Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling Stimulering verduurzaming vastgoed Maastricht 2023-2024

Geldend van 23-06-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Stimulering verduurzaming vastgoed Maastricht 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad van Maastricht vanwege de extreme stijging van energiekosten in 2022 het Noodfonds Energiekosten heeft opgericht, ter grootte van € 5.000.000;

 • -

  het Noodfonds Energiekosten in eerste instantie aangewend is om huishoudens en organisaties in de gemeente Maastricht die onvoldoende snel geholpen werden door het maatregelenpakket van het Rijk te compenseren voor gestegen energiekosten in de periode oktober 2022 t/m maart 2023 (acute fase: compensatie gestegen energiekosten);

 • -

  het Noodfonds Energiekosten in tweede instantie, vanaf 2023, zal worden aangewend om de afhankelijkheid van ondernemingen en organisaties in de gemeente Maastricht van fossiele energie te verminderen (middellange-termijn-fase: verduurzaming);

 • -

  deze regeling een middel is om de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen, door ondernemingen en organisaties te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van het verbeteren van de energieprestatie van het vastgoed waarvan zij eigenaar zijn of waarvan zij gebruik maken;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening 2020 Maastricht, besluit vast te stellen de Subsidieregeling Stimulering verduurzaming vastgoed Maastricht 2023-2024.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

gebouw: op het moment van inwerkingtreding van deze regeling bestaande, gebouwde onroerende zaak of op het moment van inwerkingtreding van deze regeling bestaande, gebouwde onroerende zaken of gedeelten daarvan die staa(t)(n) ingeschreven in de basisregistratie kadaster op één adres of één op het moment van inwerkingtreding van deze regeling bestaande, gebouwde onroerende zaak die staat ingeschreven in de basisregistratie kadaster op meerdere adressen, met uitzondering van gebouwde onroerende zaken of gedeelten daarvan met een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012, en die gelegen is/zijn in de gemeente Maastricht;

ASV: Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht;

btw: belasting toegevoegde waarde;

energiescan: verkenning van de mogelijkheden om maatregelen te treffen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken, uitgevoerd door een gekwalificeerde adviseur in het bezit van een geldig FedeC-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat, of in het kader van het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van de Provincie Limburg, en de schriftelijke rapportage daarvan, die voor het betreffende gebouw in elk geval inzage geeft in:

 • a.

  het historisch energieverbruik op jaarbasis van de onderneming(en) of de organisatie(s) die eigenaar, huurder of gebruiker zijn van het gebouw;

 • b.

  de eigendomssituatie;

 • c.

  een overzicht van de mogelijke maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken, en van de eventueel reeds genomen maatregelen;

 • d.

  de kosten en de terugverdientijd van de maatregelen;

 • e.

KvK: Kamer van Koophandel;

onderneming: bedrijf met (een) vestiging(en) in de gemeente Maastricht;

organisatie: een privaatrechtelijke rechtspersoon (stichting of vereniging) zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in de gemeente Maastricht, zijnde een:

 • a.

  gemeenschapshuis: de exploitatiestichting of beheerder van een gebouw die aanspraak kan maken op subsidie op grond van de Ondersteuningsregeling gemeenschapshuizen 2018;

 • b.

  welzijnsorganisatie, zijnde een:

  • i.

   professionele instelling die over 2022 en/of 2023 subsidie heeft ontvangen of ontvangt (peildatum 1 januari 2023) op grond van de Subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg Maastricht;

  • ii.

   vrijwilligersorganisatie die over 2022 en/of 2023 subsidie heeft ontvangen of ontvangt (peildatum 1 januari 2023) op grond van de Subsidieregeling ‘Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet, gemeente Maastricht, 2022-2024';

  • iii.

   algemene voorziening die over 2022 en/of 2023 subsidie heeft ontvangen of ontvangt (peildatum 1 januari 2023) op grond van de Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht;

 • c.

  amateursportorganisatie: organisatie die actief is op het gebied van de beoefening van amateursport;

 • d.

  culturele organisatie: organisatie die actief is op het gebied van professionele kunst en/of cultuurparticipatie op amateurniveau;

projectkosten: kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid, inclusief kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering;

subsidieplafond: bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie krachtens een wettelijk voorschrift;

verduurzamingsmaatregel: maatregel vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Doel en toepassingsbereik

Deze regeling heeft tot doel ondernemingen en organisaties die eigenaar, huurder of gebruiker zijn van een gebouw, met uitzondering van een gebouw in eigendom van de gemeente Maastricht, te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw.

Artikel 3. Doelgroepen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een onderneming of een organisatie:

  • a.

   die eigenaar, huurder of gebruiker is van een gebouw, met uitzondering van de huurder of gebruiker van een gebouw dat in eigendom is van de gemeente Maastricht; en

  • b.

   die op het moment van aanvraag ingeschreven staat bij de KvK en in de periode vanaf ten minste 1 jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling tot het moment van aanvraag onafgebroken ingeschreven stond bij de KvK; en

  • c.

   die gevestigd is of vestigingen heeft in de gemeente Maastricht; en

  • d.

   waarvan het/de vestigingsadres(sen) niet overeenkom(t)(en) met het woonadres van een eigenaar of een bestuurder van de betreffende onderneming of organisatie; en

  • e.

   die haar activiteiten hoofdzakelijk uitvoert in de gemeente Maastricht.

 • 2. Subsidie op grond van deze regeling kan voorts uitsluitend worden aangevraagd door een organisatie die:

  • a.

   op het moment van aanvraag, conform de inschrijving bij de KvK, beschikt over een bestuur of een Raad van Toezicht van minimaal 3 personen, die geen eerstelijns verwantschap met elkaar hebben en niet op hetzelfde adres woonachtig of ingeschreven zijn; en

  • b.

   haar statutaire zetel heeft in de gemeente Maastricht.

 • 3. Subsidie op grond van deze regeling voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen kan daarnaast worden aangevraagd door een samenwerkingscollectief van minimaal 10 ondernemingen, dat tot doel heeft om gezamenlijk verduurzamingsmaatregelen te nemen die de deelnemende ondernemingen niet op individuele basis kunnen realiseren, en waarvan alle ondernemingen afzonderlijk voldoen aan de eisen genoemd in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 4. Activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een eigenaar, huurder of gebruiker van een gebouw, met uitzondering van een gebouw in eigendom van de gemeente Maastricht, op aanvraag subsidie verstrekken voor:

  • a.

   het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen die zijn opgenomen in een energiescan die op het moment van aanvraag niet ouder is dan 36 maanden;

  • b.

   het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan, tenzij de aanvrager een amateursportorganisatie betreft of een organisatie die kan deelnemen aan het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van de Provincie Limburg.

 • 2. Subsidie wordt slechts verstrekt voor verduurzamingsmaatregelen en energiescans die op of na 1 mei 2023 aanvangen.

Artikel 5. Aanvraagperiode en beslistermijn

 • 1. Een aanvraag voor subsidie voor het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen kan worden ingediend vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 september 2024.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan kan worden ingediend vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 mei 2024.

 • 3. Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid van de ASV, op een aanvraag voor subsidie binnen 13 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 6. Wijze van aanvraag en aanvraagvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier op de webpagina www.gemeentemaastricht.nl/energiekosten.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie moet de volgende documenten bevatten:

  • a.

   een recent (op het moment van aanvraag niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de KvK;

  • b.

   een kopie van een recent (op het moment van aanvraag niet ouder dan 6 maanden) bankafschrift waarop, ter verificatie van bankrekeningnummer van de aanvrager, het rekeningnummer, de naam van de onderneming of de organisatie en de datum zichtbaar zijn;

  • c.

   (een) offerte(s) of (een) factu(u)r(en) voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie kan worden aangevraagd;

  • d.

   indien direct (een) factu(u)r(en) word(t)(en) verstrekt: een kopie van een bankafschrift waarop de betaling(en) van de factu(u)r(en) zijn vermeld;

  • e.

   een opgave van subsidies, in welke vorm ook, die al zijn of zullen worden verstrekt voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • f.

   indien de aanvraag subsidie voor de activiteit ‘het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen’ betreft: de schriftelijke rapportage van een energiescan;

  • g.

   indien de aanvrager een samenwerkingscollectief als bedoeld in artikel 3, derde lid is: een projectplan van de samenwerkende bedrijven voor de gezamenlijk te nemen verduurzamingsmaatregelen, inclusief begroting en beschrijving van de aard van de samenwerking.

Artikel 7. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV kan subsidie worden geweigerd indien de onderneming of de persoon die de energiescan of de verduurzamingsmaatregelen heeft uitgevoerd:

 • a.

  niet staat ingeschreven bij de KvK of een soortgelijk buitenlands zelfstandig bestuursorgaan dat ondernemingen registreert;

 • b.

  in de afgelopen 12 maanden in loondienst bij de aanvrager is geweest;

 • c.

  in de afgelopen 12 maanden is ontstaan uit de aanvragende onderneming;

 • d.

  een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is;

 • e.

  een direct familielid (eerste graad) van de aanvrager is.

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het totale subsidieplafond bedraagt € 2.103.000

 • 2. Het subsidieplafond per doelgroep bedraagt voor:

  • a.

   ondernemingen: € 500.000;

  • b.

   samenwerkingscollectieven als bedoeld in artikel 3, derde lid: € 250.000;

  • c.

   gemeenschapshuizen: € 250.000;

  • d.

   welzijnsorganisaties: € 415.000;

  • e.

   amateursportorganisaties: € 238.000;

  • f.

   culturele organisaties: € 450.000.

 • 3. Voor de doelgroep ondernemingen is het subsidieplafond voor de activiteit ‘het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen’ € 250.000 en voor de activiteit ‘het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan’ € 250.000.

 • 4. Voor de overige doelgroepen genoemd in het tweede lid van dit artikel wordt geen subsidieplafond per activiteit gehanteerd.

 • 5. Burgemeester en wethouders verdelen het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 6. Indien het subsidieplafond niet wordt bereikt zal het onbenutte budget worden bestemd voor verduurzaming van gebouwen in eigendom van de gemeente Maastricht, die gehuurd of gebruikt worden door de doelgroepen van deze regeling.

Artikel 9. Subsidieverplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt binnen 24 maanden na de dag van verzending van de verleningsbeschikking te realiseren.

 • 2. Indien de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt buiten de schuld van de subsidieontvanger niet binnen de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel mogelijk is, kunnen burgemeester en wethouders de termijn, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger, eenmaal met ten hoogste 12 maanden verlengen.

Artikel 10. Bevoorschotting en betaling

 • 1. Bij subsidiebedragen van ten hoogste € 5.000 wordt een voorschot uitgekeerd ter hoogte van de verleende subsidie.

 • 2. Bij subsidiebedragen van meer dan € 5.000 wordt een voorschot uitgekeerd van 90% van de verleende subsidie.

 • 3. Een voorschot wordt binnen 6 weken na de dag van verzending van de verleningsbeschikking overgemaakt naar de rekening van de aanvrager.

Artikel 11. Subsidievaststelling

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen een subsidie van ten hoogste € 5.000 direct vast, indien de subsidie verstrekt wordt op basis van een factuur.

 • 2. Bij een subsidie van meer dan € 5.000, of indien de subsidie van niet meer dan € 5.000 is verstrekt op basis van een offerte, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteit is gerealiseerd, een aanvraag tot vaststelling in.

 • 3. In aanvulling op artikel 14, tweede lid van de ASV bevat de aanvraag tot vaststelling:

  • a.

   de factu(r)(en) voor de gesubsidieerde activiteit;

  • b.

   een kopie van een bankafschrift waarop de betaling(en) van de factu(u)r(en) zijn vermeld;

  • c.

   indien de aanvraag subsidie voor de activiteit ‘het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen’ betreft: foto’s van de genomen verduurzamingsmaatregel(en), waarop ook het betreffende gebouw duidelijk zichtbaar is;

  • d.

   indien de aanvraag subsidie voor de activiteit ‘het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan’ betreft: de schriftelijke rapportage van de energiescan.

Artikel 12. Staatssteun

Een subsidie op grond van deze regeling kan staatssteun bevatten en kan alleen verstrekt worden indien dit niet in strijd is met de de-minimisverordening.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIE VOOR VERDUURZAMINGSMAATREGELEN

Artikel 13. Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie kan worden verleend voor de projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen in een gebouw, met uitzondering van een gebouw in eigendom van de gemeente Maastricht, voor zover deze kosten niet op andere wijze worden gesubsidieerd.

