Gemeente Middelburg – Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg – Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

Zaaknummer 474197

Op basis van artikel D van de Parkeerverordening 2009 (hierna: de Parkeerverordening) zijn wij bevoegd om nadere regels te stellen in het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening, onder gelijktijdige intrekking van de gelijknamige regeling van 9 maart 2021.

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanbieder: particulier die eigenaar, huurder of leaser is van een deelauto;

 • b.

  autoverhuurbedrijf: een organisatie die huurauto’s ter beschikking stelt door middel van een huurcontract, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het autoverhuurbedrijf betaalt;

 • c.

  bedrijven: rechtspersonen, ondernemingen of daarmee gelijk te stellen beroepsactiviteiten, waaronder dienstverlening en vrijgevestigde beroepen;

 • d.

  belastingobject: de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

 • e.

  bewoner: een ingezetene die is ingeschreven in de basisregistratie personen van de Gemeente Middelburg;

 • f.

  bezoekersvergunning: een parkeervergunning voor sociaal bezoek als bedoeld in artikel C, lid 2, onder f, van de Parkeerverordening;

 • g.

  gebruiker: particulier die een deelauto van een aanbieder gebruikt;

 • h.

  gereguleerd parkeergebied: het gebied zoals aangegeven op de bij de Parkeerverordening behorende bijlage 1;

 • i.

  huurauto: auto die beschikbaar is voor huur voor een bepaalde periode met een vastgesteld huurtarief die aan een autoverhuurbedrijf betaald moet worden;

 • j.

  kenteken: kenteken als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • k.

  kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • l.

  leaseauto: een auto die beschikbaar is voor een leasenemer voor een vastgesteld leasetarief en voor een leasevergoeding die aan het leasebedrijf betaald moet worden;

 • m.

  leasebedrijf: een organisatie die leaseauto's ter beschikking stelt door middel van een leaseconstructie, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het leasebedrijf betaalt;

 • n.

  standplaatshouder: degene aan wie een standplaats op de week- en/of zaterdagmarkt te Middelburg is toegewezen;

 • o.

  tweede woning: woning die uitsluitend gebruikt wordt voor een ander doel dan permanente bewoning door een huishouden en niet voor recreatieve doeleinden aan derden wordt verhuurd;

 • p.

  werknemer: directie- of personeelslid van een bedrijf dat gevestigd is in het gereguleerd parkeergebied;

 • q.

  zone: zone als bedoeld in de bijlage ‘Plaatsen en werkingsduur van betaald parkeren’ behorende bij het ‘Besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van plaatsen en werkingsduur betaald parkeren’.

Afdeling 2 Parkeervergunningen

Artikel 2:1 Bewoners

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder a, van de Parkeerverordening worden verstrekt onder de volgende bepalingen:

 • a.

  per belastingobject worden ten hoogste twee vergunningen verstrekt;

 • b.

  aan bewoners van zone 1 wordt per belastingobject ten hoogste één vergunning voor het parkeren in zone 1 en zone 2 verstrekt. Een tweede vergunning kan worden verstrekt voor het parkeren in zone 2;

 • c.

  aan bewoners van zone 2 worden uitsluitend vergunningen verstrekt voor het parkeren in zone 2;

 • d.

  op de vergunning wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;

 • e.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staan;

 • f.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, moet een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

 • g.

  de hieronder genoemde bewoners in zone 2 die geen parkeergelegenheid in de directe omgeving hebben, mogen ook parkeren in zone 1:

  • bewoners van Dam 26 tot en met 86 (even nummers);

  • bewoners van de Kuiperspoort;

  • bewoners van de Schuddebeursstraat.

Artikel 2:2 Bedrijven

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder b, van de Parkeerverordening worden verstrekt onder de volgende bepalingen:

 • a.

  per belastingobject worden ten hoogste twee vergunningen verstrekt, geldig voor het parkeren in zone 2;

 • b.

  op de vergunning wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;

 • c.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf) staan, dan wel van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf;

 • d.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf), de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of lease- of bedrijfsvoertuig, moet een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf).

Artikel 2:3 Marktkooplieden

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder c, van de Parkeerverordening worden verstrekt onder de volgende bepalingen:

 • a.

  per standplaatshouder wordt ten hoogste één vergunning verleend;

 • b.

  op de vergunning wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;

 • c.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staan;

 • d.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, moet een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

 • e.

  parkeren van voertuigen die stroomvoorziening nodig hebben is uitsluitend toegestaan op het Zusterplein, overige voertuigen uitsluitend op het Hof van Tange.

