming van een woning zijn en/of zorgt voor warm tapwater voor de woning. De warmtepomp is niet alleen gericht op actieve koeling.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de warmtepomp worden ingediend, waarin het merk en type van de warmtepomp staat.

    • Indien aanpassing van de meterkast noodzakelijk is voor deze maatregel, mogen deze kosten gerekend worden onder de werkelijke kosten.

   • 1.2.4

    Zonneboiler

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonneboiler worden ingediend, waarin het merk en type van de zonneboiler staat.

   • 1.2.5

    Warmteafgifte (radiatoren, convectoren, vloerverwarming)

    • Warmte afgifte componenten dienen bij te dragen aan met een lagere aanvoertemperatuur (tot 55°C) kunnen verwarmen van een ruimte. Zoals vloerverwarming, (convector)radiatoren met/zonder ventilatoren.

    • De vloerverwarming en convectoren/radiatoren moeten watervoerend zijn.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving worden ingediend waarin het merk en type van de component staat.

   • 1.2.6

    Warmteafgifte (infraroodverwarming)

    • Is het een aanvraag voor infraroodverwarming? Dan vragen wij u zich goed te informeren over het juiste gebruik van infraroodverwarming. Infraroodverwarming goed en duurzaam toe passen werkt anders dan bij een Cv-installatie. We raden aan om hierover eerst met een specialist te spreken.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving worden ingediend waarin het merk en type van de component staat.

   • 1.2.7

    Vraag gestuurde ventilatie.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de ventilatie-unit, CO2-sensor en ventilatieschuiven worden ingediend, waarin het merk en type staan vermeld.

  • 1.3

   Zonnepanelen

   • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonnepanelen worden ingediend, waarin het merk en type van de zonnepanelen staan.

  • 1.4

   Aardgasvrij koken

   • Een elektrische kookplaat, zoals een inductiekookplaat, inclusief de elektrotechnische werkzaamheden en materialen in en naar de meterkast.

   • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de kookplaat worden ingediend, waarin het merk en type staat.

   • Indien aanpassing van de meterkast noodzakelijk is voor deze maatregel, mogen deze kosten gerekend worden onder de werkelijke kosten.

  • 1.5

   Klimaatadaptieve maatregelen, te weten:

   • 1.5.1

    Groene daken

    • Het aanleggen van een groen dak met een waterbergende capaciteit van minimaal 30 liter per m2.

   • 1.5.2

    Het opvangen van regenwater met infiltratiekratten.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving van de infiltratiekratten worden ingediend, waarin het merk en type staat.

   • 1.5.3

    Grijswatersysteem

    • Het aanleggen van een grijswatersysteem, waarbij regenwater wordt opgevangen en hergebruikt in huis.

    • Bij de aanvraag moet een omschrijving van het grijswatersysteem worden ingediend, waarin het merk en type staat.

  • 1.6

   Advies en overige diensten, te weten:

   • 1.6.1

    Energie maatwerkadvies

    • Maatwerkadvies dat adviezen geeft over het verduurzamen van uw woning.

    • Het advies moet gegeven zijn door EPA-W adviseurs/EP-adviseurs, middels de rekenmethode NTA8800 of door een bedrijf met de BRL9500-certificering. Onder het maatwerk kan ook een gecertificeerde energielabel-bepaling vallen.

   • 1.6.2

    Waterzijdig inregelen.

    • Bij de aanvraag van de lening moet een offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren worden ingediend. In de offerte moet een omschrijving van de werkzaamheden en eventueel aanvullend benodigde materiaal staan.

   • 1.6.3

    Asbestverwijdering

    • Verwijderen of vervangen van asbest dakbedekking voor zover het in combinatie gebeurt met een of meer dakgerelateerde duurzaamheidsmaatregelen, namelijk dakisolatie of zonnepanelen.

    • Onder verwijdering of vervanging van het asbestdak valt tevens een asbestinventarisatierapport en de eventuele vervanging van het dakbeschot en de daarbij behorende constructie en isolatie, en eventuele verwijdering van asbesttoepassingen elders aan de buitenkant van de woning inclusief de hieruit voortvloeiende vervang- en herstelwerkzaamheden.

 • 2. De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 20.000 inclusief btw.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening Duurzaamheid toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Oss stelt een totaal budget vast dat beschikbaar is voor SVn- leningen, waarbij de onderlinge verdeling zal plaatsvinden naar rato van behoefte.

 • 2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, Stimuleringslening Duurzaamheid toe te kennen en de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening Duurzaamheid wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de bestaande situatie;

 • 2.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 3.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 4.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 5.

  indien van toepassing, een kopie van de omgevingsvergunning. (op www.omgevingsloket.nl kan worden gecheckt of een omgevingsvergunning vereist is).

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn compleet is gemaakt, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

  • d.

   de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

  • e.

   naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

  • f.

   de duurzaamheidsmaatregel niet past binnen het bestemmingsplan of er naar verwachting geen omgevingsvergunning zal worden verleend.

  • g.

   de aanvrager reeds een Stimuleringslening Duurzaamheid toegekend heeft gekregen in de gemeente Oss en nog steeds eigenaar/bewoner is van de woning waarvoor deze Stimuleringslening Duurzaamheid verstrekt werd.

 • 2. Het college trekt een toewijzing Stimuleringslening in, indien:

  • a.

   de Stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Stimuleringslening niet tot stand komt.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen Gemeente Oss en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Mandaat

Het college kan besluiten de hun toekomende bevoegdheden te mandateren.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening duurzaamheidsleningen Oss 2017 ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Oss 2023”

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15-06-2023

De gemeenteraad voornoemd,

Mede namens de voorzitter,

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker