Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel tot vaststelling van de beleidsregels recreatiewoningen Recreatiepark Dennenoord van de gemeente Boxtel

Geldend van 27-06-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel tot vaststelling van de beleidsregels recreatiewoningen Recreatiepark Dennenoord van de gemeente Boxtel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

overwegende dat;

het gewenst is om beleidsregels vast te stellen omtrent de bouw van de recreatiewoningen op Recreatiepark Dennenoord;

ten behoeve van de rechtszekerheid;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels recreatiewoningen Recreatiepark Dennenoord van de gemeente Boxtel

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  bestemmingsplan: bestemmingsplan Buitengebied Boxtel, Ontwikkelplan 2013;

 • -

  bijbehorend bouwwerk: bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht;

 • -

  half-open overkapping: bijbehorend bouwwerk met 3 wanden of met 4 wanden waarvan 1 wand beweegbaar/semi-permanent is;

 • -

  open overkapping: bijbehorend bouwwerk met niet meer dan 2 wanden;

 • -

  recreatiewoning: recreatiewoning als bedoeld in artikel 1.89 van het bestemmingsplan.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op het bouwen en uitbreiden van recreatiewoningen op het recreatiepark Dennenoord, gelegen aan de Dennendreef 5 te Boxtel, op gronden met de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ met de functieaanduiding ‘recreatiewoning’ gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan.

Artikel 3. Bebouwingspercentage

De gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan hetgeen is toegestaan op grond van artikel 11.2.1 van het bestemmingsplan.

Artikel 4. Maatvoering recreatiewoning

 • 1. De inhoud van een recreatiewoning mag niet meer bedragen dan 426 m³.

 • 2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt gemeten conform artikel 2 van het bestemmingsplan met inachtneming van artikel 11.2.2, onder a, van het bestemmingsplan, met dien verstande dat bij de bepaling van de inhoud van een recreatiewoning de inhoud van de open dan wel half-open overkappingen die tevens zijn aan te merken als gebouw, niet meegeteld wordt.

Artikel 5. Maatvoering overkappingen

 • 1. De oppervlakte van het totaal aan open en half-open overkappingen mag niet meer bedragen dan 40 m².

 • 2. De oppervlakte van het totaal aan half-open overkappingen mag niet meer bedragen dan 28 m².

 • 3. Bij toepassing van de voorgaande leden wordt gemeten conform artikel 2 van het bestemmingsplan.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden een dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels recreatiewoningen Dennenoord van de gemeente Boxtel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel in de vergadering van 21 maart 2023

de secretaris,

V. Fijneman

de burgemeester,

R. van Meygaarden