Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027

Geldend van 26-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder i, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  dierenvoedselbank: een locatie waar kosteloos of tegen een kleine bijdrage voeding voor dieren verstrekt wordt aan de doelgroep;

 • c.

  doelgroep: inwoners van de gemeente Roosendaal met een inkomen op of rond het sociaal minimum die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in het levensonderhoud van hun gezelschapsdieren te voorzien;

 • d.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • e.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • f.

  ongedierte: plaagdieren die belangrijke hygiëne- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen;

 • g.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die optreedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • h.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • i.

  sociaal minimum: de inkomensgrens die gehanteerd wordt betreft 130% van het wettelijk sociaal minimum inkomen.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is het dierenwelzijn in de gemeente Roosendaal te bevorderen, zoals bedoeld in de nota integraal dierenwelzijnsbeleid Roosendaal 2021-2025.

Hierbij is het hoofddoel: het bevorderen van het dierenwelzijn door het faciliteren van een dierenvoedselbank binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal.

Onderliggend subdoel is bijdragen aan het behouden van en/of het verbeteren van het welzijn van gehouden dieren. Het streven hierbij is meervoudig:

 • gehouden dieren lijden er niet onder als hun eigenaar of eigenaren financieel niet of nauwelijks in staat zijn in het levensonderhoud van hun dieren te voorzien;

 • dierenbezitters beter in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien, als de dierenvoedselbank een bijdrage levert in het levensonderhoud van hun dieren;

 • de verspilling van dierenvoeding wordt tegengegaan.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling, hoofd- en subdoelen van deze regeling.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Het inzamelen van voeding voor gehouden dieren, hetzij door giften, hetzij door het opkopen van grotere hoeveelheden, om via de dierenvoedselbank aan de doelgroep te verstrekken.

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: organisatie maakt inzichtelijk in welke mate zij verwachten de ingezamelde voeding via giften te ontvangen en hoeveel voeding ingekocht moet worden.

 • 2.

  De uitgifte van pakketten met voeding voor gehouden dieren aan de doelgroep. Hierbij is een opstartperiode van maximaal 3 maanden toegestaan.

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: organisatie geeft zowel aan hoeveel unieke inwoners van Roosendaal zij verwachten, met vermelding van het verwachte aantal dieren dat daarmee geholpen wordt, als inzicht in de hoeveelheid dierenvoeding die naar verwachting verstrekt zal worden aan cliënten.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie voor de activiteit kan uitsluitend worden aangevraagd door een non-profit organisatie die bereid is een huurovereenkomst aan te gaan voor een ruimte in het Pius X gebouw aan de Edisonstraat 55 in Roosendaal.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van de subsidieperiode alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren, met inachtneming van een opstartperiode van maximaal 3 maanden.

 • 4.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager is na de opstartperiode in staat de voedselveiligheid te garanderen door het voorkomen en eventueel bestrijden van ongedierte, mede met het oog op de overige gebruikers in de omgeving en in het bijzonder de voedselbank.

 • 6.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen voor het (kunnen) stellen van de hulpvraag en/of het gebruik (kunnen) maken van de Dierenvoedselbank;

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipatiethema's bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van zowel de vraag naar als het aanbod van de Dierenvoedselbank door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, waaronder de reguliere voedselbank en de kledingbank, waarbij onder meer gezamenlijke openingstijden worden gehanteerd om de doelgroep te bereiken.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   huisvesting: noodzakelijke kosten voor het exploiteren en beheren van de uitgifte- en opslaglocatie van voeding voor dieren;

  • b.

   transport: noodzakelijke kosten voor het vervoeren van dierenvoeding naar de uitgifte en opslaglocatie;

  • c.

   dierenvoeding: noodzakelijke kosten voor het aanvullen van voorraden ten behoeve van de uitgifte van dierenvoeding aan de doelgroep;

  • d.

   opslag en vervoer: noodzakelijke kosten voor het garanderen van de voedselveiligheid.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 40.000 voor de gehele subsidieperiode.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 10.000,-

  • b.

   voor het jaar 2025 € 10.000,-

  • c.

   voor het jaar 2026 € 10.000,-

  • d.

   voor het jaar 2027 € 10.000,-

 • 2. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 • 3. Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening:

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt;

   • de reikwijdte en (beoogde) groei van de omvang van de dienstverlening;

   • de capaciteit van de organisatie om na een opstartperiode van maximaal 3 maanden uitvoering te geven aan de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen:

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen genoemd in artikel 2.

  • c.

   Samenwerking met andere organisaties:

   • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan het dierenwelzijn en de verbetering van de situatie van de dierenbezitters.

  • d.

   Effectiviteit en efficiëntie:

   • de mate waarin de subsidie direct wordt besteed aan het uitvoeren van de activiteiten;

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen met een totaalscore van minimaal 5,5 punten worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt in een volgorde van hoog naar laag, waarna subsidie wordt verstrekt aan de eerste aanvrager in de ranglijst.

 • 4. De subsidieaanvragen die een totaalscore hebben van minder dan 5,5 punten worden geweigerd.

 • 5. Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en haar activiteiten;

  • c.

   flexibel in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn binnen de gemeente Roosendaal.

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 intrekking

De Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023 tot en met 2026, vastgesteld op 27 september 2022 en sindsdien gewijzigd op 28 november 2022, wordt ingetrokken.

Artikel 14 inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2024 tot en met 2027

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling