Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 20-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren gemeente Borger-Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

gelet op artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969 en artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren gemeente Borger-Odoorn.

Artikel 1. Aanwijzing leerplicht ambtenaar

Aan te wijzen als leerplichtambtenaar als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969: de medewerker binnen de Afdeling Sociaal Domein belast met de functie van leerplichtambtenaar.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022

2. Eerdere aanwijzingsbesluiten inzake leerplichtambtenaren worden per 1 januari 2022 ingetrokken.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren gemeente Borger-Odoorn.

Aldus besloten door het college van Borger-Odoorn in zijn openbare vergadering van 9 mei 2023.

De secretaris, de burgemeester,

afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling

K. Speekhout mr. J. Seton

Ondertekening