Artikel 2:4 Werkzaamheden en/of dienstverlening

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder d, van de Parkeerverordening worden verstrekt onder de volgende bepalingen:

 • a.

  per voertuig wordt ten hoogste één vergunning verleend;

 • b.

  op de vergunning wordt de bedrijfsnaam vermeld dan wel het kenteken van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;

 • c.

  het kenteken van het bedrijfsvoertuig (‘grijs kenteken’) moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf) staan;

 • d.

  de vergunning wordt op naam, adres en woonplaats gesteld van het bedrijf waarvoor de vergunning geldig is;

 • e.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf) staan, dan wel van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf;

 • f.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf), de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur- of lease- of bedrijfsvoertuig, moet een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf);

 • g.

  extra doelgroepen waarvoor het gebruik van een voertuig ter plaatse noodzakelijk wordt geacht voor het verrichten van werkzaamheden zijn:

  • bewakings-, veiligheids- en controlediensten;

  • huisartsen, verloskundigen en wijkverpleegkundigen;

  • uiterlijk herkenbare voertuigen ten behoeve van de lijkbezorging;

 • h.

  voor de doelgroepen als bedoeld onder g, gelden de volgende aanvullende bepalingen:

  • 1.

   in afwijking van het bepaalde onder c kan tevens vergunning worden verleend als het kenteken op naam, adres en woonplaats staat van de dienstverlener;

  • 2.

   als de vergunning aangevraagd wordt door een wijkverpleegkundige, moet ook een schriftelijke verklaring van de werkgever bijgevoegd worden waaruit blijkt dat de aanvrager als wijkverpleegkundige werkzaam is.

Artikel 2:5 Woon-werkverkeer

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder e, van de Parkeerverordening worden verstrekt onder de volgende bepalingen:

 • a.

  deze vergunning wordt uitsluitend verstrekt aan bewoners van panden buiten de bebouwde kom van de stad Middelburg als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  op de vergunning wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;

 • c.

  het kenteken moet op naam van, adres en woonplaats van de werknemer staan;

 • d.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat sprake is van een huur- of leasevoertuig, dient een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

 • e.

  het maximumaantal te verlenen vergunningen voor woon-werkverkeer per locaties is:

  • I.

   Hof van Tange : 180;

  • II.

   Loskade : 110;

  • III.

   Molenwater : 75;

  • IV.

   Nieuwe Oostersestraat en Bastion : 30;

 • f.

  als de onderverdeelde maximumaantallen als weergegeven onder e worden overschreden, zal er per locatie een wachtlijst worden aangelegd op volgorde van binnenkomst.

Artikel 2:6 Sociaal bezoek

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder f, van de Parkeerverordening worden verstrekt onder de volgende bepalingen:

 • a.

  deze vergunning wordt uitsluitend verstrekt aan bewoners in het gereguleerd parkeergebied en is uitsluitend geldig in zone 2;

 • b.

  voor bewoners van de Augustijnenstraat, de Molenberg en de Schuttershofstraat is deze vergunning tevens geldig in de Augustijnenstraat, de Molenberg en de Schuttershofstraat;

 • c.

  voor bewoners van het Hof van Sint Jan en de Sint Jansgang is deze vergunning tevens geldig in het Hof van Sint Jan, de Sint Jansgang en het pleintje Zusterstraat dat gelegen is tussen het Zusterplein en de Gravenstraat;

 • d.

  per belastingobject, niet zijnde een bedrijf, wordt ten hoogste één vergunning verstrekt;

 • e.

  deze vergunning kan worden gebruikt met een parkeerapp voor sociaal bezoek of met parkeerkaartjes voor sociaal bezoek;

 • f.

  parkeerkaartjes voor sociaal bezoek worden uitsluitend verstrekt als de aanvrager geen parkeerapp-account heeft of in aanvraag heeft.

Artikel 2:7 Hotelpas

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder g, van de Parkeerverordening kunnen verstrekt worden aan hotel-/pensionhouders in het gereguleerd parkeergebied ten behoeve van hun gasten, onder de volgende bepalingen:

 • a.

  deze vergunning is geldig:

  • I.

   als het hotel/pension gevestigd is in zone 2: in zone 2;

  • II.

   als het hotel/pension gevestigd is in zone 1: in zone 1 en zone 2;

 • b.

  per hotel/pension worden ten hoogste twee vergunningen verstrekt.

Artikel 2:8 Autodate

Vergunningen als bedoeld in artikel C, lid 2, onder h, van de Parkeerverordening voor parkeren op daartoe aangewezen standplaatsen worden verstrekt aan de rechtspersoon die motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt en die aangesloten is bij de Vereniging Voor Gedeeld Autogebruik (aanbieder), dit in die zin dat slechts één aanbieder die standplaats of standplaatsen mag exploiteren waarvoor de vergunning(en) is/zijn verleend.

Afdeling 3 Overige bepalingen

Artikel 3:1 Geldigheidsduur vergunningen

Een vergunning als bedoeld in dit uitvoeringsbesluit wordt afgegeven voor maximaal één kalenderjaar.

Artikel 3:2 Beperking geldigheid

Alle in dit uitvoeringsbesluit genoemde vergunningen zijn niet geldig in de gemeentelijke parkeergarages en op het parkeerterrein aan Het Groene Woud.

Artikel 3:3 Tweede woningen

Als de aanvrager eigenaar is van een zogenoemde ‘tweede woning’ in het gereguleerd parkeergebied en deze woning alleen voor zichzelf als tweede woning gebruikt, wordt de aanvrager beschouwd als bewoner in de zin van deze regeling.

Artikel 3:4 Nieuwe bewoners

Als bewoners in het gereguleerd parkeergebied komen wonen en vóór de beoogde datum van adreswijziging schriftelijk aangifte hebben gedaan van adreswijziging, dan kunnen zij een parkeervergunning verkrijgen op het nieuwe woonadres.

Afdeling 4 Slotbepalingen

Artikel 4:1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Artikel 4:2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg

in hun vergadering van 13 juni 2023.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann