Raadsbesluit Archiefverordening Veldhoven 2023

Geldend van 21-06-2023 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Archiefverordening Veldhoven 2023

volgnummer : 23.032

datum raad : 9 mei 2023

agendapunt : 07.03

onderwerp : vaststellen Archiefverordening Veldhoven 2023

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023;

overwegende dat de Archiefwet 1995 voorschrijft een voorziening te hebben betreffende de zorg voor het beheer van de archiefbescheiden;

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de archiefwet 1995 en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Archiefverordening Veldhoven 2023

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris brengt tweejaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval voor zover beschikbaar:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Opnamen in het archief van bescheiden van particulieren

De gemeentesecretaris kan met instemming van rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in het archief opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5. Intrekking oude verordening

De Archiefverordening Veldhoven 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Veldhoven 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 6 juni 2023.

N.A. Hoogerbrug-van de Ven M.J.A. Delhez

griffier voorzitter