Subsidieregeling Methodisch groepswerk 2024 tot en met 2027

Geldend van 15-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Methodisch groepswerk 2024 tot en met 2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Methodisch groepswerk 2024 tot en met 2027

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  doelgroep: peuters (2 tot 4 jaar) en kinderen van de basisschoolleeftijd (4 tot 14 jaar) die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, zowel in de voorschoolse peuterperiode als naschoolse periode en in de thuissituatie;

 • c.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • d.

  positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Deze bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren;

 • e.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • f.

  methodisch groepswerk: er wordt gewerkt volgens een vaste werkwijze; steeds worden een aantal stappen doorlopen die regelmatig geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie van de zorg/ondersteuning passend bij het kind en de ouders, vindt bijstelling plaats. Op deze manier wordt effectief en efficiënt gehandeld om het vastgestelde doel te bereiken;

 • g.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die optreedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • h.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • i.

  SKJ-registratie: Een registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), een beroepsregister voor jeugdprofessionals;

 • j.

  VOG; Verklaring Omtrent het Gedrag.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat kinderen veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

Hierbij zijn de hoofddoelen:

 • kinderen groeien op in een stabiele thuissituatie;

 • ouders en jeugdigen kunnen vertrouwen op zichzelf, op hun netwerk en als het nodig is op ondersteuning.

Onderliggende subdoelen zijn:

 • door de inzet van methodisch groepswerk wordt professionele hulpverlening bij kinderen voorkomen, verminderd of beëindigd;

 • het bevorderen van positief ouderschap en gezonde hechting;

 • professionals en vrijwilligers van reguliere voorzieningen worden in staat gesteld om met probleemgedrag van kinderen om te gaan, zodat zij deze kinderen op een verantwoorde manier kunnen begeleiden.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen, waardoor professionele hulpverlening bij kinderen wordt voorkomen, verminderd of beëindigd, positief ouderschap en gezonde hechting wordt bevorderd en professionals en vrijwilligers in staat worden gesteld om te gaan met probleemgedrag van kinderen.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

 • a.

  het bieden van vrij toegankelijk methodisch groepswerk voor pedagogische begeleiding en ondersteuning op schooldagen, na schooltijd en tijdens schoolvakanties; onder de naamvoering ‘Don Bosco’;

 • b.

  tijdelijke begeleiding en ondersteuning aan peuters (2 tot 4 jaar) en kinderen van de basisschoolleeftijd (4 tot 14 jaar), met een maximum van twee jaar met een eventuele verlenging van een jaar, mits goed onderbouwd en gemotiveerd;

 • Begeleiding omvat in ieder geval ondersteuning bij het bevorderen van;

  • weerbaarheid en zelfontplooiing;

  • persoonlijke competenties;

  • sociale competenties;

  • socialisatie en waarden en normen;

  • fysieke en emotionele veiligheid.

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: hiermee wordt professionele hulpverlening bij kinderen voorkomen, verminderd of beëindigd.

 • 2.

  het bieden van opvoedondersteuning zodat ouders in hun kracht staan en de opvoeding zelfstandig (kunnen blijven) oppakken;

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling; het effect wat deze opvoedondersteuning heeft aan positief ouderschap.

 • 3.

  activiteiten gericht op het vrij toegankelijk maken van reguliere voorzieningen voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dit door observatie ter plaatse en kennisoverdracht aan professionals en vrijwilligers van reguliere voorzieningen zoals sportverenigingen, scouting, culturele en andere organisaties (niet zijnde reguliere kinderopvang) waar dit van toepassing is.

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: hierdoor zijn professionals en vrijwilligers in staat om met het probleemgedrag van kinderen om te gaan zodat zij op een verantwoorde manier in staat zijn deze kinderen te begeleiden.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door houders kinderopvang conform artikel 1 Wet Kinderopvang

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  De benadering van de inwoner(s) is conform de uitgangspunten van positieve gezondheid en er wordt aangesloten bij de leefwereld van de inwoner.

 • 5.

  Aanvrager heeft aantoonbaar gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 6.

  Aanvrager heeft minimaal 1 medewerker in dienst die beschikt over een SKJ-registratie.

 • 7.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

 • 8.

  Aanvrager zorgt voor toegankelijke, bereikbare en voor de doelgroep ingerichte accommodatie(s) als locatie voor activiteit(en).

 • 9.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen voor deelname aan methodisch groepswerk en het stellen van een hulpvraag;

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipathiethema’s bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van zowel de vraag naar als het aanbod van methodisch groepswerk door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop u de effecten van uw activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • d.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • e.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • f.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • g.

   de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • h.

   de mate waarin het aanbod aansluit bij en/of wordt aangepast op relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor de organisatie van activiteiten, waaronder personeelskosten;

  • b.

   kosten voor huur van locaties voor uitvoering van de activiteiten;

  • c.

   organisatiekosten, waaronder accountantskosten.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor consumpties;

  • b.

   de kosten voor vervoer naar de activiteit.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 1.638.500 voor de gehele subsidieperiode.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 483.500

  • b.

   voor het jaar 2025 € 385.000

  • c.

   voor het jaar 2026 € 385.000

  • d.

   voor het jaar 2027 € 385.000

 • 2. Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 • 3. Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2.

  • c.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate en wijze van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • d.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de te behalen resultaten.

  • e.

   Vernieuwing

   • de mate waarin er aandacht is voor vernieuwing van de dienstverlening en innovatieve ideeën en initiatieven door de organisatie worden ondersteund;

   • de mate waarop de activiteit(en) (pro)actief worden herzien of aangepast binnen de doelstellingen van deze regeling, als de maatschappelijke ontwikkelingen of de behoefte van de doelgroep(en) hiertoe uitnodigen.

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 • 4. Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling methodisch groepswerk 2024 tot en met 2027

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling