Sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

Geldend van 27-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-12-2018

Intitulé

Sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

Inleiding

Voor u ligt de visie van de gemeente Achtkarspelen op sport en bewegen voor de periode van 2019 - 2022. De sportnota heeft als titel ‘de krêft fan sport’. Met deze titel wordt benadrukt dat sport en bewegen niet alleen iets is van de wethouder sport, of de afdeling sport maar dat sport een bijdrage kan leveren op veel beleidsterreinen. Sport loopt als rode draad door het dagelijks leven van veel inwoners van de gemeente Achtkarspelen in al zijn verschijningsvormen. We zien veel verschillende motieven en interesses in de sport.

We onderscheiden hierbij het plezier, de gezondheid, de prestatie en ontmoeting. Ook economisch vervult de sport een rol in dezen. Denk maar aan de vele sportevenementen die de gemeente kent en wat er wekelijks te doen is op alle sportcomplexen.

Deze nota beschrijft de beleidsvoornemens voor de komende jaren op zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid. Het zijn nadrukkelijk beleidsvoornemens om te komen tot, en ruimte te laten aan, lokaal maatwerk. Uitvoering van de beleidsvoornemens wordt zoveel mogelijk in samenhang met de andere beleidsterreinen opgepakt.

Leeswijzer

De sportnota is een overkoepelend stuk waarin ook de relatie met andere (beleids)onderdelen wordt gelegd. Er wordt teruggekeken naar de succesvolle sportnota ‘nei in ferweechlik Achtkarspelen’. Het huidige coalitieakkoord ‘mei-innoar trochpakke’ geeft de richting vanuit de coalitie voor de komende 4 jaar aan. Daarna volgt een beeld van het Landelijk sportbeleid en vastgesteld gemeentelijk beleid (denk hierbij aan het accommodatiebeleid en het beleid ten aanzien van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid). Vervolgens komt de sport- en beweegvisie met de doelstelling aan de orde. Dit wordt verder uitgewerkt met de beleidsvoornemens sport met bijhorende speerpunten. Tot slot leest u welke uitwerking dit heeft op de financiën.

Terugblik ‘Nei in ferweechlik Achtkarspelen’

In 2012 is in Achtkarspelen de sportnota ‘Nei een ferweechlik Achtkarspelen’ van start gegaan. Er is ingezet op de uitvoering van de thema’s sport en gezondheid’, versterken van de samenwerking en het behouden van- en zorgdragen voor een kwalitatief hoog, maar wel gericht, voorzieningenniveau in ieder dorp. Er is gekeken naar de opbrengsten en de tevredenheid over de afgelopen periode.

Concreet waren er acties opgenomen. Er zijn van hieruit diverse kunstgrasvelden, een springkuil en diverse sportstimuleringsactiviteiten in de dorpen gerealiseerd. Vanuit de sportstimulering die we gezamenlijk met Tytsjerksteradiel uitvoeren is gestart met een samenwerking met de MBO- en HBO sport opleidingen in de regio. Dit heeft geresulteerd dat er jaarlijks ongeveer 30 sportstudenten wekelijks activiteiten uitvoeren om verbindingen tussen onderwijs, sport en gezondheid te leggen. Er zijn diverse interviews gedaan naar de opbrengsten van de afgelopen periode. Sportverenigingen, het onderwijs en diverse samenwerkingspartners zijn tevreden over de opbrengsten van het sportbeleid.

afbeelding binnen de regeling

Coalitieakkoord

In mei 2018 is het nieuwe coalitieakkoord ‘mei-inoar trochpakke’ gepresenteerd. De hoofdlijn uit het akkoord voor de sport is:

Sport speelt een grote rol in het dagelijks leven van veel inwoners, die veelal bij sportverenigingen en stichtingen zijn aangesloten. De gemeente faciliteert de sportverenigingen zoveel mogelijk waardoor veel inwoners in de gelegenheid blijven te investeren in beweging (gezondheid) en het sociale leven. Achtkarspelen vindt het van belang dat er voldoende voorzieningen voor sport en verenigingsleven zijn, tegen zo laag mogelijke kosten, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Tot deze voorzieningen horen de sportcomplexen, speelterreinen en zwembaden.

Sport is belangrijk voor de leefbaarheid, welzijn en gezondheid in alle dorpen van de gemeente Achtkarspelen. Sport speelt als rode draad door de diverse beleidsterreinen een belangrijke rol.

Gemeenten en zeker ook de gemeente Achtkarspelen, kennen veel waarde toe aan sportbeleid. Hiervoor stellen gemeenten substantiële middelen beschikbaar. Van daaruit verdient het aanbeveling om vanuit sport een verdere visie en uitgangspunten op te stellen. Er is tegenwoordig vanuit gemeenten nog meer aandacht voor integraal lokaal sportbeleid. Dit op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en om sport als doel en middel in te zetten voor kwetsbare doelgroepen.

De komende 4 jaren wordt het volgende gedaan:

 • Er vindt een substantiële verhoging plaats van evenementensubsidies voor sport.

 • De gemeente streeft naar behoud van de gelegenheid tot het beoefenen van een teamsport in ieder dorp.

 • Het beleid dat de sportverenigingen zelf de sportterreinen kunnen onderhouden, wordt gecontinueerd. Het beleid is in 2017 voor vijf jaar vastgesteld, met een tussenevaluatie na tweeëneenhalf jaar.

 • Huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties worden niet verhoogd, uitgezonderd met het inflatiepercentage.

 • De bestaande speelterreinen blijven behouden.

 • Het zwembad Wettervlecke in Surhuisterveen blijft behouden en in Buitenpost wordt een nieuw zwembad gerealiseerd.

Landelijk beleid

De regietaak van de gemeente ten aanzien van het sportbeleid wordt door de landelijke overheid aangemoedigd door met de lokale sportaanbieders samen te werken. De gemeente Achtkarspelen participeert in het overheidsbeleid en hecht veel waarde aan de diverse verenigingen in de gemeente. Het landelijk beleid is verder vormgegeven in het pas gesloten sportakkoord. De gemeente levert een bijdrage aan het sportakkoord welke is gesloten door VWS, VSG/VNG en NOC*NSF waarin is meegedacht door diverse geledingen in de sport:

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’.

 • De kracht van sport en bewegen om te verenigen is zo groot omdat mensen er plezier aan beleven. Plezier door actief te sporten, door te spelen op straat, door samen sportevenementen te bezoeken of door actief te zijn als vrijwilliger. Dat plezier wordt niet beperkt door landsgrenzen of generaties.

  Kinderen van nu zullen later met plezier terugkijken op hun sportervaringen. Ze denken terug aan de trainer waar ze zo veel van hebben geleerd, aan de dag waarop ze trots de beker in ontvangst mochten nemen of aan het team waar ze vriendschappen aan over hebben gehouden. De medailles, diploma’s en foto’s zullen worden bewaard. Nog jaren later zullen de (on)tastbare herinneringen aan hun sportieve jeugd een glimlach op hun gezicht brengen. Omdat zo veel mensen plezier aan sport en bewegen beleven, vormt sport een krachtig instrument. Een instrument om sociale cohesie en welzijn te bevorderen. De wedstrijd, de toertocht of de bridgeavond brengt mensen samen. Het helpt om je karakter te vormen, jezelf te leren kennen en te leren hoe je met anderen omgaat. Kortom; de sport creëert ontmoetingen en juist dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin de verschillen tussen bevolkingsgroepen zo vaak benadrukt worden.

Het landelijk sportakkoord heeft een vijftal deelakkoorden welke verder zijn uitgewerkt in het akkoord:

 • Inclusief sport en bewegen

  Iedere Nederlander moet een leven lang kunnen sporten en bewegen, belemmeringen worden daarom weggenomen. Er komen meer buurtsportcoaches die sporters bij kunnen staan.

 • Van jongs af aan vaardig in bewegen

  Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De motorische vaardigheden van kinderen worden daarom verbeterd. Beweegprogramma’s voor kinderen onder de zes jaar dragen daar aan bij.

 • Duurzame sportinfrastructuur

  We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur. Daarom komt er een subsidieregeling voor verenigingen.

 • Vitale aanbieders

  We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken. Om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken in de sport, gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog van 1500 naar 1700 euro.

 • Positieve sportcultuur

  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Verenigingen krijgen ondersteuning bij het opzetten van hun integriteitbeleid, zodat sport leuk en veilig is en blijft op en om de sportvelden.

Het sportakkoord is belangrijke input voor het sportbeleid van de gemeente. Het mooie van het landelijk akkoord is dat het iedereen helpt om alle Nederlanders plezier in sporten en bewegen te laten ervaren. Met de sportnota van de gemeente Achtkarspelen leveren we een bijdrage aan het sportakkoord. Uitgewerkt onderdeel van het sportakkoord is de brede regeling combinatiefuncties waar de gemeente vanaf 2012 aan meedoet. Van hieruit zijn medewerkers sportstimulering in ‘High Five for sport’ aangesteld. Doel ervan is om op lokaal niveau sport en bewegen te stimuleren i.s.m. het onderwijs, de sportaanbieders en de inwoners. Hierin wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan de aanpak ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Deze succesvolle aanpak waarbij samen wordt gewerkt met Tytsjerksteradiel zetten we de komende jaren voort.

Vastgesteld beleid/kaders

De afgelopen jaren heeft de raad beleid/kaders vastgesteld welke onderdeel zijn van het sportbeleid.

Accommodatiebeleid

De raad heeft op 6 april 2017 het accommodatiebeleid vastgesteld. Dit heeft acht richtinggevende beleidsopvattingen. De aanbevelingen die voorgesteld worden in het accommodatiebeleid, komen deels voort uit praktische overwegingen, maar sluiten altijd aan bij een reeks beleidsopvattingen van principiële aard. Deze opvattingen bieden houvast om keuzes te maken, nu en in de komende jaren. Ze luiden als volgt:

 • Het behoud van onderwijs, sport en ontmoeting in de elf dorpen blijft het uitgangspunt.

 • De gemeente draagt financieel bij aan benodigde accommodaties als middel van voorzieningen, niet aan het beheer van de voorziening zelf.

 • De Mienskip krijgt meer verantwoordelijkheid en ruimte om keuzes te maken in accommodaties.

 • Samenwerkingsmogelijkheden worden altijd serieus onderzocht en overwogen.

 • De gemeente draagt financieel redelijk bij in accommodaties en wil waar mogelijk haar kosten dekken.

 • De gemeente helpt mee bij het vergroten van de toekomstbestendigheid.

 • Ruimtebehoefte: eerst bestaande accommodaties optimaal benutten.

 • Keuzes voor investeringen worden zowel met oog voor de korte als lange termijn gemaakt.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De raad heeft op 16 maart 2017 de verdeling van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden vastgesteld. De gemeente blijft de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke sportterreinen voor korfbal en voetbal houden. De verschillende onderwerpen waarop dit betrekking heeft zijn verder uitgewerkt in een lijst. De gemeente heeft de geïnventariseerde bouwwerken met betrekking tot vergunningplicht als nulmeting vastgesteld. Door middel van inspecties worden onveilige situaties tot een minimum beperkt. De gemeente blijft aansprakelijk.

afbeelding binnen de regeling

Renovatie tennisbanen

Op 15 maart 2018 is de beleidslijn ten aanzien van groot onderhoud (renovatie) tennisbanen in de raad vastgesteld. Groot onderhoud van de banen komt voor rekening van de gemeente waarbij klein onderhoud voor rekening van de vereniging komt. Er wordt tevens aangesloten bij de uitgewerkte lijst verantwoordelijkheden van voetbal en korfbal zoals hierboven genoemd.

Zelfwerkzaamheid sportverenigingen

Op 18 mei 2017 heeft de raad het beleid ten aanzien van zelfwerkzaamheid sportverenigingen buitensport vastgesteld. De voetbal- en korfbalverenigingen krijgen twee opties tav het onderhoud van hun sportvelden. Of de vereniging maait zelf haar velden en krijgt daar een bijdrage voor, of de vereniging kiest voor volledig onderhoud door de gemeente.