 • 2. De subsidiabele kosten zijn exclusief btw indien de aanvrager een onderneming of een organisatie die btw-plichtig is betreft, en inclusief btw indien de aanvrager een organisatie betreft die niet btw-plichtig is.

 • 3. Subsidie voor de projectkosten van verduurzamingsmaatregelen wordt slechts eenmaal per gebouw verstrekt.

 • 4. Aan een onderneming wordt geen subsidie verleend indien de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen het bedrag van € 1.000 per gebouw niet overstijgen.

Artikel 14. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie voor de redelijke projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen bedraagt per gebouw voor:

  • a.

   een onderneming: 50% van de projectkosten, met een maximum van € 5.000;

  • b.

   een samenwerkingscollectief als bedoeld in artikel 3, derde lid: 50% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000;

  • c.

   een gemeenschapshuis: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000;

  • d.

   een welzijnsorganisatie: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000;

  • e.

   een amateursportorganisatie: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 12.000;

  • f.

   een culturele organisatie: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000.

 • 2. Tenzij de aanvrager een onderneming of een samenwerkingscollectief als bedoeld in artikel 3, derde lid is, wordt per gebouw het verleende subsidiebedrag voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan in mindering gebracht op de maximale hoogte van de subsidie bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

HOOFDSTUK 3. SUBSIDIE VOOR ENERGIESCANS

Artikel 15. Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie kan worden verleend voor de kosten van een energiescan met betrekking tot een gebouw, met uitzondering van een gebouw in eigendom van de gemeente Maastricht, voor zover deze kosten niet op andere wijze worden gesubsidieerd.

 • 2. De subsidiabele kosten zijn exclusief btw indien de aanvrager een onderneming of een organisatie die btw-plichtig is betreft, en inclusief btw indien de aanvrager een organisatie betreft die niet btw-plichtig is.

 • 3. Subsidie voor de kosten van een energiescan wordt slechts eenmaal per gebouw verstrekt.

Artikel 16. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor de kosten van een energiescan bedraagt per gebouw:

 • a.

  indien de aanvrager een onderneming is: 100% van de kosten tot een bedrag van ten hoogste € 1.000 en 50% van de kosten die het bedrag van € 1.000 overstijgen, met een maximum van € 1.500;

 • b.

  indien de aanvrager een organisatie is: 100% van de kosten, met een maximum van € 2.000.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 17. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 18. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van deze regeling in het Gemeenteblad en vervalt met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn aangevraagd of verstrekt.

Artikel 19. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling stimulering verduurzaming vastgoed Maastricht 2023-2024.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d.16 mei 2023.

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

BIJLAGE

Lijst van verduurzamingsmaatregelen

Tot de verduurzamingsmaatregelen worden uitsluitend gerekend:

a.

EPA-maatwerkadvies, Energiescan, Plan van aanpak art 2.15 Activiteitenbesluit Milieubeheer;

b.

Alle erkende maatregelen uit bijlage 10 van de activiteitenregeling Milieubeheer en voor zover in aanvulling daarop:

c.

Dakisolatie, ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

d.

Gevelisolatie, ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

e.

Spouwmuurisolatie, ten minste Rd 1,1 [m²K/W]

f.

Vloerisolatie, ten minste Rd 3,5 [m²K/W]

g.

Hoogrendementsglas, HR++ ten hoogste U 1,2 [W/m2K]

h.

Isolatiekozijn

i.

Triple glas ten hoogste U 0,7 [W/m²K] i.c.m. een nieuw isolerend kozijn U kleiner of gelijk aan 1,5 [W/m²K]

j.

Warmtepomp bron bodem

k.

Warmtepomp bron lucht

l.

Warmtepomp bron gevel

m.

Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

n.

WTW voor ventilatielucht

o.

WTW voor douchewater

p.

Zonnepanelen (PV-cellen) / Zonnecollectoren (waaronder PVT- systemen)

q.

LTV (laag temperatuur verwarming)

r.

Vraag- / Druk- / C02 gestuurde ventilatieroosters

s.

Groen dak

t.

Zonneboiler

u.

Led verlichting

v.

Energieopslag