Nieuwbouw zwembad

Op 19 oktober 2017 en 15 februari 2018 heeft de raad besloten over te gaan tot nieuwbouw van een energieneutraal zwembad in Buitenpost. Alle huidige gebruikers van ‘de Kûpe’ kunnen in het nieuwe zwembad hun zwemactiviteiten voortzetten. Tevens heeft de gemeente het beheer en de exploitatie per 16 juli 2018 overgenomen. Tot het moment van oplevering zal het huidige zwembad geopend blijven voor publiek. Buitenbad Wettervlecke te Surhuisterveen ontvangt jaarlijks een subsidie.

Deze vastgestelde kaders zijn verder en worden voortgezet in het huidige- en toekomstige sportbeleid.

afbeelding binnen de regeling

Sport- en beweegvisie

Om tot een goede visie te komen op sport en bewegen zijn de verschillende sportaanbieders in de gemeente gevraagd om mee te denken over het beleid voor de komende jaren van de gemeente. Op verschillende thema’s is gesproken over sport en bewegen in de gemeente. De deelnemers hebben aangegeven wat voor hen belangrijke speerpunten zijn. Deze speerpunten zijn meegenomen in de beleidsvoornemens. In de bijlage staat een verslag van de avond. De speerpunten zijn daarna teruggekoppeld aan de verenigingen.

afbeelding binnen de regeling

Wij kunnen het belang van sporten, voldoende bewegen en gezond eten niet genoeg benadrukken. De laatste cijfers over de sportdeelname en de beweegnorm in onze gemeente tonen de noodzaak voor blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl nog eens aan. De overheid heeft hierin een belangrijke rol. Ook Achtkarspelen blijft inzetten op het stimuleren en voorlichten van kinderen en hun ouders/verzorgers. Doelgroepen als senioren, mensen met een beperking, de lokale sportverenigingen vragen om extra aandacht op dit vlak. Goede sportvoorzieningen en een aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte nodigen uit tot bewegen en versterken de leefbaarheid in de dorpen van onze gemeente. Sport- en bewegen draagt bij aan een goede gezondheid.

Doelstelling sport

De centrale doelstelling voor het sportbeleid wordt omschreven als:

“Faciliteren van mogelijkheden om alle inwoners van de gemeente Achtkarspelen op een verantwoorde wijze te laten sporten en te bewegen, vanuit eigen interesse en omstandigheden

De uitdaging is om de inwoners van Achtkarspelen een leven lang dagelijks aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden, om zo voor een sterke en gezonde (vitale) samenleving te zorgen.

Dit centraal doel wordt verder uitgewerkt in beleidsvoornemens met bijhorende speerpunten.

Beleidsvoornemens sport

Het sportbeleid wordt vormgegeven vanuit zes beleidsvoornemens met bijhorende speerpunten.

1.Sportstimulering en gezondheid

Sport inzetten als middel voor een actieve en gezonde leefstijl door het versterken van de sportinfrastructuur binnen school en sport, sportstimuleringsacties en sportieve ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.

Speerpunten

 • Om sport en bewegen te stimuleren wordt nauwe samenwerking gezocht met Sportaanbieders, scholen en diverse sportopleidingen, dorpsbelangen en maatschappelijke organisaties. Er wordt ingezet op het versterken van deze samenwerking. Tevens wordt deze zoveel mogelijk integraal opgepakt binnen de verschillende beleidsterreinen. De verbinding met de gemeente Tytsjerksteradiel ten aanzien van de sportactivering wordt verder uitgebreid. De succesvolle aandacht voor sport op en rondom de school wordt voortgezet. Er komt extra aandacht voor de stimulering van aangepast sporten en de sport voor ouderen.

 • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de aanpak JOGG waarbij er oa extra aandacht is voor gezonde voeding in de kantines en tijdens activiteiten.

2.Maatschappelijke waarde van sport

Achtkarspelen heeft een rijk sportverenigingsleven, waarin sportverenigingen voorzien in sportaanbod en waar mogelijk hun rol oppakken en meebewegen in het realiseren en ontwikkelen van vernieuwingen in het beweegaanbod voor verschillende leeftijden en doelgroepen.

Speerpunten

 • De gemeente richt zich de komende jaren voornamelijk op de breedtesport voor alle leeftijden. Hier worden alle sport- en beweegactiviteiten onder verstaan die geen topsport of professionele sport zijn. Daar waar de verenigingen topsport ambities hebben wordt in verder overleg met de verenigingen bekeken wat de ondersteuning kan zijn.

 • De ‘open club’ gedachte bij de verenigingen wordt gestimuleerd.

 • De gemeente zet zoveel mogelijk in op het versterken van de samenwerking met dorpen, scholen, maatschappelijke instanties en verenigingen. Om het voorzieningenniveau in de dorpen aanvaardbaar te houden is deze samenwerking met diverse actoren onmisbaar.

 • De gemeente voorkomt dat er inwoners aan de kant staan. De TOP regeling is er voor inwoners die de afgelopen 3 jaar een inkomen hebben gehad op het sociaal minimum voor 0-4 jaar en 18 jaar en ouder. Ouders van 4-18 jarigen kunnen een beroep doen op het kindpakket.nl. Het jeugdsportfonds maakt hier onderdeel vanuit.

3.Sport en onderwijs

Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle kinderen.

Speerpunten

 • We voeren een actief stimuleringsbeleid voor de jeugd, waar vooral ook aandacht is voor het basisonderwijs. Want jong geleerd is oud gedaan. De basisschoolleeftijd is de gouden leerperiode voor sport en bewegen. Het accent ligt hierbij op plezier in bewegen, het motorisch leren en zoveel mogelijk sport- en bewegingservaring bij de diverse lokale sportaanbieders opdoen. Dit gaan we doen door het aanbieden van lesprogramma`s en het bieden van (na)schoolse activiteiten. Het voortgezet onderwijs kent vakleerkrachten op de scholen. We blijven in gesprek met het voortgezet onderwijs.

 • De gemeente stimuleert dat alle kinderen mee kunnen doen

 • Gezamenlijk met het gezondheidsbeleid wordt uitvoering gegeven aan JOGG in Achtkarspelen

 • We versterken de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.

4.Sport- en beweegaanbieders

De gemeente Achtkarspelen wil dat haar inwoners zoveel mogelijk naar eigen wens en behoefte kunnen sporten. Vanuit deze optiek vervult de gemeente vooral een gerichte voorwaardenscheppende en faciliterende rol.

Speerpunten

 • De gemeente organiseert jaarlijks het sportcafé om kennis en informatie uit te wisselen met de lokale sportaanbieders.

 • De gemeente initieert in samenwerking met de sportaanbieders toegankelijke en laagdrempelige sportactiviteiten welke een bijdrage leveren aan onder meer de participatie, ontmoeting, eigen kracht en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Sport en bewegen kan bovendien – onder voorwaarden – bijdragen aan een gezonde leefstijl en preventie van (chronische) gezondheidsproblemen.

 • De gemeente zet in op het versterken van de rol van de verenigingen in de dorpen.

 • De gemeente stelt subsidies ter beschikking om het beleidsvoornemen te ondersteunen op het gebied van jeugdsport, sportstimulering, kadercursussen.

5.Sportaccommodaties

De sport- en beweegfaciliteiten in Achtkarspelen voorzien in gebruik voor (on)georganiseerd sport- en beweegaanbod waarbij voor iedere inwoner sport- en beweegaanbod bereikbaar is in de omgeving

Speerpunten

 • De sportvoorzieningen dienen algemeen toegankelijk te zijn. Het gaat hier om fysieke bereikbaarheid maar ook sociale veiligheid.

 • De gemeente zet zich in om het voorzieningenniveau in de dorpen aanvaardbaar te houden en daar waar mogelijk te innoveren en ‘duurzaam’ te versterken. De rol van de gemeente bestaat in de meest voorkomende gevallen uit voorwaardenscheppend en faciliterend.

 • De gemeente faciliteert op het gebied van kwalitatief en kwantitatief goede sportaccommodaties en voorzieningen voor de georganiseerde en niet-georganiseerde sport.

 • We stimuleren het bewegen in de openbare ruimte

 • Voor de voetbal- en korfbalverenigingen is de laatste jaren duidelijk beleid ontwikkeld. Op basis van een kruisjeslijst is duidelijkheid verschaft welke onderdelen van de sportaccommodaties onder verantwoordelijkheid vallen van de verenigingen en welke onder die van de gemeente. Tevens is er een renovatieplanning voor hoofdvelden opgesteld en is er een subsidieregeling voor maximaal 50% voor de nieuwbouw, uitbreiding en/of renovatie van kleedaccommodaties op sportcomplexen voor voetbal-, korfbal-, tennis-, en fierljepclubs. Middelen hiervoor zijn in de meerjarenplanning opgenomen. Deze lijn van beleidsuitgangspunten willen we de komende periode verder onderzoeken om mogelijk uitrollen naar alle buitensportaccommodaties. Hiermee worden de overige sporten die onze gemeente in verenigingsverband kent bedoeld, zoals jeu de boules, sportvisserij, kaatsen, survival, boogschieten, fierljeppen, ijsbanen/ skeelerbanen. Verder wordt bekeken of de bij- en trainingsvelden opgenomen kunnen worden in de renovatieplanning en is er aandacht besteed hoe om te gaan met lichtmasten. Hierover zullen t.z.t. separate voorstellen aan de raad gedaan worden.

 • Huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties worden niet verhoogd, uitgezonderd met het inflatiepercentage

6.Evenementen

Achtkarspelen profileert zich door de ondersteuning van aantrekkelijke sportevenementen gericht op breedtesport en topsport.

Speerpunten

 • Achtkarspelen kent veel sportevenementen welke de uitstraling van de gemeente doen vergroten. We willen deze blijven ondersteunen door deze evenementen subsidie te verlenen. Deze subsidie wordt substantieel verhoogd. Zo kan er actief en passief sport worden beleefd.

Financiën

Voor de uitvoering van de beleidsvoornemens en onderdelen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, is dankzij projectsubsidies en het opstellen van de groot onderhoudsplannen naar verwachting de komende jaren voldoende geld beschikbaar. Deze zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Mochten er extra middelen benodigd zijn dan zal dat mee worden genomen in de kadernota en programmabegroting dan wel in een afzonderlijk raadsvoorstel.

De gemeente faciliteert de verenigingen op dezelfde manier. We gaan verder onderzoek doen naar hoe om te gaan met sporten welke nu nog niet zijn opgenomen in de onderhoudsplanningen. Dit betreft: boogschieten, sportvisserij, survival, jeu de boules, kaatsen, skeeler/ijsbanen. In het 1e kwartaal van 2020 zal hier verder onderzoek naar plaatsvinden. De uitkomsten hiervan zullen aan de raad worden voorgelegd in de kadernota/programmabegroting 2021. In de 1e 2 kwartalen van 2019 zullen inspecties worden gehouden op de bij- en trainingsvelden. Uitkomsten zullen eventueel worden meegenomen in de kadernota 2020.

 • Voor de uitvoer van inspectie en het opstellen van renovatieplanningen van de bij- en trainingsvelden (voetbal, korfbal) is een bedrag € 20.000 in 2019 nodig.

 • Voor de inspectie en het opstellen van renovatieplanningen voor de overige buitensportaccommodaties is in 2020 een bedrag van € 20.000 nodig.

Deze bedragen zijn nog niet opgevoerd in de programmabegroting 2019. Een wijzigingsvoorstel t.z.t. is nodig.

Op het gebied van overdekte en onoverdekte accommodaties is de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan de groot onderhoudsplanningen. We richten ons de komende jaren op het in stand houden van het huidige voorzieningen-, en accommodatieniveau. Deze worden bijgehouden in het IHP-sport welke tergkomt in de begroting. Het op peil houden van het huidige voorzieningenniveau wordt gedaan door middel van de bestaande regelingen te handhaven.

Ondertekening